Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws van de Vlaamse regering: In kort bestek - 2

Datum nieuwsfeit: 17-12-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 17 DECEMBER 1999

IN KORT BESTEK - 2

Hieronder vindt u in kort bestek het vervolg van het overzicht der dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering beslist principieel tot enkele puur technische aanpassingen van het Besluit van 12/7/1995 dat bijzondere maatregelen bevat ten gunste van het in Duits- land gehuisveste personeel van het Gemeenschapsonderwijs. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbon- den, en het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Ter uitvoering van Onderwijsdecreet X keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de niveaus, de graden en de daaraan verbonden salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de Vlaamse uni- versiteiten vastlegt. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden.


* * *

De financiering in 1999 van de studiecentra open hoger onderwijs wordt goedgekeurd. In Vlaanderen zijn er zes zo'n studiecentra : Antwerpen, Brussel, Diepenbeek, Gent, Kortrijk en Leuven. Aan elk van die centra wordt een subsidie verleend als bijdrage in de kosten van begelei- ding en examens van studenten die in Vlaanderen een inschrijving genomen hebben voor een cursus van de Open Universiteit Nederland. Het totale subsidiebedrag is 23,5 miljoen fr. De Onderwijsminister zal tegen midden volgend jaar een organieke regeling van de organisatie van het open hoger onderwijs uitwerken.


* * *

Ter uitvoering van Onderwijsdecreet X keurt de Vlaamse regering een besluit goed dat een tweede salarisschaal invoert voor de graden van docent en hoofddocent bij de Vlaamse universiteiten. Dit moet de universiteiten de mogelijkheid geven een genuanceerder personeelsbeleid te voeren: de waardering voor het personeel kan op die wijze ook geuit worden door de inschaling in een hogere schaal. Tevens biedt de tweede salarisschaal een mogelijkheid om de rangschikking van nieuwe leden van het zelfstandig academisch personeel op basis van hun verdiensten meer te differentiëren.


* * *

De Vlaamse regering beslist vanaf het begrotingsjaar 1999 de beperking van de indexering van de werkingsmiddelen tot 75 % voor het loonaandeel van de werkingsuitkeringen van de universiteiten en van de enveloppe voor de hoge- scholen, op te heffen.


* * *

De Vlaamse regering beslist subsidies toe te kennen aan 7 initiatieven voor gecoördineerde institutionele en onder- wijskundige grensoverschrijdende samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs uit de regio's waar het zgn. Grenslandenbeleid (Nederland, Vlaanderen en de Duitse deelstaten Bremen, Nedersaksen en Noordrijn-West- falen) op van toepassing is. De totale subsidie bedraagt 12 miljoen fr.


* * *

Aan de universiteiten en hogescholen die in het academie- jaar 1999-2000 deelnemen aan de studentenmobiliteit in het kader van het Socratesprogramma, wordt een totale subsidie van 32 miljoen fr. toegekend.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het tijdelijk pro- ject onderwijsvoorrang in het secundair onderwijs defini- tief goedgekeurd.


* * *

Het project zorgverbreding in het gewoon basisonderwijs wil de leerachterstand van leerbedreigde en kansarmen leerlingen tegengaan. In 1998 was beslist dat de toeken- ning van extra lestijden in het kader van dit project jaarlijks gebeurt op basis van de leerlingencijfers, maar dat een school in het tweede schooljaar nooit meer extra lestijden kan krijgen dan in het eerste schooljaar. Scholen met een stijgend aantal leerlingen zagen die stijging dus niet vertaald in een toename van de extra lesuren zorgverbreding. De Vlaamse regering keurt nu principieel een aanpassing van de reglementering goed die het mogelijk maakt de overblijvende lestijden te verdelen over de scholen met een stijgend leerlingenaantal. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden.


