Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: onderzoek naar milieuactivisten

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.395 bvd onderzoek naar milieuactivisten
Gemaakt: 22-12-1999 tijd: 14:44


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


16 december 1999

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de schriftelijke vragen van


- de leden Kant en Poppe, kenmerk 2990001270, mij toegezonden bij brief van 21 oktober 1999, en


- het lid Oedayraj Singh Varma, kenmerk 2990001580, mij toegezonden bij brief van 26 oktober 1999.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Antwoorden op vragen van het lid Oedayraj Singh Varma (GroenLinks) over het Centraal Punt Informatie Coördinatie Grote Infrastructurele Projecten (CICI) (ingezonden 25 oktober 1999)

nr. 2990001580


1. Ja.


2. Het CICI dient de volgende doelen:

Het verzamelt de informatie aangaande onwettige activiteiten die worden uitgeoefend tegen de aanleg van infrastructurele werken. Het CICI maakt totaalanalyses, waardoor het mogelijk langs elkaar heen werken van de regionale politiekorpsen wordt voorkomen en een reëler beeld wordt verkregen van genoemde activiteiten. Het laat bestaande lokale verantwoordelijkheden van burgemeesters geheel intact.

Alle politiekorpsen zijn hierbij betrokken. In de politieregio's waar een infrastructureel werk wordt aan-gelegd, vindt op reguliere wijze werkoverleg plaats met betrekking tot de uitvoering van de hiervoor bedoelde activiteiten.

Het CICI zal in één van de desbetreffende politieregio's worden ondergebracht, als facilitair voor de andere regiokorpsen. Het CICI zal van start gaan in de regio Gelderland-Zuid, doch zal zo nodig eenvoudig op andere plaatsen kunnen worden gevestigd.


3. Ten einde de doelstellingen die hiervoor bij het antwoord op vraag
2 zijn geduid, te realiseren, zal het CICI informatie inwinnen over groepen en organisaties die tot doel hebben de aanleg van infrastruc-tu-rele projecten te verhinderen dan wel te bemoeilijken. Het CICI zal de desbetreffende informatie waar-over de verschillende politiekorpsen in dit verband beschikken, samenbrengen, zodat een optimaal rendement kan worden geput uit de voorhanden zijnde informatie.

De informatie zal worden bewerkt en geanalyseerd door deskundige medewerkers. Indien in de infor-matie lacunes worden geconstateerd, wordt zo nodig getracht aanvullende informatie te verkrijgen.

Graag benadruk ik dat het CICI zich niet exclusief richt op zogenaamde milieuactivisten. Dit begrip is in ieder geval door het CICI niet gedefinieerd. Zoals gezegd, worden alle groepen en organisaties die moge-lijkerwijs de aanleg van grote infrastructurele projecten verhinderen of bemoeilijken, betrokken in de activiteiten van het CICI.


4. In het antwoord op vraag 3 kwam al naar voren dat het CICI geen definitie van «milieuactivisme» hanteert.


5. Alle activiteiten van de politie in het kader van het CICI worden uitgevoerd overeenkomstig de stand-puntbepaling inzake informatie-inwinning door de politie ten behoeve van de handhaving van de open-bare orde, zoals de Minister van Justitie en ik die op 5 oktober 1999 aan de Tweede Kamer hebben gezonden (kamerstukken II
1999-2000, 25 232, nr. 18), alsmede overeenkomstig de hand-leiding die wij op korte termijn aan de korpsen zullen sturen.


6. De BVD heeft tot taak het verzamelen van gegevens over personen en organisaties die een gevaar kunnen vormen voor gewichtige belangen van de Staat. De mogelijkheid bestaat dat de BVD bij de uitvoering van zijn taak de beschikking krijgt over gegevens die voor de politie of justitie van belang zijn. Het omgekeerde kan zich uiteraard ook voordoen. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voorziet daarom in de mogelijkheid van het uitwisselen van gegevens. In het onderhavige geval wordt daaraan praktisch vormgegeven door het plaatsen van een BVD-liaison bij het CICI. Deze liaison maakt geen deel uit van het CICI. De liaison onderhoudt periodiek contact met het CICI en beziet of in concreto raakvlakken bestaan tussen de activiteiten van het CICI en die van de BVD. Mocht dit leiden tot het uitwisselen van informatie, dan vindt dit plaats overeenkomstig de regels die zijn vastgelegd in de nota Informatie-uitwisseling Politie-BVD, die wordt vermeld in het rapport van de commissie-Kalsbeek (kamerstukken II 1998/99, 26 269, nrs. 4-5, blz.
265). In essentie betekent dit dat de BVD algemene inlichtingen en dreigingsanalyses verstrekt. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling plaats-vinden. Voor zover persoonsgegevens worden verstrekt, gebeurt dit - in verband met de rechtszeker-heid van betrokkenen - uitsluitend schriftelijk.

Indien nodig vindt samenwerking van het CICI met de CRI plaats. Op dit moment is hiervan geen sprake.


7. Van de overheid mag worden verwacht dat zij al datgene doet wat nodig is om verstoringen van de openbare orde te voorkomen. Voor de BVD ligt hier een taak indien en voor zover sprake is van een bedreiging voor een gewichtig belang van de Staat. Zoals aangegeven in het BVD-jaarverslag 1998 beperkt de belangstelling van de BVD zich op dit moment tot het Groen Front. Uit nader onderzoek zal moeten blijken of de BVD ook aan andere organisaties aandacht moet besteden.

In krantenpublicaties hebben milieuactivisten uitvoerig verhaald over kraakacties met het doel zich in te graven en zo de aanleg van de verschillende werken te verhinderen, althans te bemoeilijken. Naar aan-lei-ding van deze publiciteit van de kant van de milieuactivisten, is het idee ontstaan de informatie waar-over de politiekorpsen in dit verband beschikken, te bundelen en te analyseren. Het is de taak van de politie om in het kader van de handhaving van de openbare orde deze activiteiten te volgen. Op dit moment is nog geen inschatting te maken over het verdere verloop van de acties.


8. De BVD voert zijn wettelijke taak zelfstandig uit. Dat wil zeggen dat de BVD niet kan en mag optre-den als verlengstuk van politie of justitie. Dit neemt niet weg dat, zoals uiteengezet bij het antwoord op vraag 6, de BVD bij zijn taakuitvoering de beschikking kan krijgen over de gegevens die voor het CICI van belang zijn. Binnen het kader van zijn taakuitvoering is de BVD ook bevoegd het CICI gegevens te verstrekken. Het CICI zal de van de BVD ontvangen gegevens opslaan in de CICI-databank.


9. De CICI-databank is aan te merken als een registratie van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet politieregisters. Het informeren van personen over wie gegevens in de CICI-databank zijn opgenomen, alsmede de inzage- en correctiemogelijkheden die deze personen hebben, vinden plaats conform de reguliere systematiek van de Wet politieregisters.


10. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal de landelijk opgemaakte analyse periodiek worden doorge-spro-ken met de regionale politiekorpsen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties. In iedere betrokken regio wordt volgens de bestaande reguliere kanalen verantwoording afgelegd.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...