Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst PS Limburg

Datum nieuwsfeit: 17-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst PS van 17 december 1999

Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming en de door Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen.

Ingekomen stukken

C.1/1 Brief van de heer R. Schlssels te Nieuwstadt namens de fractie van D66 Susteren, ingekomen d.d. 9 november 1999, betreffende bezwaren tegen Operatie Bottleneck/ontwerp- streekplan NedCar e.o.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten en daarnaast ter agendering voor te leggen aan de VC R+G.

C.2/1 Brief van de heer R. de Wolff namens de Samenwerkende Buurt- en Belangenverenigingen Herten te Herten, ingekomen d.d. 16 november 1999, betreffende het bouwplan Oolder Veste.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten en daarnaast ter agendering voor te leggen aan de VC R+G.

C.3/1 Brief van de heer W. Leeuwenburgh te Voorschoten, ingekomen d.d. 16 november 1999, betreffende een boortunnel tussen Gorinchem en Venlo als alternatief van de Betuwelijn.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten. De fractie van de SP zal over de voortgang genformeerd worden.

C.3/2 Brief van de heer W. Leeuwenburgh te Voorschoten, ingekomen d.d. 14 december 1999, betreffende een aanvulling op zijn brief ingekomen 16 november 1999 (C.3/1)

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten. De fractie van de SP zal over de voortgang genformeerd worden.

E.1/1 Afschrift van een brief van H. Heckmann en H. Guillaume namens de Stuurgroep "Tunnel-A73-Roermond"te Roermond, ingekomen d.d. 13 december 1999, betreffende de aanleg van een gesloten tunnelbak voor de stads- en Roerdalpassage te Roermond.

Besluit: Dit afschrift voor kennisgeving aan te nemen.

H.1/1 Brief van bestuur en directie van Stichting Jeugdhulp De Spil te Venlo, ingekomen d.d. 11 november 1999, betreffende de infrastructuur van de jeugdzorg in Limburg.

Besluit: Deze brief te betrekken bij de behandeling van voorstel H- 278 van deze agenda.

K.1/1 Brief van de heer P.F. Sijben en mevr. M.J. Sijben-Martens te Nederweert, ingekomen d.d. 1 december 1999, houdende toezending van een afschrift van een brief aan de heer C. de Waal inzake de kwestie Teka.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten. De fractie van de SP zal over de voortgang genformeerd worden.

K.1/2 Brief van de heer P.F. Sijben en mevr. M.J. Sijben-Martens te Nederweert, ingekomen d.d. 6 december 1999, betreffende het selectief opruimen van het voormalige Teka-terrein te Nederweert.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten. De fractie van de SP zal over de voortgang genformeerd te worden.

Behandelde voorstellen

[4mH[4m [4m [4mARBEID EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG

H - 278 Voorstel inzake het ontwerp-beleidsplan jeugdhulpverlening 2001 - 2003 en -jaarplan jeugdhulpverlening Limburg 200; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

H - 279 Voorstel inzake de herziening van de subsidierelatie met Symbiose; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De fractie van GrL neemt de onderdelen 1 en 2 voor kennisgeving aan. De fracties van SP en OU55+/SOL zijn tegen aanvaarding. De heer Gerats (PvdA) verklaart zich van stemming te hebben moeten onthouden.

[4mI[4m [4m [4mONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

I - 715 Voorstel om in te stemmen met het met de gemeente Maastricht af te sluiten convenant inzake het Archeologisch Centrum de Wiebengahal; met ontwerpbesluit, kredietbesluit en 5e wijziging van de begroting 2000

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

[4mA[4m [4m [4mBESTUUR DER PROVINCIE

A - 204 Voorstel betreffende het IPO-Meerjarenprogramma/-raming 2000-2004, het concept IPO-jaarplan en wijziging IPO-begroting 2000; met ontwerpbesluit en 1e wijziging van de provinciale begroting 2000

Besluit: Tijdens de beraadslagingen wordt een motie ingediend door de fractie van de VVD betreffende de rol en positie van het IPO (bijlage 1). Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de fractie van de SP aantekening verlangt tegen aanvaarding te zijn.

A - 205 Voorstel tot vaststelling van de Procedureverordening Limburg 2000 in verband met andere inrichting van de Awb-commissie voor de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen besluiten van Gedeputeerde Staten; wijziging van de verordening Waterhuishouding Limburg 1997; met ontwerpbesluiten en 4e wijziging van de begroting 2000

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

A - 206 Voorstel om in te stemmen met het instellen van de Commissie voor Onderzoek door het Reglement van de Commissie voor Onderzoek vast te stellen; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard. Gedeputeerde Staten c.q. de beoogd voorzitter van de Commissie voor Onderzoek zeggen hierbij toe, dat in die gevallen, waarin de commissie wordt uitgenodigd met een gedeputeerde over enig onderwerp van gedachten te wisselen, de voorzitter van de betreffende vaste commissie daarover wordt genformeerd.

[4mC[4m [4m [4mRUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

C - 99 Voorstel betreffende de partile streekplanherziening openruimte- en bufferzonebeleid Zuid-Limburg; met ontwerpbesluit [4men aanvulling op het oorspronkelijke [4mvoorstel

Besluit: Na beraad wordt het voorstel aanvaard. De fracties van de PvdA, GrL en D66 aanvaarden het voorstel als beleidsuitgangspunt, maar verklaren zich tegen de uitwerkingen Catharinastraat en Overbunde; GrL stemt tevens niet in met 21 andere uitwerkingen. De fracties van de PNL en SP verklaren tegen aanvaarding te zijn.

C - 100 Voorstel betreffende het beleidskader stedelijke vernieuwing provincie Limburg en de subsidieregeling stedelijke vernieuwing; met ontwerpbesluiten

Besluit: Tijdens de beraadslagingen wordt een motie ingediend door de fractie van de VVD inzake bijzondere aandacht voor de stedelijke gebieden Parkstad en Roermond (bijlage 2). Deze motie wordt aanvaard, waarbij de fracties van PNL, GrL en SP tegen aanvaarding zijn. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

[4mE [4m [4m [4mWATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER

E - 406 Voorstel om de concept-beleidsnota Regionaal openbaar vervoer met inbegrip van de nota van reacties en wijzigingen vast te stellen; met ontwerpbesluit

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel dient de fractie van de SP een motie in over de vervanging van reguliere buslijnen door lijntaxi's (bijlage 3). Tijdens de beraadslagingen wordt deze motie ingetrokken. Ook dient de fractie van de SP een motie in betreffende fondsvorming inzake opbrengstrisico (bijlage 4). Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen, waarbij de aanwezige leden van de fracties van PNL, GrL en SP voor aanvaarding hebben gestemd.

De fractie van de SP dient tevens een motie in betreffende het vaststellen van een budget voor exploitatie en infrastructurele voorzieningen (bijlage 5). Bij zitten en opstaan wordt deze motie verworpen. De fracties van GrL en SP stemmen voor aanvaarding. De fractie van de SP dient ook een motie in over een proef met gratis openbaar vervoer (bijlage 6). Tijdens de beraadslagingen wordt deze motie ingetrokken. De fractie van GrL dient een motie in over een openbaar-vervoer-promotiedag (bijlage 7). Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen. De fracties van GrL, D66 en SP stemmen voor aanvaarding. Het voorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de fractie van de SP te kennen geeft tegen aanvaarding te zijn.

E - 407 Voorstel betreffende de besteding van de GDU-gelden 2000; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

E - 408 Voorstel om in te stemmen met de reconstructie aansluiting N298/A79 op de autosnelweg A79 te Hulsberg; met ontwerpbesluit, kredietbesluit en tweede wijziging van de begroting 2000

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

[4mF[4m [4m [4mECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

F - 360 Voorstel betreffende de tussenrapportage integrale wijkeconomie en middelgrote steden; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard, waarbij de SP aantekent, tegen onderbetaling van participanten in arbeidsstimulerende regelingen te zijn, alsmede tegen de bijzondere aandacht voor projecten in de oostelijke Mijnstreek en Roermond.

F - 362 Voorstel betreffende Maastricht Aachen Airport; met ontwerpbesluit en kredietbesluit 2000

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel wordt een motie ingediend door de fractie van de VVD over het vastleggen van de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt (bijlage 8). Bij zitten en opstaan wordt deze motie aanvaard; de fracties van PNL, GrL en SP zijn tegen aanvaarding.

De fractie van GrL dient een motie in over het vervullen van commissariaten door portefeuillehouders (bijlage 9). Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen; de fracties van PNL, GrL, D66 en SP zijn voor aanvaarding. De fractie van D66 dient een amendement in betreffende een viertal randvoorwaarden (bijlage 10). Bij zitten en opstaan wordt het amendement verworpen; de fracties van GrL en D66 zijn voor aanvaarding. Het voorstel wordt vervolgens aanvaard. De fracties van GrL en SP geven te kennen tegen aanvaarding te zijn. De fractie van PNL geeft te kennen niet te kunnen instemmen met onderdeel 2, de fractie van D66 geeft te kennen slechts in te kunnen stemmen met onderdeel 1 van het ontwerpbesluit.

F - 363 Voorstel betreffende de evaluatie-rapportage "Provinciaal Grotestedenbeleid"; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard, waarbij de SP aantekent, tegen het onderbetaling van participanten in arbeidsstimulerende regelingen te zijn.

[4mG[4m [4m [4mAGRARISCHE ZAKEN, NATUUR, BOS EN LANDINRICHTING

G - 33 Voorstel betreffende de herziening van de Subsidieregeling natuur en landschap; met [4mgewijzigd [4montwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

[4mJ[4m [4m [4mFINANCIËN DER PROVINCIE

J - 777 Voorstel om de MARAP II 1999 voor kennisgeving aan te nemen en vast te stellen de 29e wijziging van de begroting 1999, de 3e wijziging van de begroting 2000 en wijziging van het investeringsbesluit 1999; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard, waarbij de fractie van de SP aantekening verlangt tegen de extra uitgaven te zijn voor resp. de wachtgeldregeling oud-statenleden, de vervoerskosten van het college van G.S. en de wereldkampioenschappen wielrennen.

[4mK[4m [4m [4mMILIEUHYGIËNE

-- Brief van de heer J. van Rey, namens de Commissie voor de Uitgaven, ingekomen d.d. 13 december 1999, houdende conclusies van een informatief overleg inzake het dossier Teka.

Besluit: Bij de behandeling van deze brief dient de fractie van de SP een motie in betreffende een nader onderzoek (bijlage 11). Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen. De leden van de fractie van de SP stemmen voor aanvaarding. De fractie van de SP dient tevens een motie in, waarin de handelwijze van de verantwoordelijke gedeputeerde wordt afgekeurd (bijlage 12). Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen. De leden van de fractie van de SP stemmen voor aanvaarding. Gedeputeerde staten zeggen toe, dat aan de staten een voorstel zal worden voorgelegd betreffende o.a. de financile afhandeling van dit dossier. Provinciale staten onderschrijven de conclusies zoals verwoord in de brief.

Motie (vreemd aan de orde)

De fractie van GrL dient een motie in betreffende een tijdelijke reactivering van de IJzeren Rijn door het Meinweggebied (bijlage 13).

Besluit: Na beraad wordt deze motie met algemene stemmen aanvaard.

Voorlopige agenda's

Provinciale Staten hebben de voorlopige agenda's voor hun vergaderingen van 4 februari 2000 en 17 maart 2000 voor kennisgeving aangenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...