Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: bevoegdheden algemene rekenkamer

Datum nieuwsfeit: 18-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


24479000.010 brief van de min bzk over de bevoegdheden algemene rekenk amer

Gemaakt: 23-12-1999 tijd: 11:16


3


24479 Herbezinning reikwijdte taken en bevoegdheden Algemene Rekenkamer

nr. 10 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 december 1999

Op 23 november jl. vond naar aanleiding van het algemeen overleg op 13 oktober 1999 over de reikwijdte van de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer een debat plaats in de Tweede Kamer. Tijdens dit debat is door de leden Vendrik, De Haan en Van Walsem een motie ingediend, waarin de regering wordt gevraagd de controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer terzake van specifieke uitkeringen op hetzelfde niveau te brengen als ten aanzien van de overige uitgaven van het Rijk (Kamerstukken II 1999/2000, 24 479, nr. 7). De Minister van Financiën heeft naar aanleiding hiervan toegezegd dat nog eens schriftelijk zal worden uiteengezet waarom een zodanige uitbreiding van de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer niet past in onze staatsrechtelijke verhoudingen. Deze brief, die ik u mede namens de Minister van Financiën aanbied, dient ter nakoming van die toezegging.

De wens om de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de besteding van specifieke uitkeringen door decentrale overheden uit te breiden tot onderzoek bij gemeenten en provincies ter plaatse beziet de regering in het licht van de Nederlandse constitutionele verhoudingen. Het Nederlandse staatsbestel laat zich karakteriseren als een gedecentraliseerde eenheidsstaat. De Grondwet, de Gemeentewet en de Provinciewet verzekeren de autonomie van de decentrale overheden. De in onze constitutionele verhoudingen verankerde autonomie verzekert dat gemeenten en provincies, als volwaardige bestuurslagen met een eigen rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging, binnen het door de Grondwet en de wet gestelde kader een meer of minder ruime marge hebben de inhoud van hun taak zelf vast te stellen, de prioriteiten te bepalen en de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering, met inbegrip van de financiering daarvan te dragen. Ook indien taken in medebewind worden uitgeoefend bestaan deze eigen verantwoordelijkheid en de daarbij horende bevoegdheden. Gemeenten en provincies zijn derhalve primair zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van hun bestedingen en de controle op hun uitgaven, ongeacht de vraag of de uitgaven worden bekostigd uit de eigen middelen, de algemene uitkering (het gemeente- of provinciefonds) of een specifieke uitkering. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ervoor verantwoordelijk dat de inrichting van het decentrale bestuur zodanig is dat checks en balances op het niveau van de decentrale overheid zijn gewaarborgd, ook voor wat betreft het financiële beheer.

In relatie tot de constitutionele verhoudingen geldt ten aanzien van de ministeriële verantwoordelijkheid terzake van specifieke uitkeringen het volgende. De ministeriële verantwoordelijkheid voor specifieke uitkeringen betreft

allereerst de adequate inrichting van de specifieke-uitkeringsregeling

alsmede de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitkering aan de

desbetreffende gemeenten en provincies. Voorts dient de minister zich
-

gegeven de eigen bevoegdheden van het gemeente- dan wel provinciebestuur

zoals die in de specifieke-uitkeringsregeling tot uiting komen - te

vergewissen van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gemeentelijke en

provinciale bestedingen. Daarbij maakt de minister zoveel mogelijk gebruik

van de uitkomsten van de werkzaamheden die de in opdracht van de decentrale

overheden fungerende accountants al hebben verricht (single-auditbeleid). Om

zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen zal de minister kwaliteitseisen

stellen aan de verantwoordings- en controle-informatie die de gemeenten en

provincies bij het ministerie dienen aan te leveren over de door hen bestede

specifieke-uitkeringsgelden. Voorts beoordeelt de minister of de gemeente-

en de provincie-accountant zich adequaat van hun taken hebben gekweten

(onder meer via het uitvoeren van zogenaamde reviews). Zijn verantwoordelijkheid laat zich karakteriseren als een systeemverantwoordelijkheid. In deze zin is ook gesproken tijdens het algemeen overleg met de commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 4 februari
1999 over de eerste voortgangsrapportage Toetsing specifieke uitgaven (Kamerstukken II 1998/99, 24 036, nr. 124).

Zoals hiervoor is aangegeven zijn gemeenten en provincies primair zelf verantwoordelijk voor de controle van hun uitgaven. Deze controle berust bij democratisch gekozen organen (gemeenteraden en provinciale staten). Aan deze organen wordt door onafhankelijke accountants direct gerapporteerd. De resultaten van deze controles liggen vast in openbare stukken. Voorts beschikken steeds meer gemeenten en provincies met het oog op de controle van de doelmatige besteding van gelden over commissies van de rekening en in sommige gevallen bestaat bovendien een onafhankelijke rekenkamerfunctie. Op deze punten onderscheiden gemeenten en provincies zich van de andere in artikel
59, eerste lid, van de Comptabiliteitswet genoemde rechtspersonen, zoals zelfstandige bestuursorganen, waar directe democratische controle op de besteding van overheidsgelden ontbreekt. Juist vanwege het bestaan van democratische controle in gemeenten en provincies heeft de Algemene Rekenkamer geen bevoegdheid om te controleren bij decentrale overheden.

Bij de lokale en provinciale autonomie, het specifieke karakter van de democratie op die niveaus en de daaruit voortvloeiende eigen verantwoordelijkheid voor besteding van gelden, past geen zelfstandige controlebevoegdheid van de Algemene Rekenkamer bij gemeenten en provincies ter plaatse. Daarbij wordt erop gewezen dat de Gemeentewet en de Provinciewet voldoende garanderen dat gemeenteraden en provinciale staten aandacht hebben voor een goede controle van de rechtmatige en doelmatige besteding van gelden. De genoemde ontwikkelingen in de richting van een lokale rekenkamerfunctie geven van die aandacht blijk. Tijdens het algemeen overleg op 13 oktober
1999 over de brief van de Minister van Financiën van 16 juli 1999 inzake de herbezinning reikwijdte taken en bevoegdheden Algemene Rekenkamer, is van de zijde van de Kamer gewezen op gedachten over lokale en provinciale rekenkamers. Het voert in dit verband te ver om hier uitvoerig op in te gaan. De ontwikkeling van een onafhankelijke rekenkamerfunctie op lokaal niveau kan niet worden losgezien van de dualisering van de verhoudingen in de lokale en provinciale politiek. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit punt zal terugkomen bij het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie dat voor de zomer van 2000 gereed zal zijn.

Er staat de Algemene Rekenkamer niettemin niets aan in de weg om volledig te controleren of de ministeriële verantwoordelijkheid wordt waargemaakt. Zij kan een oordeel uitspreken over de kwaliteit van de inrichting van de specifieke uitkering, bijvoorbeeld of het beoogde doel wordt bereikt. Zij kan zich uitspreken over de rechtmatige besteding van de specifieke uitkering. Hierbij gaat het er gegeven de ministeriële verantwoordelijkheid om dat de minister de juiste verantwoordingsinformatie krijgt en dat er voldoende waarborgen zijn voor de betrouwbaarheid van die informatie. De Algemene Rekenkamer kan zich daarbij baseren op de informatie waarover de ministeries beschikken. Indien de Rekenkamer aanvullende informatie nodig acht, dan kan zij de minister vragen daarin te voorzien. Hiermee is voor wat betreft de specifieke uitkeringen voldoende invulling gegeven aan artikel 76 van de Grondwet, waarin is bepaald dat de Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de uitgaven en ontvangsten van het Rijk.

Gelet op het bovenstaande concludeer ik dat eigenstandige controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer bij gemeenten en provincies op het terrein van specifieke uitkeringen niet passen bij onze constitutionele verhoudingen. De ministeriële verantwoordelijkheid voor specifieke uitkeringen dient het aangrijpingspunt te zijn voor de oordeelsvorming van de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer is in de huidige situatie volledig in staat tot een controle op de wijze waarop de ministers hun verantwoordelijkheid voor specifieke uitkeringen inhoud geven.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...