Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS inzake bestrijding langdurige werkloosheid

Datum nieuwsfeit: 17-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


23972000.042 brief min szw over reintegratie
Gemaakt: 24-12-1999 tijd: 11:


4


23972 Bestrijding langdureige werkloosheid

nr. 42 Brief minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 december 1999

Inleiding

Tijdens overleg op 24 juni jl. tussen de besturen van Arbeidsvoorziening en Lisv en het Ministerie van SZW werd geconstateerd dat er zich knelpunten voordoen in de samen-werking tussen Arbeidsvoorziening en het Lisv/uvi's. Die constatering is voor mij aanleiding geweest tot het instellen van een taskforce reïntegratie, waar naast Arbeids-voorziening en het Lisv ook het Ministerie van SZW deel van uitmaakt. Over de instelling van de taskforce bent u schriftelijk op 16 juli jl. door Staatssecretaris Hoogervorst geïnformeerd (Kamerstukken II, 1998/99 26 239, nr. 17).

Inmiddels heeft de taskforce de bestaande knelpunten in kaart gebracht en is overeen-stemming bereikt over de te nemen maatregelen om die knelpunten op te lossen. Met deze brief wordt u ingelicht over de bevindingen van de taskforce en de aangedragen oplossingen. In verband met de lopende discussie over de herinrichting van de uitvoeringsorganisatie (SUWI) is gekozen voor een oplossing die uitsluitend betrekking heeft op het jaar 2000. Zodra meer duidelijkheid is verkregen in de SUWI-discussie zal de taskforce gevraagd worden ook aan latere jaren aandacht te besteden.

De rapportage van de taskforce beperkt zich tot de reïntegratie van ontslagwerklozen. De reïntegratie van arbeidsgehandicapten is buiten beschouwing gelaten. Knelpunten op dat vlak zullen daarom in bilateraal overleg tussen het ministerie van SZW en het Lisv aan de orde worden gesteld.

Geconstateerde knelpunten

De knelpunten bij de reïntegratie van ontslagwerklozen kunnen in hoofdlijnen worden onderverdeeld in knelpunten op het terrein van de financiering, de bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en de informatievoorziening. De knelpunten rond de besteding van de Veegwetbudgetten zullen in deze brief niet diepgaand worden besproken, aangezien de regeling uit de Veegwet 1996 op 31 december 1999 afloopt. Bovendien streeft het Lisv naar een volledige uitputting van de beschikbare Veegwetbudgetten.

Financiering

In 1999 zijn er vier budgetten beschikbaar voor de reïntegratie van ontslagwerklozen: het prestatiebudget, het aanvullend prestatiebudget voor de sluitende aanpak, het sluitende aanpakbudget op grond van artikel 130 WW en het veegwetbudget. De eerste twee budgetten vallen onder verantwoordelijkheid van Arbeidsvoorziening, voor de laatste twee is het Lisv verantwoordelijk. Er is echter niet geregeld ten laste van welk budget een werkloze moet worden bemiddeld. Er is geen preferentie in budgetten. Het komt daardoor voor dat tussen Arbeidsvoorziening en uvi's wrijving ontstaat over de vraag ten laste van welk budget een werkzoekende moet worden bemiddeld.

Ook verschillen per budget de regels waaraan partijen zich hebben te houden. Dat leidt niet tot problemen in de regio's waar Arbeidsvoorziening en uvi's goede afspraken hebben gemaakt en beide partijen zich daar ook aan houden, maar dat is niet altijd het geval. De kwaliteit van de gemaakte afspraken varieert per regio en per uvi.

Bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling

De voornaamste knelpunten op het vlak van de bevoegdheids- en verantwoordelijkheids-verdeling doen zich voor bij het prestatiebudget. Er doen zich afstemmingsproblemen voor bij de vraag wie de klant selecteert en wie het traject bepaalt. Zo kan het per RBA-regio en per uvi verschillen wie de selectie van klanten voor zijn rekening neemt. In sommige gevallen loopt het wel goed als een uvi selecteert, in andere gevallen heeft de uvi moeite met de selectie van voldoende kandidaten.

Ook het vaststellen van de inhoud van een traject verschilt. Soms wordt een uvi altijd toestemming gevraagd voor de vaststelling van een traject, in andere regio's gebeurt dat alleen indien er een scholingscomponent in een traject is opgenomen. Tussen de uvi's onderling doen zich in een regio ook nog grote verschillen voor.

Als bovenstaande vragen in onderling overleg zijn beantwoord, doet zich nog de vraag voor ten laste van welk budget het traject moet worden gebracht. Tot slot geldt voor alle budgetten dat er geen eenduidige afspraken zijn over de procedure waarlangs klanten worden aangeleverd. In een aantal gevallen leidt dat tot lange doorlooptijden en hoge uitval.

Dat alles onderstreept het belang van het maken van goede en heldere afspraken.

Informatievoorziening

Zowel bij Arbeidsvoorziening als bij de uvi's vindt nog geen volledige registratie van de relevante klantgegevens plaats. De meest in het oog lopende tekortkomingen zijn:

? Niet alle uvi's kennen de fase-indeling van hun klanten; dat geldt met name voor het zittend bestand. Ook staat de fase-indeling niet altijd op het bewijs van inschrijving vermeld, in het bijzonder bij de categorie `nader te bepalen';

? De uvi's registreren niet of onvoldoende welke klanten een traject volgen en wat de resultaten van dat traject zijn. Het probleem speelt vooral bij het bestand van langdurig werklozen; bij de nieuwe instroom wordt beter geregistreerd;

? Arbeidsvoorziening heeft niet altijd de juiste uitkerende instantie geregistreerd staan, aangezien die informatie niet altijd bekend is op het moment van inschrijving. Verder wordt de overgang van uvi naar gemeente niet altijd aan Arbeidsvoorziening gemeld door de werkzoekende.

Ook stemmen de cijfers/registratie van uvi's en arbeidsvoorziening niet overeen. Dat blijkt onder meer uit de recente bestandsvergelijking tussen beide organisaties. Een aanzienlijk deel van de geregistreerde WW-ers blijkt niet ingeschreven bij Arbeidsvoorziening. De belangrijkste verklaringen daarvoor zijn waarschijnlijk dat niet iedereen een sollicitatieplicht heeft en dat sommigen hun inschrijving bij Arbeidsvoorziening niet verlengd hebben. Op dit ogenblik wordt onderzocht welke uitkeringsgerechtigden zich niet hebben ingeschreven. Indien blijkt dat de inschrijving ten onrechte niet heeft plaatsgevonden zal dat consequenties hebben voor de uitkering.

Gekozen oplossingen

Zoals gezegd richten de door de taskforce naar voren gebrachte oplossingen zich uitsluitend op het jaar 2000. In dat jaar moeten betere afspraken op het gebied van financiering en verantwoordelijkheidsverdeling leiden tot een effectievere reïntegratie van ontslagwerklozen. Daarnaast moet voortvarend gewerkt worden aan het oplossen van de knelpunten op het gebied van de informatievoorziening.

Financiering, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling

In het jaar 2000 zijn de volgende middelen beschikbaar voor de bemiddeling van ontslagwerklozen: prestatiebudget, Awf-middelen (waaronder sluitende aanpakgelden op grond van artikel 130 WW) en ESF-middelen.

Arbeidsvoorziening zal in 2000 het prestatiebudget (voorzover bedoeld voor WW-gerechtigden) uitsluitend inzetten voor de doelgroep WW-gerechtigden van voor 1-1-1999. Dat budget wordt bij voorrang aangewend ten behoeve van de herwaardering van de arbeidsmarktpositie en aansluitende bemiddeling van de WW-gerechtigden uit deze doelgroep die geïndiceerd staan in fase 1. Dat houdt verband met het feit dat deze personen ondanks hun fasering (1) toch - in de huidige conjunctuur - langdurig werkloos zijn. Gewaarborgd moet worden dat, indien de herörientering ertoe leidt dat iemand tot fase 2, 3 of 4 gaat behoren, zo snel mogelijk het benodigde traject in gang wordt gezet.

Het Lisv wordt in 2000 als enige verantwoordelijk voor het beleid (en de doelgroep) sluitende aanpak nieuwe instroom werkloze WW-gerechtigden. Dat sluit aan op het Lisv-beleid om de volledige nieuwe instroom ingedeeld in fase 2, 3 of 4 een traject aan te bieden. Daarvoor staan primair het budget sluitende aanpak ex artikel 130 WW ter beschikking en de trekkingsrechten (50 miljoen) op de nieuwe ESF-middelen. Het Lisv ontvangt een rijksbijdrage ter gedeeltelijk financiering van de uitgaven op grond van artikel 130 WW.

Daarmee wordt een belangrijke vereenvoudiging bereikt ten opzichte van de situatie in 1999 waarin zowel Lisv als Arbeidsvoorziening zich richten op de doelgroep sluitende aanpak en waarbij uit verschillende budgetten geput kan worden voor die doelgroep.

Het Lisv krijgt daarnaast de verantwoordelijkheid voor de WW-gerechtigden die op of na


1-1-1999 werkloos zijn geworden en bovendien in de loop van 2000 langer dan 12 maanden werkloos worden. Op die manier wordt immers bereikt dat degene die verantwoordelijk is voor de sluitende aanpak, vervolgens ook de instantie is die alsnog (als betrokkene na 12 maanden niet meer tot de doelgroep sluitende aanpak behoort) zijn verantwoordelijkheid kan (en dient te) nemen. De datum 1-1-1999 (als ingangsdatum van de WW-aanspraken) wordt derhalve een heldere scheidslijn om de doelgroepen voor Arbeidsvoorziening en Lisv af te bakenen.

Mocht in de loop van het jaar 2000 blijken dat ten aanzien van de WW-gerechtigden die voor 1-1-1999 werkloos zijn geworden een volledig sluitende aanpak is bereikt, dan zullen nadere afspraken over de besteding van het prestatiebudget worden gemaakt. Daartoe zal aan het eind van elk kwartaal een tussenbalans worden opgemaakt over de voortgang.

Door de taskforce is geconstateerd dat veel van de huidige samenwerkingsproblemen rondom het prestatiebudget tot het verleden kunnen behoren bij de voorgestelde werkwijze voor 2000. Uiteraard blijft goede samenwerking ook in het voorgestelde model een vereiste. Zo zal, wil de bovengeschetste aanpak op het vlak van de doelgroepen kunnen slagen, tijdig en volledig het huidige WW-bestand van voor
1-1-1999 vanuit de administratie van de uvi's aan Arbeidsvoorziening moeten worden aangeleverd. Het Lisv en Arbeidsvoorziening hebben in de taskforce aangegeven dat zij verwachten daar met elkaar goede en heldere afspraken over te kunnen maken.

Informatievoorziening

Met betrekking tot de voor reïntegratie benodigde informatie is geconstateerd dat de nu beschikbare informatie ontoereikend is. Om daarin verandering te brengen zijn de volgende stappen ondernomen:

? Er is een departementale taskforce informatievoorziening geformeerd, die voorziet in een inventarisatie van de behoefte aan beleidsinformatie. Die inventarisatie zal het gehele reïntegratieterrein omvatten. Tevens worden oplossingen aangereikt voor de gesignaleerde knelpunten, om tot structurele verbeteringen in de toekomst te komen. De taskforce informatievoorziening stelt onder andere het bereik van de doelgroepen in de sociale zekerheid en het effect van het beleid centraal. Zoals toegezegd zal de Kamer nog dit jaar nader door mij worden geïnformeerd over dat traject;

? Er wordt een verbeterplan informatievoorziening opgesteld in samenwerking tussen het ministerie van SZW en het Lisv. Ten behoeve van dat plan worden de huidige informatiestromen en de informatievoorschriften onder de loep genomen. Het plan zal leiden tot afspraken van meer procedurele aard, die uitsluitend het terrein van de werknemersverzekeringen zullen betreffen.

Daarmee zijn slechts de eerste stappen gezet om de gesignaleerde knelpunten van een oplossing te voorzien. Het wijzigen van de bestaande informatievoorziening zal geruime tijd in beslag nemen. Het verbeterplan moet in de loop van het jaar 2000 de eerste concrete resultaten opleveren. De effecten van de taskforce informatievoorziening zullen niet eerder dan in het jaar 2002 zichtbaar worden.

De verwachting is dat de gekozen oplossingen rond de financiering en de bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling bij de reïntegratie van WW-ers een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de verbetering van de samenwerking tussen Arbeidsvoorziening en het Lisv/uvi's bij de reïntegratie van WW-ers in het jaar 2000.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie