Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamer: beheer archiefbescheiden centrale overheid 1998

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de centrale overheid


00000000.167 brief sts ocw jaarlijks verslag over het toezicht 1998 ra d

Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 10:26

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
16 december 1999

Hierbij doe ik u het verslag toekomen van de Algemene Rijksarchivaris over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de centrale overheid over het jaar 1998. Daarnaast beschrijft hij in het verslag de belangrijkste ontwikkelingen in het veld. Ook meldt hij de vorderingen met betrekking tot de versterking van het toezicht.

Ten aanzien van het toezicht bereidt de Rijksarchiefinspectie een jaarlijkse enquête voor bij de zorgdragers van de centrale overheid. De resultaten hiervan zullen een vast onderdeel gaan vormen van het jaarlijks verslag. Met een dergelijk overzicht kan, meer dan nu het geval is, een algemeen oordeel over de kwaliteit van het archiefbeheer bij de centrale overheid worden gegeven. Op deze wijze wordt tevens voldaan aan de wens van de Kamer dat zorgdragers jaarlijks aan de inspectie verantwoording afleggen over het archiefbeheer.

Ter verbetering van het archiefbeheer is voor een tweesporenbeleid gekozen: inzetten op directe kwaliteitsverbetering van de documentaire informatievoorziening en kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de Rijksarchiefinspectie. Ik heb u daarover, samen met mijn collega de minister van GSI, per brief geïnformeerd. Het daarbij toegezonden plan van aanpak "(Toe)zicht op verbetering" bevat concrete voorstellen ter versterking van de inspectie.

Het plan bevat zowel voorstellen ten aanzien van strategie en werkwijze als ten aanzien van de positionering van de inspectie, en versterking van de formatie. Aan de uitvoering van het plan wordt door het ministerie van OCenW in samenspraak met de Rijksarchiefdienst met voortvarendheid gewerkt.

Gecoördineerd door het ministerie van BZK is inmiddels een project gestart voor de ontwikkeling van kwaliteitszorg voor de DIV-functie bij de departementen. Hierin participeren de ministeries van Defensie, LNV, OCenW en Economische Zaken. De Rijksarchiefinspectie is bij deze ontwikkeling nauw betrokken, mede met het oog op het verder ontwikkelen van de inspectiestrategie.

Meer in het algemeen heeft de taakafbakening tussen de ministeries van BZK en OCenW mijn volle aandacht. Op korte termijn zal daarover nadere afstemming plaatsvinden tussen beide departementen van OCenW en BZK. Parallel daaraan loopt op dit moment een discussie met het veld over het gehele archiefbestel. Daarin komen de rol en positie van het toezicht eveneens aan de orde.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(Dr. F. van der Ploeg)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie