Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: verslag energieraad

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


21501014.048 brief min ez t.g.v. het verslag energieraad 2 dec.
Gemaakt: 23-12-1999 tijd: 12:57


3


21501-14 Energieraad

nr. 48 Brief van de minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 december 1999

In vervolg op mijn brief van 19 november (21501-14, nr. 47) treft u onderstaand het verslag van de Energieraad van 2 december 1999 aan.


1 Rapportage aan de Raad van Helsinki over de strategie voor integratie van milieuaspecten en duurzame ontwikkeling in het energiebeleid.

De rapportage aan de Raad van Helsinki werd vastgesteld. Denemarken heeft nog gepoogd om de eerder overeengekomen indicatieve doelstellingen t.a.v. energiebesparing en de aandelen duurzame energie en WKK concreet te noemen, maar ondervond, afgezien van B, F en NL, daarvoor geen enkele steun. Derhalve is volstaan, met de eerder overeengekomen verwijzing naar de resoluties, waarin die indicatieve doelstellingen zijn opgenomen.


2 Stand van zaken betreffende de liberalisatie van de elektriciteitsmarkt.

De Commissie en Lidstaten waren verheugd over de voortgang t.a.v. grensoverschrijdende tarieven, die zeer recent in Florence was geboekt. Commissaris de Palacio verwachtte op grond van deze ontwikkelingen niet dat de Commissie terzake voorstellen zou moeten doen. Indien nodig zou de Commissie evenwel niet aarzelen, ruim voor de volgende Energieraad in mei met voorstellen te komen.

De Commissie wees daarnaast op de noodzaak voor voldoende interconnecties tussen de nationale markten.

Een verslag van de bijeenkomst in Florence zal u zo spoedig mogelijk worden toegestuurd, zodra deze beschikbaar is, zoals door mij werd toegezegd tijdens het Algemeen Overleg van 25 november jl.

De Commissie kondigde aan dat begin 2000 een studie gestart zou worden naar het niveau van de openbare dienstverlening in de elektriciteitssector, omdat Commissaris de Palacio van mening was dat eventuele negatieve gevolgen van de liberalisering op dat gebied moesten worden voorkomen. Daarnaast wees zij op het positieve netto werkgelegenheidseffect van de liberalisering, een pleidooi dat door VK, Fin en Zweden uitdrukkelijk werd ondersteund. Tevens wezen deze Lidstaten op de prijsverlaging voor de consument en verbetering van de service verlening door de elektriciteitsbedrijven.

In de daarop volgende discussieronde werd door een groot aantal Lidstaten waaronder Nederland forse kritiek geleverd op Frankrijk, vanwege het niet voldoen aan de elektriciteitsrichtlijn. Steun werd uitgesproken voor de ingebrekestellings procedure, die de Commissie recent was gestart. Ik heb daarnaast aan de commissie verzocht expliciete aandacht te schenken aan de inhoud van de Franse wetgeving, die mogelijk elementen zal gaan bevatten die strijdig zijn met de Elektriciteitsrichtlijn.

Ook heb ik aangekondigd dat Nederland gebruik zal maken van de reciprociteitsclausule, waardoor de Nederlandse markt gesloten is voor nieuwe contracten voor levering van Franse stroom aan afnemers met een verbruik van minder dan 100 GWh.

Daarnaast heb ik het onderzoek gemeld naar de mogelijkheden om ook bestaande contracten hieronder te laten vallen.

In de reactie op de kritiek verweerde Frankrijk zich door te wijzen op het feit dat de Franse markt open was voor afnemers met een verbruik van meer dan 100 GWh per jaar, daarmee was in feite een marktopening van 20% bereikt. EdF had een aantal contracten verloren. Men verwachtte dat half februari 2000 de wet door de president zal kunnen worden getekend.

Ik heb, samen met het VK, onze studie aangekondigd naar indicatoren die de feitelijke situatie t.a.v. het «level playing field» op de geliberaliseerde (elektriciteits- en gas-)markt weergeven. De Commissie en de andere Lidstaten zijn uitdrukkelijk uitgenodigd aan te sluiten bij dit onderzoek van Nederland en het VK.

De Raadsconclusies werden ongewijzigd aanvaard.


3 Richtlijn inzake rendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescente lampen

Nadat eerder in Coreper overeenstemming was bereikt over een compromis ( met een invoeringstermijn voor de tweede fase van 5 jaar), kon het voorzitterschap concluderen dat een politiek akkoord bestond over de richtlijn. De richtlijn zal in januari in het EP besproken worden.

a

b

c

d

e

f 4 Mededeling van de Commissie over de versterking van de Noordelijke dimensie van het Europees energiebeleid.

De Commissie wees op het belang van de regionale aanpak in relatie tot de komende toetreding en benadrukte daarbij onder andere de milieu-aspecten en het tot stand komen van de interne markt. Tevens meldde de Commissie dat een regionale aanpak zou worden ontwikkeld voor andere buitengrenzen van de EU.

De raadsconclusies werden vervolgens ongewijzigd vastgesteld.


5 Toegang van hernieuwbare energie tot de interne elektriciteitsmarkt

Commissaris de Palacio lichtte toe dat zij had besloten thans nog geen ontwerp richtlijn uit te brengen, omdat gebleken was dat het concept binnen de Commissie controversieel lag, hetgeen naar haar verwachting ook het geval zou zijn binnen de Raad. Zij had echter de stellige ambitie om voor de volgende Energieraad een ontwerp richtlijn aan de Raad aan te bieden. Zij nodigde Lidstaten uit om op korte termijn ideeën over de mogelijke inhoud van een richtlijn kenbaar te maken.

Ik heb aangegeven dat Nederland van plan is om 1 januari 2001 over te gaan op een systeem van verhandelbare groencertificaten en dat ik verwacht dat de richtlijn minimaal een dergelijk systeem ondersteunt. Daarbij behoren certificaten van oorsprong. Ook heb ik gewezen op het subsidiariteitsaspect, waar het nationale doelstellingen voor het aandeel duurzame energie betreft.

Tot slot heb ik aangedrongen op een tijdig beschikbaar komen van een ontwerp richtlijn, zodat tijdens de volgende Energieraad inhoudelijk gesproken kon worden. Commissaris de Palacio zegde toe zich hiervoor in te zullen zetten.


6 Harmonisatierapportage interne markt voor gas

De Commissie lichtte de inhoud van het eerste harmonisatierapport kort toe. In het rapport worden de theoretische knelpunten voor het ontstaan van één geliberaliseerde markt opgesomd. Het is onduidelijk of en zo ja in welke mate deze knelpunten zullen ontstaan, wanneer de gasrichtlijn eenmaal geïmplementeerd is. De Commissie kondigde nadere analyses aan en komt over een jaar met een tweede rapport.


7 Commissie-mededeling over de voorzieningszekerheid van aardgas

De Commissie gaf een korte toelichting op de mededeling. Er is vooralsnog geen reden om te twijfelen aan de voorzieningszekerheid van aardgas. Gezien het feit echter dat in 2020 ca 2/3 van het EU-verbruik geïmporteerd zal moeten worden, blijft waakzaamheid geboden.


8 Energiehandvestverdrag

De voortgangsrapportage en het onderhandelingsmandaat om te komen tot een Multilateraal Transit Framework werden zonder discussie aanvaard.

a 9 Diversen (millenniumbug en actieplan energiebesparing)

Gezien het tijdsgebrek werd door de voorzitter afgezien van de mondelinge toelichting door de commissie.

Minister van Economische Zaken ,

A. Jorritsma-Lebbink

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie