Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst PS Limburg

Datum nieuwsfeit: 17-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst PS van 17 december 1999

Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming en de door Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen.

Ingekomen stukken

C.1/1 Brief van de heer R. Schlssels te Nieuwstadt namens de fractie van D66 Susteren, ingekomen d.d. 9 november 1999, betreffende bezwaren tegen Operatie Bottleneck/ontwerp- streekplan NedCar e.o.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten en daarnaast ter agendering voor te leggen aan de VC R+G.

C.2/1 Brief van de heer R. de Wolff namens de Samenwerkende Buurt- en Belangenverenigingen Herten te Herten, ingekomen d.d. 16 november 1999, betreffende het bouwplan Oolder Veste.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten en daarnaast ter agendering voor te leggen aan de VC R+G.

C.3/1 Brief van de heer W. Leeuwenburgh te Voorschoten, ingekomen d.d. 16 november 1999, betreffende een boortunnel tussen Gorinchem en Venlo als alternatief van de Betuwelijn.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten. De fractie van de SP zal over de voortgang genformeerd worden.

C.3/2 Brief van de heer W. Leeuwenburgh te Voorschoten, ingekomen d.d. 14 december 1999, betreffende een aanvulling op zijn brief ingekomen 16 november 1999 (C.3/1)

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten. De fractie van de SP zal over de voortgang genformeerd worden.

E.1/1 Afschrift van een brief van H. Heckmann en H. Guillaume namens de Stuurgroep "Tunnel-A73-Roermond"te Roermond, ingekomen d.d. 13 december 1999, betreffende de aanleg van een gesloten tunnelbak voor de stads- en Roerdalpassage te Roermond.

Besluit: Dit afschrift voor kennisgeving aan te nemen.

H.1/1 Brief van bestuur en directie van Stichting Jeugdhulp De Spil te Venlo, ingekomen d.d. 11 november 1999, betreffende de infrastructuur van de jeugdzorg in Limburg.

Besluit: Deze brief te betrekken bij de behandeling van voorstel H- 278 van deze agenda.

K.1/1 Brief van de heer P.F. Sijben en mevr. M.J. Sijben-Martens te Nederweert, ingekomen d.d. 1 december 1999, houdende toezending van een afschrift van een brief aan de heer C. de Waal inzake de kwestie Teka.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten. De fractie van de SP zal over de voortgang genformeerd worden.

K.1/2 Brief van de heer P.F. Sijben en mevr. M.J. Sijben-Martens te Nederweert, ingekomen d.d. 6 december 1999, betreffende het selectief opruimen van het voormalige Teka-terrein te Nederweert.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten. De fractie van de SP zal over de voortgang genformeerd te worden.

Behandelde voorstellen

[4mH[4m [4m [4mARBEID EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG

H - 278 Voorstel inzake het ontwerp-beleidsplan jeugdhulpverlening 2001 - 2003 en -jaarplan jeugdhulpverlening Limburg 200; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

H - 279 Voorstel inzake de herziening van de subsidierelatie met Symbiose; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De fractie van GrL neemt de onderdelen 1 en 2 voor kennisgeving aan. De fracties van SP en OU55+/SOL zijn tegen aanvaarding. De heer Gerats (PvdA) verklaart zich van stemming te hebben moeten onthouden.

[4mI[4m [4m [4mONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

I - 715 Voorstel om in te stemmen met het met de gemeente Maastricht af te sluiten convenant inzake het Archeologisch Centrum de Wiebengahal; met ontwerpbesluit, kredietbesluit en 5e wijziging van de begroting 2000

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

[4mA[4m [4m [4mBESTUUR DER PROVINCIE

A - 204 Voorstel betreffende het IPO-Meerjarenprogramma/-raming 2000-2004, het concept IPO-jaarplan en wijziging IPO-begroting 2000; met ontwerpbesluit en 1e wijziging van de provinciale begroting 2000

Besluit: Tijdens de beraadslagingen wordt een motie ingediend door de fractie van de VVD betreffende de rol en positie van het IPO (bijlage 1). Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de fractie van de SP aantekening verlangt tegen aanvaarding te zijn.

A - 205 Voorstel tot vaststelling van de Procedureverordening Limburg 2000 in verband met andere inrichting van de Awb-commissie voor de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen besluiten van Gedeputeerde Staten; wijziging van de verordening Waterhuishouding Limburg 1997; met ontwerpbesluiten en 4e wijziging van de begroting 2000

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

A - 206 Voorstel om in te stemmen met het instellen van de Commissie voor Onderzoek door het Reglement van de Commissie voor Onderzoek vast te stellen; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard. Gedeputeerde Staten c.q. de beoogd voorzitter van de Commissie voor Onderzoek zeggen hierbij toe, dat in die gevallen, waarin de commissie wordt uitgenodigd met een gedeputeerde over enig onderwerp van gedachten te wisselen, de voorzitter van de betreffende vaste commissie daarover wordt genformeerd.

[4mC[4m [4m [4mRUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

C - 99 Voorstel betreffende de partile streekplanherziening openruimte- en bufferzonebeleid Zuid-Limburg; met ontwerpbesluit [4men aanvulling op het oorspronkelijke [4mvoorstel

Besluit: Na beraad wordt het voorstel aanvaard. De fracties van de PvdA, GrL en D66 aanvaarden het voorstel als beleidsuitgangspunt, maar verklaren zich tegen de uitwerkingen Catharinastraat en Overbunde; GrL stemt tevens niet in met 21 andere uitwerkingen. De fracties van de PNL en SP verklaren tegen aanvaarding te zijn.

C - 100 Voorstel betreffende het beleidskader stedelijke vernieuwing provincie Limburg en de subsidieregeling stedelijke vernieuwing; met ontwerpbesluiten

Besluit: Tijdens de beraadslagingen wordt een motie ingediend door de fractie van de VVD inzake bijzondere aandacht voor de stedelijke gebieden Parkstad en Roermond (bijlage 2). Deze motie wordt aanvaard, waarbij de fracties van PNL, GrL en SP tegen aanvaarding zijn. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

[4mE [4m [4m [4mWATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER

E - 406 Voorstel om de concept-beleidsnota Regionaal openbaar vervoer met inbegrip van de nota van reacties en wijzigingen vast te stellen; met ontwerpbesluit

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel dient de fractie van de SP een motie in over de vervanging van reguliere buslijnen door lijntaxi's (bijlage 3). Tijdens de beraadslagingen wordt deze motie ingetrokken. Ook dient de fractie van de SP een motie in betreffende fondsvorming inzake opbrengstrisico (bijlage 4). Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen, waarbij de aanwezige leden van de fracties van PNL, GrL en SP voor aanvaarding hebben gestemd.

De fractie van de SP dient tevens een motie in betreffende het vaststellen van een budget voor exploitatie en infrastructurele voorzieningen (bijlage 5). Bij zitten en opstaan wordt deze motie verworpen. De fracties van GrL en SP stemmen voor aanvaarding. De fractie van de SP dient ook een motie in over een proef met gratis openbaar vervoer (bijlage 6). Tijdens de beraadslagingen wordt deze motie ingetrokken. De fractie van GrL dient een motie in over een openbaar-vervoer-promotiedag (bijlage 7). Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen. De fracties van GrL, D66 en SP stemmen voor aanvaarding. Het voorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de fractie van de SP te kennen geeft tegen aanvaarding te zijn.

E - 407 Voorstel betreffende de besteding van de GDU-gelden 2000; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

E - 408 Voorstel om in te stemmen met de reconstructie aansluiting N298/A79 op de autosnelweg A79 te Hulsberg; met ontwerpbesluit, kredietbesluit en tweede wijziging van de begroting 2000

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

[4mF[4m [4m [4mECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

F - 360 Voorstel betreffende de tussenrapportage integrale wijkeconomie en middelgrote steden; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard, waarbij de SP aantekent, tegen onderbetaling van participanten in arbeidsstimulerende regelingen te zijn, alsmede tegen de bijzondere aandacht voor projecten in de oostelijke Mijnstreek en Roermond.

F - 362 Voorstel betreffende Maastricht Aachen Airport; met ontwerpbesluit en kredietbesluit 2000

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel wordt een motie ingediend door de fractie van de VVD over het vastleggen van de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt (bijlage 8). Bij zitten en opstaan wordt deze motie aanvaard; de fracties van PNL, GrL en SP zijn tegen aanvaarding.

De fractie van GrL dient een motie in over het vervullen van commissariaten door portefeuillehouders (bijlage 9). Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen; de fracties van PNL, GrL, D66 en SP zijn voor aanvaarding. De fractie van D66 dient een amendement in betreffende een viertal randvoorwaarden (bijlage 10). Bij zitten en opstaan wordt het amendement verworpen; de fracties van GrL en D66 zijn voor aanvaarding. Het voorstel wordt vervolgens aanvaard. De fracties van GrL en SP geven te kennen tegen aanvaarding te zijn. De fractie van PNL geeft te kennen niet te kunnen instemmen met onderdeel 2, de fractie van D66 geeft te kennen slechts in te kunnen stemmen met onderdeel 1 van het ontwerpbesluit.

F - 363 Voorstel betreffende de evaluatie-rapportage "Provinciaal Grotestedenbeleid"; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard, waarbij de SP aantekent, tegen het onderbetaling van participanten in arbeidsstimulerende regelingen te zijn.

[4mG[4m [4m [4mAGRARISCHE ZAKEN, NATUUR, BOS EN LANDINRICHTING

G - 33 Voorstel betreffende de herziening van de Subsidieregeling natuur en landschap; met [4mgewijzigd [4montwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

[4mJ[4m [4m [4mFINANCIËN DER PROVINCIE

J - 777 Voorstel om de MARAP II 1999 voor kennisgeving aan te nemen en vast te stellen de 29e wijziging van de begroting 1999, de 3e wijziging van de begroting 2000 en wijziging van het investeringsbesluit 1999; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard, waarbij de fractie van de SP aantekening verlangt tegen de extra uitgaven te zijn voor resp. de wachtgeldregeling oud-statenleden, de vervoerskosten van het college van G.S. en de wereldkampioenschappen wielrennen.

[4mK[4m [4m [4mMILIEUHYGIËNE

-- Brief van de heer J. van Rey, namens de Commissie voor de Uitgaven, ingekomen d.d. 13 december 1999, houdende conclusies van een informatief overleg inzake het dossier Teka.

Besluit: Bij de behandeling van deze brief dient de fractie van de SP een motie in betreffende een nader onderzoek (bijlage 11). Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen. De leden van de fractie van de SP stemmen voor aanvaarding. De fractie van de SP dient tevens een motie in, waarin de handelwijze van de verantwoordelijke gedeputeerde wordt afgekeurd (bijlage 12). Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen. De leden van de fractie van de SP stemmen voor aanvaarding. Gedeputeerde staten zeggen toe, dat aan de staten een voorstel zal worden voorgelegd betreffende o.a. de financile afhandeling van dit dossier. Provinciale staten onderschrijven de conclusies zoals verwoord in de brief.

Motie (vreemd aan de orde)

De fractie van GrL dient een motie in betreffende een tijdelijke reactivering van de IJzeren Rijn door het Meinweggebied (bijlage 13).

Besluit: Na beraad wordt deze motie met algemene stemmen aanvaard.

Voorlopige agenda's

Provinciale Staten hebben de voorlopige agenda's voor hun vergaderingen van 4 februari 2000 en 17 maart 2000 voor kennisgeving aangenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie