Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling van werkzaamheden Tweede Kamer 16 december 1999

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

regeli16012 regeling van werkzaamheden 16 december 1999
Gemaakt: 16-12-1999 tijd: 21:55

Regeling van werkzaamheden d.d. 16 december 1999 (ongecorrigeerd)

De voorzitter: Ik stel voor te behandelen in de vergaderingen van 18,
19 en 20 januari 2000:


- het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet in verband met de invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep (26660);


- het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden) (26023).

Ik stel voor aan de orde te stellen in de vergaderingen van 25, 26 en
27 januari:


- het wetsvoorstel Wijziging van de wet tot wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid) (26471);


- de nota Vertrouwen in verantwoordelijkheid (26 806), met de volgende maximumspreektijden: voor PvdA, VVD en CDA elk 10 minuten; voor D66 en GroenLinks elk 7 minuten, en voor de overige fracties elk 5 minuten;


- de gezamenlijke behandeling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) (26727) en de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001) (26728).

Ik stel voor te behandelen in de vergaderingen van 1, 2 en 3 februari:


- een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten, onder meer naar aanleiding van de evaluatie (26527);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen) (23959);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (meldingenstelsel) (26552);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (26228);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet met betrekking tot de medezeggenschap van gepensioneerden en de gelijkstelling in pensioenregelingen van geregistreerde partners met gehuwden (26674);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) (26567);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (25 891);


- het wetsvoorstel Invoering van de mogelijkheid tot het treffen van bijzondere maatregelen door de ondernemingskamer over zeggenschap in de naamloze vennootschap (25732).

Ik stel voor toestemming te verlenen tot het houden van wetgevingsoverleg- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

maandag 17 januari 2000, van 11.15 - 23.00 uur, en vrijdag 21 januari, van 10.00 - 17.00 uur:


- van de vaste commissie voor Financiën over de wetsvoorstellen 26727 en 26728 (Belastingherziening 2001).

Aangezien voor de stukken gedrukt onder de nummers 26846, 26857 (R
1641), 26867, 26868 en 26882 de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, dat wat deze Kamer betreft, de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd.

Ik stel voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Aangezien voor de stukken 26222, nr. 4, 26640, 26709, 26819, 26829 en
26847 de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Ik stel voor de stukken 24495, nr. 8, 24668, nr. 32, 25723, nr. 4,
25929, nr. 8, 26450, 26588, 26627 en 26800-VIII, nr. 55, voor kennisgeving aan te nemen.


**

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Atsma.


**

De heer Atsma (CDA): Mevrouw de voorzitter! Mede namens collega Middel van de PvdA zou ik u willen vragen het verslag van het algemeen overleg over het Europees kampioenschap voetbal en voetbalvandalisme alsnog op de agenda van deze Kamer te zetten.

De voorzitter: Dat is goed; dat zullen we doen.

Ik meende dat ook de heer Van der Vlies nog het woord wilde vragen bij de regeling van werkzaamheden, maar ik zie hem nu niet. Is er iemand in de zaal die iets weet van het algemeen overleg Landbouw, over de mestproblematiek? Daarvan heeft de heer Van der Vlies mij vanochtend namelijk gemeld dat hij dacht, dat dit ook nog op de agenda moest.

Ik geef hiertoe het woord aan de heer Stellingwerf.


**

De heer Stellingwerf (RPF): De heer Van der Vlies is er nu niet. Wij hebben vanochtend in de procedurevergadering afgesproken dat wij in ieder geval het verzoek wilden doen om het verslag op de agenda te zetten.

De voorzitter: Dan zullen we daar rekening mee houden.

Het woord is aan mevrouw Van Zuijlen.


**

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA): Voorzitter! De PvdA-fractie wil graag een korte heropening vragen van het debat over de suppletore begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De voorzitter: Dat is erg ongewoon, omdat dit pas gisteren behandeld is; het is heel merkwaardig dat dit gisteren niet afgehandeld is.


**

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA): Ik begrijp van de woordvoerster dat zij gisteren nog een motie had willen indienen en dat daarvoor de gelegenheid niet is gegeven. Dat zou zij vanmiddag graag willen doen.

De voorzitter: Mijn informatie is anders, maar ik zal me er nader over informeren en een nader voorstel aan de Kamer doen.

Het woord is aan de heer Feenstra.


**

De heer Feenstra (PvdA): Voorzitter! De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft vanochtend een overleg gehad over de houtverduurzaming. Wij zouden graag het verslag van dit overleg op uw agenda geplaatst willen zien.

De voorzitter: Er is echt een dringende noodzaak voor, dat dit vandaag nog moet?


**

De heer Feenstra (PvdA): Het betreft een besluit dat op 1 januari moet ingaan.

De voorzitter: Dan zullen we dat doen.

Ik zou alle leden die in de zaal aanwezig zijn, het volgende willen zeggen; misschien kunnen zij dit ook aan hun collega's melden. Het zou erg helpen, als iedereen die het woord wil voeren bij de verslagen van algemene overleggen, hier even intekent, zodat we een beetje een planning kunnen maken voor wat betreft de indeling van de rest van de dag.

Het woord is aan de heer Blaauw.


**

De heer Blaauw (VVD): Naar aanleiding van de uitlatingen van de minister van Verkeer en Waterstaat over rekeningrijden is er om 14.00 uur een spoedprocedurevergadering van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. Daaruit vloeit mogelijk voort dat vandaag nog een algemeen overleg met de minister wordt gehouden. Het is niet onmogelijk dat het verslag van dat AO vandaag alsnog op de agenda moet komen, aangezien sommige fracties misschien een motie willen indienen. Ik waarschuw maar alvast, het is een vrij kort traject.

De voorzitter: Ik wacht het dan maar rustig af.


**

De heer Van Oven (PvdA): Vandaag verschijnt in New York het rapport van de vijfde commissie van de Verenigde Naties over het beheer van het Rwandatribubaal. Als de voortekenen juist zijn, is daarmee nogal wat mis. Ik zou u willen verzoeken, de regering te vragen dat rapport zo snel mogelijk aan de Kamer toe te zenden met daarbij het commentaar van de regering.

De voorzitter: Ik stel voor, dit gedeelte van het stenogram door te geleiden naar het kabinet. Dan zullen wij dat rapport krijgen, neem ik aan.


**

Aldus wordt besloten.

De heer Weisglas (VVD): Mevrouw de voorzitter! Zou u kunnen en willen aangeven waar op de dag u de zojuist aangevraagde VAO's wilt plaatsen: vóór of na het debat over de Europese Raad van Helsinki?

De voorzitter: Voorzover dat mogelijk is -- en ik heb het idee dat dit allemaal mogelijk is -- zal dat vóór het debat over Helsinki zijn. Als ik niet tegengesproken word, neem ik altijd aan dat het dan op die manier vastgesteld is.


**

(Einde regeling van werkzaamheden)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie