Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Website Economische Stimulering Knooppunt Arnhem-Nijmegen

Datum nieuwsfeit: 19-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Nieuwe Website: E S K A N . . .

Datum: 18-12-99

U bent van harte welkom op de vernieuwde site van ESKAN voor de overheid

De afkorting ESKAN staat voor Economische Stimulering Knooppunt Arnhem-Nijmegen. De stichting ESKAN is een regionale organisatie waarin overheden en bedrijfsleven samenwerken. In de stichting participeren 30 gemeenten, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) en de Kamer van Koop-handel voor Centraal Gelderland.

Achtergrond
ESKAN, de Stichting Economische Stimulering Knooppunt Arnhem-Nijmegen, werd in 1994 opgericht door de 25 KAN-gemeenten en de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. De 25 KAN-gemeenten hadden besloten om op een aantal terreinen, waaronder economische zaken, hun beleid op elkaar af te stemmen. Om die reden wilden zij ook dat er een gezamenlijke organisatie in het leven zou worden geroepen die dat economisch beleid kon vormgeven in concrete stimuleringsprojecten voor het regionale bedrijfsleven. Die organisatie werd de stichting ESKAN, waarin ook het KAN zelf (de bestuurlijke organisatie van de 25 gemeenten) participeert.

De kerntaken van ESKAN zijn in het kort

•het stimuleren van vernieuwingen en verbeteringen bij en voor regionale bedrijven; •het stimuleren van samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en instellingen in de regio; •het stimuleren van de actieve belangenbehartiging t.b.v. de regionale economische ontwikkeling.

Tot de taken van ESKAN behoort tevens het projectmanagement van Eurowerk. ESKAN vormt de informatie- en helpdesk voor de EFRO- en ESF-subsidies. EFRO staat voor Europees Fonds Regionale Ontwikkeling en ESF betekent Europees Sociaal Fonds.

Het werkgebied van ESKAN omvat het grondgebied van een dertigtal gemeenten in Gelderland maar ook in Limburg en Noord-Brabant.

Doelstelling
ESKAN stimuleert de economische ontwikkeling in de regio Arnhem-Nijmegen. ESKAN heeft hierin vooral de rol van aanjager die het initiatief neemt tot innovatie bevorderende projecten om de concurrentiekracht van het regionale midden- en kleinbedrijf te versterken en hierdoor nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. Aan de projecten kunnen bedrijven deelnemen uit de participerende gemeenten.

Lobbyen, netwerken, ontwikkelen en als platform fungeren: dat is wat ESKAN doet en alles uiteindelijk gericht op de ontwikkeling van de economie in de regio Arnhem-Nijmegen. ESKAN is de plek waar overheid en bedrijfsleven elkaar formeel ontmoeten.

Een platform voor de regio
ESKAN stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijk instellingen in de regio Arnhem-Nijmegen. Aangezien ESKAN de economie ontwikkelt van 30 deelnemende gemeenten is het ook zaak dat zij de economische belangen van de regio naar buiten toe actief behartigt. Dit houdt onder meer in het lobbyen voor nationale en Europese subsidies en fondsen die een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarnaast legt ESKAN ook contacten en vormt zij netwerken met organisaties in andere Europese regio’s die de economische ontwikkeling stimuleren en die samenwerking zoeken met ondernemers en overheden in Arnhem-Nijmegen.

Vanwege deze platform-functie heeft ESKAN expertise opgebouwd op het gebied van nationale en Europese subsidiefondsen. Zo voert ESKAN al sedert enige jaren het projectmanagement van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ten behoeve van het Doelstelling 2 gebied Arnhem-Nijmegen. ESKAN fungeert in de regio in feite als helpdesk voor het toetsen, begeleiden en beoordelen van projectaanvragen in het kader van EFRO en ESF.

Hoofdactiviteiten
ESKAN heeft drie hoofdactiviteiten, te weten

• Projectontwikkeling

• Projectuitvoering

• Dienstverlening aan participanten

Projectontwikkeling
ESKAN ontwikkelt projecten die direct of indirect een bijdrage leveren aan de versterking van de concurrentiekracht van de regio en met name die van het Midden- en Klein Bedrijf. Project-ontwikkeling vindt meestal plaats binnen de informele netwerken in de regio. Om die reden zijn vaak meerdere organisaties bij de ontwikkeling van een project betrokken. De functie en inzet van ESKAN varieert per project en projectfase. Belangrijk is hier de rol van ESKAN als project-aanjager en bindmiddel tussen partijen in de regio. Soms ontwikkelt ESKAN ook projecten op verzoek van derden. De ontwikkelde projecten worden hetzij door ESKAN zelf, hetzij door derden uitgevoerd.

Projectuitvoering
Projecten die de concurrentiekracht van de regio of het Midden- en Klein Bedrijf versterken kunnen ook door de ESKAN-projectleiders zelf worden uitgevoerd. Het kan om projecten gaan die ESKAN zelf heeft ontwikkeld. Het kan ook gaan om projecten van derden. De projectuitvoering vindt eveneens plaats in samenwerking met derde partijen. Dat kunnen intermediairen zijn of adviesbureaus. Veelal zijn de uitvoeringsprojecten gefinancierd door derden.

Dienstverlening aan participanten
Een belangrijke activiteit van ESKAN betreft dienstverlening aan deelnemende gemeenten. Het gaat hier met name om onderzoek en advisering op het gebied van lokale economische ontwikkeling. Deze dienstverlening voerde ESKAN voornamelijk uit voor participerende gemeenten die zelf niet over de benodigde expertise beschikken. Zo verricht ESKAN onderzoek en geeft zij advies op tal van terreinen zoals kennistransfer, de ontwikkeling van bedrijfsterreinen of bedrijfsverzamelgebouwen, toerisme, lokale werkgelegenheid of het benutten van Europese fondsen.

Bezoekadres: Pascalweg 24
Postbus 217, 6660 AE Elst (Gld)
Telefoon: (0481) 36 13 26
Telefax: (0481) 36 13 67
E-mail: (post@eskan.nl)
internet: www.eskan.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie