Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over Riaggs en over Riagg Noord-Brabant

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vwsvra.gen vragen over riaggs en riaag westelijk noord-brabant
Gemaakt: 20-12-1999 tijd: 14:48

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2000 De in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vertegenwoordigde fracties hebben onderstaande vragen ter ............. voorgelegd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de Zembla-uitzending van 7 december 1999 over enkele Riagg's en de brief van 6 december 1999 van de bewindsvrouwe ten geleide van het Inspectierapport over het Riagg Westelijk Noord-Brabant. Eén fractie had er behoefte aan aanvullend een specifieke vraag te stellen. De vragen en de op door de minister verstrekte ......... zijn hieronder afgedrukt.
ALGEMEEN 1. Heeft u kennis genomen van de televisie-uitzending «Aanklacht tegen een Riagg» van Zembla d.d. 7 december jl.? INHOUD TELEVISIEPROGRAMMA ZEMBLA 2. In dit televisieprogramma worden klachten geuit over het functioneren van de Riagg's in Amersfoort en West-Brabant. Deze klachten betroffen nalatigheid voor wat betreft het bijhouden van patiëntendossiers (diagnose, behandelplan en medicatievoorschriften), intimidatie en seksueel misbruik, en onjuiste toepassing van de Klachtwet. Deelt u de mening dat deze klachten tenminste aanleiding zijn voor een diepgaand onderzoek? 3. Was u op de hoogte van het onderzoek van de Consumentenbond inzake het (weinig) vertrouwen van cliënten in de Riagg's? Was u op de hoogte van het onderzoek van psycholoog Beenackers in 1994 en 1995, van het Arborapport uit 1992, van de klachten van de Stichting Pandora inzake het functioneren van de Riagg's? Was u op de hoogte van de klachten van psychiater Van der Lugt inzake de kwaliteit van de behandeling bij het Riagg in West-Brabant? Zo ja, welke conclusie trok u uit bovengemelde gegevens? Welke stappen heeft u ondernomen om de kwaliteit van behandelen van de Riagg's te onderzoeken? Zo neen, waarom was u niet op de hoogte? 4. In haar brief d.d. 13 juli 1999 laat de Inspectie weten geen reden te hebben gevonden voor nader onderzoek. Na bezwaar hiertegen van psychiater Van der Lugt worden de klachten nader onderzocht om eventueel een interventietoezicht vast te stellen. Waarom werd niet onmiddellijk besloten tot interventietoezicht, gelet op de ernst en de hoeveelheid klachten zoals bovengenoemd, en mede gelet op het feit dat de Inspectie op de hoogte was van het feit dat er «problemen speelden met betrekking tot meerdere aspecten van de zorg en de organisatie rondom de zorg»(blz. 11 Inspectierapport)? 5. Kent u het onderzoek van Beenackers, waaruit blijkt dat de meeste dossiers in de GGZ niet voldeden aan de gestelde criteria? Is het onderzoek van de Inspectie In 1996 uitbesteed aan de belangenvereniging van de Riagg's? Heeft de minister zich, aldus de psycholoog Beenackers, «met een kluitje in het riet laten sturen»? Denkt de minister hiermee een goed en objectief beeld te hebben gekregen van de situatie? Waarom werd hier geen onafhankelijk onderzoek ingesteld? 6. Volgens de Inspectie kan de Riagg «zijn taak niet in de volle breedte uitvoeren». Deelt de minister deze mening? Zo ja, welke maatregelen is zij voornemens te treffen? 7. Bij het Riagg West-Brabant was sprake van seksueel misbruik en werd de klacht van cliënt op dit punt gegrond verklaard. Hoe kan het zijn dat de desbetreffende behandelaar zonder straf elders werkzaam is? Ondermijnt dit niet het vertrouwen in de medische stand? 8. Bent u alsnog bereid een grootschalig onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar het functioneren van Riagg's? Zo neen, kan zij dat dan gemotiveerd toelichten? 9. Deelt de minister de mening dat in Nederland mensen met klachten over sexueel misbruik door behandelaars altijd voldoende serieus worden genomen, altijd adequaat onderzoek plaatsvindt en de mogelijke sancties afdoende zijn? Gelden de termen `adequaat onderzoek' en `afdoende sancties' ook voor de casus die zich heeft afgespeeld bij het Riagg West-Brabant? DOSSIERVORMING 10. Wat is de mening van de minister over het feit dat, in tegenstelling tot hetgeen in de WGBO is vermeld over dossiervorming, dit niet consequent wordt nageleefd door instellingen? Kan de minister nadere informatie geven over de naleving in het algemeen door GGZ-instellingen? 11. Wat is de rol van de Inspectie bij de naleving van dossiervorming zoals genoemd in de WGBO? Acht de minister het toezicht van de Inspectie op dit punt voldoende? Staan er sancties op het niet naleven van hetgeen in de WGBO is vermeld over dossiervorming? Zo ja, wat voor sancties zijn dat? Zo nee, moeten dergelijke sancties niet alsnog vastgesteld worden? ROL INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING 12. Hoe verklaart u de discrepantie tussen de meldingen en ervaringen van (ex)medewerkers van de Riagg Westelijk Noord-Brabant in Zembla en de bevindingen van de Inspectie, zoals neergeschreven in het op 6 december 1999 toegezonden inspectierapport? Met name wordt in de uitzending kritiek uitgeoefend op het feit dat er door het management niet adequaat is gereageerd, en dat de Inspectie niet met de juiste personen zou hebben gesproken. Welk oordeel heeft de minister over de kennelijk tegenstrijdige conclusies in uitzending en rapportage? 13. Hoe verhoudt de uitspraak van de Inspectie dat signalen van onverantwoorde zorg niet vastgesteld konden worden met de constatering van een aantal onvolkomenheden, zoals dossiervorming en het medisch-psychiatrisch beleid? Is de minister met de Inspectie van mening dat de ingezette verbetertrajecten voldoende zijn? 14. Hoe verhoudt in het algemeen de kwaliteit van zorg in de GGZ zich met het feit, zoals ook geconstateerd in de uitzending, dat er in sommige instellingen sprake is van falend management? Heeft de minister, naast het toezicht van de Inspectie, nog mogelijkheden om in te grijpen als kwaliteit van zorg in gevaar komt door het tekort schieten van het management? Zo nee, zou de minister dan nadere wettelijke maatregelen willen voorstellen, waardoor kwaliteit van zorg in dergelijke situaties beter gewaarborgd kan zijn? 15. Deelt de minister de mening dat de in de uitzending genoemde kritiek op de werkwijze van de IGZ inzake de GGZ-instellingen overeenkomt met de in het rapport van de Algemene Rekenkamer¹ genoemde kritiekpunten op de IGZ? Zo nee, waarom niet? 16. Is het gebruikelijk dat personen waar de Inspectie gesprekken mee voert door de directie worden aangewezen? Zo ja, bent u van mening dat het risico bestaat dat een bestuur een onderzoek op deze manier te veel naar haar hand zou kunnen zetten? 17. Kan een overzicht worden gegeven van de protocollen en handleidingen ten behoeve van het toezicht, die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden gehanteerd in de GGZ? Kan de minister aangeven of deze protocollen en handleidingen voldoende zijn? Gelden deze protocollen en handleidingen voor alle regio's? 18. Bent u van mening dat de Inspectie voldoende geinformeerd wordt tegen de achtergrond van het gegeven dat veel klachten niet bij de Inspectie terecht komen? 19. Op welke wijze en in welke mate wordt door de Inspectie gecontroleerd of gedane aanbevelingen ook worden uitgevoerd? 20. Bent u het eens met de stelling dat een bezoek van de Inspectie eenmaal per 4 jaar niet voldoende is , gegeven de incidenten die zich regelmatig voordoen bij GGZ-instellingen? Betreft het financiële en/of organisatorische redenen dat de Inspectie niet vaker bij de Riagg's langs kan gaan? Geldt deze frequentie ook voor de overige GGZ-instellingen? Bent u bereid hierin veranderingen aan te brengen? 21. Volgens de Inspecteur is er een capaciteitsprobleem, " er zijn 12 inspecteurs en er moeten prioriteiten worden gesteld. Eénmaal per 4 jaar kan een Riagg bezocht worden» Vindt de minister dat er, gelet op bovenvermelde klachten, op deze wijze sprake is van verantwoord toezicht? 22. Is het mogelijk dat de Inspectie de vinger niet op de zere plek kan leggen vanwege onvoldoende mogelijkheden en bevoegdheden? 23. Ziet u mogelijkheden aan te sluiten bij de door de staatssecretaris tijdens de behandeling van de Zorgnota toegezegde rapportage n.a.v. de motie Arib over de intensivering van het toezicht bij instellingen voor ouderen en gehandicapten? Vraag SP-fractie 24. Kunt u inzicht geven in de reden van ontslag van de medisch directeur in 1995? Is het waar dat deze directeur met een gouden handdruk van 420.000 gulden is vertrokken, en er geen geld meer over was om de tweede directeur `uit te kopen'? Zo ja, bent u van mening dat er paal en perk gesteld dient te worden aan deze goudgerande regelingen, zeker waar het dysfunctioneren betreft? De voorzitter van de commissie, Essers De griffier van de commissie, Teunissen

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...