Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: onderzoek naar milieuactivisten

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.395 bvd onderzoek naar milieuactivisten
Gemaakt: 22-12-1999 tijd: 14:44


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


16 december 1999

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de schriftelijke vragen van


- de leden Kant en Poppe, kenmerk 2990001270, mij toegezonden bij brief van 21 oktober 1999, en


- het lid Oedayraj Singh Varma, kenmerk 2990001580, mij toegezonden bij brief van 26 oktober 1999.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Antwoorden op vragen van het lid Oedayraj Singh Varma (GroenLinks) over het Centraal Punt Informatie Coördinatie Grote Infrastructurele Projecten (CICI) (ingezonden 25 oktober 1999)

nr. 2990001580


1. Ja.


2. Het CICI dient de volgende doelen:

Het verzamelt de informatie aangaande onwettige activiteiten die worden uitgeoefend tegen de aanleg van infrastructurele werken. Het CICI maakt totaalanalyses, waardoor het mogelijk langs elkaar heen werken van de regionale politiekorpsen wordt voorkomen en een reëler beeld wordt verkregen van genoemde activiteiten. Het laat bestaande lokale verantwoordelijkheden van burgemeesters geheel intact.

Alle politiekorpsen zijn hierbij betrokken. In de politieregio's waar een infrastructureel werk wordt aan-gelegd, vindt op reguliere wijze werkoverleg plaats met betrekking tot de uitvoering van de hiervoor bedoelde activiteiten.

Het CICI zal in één van de desbetreffende politieregio's worden ondergebracht, als facilitair voor de andere regiokorpsen. Het CICI zal van start gaan in de regio Gelderland-Zuid, doch zal zo nodig eenvoudig op andere plaatsen kunnen worden gevestigd.


3. Ten einde de doelstellingen die hiervoor bij het antwoord op vraag
2 zijn geduid, te realiseren, zal het CICI informatie inwinnen over groepen en organisaties die tot doel hebben de aanleg van infrastruc-tu-rele projecten te verhinderen dan wel te bemoeilijken. Het CICI zal de desbetreffende informatie waar-over de verschillende politiekorpsen in dit verband beschikken, samenbrengen, zodat een optimaal rendement kan worden geput uit de voorhanden zijnde informatie.

De informatie zal worden bewerkt en geanalyseerd door deskundige medewerkers. Indien in de infor-matie lacunes worden geconstateerd, wordt zo nodig getracht aanvullende informatie te verkrijgen.

Graag benadruk ik dat het CICI zich niet exclusief richt op zogenaamde milieuactivisten. Dit begrip is in ieder geval door het CICI niet gedefinieerd. Zoals gezegd, worden alle groepen en organisaties die moge-lijkerwijs de aanleg van grote infrastructurele projecten verhinderen of bemoeilijken, betrokken in de activiteiten van het CICI.


4. In het antwoord op vraag 3 kwam al naar voren dat het CICI geen definitie van «milieuactivisme» hanteert.


5. Alle activiteiten van de politie in het kader van het CICI worden uitgevoerd overeenkomstig de stand-puntbepaling inzake informatie-inwinning door de politie ten behoeve van de handhaving van de open-bare orde, zoals de Minister van Justitie en ik die op 5 oktober 1999 aan de Tweede Kamer hebben gezonden (kamerstukken II
1999-2000, 25 232, nr. 18), alsmede overeenkomstig de hand-leiding die wij op korte termijn aan de korpsen zullen sturen.


6. De BVD heeft tot taak het verzamelen van gegevens over personen en organisaties die een gevaar kunnen vormen voor gewichtige belangen van de Staat. De mogelijkheid bestaat dat de BVD bij de uitvoering van zijn taak de beschikking krijgt over gegevens die voor de politie of justitie van belang zijn. Het omgekeerde kan zich uiteraard ook voordoen. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voorziet daarom in de mogelijkheid van het uitwisselen van gegevens. In het onderhavige geval wordt daaraan praktisch vormgegeven door het plaatsen van een BVD-liaison bij het CICI. Deze liaison maakt geen deel uit van het CICI. De liaison onderhoudt periodiek contact met het CICI en beziet of in concreto raakvlakken bestaan tussen de activiteiten van het CICI en die van de BVD. Mocht dit leiden tot het uitwisselen van informatie, dan vindt dit plaats overeenkomstig de regels die zijn vastgelegd in de nota Informatie-uitwisseling Politie-BVD, die wordt vermeld in het rapport van de commissie-Kalsbeek (kamerstukken II 1998/99, 26 269, nrs. 4-5, blz.
265). In essentie betekent dit dat de BVD algemene inlichtingen en dreigingsanalyses verstrekt. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling plaats-vinden. Voor zover persoonsgegevens worden verstrekt, gebeurt dit - in verband met de rechtszeker-heid van betrokkenen - uitsluitend schriftelijk.

Indien nodig vindt samenwerking van het CICI met de CRI plaats. Op dit moment is hiervan geen sprake.


7. Van de overheid mag worden verwacht dat zij al datgene doet wat nodig is om verstoringen van de openbare orde te voorkomen. Voor de BVD ligt hier een taak indien en voor zover sprake is van een bedreiging voor een gewichtig belang van de Staat. Zoals aangegeven in het BVD-jaarverslag 1998 beperkt de belangstelling van de BVD zich op dit moment tot het Groen Front. Uit nader onderzoek zal moeten blijken of de BVD ook aan andere organisaties aandacht moet besteden.

In krantenpublicaties hebben milieuactivisten uitvoerig verhaald over kraakacties met het doel zich in te graven en zo de aanleg van de verschillende werken te verhinderen, althans te bemoeilijken. Naar aan-lei-ding van deze publiciteit van de kant van de milieuactivisten, is het idee ontstaan de informatie waar-over de politiekorpsen in dit verband beschikken, te bundelen en te analyseren. Het is de taak van de politie om in het kader van de handhaving van de openbare orde deze activiteiten te volgen. Op dit moment is nog geen inschatting te maken over het verdere verloop van de acties.


8. De BVD voert zijn wettelijke taak zelfstandig uit. Dat wil zeggen dat de BVD niet kan en mag optre-den als verlengstuk van politie of justitie. Dit neemt niet weg dat, zoals uiteengezet bij het antwoord op vraag 6, de BVD bij zijn taakuitvoering de beschikking kan krijgen over de gegevens die voor het CICI van belang zijn. Binnen het kader van zijn taakuitvoering is de BVD ook bevoegd het CICI gegevens te verstrekken. Het CICI zal de van de BVD ontvangen gegevens opslaan in de CICI-databank.


9. De CICI-databank is aan te merken als een registratie van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet politieregisters. Het informeren van personen over wie gegevens in de CICI-databank zijn opgenomen, alsmede de inzage- en correctiemogelijkheden die deze personen hebben, vinden plaats conform de reguliere systematiek van de Wet politieregisters.


10. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal de landelijk opgemaakte analyse periodiek worden doorge-spro-ken met de regionale politiekorpsen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties. In iedere betrokken regio wordt volgens de bestaande reguliere kanalen verantwoording afgelegd.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie