Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS inzake bestrijding langdurige werkloosheid

Datum nieuwsfeit: 17-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


23972000.042 brief min szw over reintegratie
Gemaakt: 24-12-1999 tijd: 11:


4


23972 Bestrijding langdureige werkloosheid

nr. 42 Brief minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 december 1999

Inleiding

Tijdens overleg op 24 juni jl. tussen de besturen van Arbeidsvoorziening en Lisv en het Ministerie van SZW werd geconstateerd dat er zich knelpunten voordoen in de samen-werking tussen Arbeidsvoorziening en het Lisv/uvi's. Die constatering is voor mij aanleiding geweest tot het instellen van een taskforce reïntegratie, waar naast Arbeids-voorziening en het Lisv ook het Ministerie van SZW deel van uitmaakt. Over de instelling van de taskforce bent u schriftelijk op 16 juli jl. door Staatssecretaris Hoogervorst geïnformeerd (Kamerstukken II, 1998/99 26 239, nr. 17).

Inmiddels heeft de taskforce de bestaande knelpunten in kaart gebracht en is overeen-stemming bereikt over de te nemen maatregelen om die knelpunten op te lossen. Met deze brief wordt u ingelicht over de bevindingen van de taskforce en de aangedragen oplossingen. In verband met de lopende discussie over de herinrichting van de uitvoeringsorganisatie (SUWI) is gekozen voor een oplossing die uitsluitend betrekking heeft op het jaar 2000. Zodra meer duidelijkheid is verkregen in de SUWI-discussie zal de taskforce gevraagd worden ook aan latere jaren aandacht te besteden.

De rapportage van de taskforce beperkt zich tot de reïntegratie van ontslagwerklozen. De reïntegratie van arbeidsgehandicapten is buiten beschouwing gelaten. Knelpunten op dat vlak zullen daarom in bilateraal overleg tussen het ministerie van SZW en het Lisv aan de orde worden gesteld.

Geconstateerde knelpunten

De knelpunten bij de reïntegratie van ontslagwerklozen kunnen in hoofdlijnen worden onderverdeeld in knelpunten op het terrein van de financiering, de bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en de informatievoorziening. De knelpunten rond de besteding van de Veegwetbudgetten zullen in deze brief niet diepgaand worden besproken, aangezien de regeling uit de Veegwet 1996 op 31 december 1999 afloopt. Bovendien streeft het Lisv naar een volledige uitputting van de beschikbare Veegwetbudgetten.

Financiering

In 1999 zijn er vier budgetten beschikbaar voor de reïntegratie van ontslagwerklozen: het prestatiebudget, het aanvullend prestatiebudget voor de sluitende aanpak, het sluitende aanpakbudget op grond van artikel 130 WW en het veegwetbudget. De eerste twee budgetten vallen onder verantwoordelijkheid van Arbeidsvoorziening, voor de laatste twee is het Lisv verantwoordelijk. Er is echter niet geregeld ten laste van welk budget een werkloze moet worden bemiddeld. Er is geen preferentie in budgetten. Het komt daardoor voor dat tussen Arbeidsvoorziening en uvi's wrijving ontstaat over de vraag ten laste van welk budget een werkzoekende moet worden bemiddeld.

Ook verschillen per budget de regels waaraan partijen zich hebben te houden. Dat leidt niet tot problemen in de regio's waar Arbeidsvoorziening en uvi's goede afspraken hebben gemaakt en beide partijen zich daar ook aan houden, maar dat is niet altijd het geval. De kwaliteit van de gemaakte afspraken varieert per regio en per uvi.

Bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling

De voornaamste knelpunten op het vlak van de bevoegdheids- en verantwoordelijkheids-verdeling doen zich voor bij het prestatiebudget. Er doen zich afstemmingsproblemen voor bij de vraag wie de klant selecteert en wie het traject bepaalt. Zo kan het per RBA-regio en per uvi verschillen wie de selectie van klanten voor zijn rekening neemt. In sommige gevallen loopt het wel goed als een uvi selecteert, in andere gevallen heeft de uvi moeite met de selectie van voldoende kandidaten.

Ook het vaststellen van de inhoud van een traject verschilt. Soms wordt een uvi altijd toestemming gevraagd voor de vaststelling van een traject, in andere regio's gebeurt dat alleen indien er een scholingscomponent in een traject is opgenomen. Tussen de uvi's onderling doen zich in een regio ook nog grote verschillen voor.

Als bovenstaande vragen in onderling overleg zijn beantwoord, doet zich nog de vraag voor ten laste van welk budget het traject moet worden gebracht. Tot slot geldt voor alle budgetten dat er geen eenduidige afspraken zijn over de procedure waarlangs klanten worden aangeleverd. In een aantal gevallen leidt dat tot lange doorlooptijden en hoge uitval.

Dat alles onderstreept het belang van het maken van goede en heldere afspraken.

Informatievoorziening

Zowel bij Arbeidsvoorziening als bij de uvi's vindt nog geen volledige registratie van de relevante klantgegevens plaats. De meest in het oog lopende tekortkomingen zijn:

? Niet alle uvi's kennen de fase-indeling van hun klanten; dat geldt met name voor het zittend bestand. Ook staat de fase-indeling niet altijd op het bewijs van inschrijving vermeld, in het bijzonder bij de categorie `nader te bepalen';

? De uvi's registreren niet of onvoldoende welke klanten een traject volgen en wat de resultaten van dat traject zijn. Het probleem speelt vooral bij het bestand van langdurig werklozen; bij de nieuwe instroom wordt beter geregistreerd;

? Arbeidsvoorziening heeft niet altijd de juiste uitkerende instantie geregistreerd staan, aangezien die informatie niet altijd bekend is op het moment van inschrijving. Verder wordt de overgang van uvi naar gemeente niet altijd aan Arbeidsvoorziening gemeld door de werkzoekende.

Ook stemmen de cijfers/registratie van uvi's en arbeidsvoorziening niet overeen. Dat blijkt onder meer uit de recente bestandsvergelijking tussen beide organisaties. Een aanzienlijk deel van de geregistreerde WW-ers blijkt niet ingeschreven bij Arbeidsvoorziening. De belangrijkste verklaringen daarvoor zijn waarschijnlijk dat niet iedereen een sollicitatieplicht heeft en dat sommigen hun inschrijving bij Arbeidsvoorziening niet verlengd hebben. Op dit ogenblik wordt onderzocht welke uitkeringsgerechtigden zich niet hebben ingeschreven. Indien blijkt dat de inschrijving ten onrechte niet heeft plaatsgevonden zal dat consequenties hebben voor de uitkering.

Gekozen oplossingen

Zoals gezegd richten de door de taskforce naar voren gebrachte oplossingen zich uitsluitend op het jaar 2000. In dat jaar moeten betere afspraken op het gebied van financiering en verantwoordelijkheidsverdeling leiden tot een effectievere reïntegratie van ontslagwerklozen. Daarnaast moet voortvarend gewerkt worden aan het oplossen van de knelpunten op het gebied van de informatievoorziening.

Financiering, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling

In het jaar 2000 zijn de volgende middelen beschikbaar voor de bemiddeling van ontslagwerklozen: prestatiebudget, Awf-middelen (waaronder sluitende aanpakgelden op grond van artikel 130 WW) en ESF-middelen.

Arbeidsvoorziening zal in 2000 het prestatiebudget (voorzover bedoeld voor WW-gerechtigden) uitsluitend inzetten voor de doelgroep WW-gerechtigden van voor 1-1-1999. Dat budget wordt bij voorrang aangewend ten behoeve van de herwaardering van de arbeidsmarktpositie en aansluitende bemiddeling van de WW-gerechtigden uit deze doelgroep die geïndiceerd staan in fase 1. Dat houdt verband met het feit dat deze personen ondanks hun fasering (1) toch - in de huidige conjunctuur - langdurig werkloos zijn. Gewaarborgd moet worden dat, indien de herörientering ertoe leidt dat iemand tot fase 2, 3 of 4 gaat behoren, zo snel mogelijk het benodigde traject in gang wordt gezet.

Het Lisv wordt in 2000 als enige verantwoordelijk voor het beleid (en de doelgroep) sluitende aanpak nieuwe instroom werkloze WW-gerechtigden. Dat sluit aan op het Lisv-beleid om de volledige nieuwe instroom ingedeeld in fase 2, 3 of 4 een traject aan te bieden. Daarvoor staan primair het budget sluitende aanpak ex artikel 130 WW ter beschikking en de trekkingsrechten (50 miljoen) op de nieuwe ESF-middelen. Het Lisv ontvangt een rijksbijdrage ter gedeeltelijk financiering van de uitgaven op grond van artikel 130 WW.

Daarmee wordt een belangrijke vereenvoudiging bereikt ten opzichte van de situatie in 1999 waarin zowel Lisv als Arbeidsvoorziening zich richten op de doelgroep sluitende aanpak en waarbij uit verschillende budgetten geput kan worden voor die doelgroep.

Het Lisv krijgt daarnaast de verantwoordelijkheid voor de WW-gerechtigden die op of na


1-1-1999 werkloos zijn geworden en bovendien in de loop van 2000 langer dan 12 maanden werkloos worden. Op die manier wordt immers bereikt dat degene die verantwoordelijk is voor de sluitende aanpak, vervolgens ook de instantie is die alsnog (als betrokkene na 12 maanden niet meer tot de doelgroep sluitende aanpak behoort) zijn verantwoordelijkheid kan (en dient te) nemen. De datum 1-1-1999 (als ingangsdatum van de WW-aanspraken) wordt derhalve een heldere scheidslijn om de doelgroepen voor Arbeidsvoorziening en Lisv af te bakenen.

Mocht in de loop van het jaar 2000 blijken dat ten aanzien van de WW-gerechtigden die voor 1-1-1999 werkloos zijn geworden een volledig sluitende aanpak is bereikt, dan zullen nadere afspraken over de besteding van het prestatiebudget worden gemaakt. Daartoe zal aan het eind van elk kwartaal een tussenbalans worden opgemaakt over de voortgang.

Door de taskforce is geconstateerd dat veel van de huidige samenwerkingsproblemen rondom het prestatiebudget tot het verleden kunnen behoren bij de voorgestelde werkwijze voor 2000. Uiteraard blijft goede samenwerking ook in het voorgestelde model een vereiste. Zo zal, wil de bovengeschetste aanpak op het vlak van de doelgroepen kunnen slagen, tijdig en volledig het huidige WW-bestand van voor
1-1-1999 vanuit de administratie van de uvi's aan Arbeidsvoorziening moeten worden aangeleverd. Het Lisv en Arbeidsvoorziening hebben in de taskforce aangegeven dat zij verwachten daar met elkaar goede en heldere afspraken over te kunnen maken.

Informatievoorziening

Met betrekking tot de voor reïntegratie benodigde informatie is geconstateerd dat de nu beschikbare informatie ontoereikend is. Om daarin verandering te brengen zijn de volgende stappen ondernomen:

? Er is een departementale taskforce informatievoorziening geformeerd, die voorziet in een inventarisatie van de behoefte aan beleidsinformatie. Die inventarisatie zal het gehele reïntegratieterrein omvatten. Tevens worden oplossingen aangereikt voor de gesignaleerde knelpunten, om tot structurele verbeteringen in de toekomst te komen. De taskforce informatievoorziening stelt onder andere het bereik van de doelgroepen in de sociale zekerheid en het effect van het beleid centraal. Zoals toegezegd zal de Kamer nog dit jaar nader door mij worden geïnformeerd over dat traject;

? Er wordt een verbeterplan informatievoorziening opgesteld in samenwerking tussen het ministerie van SZW en het Lisv. Ten behoeve van dat plan worden de huidige informatiestromen en de informatievoorschriften onder de loep genomen. Het plan zal leiden tot afspraken van meer procedurele aard, die uitsluitend het terrein van de werknemersverzekeringen zullen betreffen.

Daarmee zijn slechts de eerste stappen gezet om de gesignaleerde knelpunten van een oplossing te voorzien. Het wijzigen van de bestaande informatievoorziening zal geruime tijd in beslag nemen. Het verbeterplan moet in de loop van het jaar 2000 de eerste concrete resultaten opleveren. De effecten van de taskforce informatievoorziening zullen niet eerder dan in het jaar 2002 zichtbaar worden.

De verwachting is dat de gekozen oplossingen rond de financiering en de bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling bij de reïntegratie van WW-ers een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de verbetering van de samenwerking tussen Arbeidsvoorziening en het Lisv/uvi's bij de reïntegratie van WW-ers in het jaar 2000.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...