Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit dividendbelasting

Datum nieuwsfeit: 17-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: DividendbelastingBesluit van 17 december 1999 nr. DB99/3648M

De plaatsvervangend Directeur-generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

Art. 10, tweede lid, Wet div.bel 1965 bepaalt dat aan een beleggingsinstelling in de zin van art. 28 Wet Vpb. 1969 op haar verzoek teruggaaf wordt verleend van in een jaar te haren laste ingehouden dividendbelasting. Tijdens de parlementaire behandeling van het belastingplan 1998 heb ik aangegeven dat bezien wordt of soepel kan worden omgesprongen met de teruggaaftermijn met betrekking tot aan fiscale beleggingsinstellingen uitgekeerde deelnemingsdividenden. Dat heeft geleid tot het besluit van 16 oktober 1998, nr. DB98/1060M. Naar aanleiding van dat besluit zijn vragen gerezen over het hanteren van het begrip kalenderjaar in verband met de teruggave aan beleggingsinstellingen, over de bij te voegen dividendnota's alsmede over het aantal verzoeken om teruggave dat kan worden gedaan door in Nederland gevestigde niet aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen lichamen. Ik heb hierin aanleiding gevonden voornoemd besluit van 16 oktober 1998 bij deze in te trekken en het navolgende goed te keuren.

Goedkeuring

Ik keur goed dat vooruitlopend op de teruggaaf op de voet van art. 10, tweede lid, Wet div.bel 1965, ten hoogste twee maal een eerdere teruggaaf wordt verleend op verzoek van de beleggingsinstelling. Aldus kan een beleggingsinstelling bijvoorbeeld in juni en december van het lopende boekjaar reeds verzoeken om teruggaaf van in dat jaar te haren laste ingehouden dividendbelasting.

Het ontmoet voorts geen bezwaar indien het verzoek tevens betrekking heeft op door fiscale beleggingsinstellingen ontvangen dividenden die geen voordeel vormen uit hoofde van een deel-neming in de zin van art. 13 Wet Vpb. 1969 (zogeheten portfoliodividenden).

Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de teruggaaf aan de in art. 10, eerste lid, Wet div.bel. 1965 genoemde in Nederland gevestigde niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen. Ook aan deze lichamen wordt ten hoogste twee maal een eerdere teruggaaf verleend vooruitlopend op de in voornoemde bepaling geregelde teruggaaf.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie