Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA over invoering tweede fase en het studiehuis

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

16 december 1999

BIJDRAGE VAN SHARON DIJKSMA (PVDA) AAN HET DEBAT OVER DE INVOERING VAN DE PROFIELEN TWEEDE FASE EN HET STUDIEHUIS

 

 

Voor de Partij van de Arbeid vormt onderwijs mede een instrument om maatschappelijke ongelijkheid te bestrijden. Willem Frederik Hermans heeft in 1978 geschreven over "De vijanden van lagere volksklassen" en daarmee bedoelde hij mensen die onderwijs bepleiten dat vooral aansluit bij het het kind en niet biedt wat mensen in hun latere leven nodig hebben. Met een verwijzing naar Hermans' woorden heb ik tijdens het plenaire debat over de invoering van de wet op de Tweede Fase de bijdrage van de Partij van de Arbeid-fractie geopend. Met deze opvattingen uit de jaren zeventig over kansen voor (arbeiders)kinderen in het onderwijs slaat Hermans postuum nog altijd de spijker op zijn kop.

 

Bij al het rumoer over invoering van de vernieuwing van de bovenbouw voor Havo en VWO lijken velen alweer vergeten te zijn waar het ons eigenlijk om te doen was. Jongeren hebben een groot belang bij onderwijs dat inhoudelijk bij de tijd is en om dat te kunnen garanderen zullen de inhouden van vakken af en toe moeten worden aangepast. Daarnaast is de overgang van het voortgezet naar het hoger onderwijs nog altijd een dramatisch groot probleem. Ruim de helft van de havisten redt het niet op het HBO en iets meer dan de helft van de VWO-ers behaalt pas na zeven jaar studeren zijn of haar bul.

Er was en blijft dus alle reden om de invoering van de Tweede Fase zeer serieus gestalte te geven.

Deze week hebben we kennis kunnen nemen van de bevindingen van de onderwijsinspectie, het PMVO en Codename Future aangaande de werkdruk in het gloednieuwe studiehuis en de mogelijke overladenheid van het programma.

Een aantal zaken vallen daarin op:

1. de door leerlingen en leraren geconstateerde problemen kunnen in het algemeen worden gekenmerkt als overgangsproblemen.

2. scholen die hun zaken goed organiseren, veel onderling overleggen en er een vorm van regie t.a.v. de invoering van de Tweede Fase op schoolniveau op na houden hebben minder problemen dan scholen die dat niet doen en

3. er doet zich een aantal didactische problemen voor, hetgeen we overigens ook al in de basisvorming zien.

Een combinatie van deze en enkele andere factoren leidt al met al tot een studielast die in ieder geval door veel leerlingen als zwaar of te zwaar wordt ervaren. De mate waarin leerlingen de studielast ook werkelijk als probleem ervaren, verschilt per school en per leraar. In de woorden van de inspectie gaat het hierbij vooral om piekbelastingen die kunnen optreden op momenten dat leerlingen op dezelfde momenten voor veel verschillende vakken extra opdrachten tegelijkertijd moeten uitvoeren. Daarmee wil ik in ieder geval onderstrepen dat het debat dat wij nu voeren niet op basis van een natte vinger in de lucht wordt gevoerd, maar haar grond vindt in de onderliggende rapporten die ons ten aanzien van klachten over de studielast zijn aangereikt.

Het feit dat scholen en leerlingen zulke uiteenlopende ervaringen hebben maakt het overigens lastig om eenduidige oplossingen te bieden. Daarom is mijn fractie het eens met het uitgangspunt dat hoe dan ook de scholen zelf binnen de gegeven ruimte moeten beoordelen of en hoeveel ze tegemoet willen komen aan de door haar leerlingen en leraren gevoelde problemen. De tijd van de centralistische overheid die tot in details voor scholen beslist is echt voorbij, zeker omdat diezelfde scholen in het verleden altijd hebben geroepen hun eigen maatwerk te willen en kunnen bepalen.

Daarnaast staat voor de PvdA voorop dat het bieden van meer ruimte aan scholen om binnen het bestaande programma keuzes te maken de inhoud en het niveau van het onderwijs niet mag aantasten. Maatregelen die dat zouden bewerkstelligen, zoals het onverkort schrappen van 25% van de lesstof, achten wij echt onverantwoord omdat het fundament van de vernieuwing erdoor wordt aangetast. Het adagium "steen door de ruit, vakken eruit!" vindt bij mijn fractie dan ook geen gehoor.

De voorstellen van de staatssecretaris voldoen wel aan de uitgangspunten zoals ik deze net heb geformuleerd. Ze zijn om te beginnen tijdelijk (en met tijdelijk bedoelen we tijdelijk en niet iets anders) en daarnaast hoeven scholen zich er niks van aan te trekken als dat niet nodig is. Het is dus geen rem op reeds ingezette ontwikkelingen die goed verlopen maar wel een uitlaatklep voor hen die tijdelijk in problemen verkeren. De stapel met mail en faxen die ik gisteren als reactie op de voorstellen heb mogen ontvangen concentreert zich dan ook voornamelijk op de voorstellen m.b.t. tot ANW en de moderne vreemde talen. Veel pas omgeschoolde leraren zijn zeer enthousiast over het vak ANW en zij zijn bang dat al hun inspanning nu voor niets is geweest. In de brieven reppen zij over "het feit dat het vak zal verdwijnen. Nu is dat volgens mij beslist niet het geval want het blijft voor het VWO een verlicht maar verplicht vak in het algemeen deel en nogmaals: scholen hoeven zich niets aan te trekken van voorstellen die hen niet bevallen! Maar kan de staatssecretaris ondertussen wel ingaan op de kritiek die is verwoord t.a.v. haar voorstellen m.b.t. ANW?

Eenzelfde angst heerst voor wat betreft de voorstellen met betrekking tot de moderne vreemde talen. Kan de staatssecretaris nog eens aangeven waarom zij ervoor heeft gekozen om scholen de ruimte aan te bieden om binnen de vastgestelde uren voor talen keuzes te maken?

En wanneer zal zij met het onderwijsveld gaan overleggen over de nu gedane voorstellen?

Ik kom nu toe aan mijn voorlaatste punt; de positie van het PMVO.

Nu de invoering van de Tweede Fase is ingezet raakt de rol van het procesmanagement langzamerhand uitgespeeld. Om verkwisting van kwaliteit en kennis tegen te gaan stelt de staatssecretaris de Kamer voor om de zaak langzaam maar zeker af te bouwen, zodat haar departement aan het einde van het bestaan van het PMVO de zaak vlekkeloos kan overnemen. Mijn fractie steunt deze uitgekiende exitstrategie van de staatssecretaris.

Het PMVO heeft in de afgelopen jaren veel en goed werk geleverd om de invoering van het studiehuis en de profielen te begeleiden. Natuurlijk heeft men daarbij vaak vooraan in de vuurlinie gestaan en de nodige klappen opgevangen die her en der zijn uitgedeeld. Ik wil niet zeggen dat alles altijd goed is gegaan en je merkt ook zeker dat het op afstand functioneren van een departement de verantwoordelijke bewindspersoon of het PMVO zelf soms in een lastige positie heeft gebracht. Maar ik denk dat het wel goed is om vandaag uit te spreken dat het procesmanagement wat mijn fractie betreft de Kamer geen cruciale informatie over het studiehuis heeft onthouden toen zij besloot om een in haar opdracht vervaardigd stuk over de kerndoelen basisvorming niet openbaar te maken. Laat die storm in dat glas water nu maar snel overwaaien!

Tenslotte, voorzitter, de schoolboeken.

Begin december stuurde staatssecretaris Adelmund een notitie naar de Kamer waarin zij haar bevindingen weergeeft ten aanzien van de prijs van schoolboeken. In deze notitie geeft de staatssecretaris aan dat zij er vanaf ziet de Nederlandse Mededingingsautoriteit te vragen de onderlinge concurrentiepositie en kartelvorming van Nederlandse schoolboekenuitgevers onder de loep te nemen. Daarbij verwijst zij onder meer naar de toegestane verticale prijsbinding waar de verkoop van boeken aan onderhevig is. De verticale prijsbinding die voortvloeit uit een ontheffing op de Mededingingswet leidt ertoe dat er in zekere zin sprake zou zijn van toegestane concurrentiebeperkende afspraken en kartelvorming. Er zijn - aldus de staatssecretaris- geen aanwijzingen dat er ook in andere opzichten sprake zou zijn van concurrentiebeperkende afspraken. Kortom: geen grond voor een klacht.

Mijn fractie vindt het jammer dat de staatssecretaris afziet van het indienen van een klacht, maar heeft tegelijkertijd begrip voor haar positie. Als staatssecretaris van Onderwijs moet zij op verschillende momenten met dezelfde uitgevers om tafel zitten en afspraken maken over leermethodes en het moment waarop deze dienen te verschijnen. Wanneer er twijfel heerst over de fundering van een dergelijke klacht is een diplomatieke koers niet helemaal uit de lucht gegegrepen. Toch zit de deur naar een dergelijk onderzoek niet dicht. De vereniging Ouders&Coo heeft al eens laten doorschemeren het een en ander van plan te zijn en tot vreugde van mijn fractie heeft Prof. Heertje nu besloten om als een olifant door de porseleinkast heen te denderen en zijn eigen economie-boek via Internet uit te geven.

Ook de door de PvdA zo gewenste discussie over het loslaten van de vaste prijs voor schoolboeken zal in het komend jaar nader worden onderzocht. Terecht stelt de staatssecretaris dat de prijsbinding voornamelijk is beargumenteerd vanuit het algemene boek en dat er wezenlijke verschillen bestaan met de sector van het educatieve boek. Uit een overzicht van het eerder genoemde Ouders&Coo blijkt dat diverse omringende landen geen last hebben van vaste prijzen voor schoolboeken. Een land als Denemarken kent zelfs een uitzondering op de vaste boekenprijzen voor schoolboeken en dat land is toch vergelijkbaar met Nederland? Graag een reactie van de staatssecretaris, want ik zou menen dat dit voorbeeld en enkele andere in de beloofde evaluatie een rol zou moeten spelen. Kunnen wij er overigens op rekenen dat die evaluatie er voor de zomer 2000 zal zijn? Het lijkt me wenselijk dat de Kamer voor het nieuwe schooljaar in 2000 start enig zicht heeft op de mogelijkheden of onmogelijkheden van dit voorstel.

Laat in ieder geval duidelijk zijn, dat een stijging van de kosten van schoolboeken, indien deze reëel en onvermijdelijk zou blijken niet zonder meer kan worden afgewenteld op de ouders, maar in ieder geval voor de minder draagkrachtigen moet worden gecompenseerd in de Wet Tegemoetkoming Studiekosten.

Ik wil mijn verhaal graag eindigen met een positieve noot: het te laat verschijnen van de schoolboeken was voor velen een doorn in het oog. Ik ben blij te zien dat het onderwijsveld en de educatieve uitgeverijen over dit thema een convenant hebben afgesloten hetgeen er hopelijk toe zal leiden dat we zoiets niet weer hoeven mee te maken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...