* * *

Het project onderwijsvoorrang in het basisonderwijs wil de leerbedreiging en leerachterstand van migrantenkinde- ren tegengaan en hun integratie bevorderen. In 1998 was beslist dat de toekenning van extra lestijden in het kader van dit project jaarlijks gebeurt op basis van de leerlingencijfers, maar dat een vestigingsplaats in het tweede schooljaar nooit meer extra lestijden kan krijgen dan in het eerste schooljaar. Vestigingsplaatsen met een stijgend aantal leerlingen zagen die stijging dus niet vertaald in een toename van de extra lesuren onderwijs- voorrang. De Vlaamse regering keurt nu principieel een aanpassing van de reglementering goed die het mogelijk maakt de overblijvende lestijden te verdelen over de scholen of vestigingsplaatsen met een stijgend leerlin- genaantal. Voor het schooljaar 1999-2000 wordt wel een overgangsregel voorzien, omdat er onvoldoende lestijden onderwijsvoorrang overblijven om alle leerlingenstijgin- gen te honoreren. Over dit besluit zal onderhandeld wor- den met de vakbonden.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel de vakken en inde- ling van de vakken (in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken) in het secundair onderwijs voor sociale promotie goed. De centra krijgen bovendien de opdracht een voorstel van concordantie uit te werken tus- sen de vakken die zij nu inrichten en de nieuwe vakken. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad, en er zal over onderhandeld worden met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelings- comité van het vrij gesubsidieerd onderwijs.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat voor het secundair onderwijs voor sociale promotie de decretaal vastgelegde studiegebieden indeelt in opleidin- gen en opties, en de graden (2de, 3de of 4de graad) en tevens de onderwijsvorm (technisch en/of beroepsonder- wijs) bepaalt die ingericht kunnen worden. Het besluit regelt ook de concordantie tussen de bestaande en de nieuwe structuurelementen. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad, en er zal over onderhandeld worden met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité van het vrij gesubsi- dieerd onderwijs.


* * *

Een besluit tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en de commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen wordt goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed tot oprichting en samenstelling van de lokale comités voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs. Ook een omzendbrief over vakbondsonderhandelingen en vak- bondsoverleg in het gemeenschapsonderwijs wordt principi- eel goedgekeurd. Er zal over onderhandeld worden met de vakbonden.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN en Dirk VAN MECHELEN :

Jaarlijks financiert de Vlaamse overheid via het Onder- zoeksprogramma Bilaterale Wetenschappelijke en Technolo- gische Samenwerking gemeenschappelijke onderzoeksprojec- ten tussen onderzoekers uit Vlaanderen en zes prioritaire partnerlanden (Chili, China, Hongarije, Polen, Roemenië en Zuid-Afrika). Nadat de ingediende projecten geëvalu- eerd werden, stemt de Vlaamse regering nu in met de financiering van de bilateraal onderhandelde en geselec- teerde projecten, voor een totaal bedrag van 141,6 mil- joen fr. Er zal een vijfde oproep gelanceerd worden van 15/1 tot 30/4/1999.


* * *

De Vlaamse regering beslist een bedrag van 100 miljoen aan beschikbare middelen binnen de begroting 1997 van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen te besteden voor twee doelstellingen. Een bedrag van maxi- maal 30 miljoen wordt voorzien voor de ondersteuning van de organisatie van internationale wetenschappelijke con- gressen in 2001-2002. En 70 miljoen zal gebruikt worden voor een versterking van het Max Wildiersfonds voor de financiering van projectonderzoek van beperkte duur rond archieven. Voor het Max Wildiersfonds was op de begro- tingen van 1998 en 1999 reeds samen 200 miljoen fr. voor- zien.


* * *

De actie ter stimulering van de Vlaamse deelname aan Europese onderzoeksprogramma's wordt voortgezet. Daartoe wordt een totaal subsidiebedrag van 117 miljoen fr. ver- deeld over de Vlaamse universiteiten.


* * *

Ook voor 2000 belast de Vlaamse regering het IWT (Insti- tuut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen) met de selectie, de opvol- ging en het beheer van de projecten in het kader van de ondersteuning van technologisch onderzoek aan de Vlaamse hogescholen (HOBU-fonds). In 2000 wordt voor het HOBU- fonds een budget van 170 miljoen fr. voorzien.


* * *

Met het oog op de uitvoering van het Programma Beleids- gericht Onderzoek 1999 beslist de Vlaamse regering een bedrag van 20 miljoen fr. vast te leggen en een bedrag van 380 miljoen provisioneel vast te leggen.


* * *

De Vlaamse regering beslist ook voor 1999 een oproep te lanceren voor het indienen van onderzoeksvoorstellen in het kader van het programma "Strategische Technologieën voor Welzijn en Welvaart". Het programma wil een steunkanaal aanreiken voor strategisch wetenschappelijk- technologisch onderzoek met een aantoonbare economische en/of maatschappelijke toegevoegde waarde voor Vlaanderen. Thema's waarvoor onderzoeksvoorstellen kun- nen worden ingediend, zijn bijv. technologie voor minder- of andersvaliden en senioren, en technologie voor conser- vatie en restauratie van het kunstpatrimonium of cultu- reel erfgoed. Voor dit programma wordt een budget van 411 miljoen fr. voorzien. Het IWT zal instaan voor de organisatie van de oproep en voor adviesverlening over de ingediende voorstellen.


* * *

De Vlaamse regering zet het licht op groen voor een gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeksprogramma inzake de zeewetenschappen. Daartoe wordt een budget van 40 miljoen fr. uitgetrokken.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

In opvolging van dhr. Leo Schoenmaekers, aan wie eervol ontslag verleend wordt, wordt mevr. Karin Van Mossevelde aangesteld als commissaris van de Vlaamse regering, afge- vaardigde van de Vlaamse minister van Tewerkstelling, in het Beheerscomité van de VDAB.


* * *

Bij de toepassing van het besluit van 23/2/1995 betref- fende de exploitatie van de campings werden bij inspec- ties op het terrein en bij de behandeling van de vergun- ningsdossiers een aantal problemen vastgesteld. Ener- zijds vertonen diverse artikelen onduidelijkheden en leemten. Anderzijds blijken sommige exploitatievoorwaar- den in de praktijk niet of nauwelijks te realiseren. Daarom beslist de Vlaamse regering nu na advies van de Raad van State definitief tot aanpassing van het besluit betreffende de exploitatie van de terreinen voor open- luchtrecreatieve verblijven.


* * *

De Vlaamse regering beslist een interdisciplinaire tech- nische werkgroep op te richten met het oog op een globale benadering van de problematiek van de (geheel of gedeeltelijk) zonevreemde campings.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een aanpassing goed van de regels voor de erkenning en subsidiëring van de milieu- en natuurvereni- gingen. Er wordt o.m. gestreefd naar een grotere respon- sabilisering van de milieu- en natuurbewegingen : meer dan vroeger worden de concrete resultaten in rekening gebracht. Het wordt nu ook mogelijk thematische vereni- gingen te erkennen en subsidiëren; op die wijze wordt tegemoet gekomen aan de grote diversiteit van verenigin- gen die de milieu- en natuurbeweging kenmerkt.


* * *

Het Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de Vlaamse Bosbouwvereniging en het Centrum voor Privé-Bos- bouw. De feitelijke vereniging zal worden omgezet in een vzw-structuur. In afwachting dat de nieuwe vzw van start kan gaan, keurt de Vlaamse regering de financiering van de basiswerking van het centrum goed voor het lopende werkjaar, dat een overgangsjaar is.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot verlenging met vijf maan- den van de contracten met de contractuele medewerkers van het project Bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest. Drie inventarisatieploegen meten in het raam van dit pro- ject in ongeveer 3000 proefvlakken allerlei dendrometris- che en ecologische gegevens op, om op deze wijze recente en nauwkeurige gegevens i.v.m. de basiskenmerken van het bos in Vlaanderen in kaart te brengen.


* * *

De Vlaamse regering zet het licht op groen voor het pro- ject "Ondersteunen van het planningsproces en operationa- liseren van de beheersvisie voor openbare bossen en voor domeinbossen in het bijzonder". Hiertoe zullen binnen de afdeling Bos en Groen van Aminal elf contractuele perso- neelsleden aangesteld worden voor drie jaar en wordt een budget van 61,55 miljoen fr. uitgetrokken.


* * *

Aan vzw KINT (Koninklijk Instituut voor het duurzame beheer van de natuurlijke rijkdommen en de bevordering van schone technologie) wordt voor 1999 een aanvullende subsidie van 1,2 miljoen fr. toegekend.


* * *

De Vlaamse regering beslist een krediet van 24,3 miljoen fr. uit te trekken voor de uitvoering van het project "Invulling van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (Natura 2000) en opstellen van richtplannen en beheers- plannen voor de aangeduide perimeters in Vlaanderen". De tien contractuele personeelsleden van de vroegere ecolo- gische impulsgebieden zullen voor dit project ingezet worden.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

De Vlaamse regering keurt de naam "Topsporthal Vlaanderen" goed voor de geplande topsporthal aan de Blaarmeersen te Gent. De naam "Flanders Sports Arena" mag enkel als ondertitel gebruikt worden voor de interna- tionale promotie.


* * *

In het kader van het ter beschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de bevordering van de export wordt steun verleend aan volgende Vlamse bedrij- ven:

* nv Anglo Belgian Corporation krijgt een subsidie van 10,5 miljoen fr. voor de levering van generatorsets aan Indië;

* nv ERG Transit Systems (voorheen AES-Prodata) ontvangt 8,25 miljoen fr. voor de levering van ontwaardingsmachi- nes (voor het openbaar vervoer) aan Venezuela;
* bvba Pattyn uit Brugge krijgt 5,6 miljoen fr. voor de levering van een automatische verpakkingslijn voor eetba- re vetten aan Indonesiê;

* nv Petersime uit Olsene (Zulte) onvangt 6,2 miljoen fr. voor de levering van broedmachines en toebehoren aan Nepal;

* nv BCT (Belgian Chocolates Technology) ontvangt 10,2 miljoen fr. voor de levering van een productielijn voor chocolade aan China.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De overdracht binnen de Vlaamse begroting 1999 van vast- leggingsmiddelen voor het Eureka-ITEA programma wordt goedgekeurd. Ook de provisionele vastlegging voor dit programma wordt goedgekeurd. ITEA staat voor Information Technology for European Advancement.


* * *

Eind 1994 besliste de Vlaamse regering tot de oprichting van een Vlaams kenniscentrum voor Best Beschikbare Tech- nieken en bijbehorend Energie- en Milieu-informatiesys- teem (BBT/EMIS) bij de Vlaamse Instelling voor Technolo- gisch Onderzoek (VITO). De Vlaamse regering keurt nu de overeenkomst met VITO voor het beheer van het BBT/EMIS goed voor 1999. De kostprijs bedraagt 20,6 miljoen fr.


* * *

De Vlaamse regering beslist productiepremies voor de rea- lisatie van speelfilms toe te kennen :

* bvba Alice in Wonderland krijgt 12 miljoen fr. voor "Le bal des pantins" van Herman Van Eyken;

* nv Antonia's Line International krijgt 8,2 miljoen voor "Mariken" van André Van Duren; de film is gebaseerd op de gelijknamige jeugdroman van Peter van Gestel, die ook het scenario schreef; de jeugdroman is op zijn beurt vrije- lijk geïnspireerd op het middeleeuwse mirakelspel "Mari- ken van Nieumeghen";

* nv Favourite Films krijgt 20 miljoen voor "Team Spirit" van Jan Verheyen; de film gaat over zeven twintigers die sinds hun prille tienerjaren samenspelen bij een amateur- voetbalploeg; zij besluiten in schoonheid te eindigen met hun 500ste wedstrijd - het afscheid van hun voetbalploeg, maar meteen ook van hun jeugd en hun onbezorgde jaren;
* bvba Kinepolis Film Production krijgt voor "Misstoes- tanden - Kiekeboe, de film" van Renaat Coppens 18 miljoen fr.; de film gaat over de problemen die gepaard gaan met het verfilmen van een stripverhaal, en bevat twee paral- lelle verhaallijnen : enerzijds het "fictieve" film-in- de-filmverhaal, en anderzijds het "reële" verhaal van de filmploeg die tot het uiterste gaat om een goeie film af te leveren;

* en cbva MMPfilmproductie krijgt 18,5 miljoen voor "Olivetti 82" van Rudi Van Den Bossche, gebaseerd op het gelijknamige theaterstuk van Eriek Verpaele. Principieel krijgen deze films ook een premie op basis van de bruto-zaalontvangsten toegekend. Op basis van deze ontvangsten wordt THV Kabouterschat een premie van 11,8 miljoen voor "De kabouterschat" toegekend.


* * *

Gelet op redenen van overmacht en om de continue werking van het Comité van het Vlaams Waarborgfonds te verzeke- ren, wordt de benoeming van de leden verlengd tot maxi- maal 1/7/2000.eindereageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...