Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: over gemeentelijke sociale zekerheidswetten

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

26616000.004 lijst vr-antw uitvoering toezicht gemeentelijke sociale z ekerheidswetten Gemaakt: 18-1-2000 tijd: 19:23 RTF


26 616 Uitvoering toezicht gemeentelijke sociale-

zekerheidswetten

Nr. 4 Lijst van vragen en antwoorden

Vastgesteld 20 december 1999

De commissie voor de Rijksuitgaven 1) en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegnheid 2) hebben een aantal vragen aan de regering voorgelegd over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake aanpak illegale arbeid.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze vragen beantwoord bij brief van 3 december 1999.

Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van commissie voor de Rijksuitgaven,

Van Walsem

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Terpstra

De griffier van de commissie,

Van der Windt

Vraag 1

Welke delen van het toezicht, zoals de Rijksconsulentschappen dat uitoefenen, komen niet overeen met welke wetsartikelen? (blz. 5).

Antwoord

In de Abw, Ioaw, Ioaz, de WIW en de WSW worden de verantwoordelijkheden van minister en Burgemeester en wethouders expliciet genoemd. De daarbij beoogde toezichtstructuur is niet expliciet in de wet geregeld, maar onder meer vastgelegd in de Nota van wijziging (Tweede Kamer, vergaderjaar 1993 -1994, 22 545, nr. 18): `De bij de gemeente fungerende accountant controleert de administratie en het beheer op recht- en doeltreffendheid (eerstelijnscontrole). De toereikendheid van deze controles wordt gewaarborgd door reviews bij de gemeentelijke accountants door de departementale accountant (tweedelijnscontrole)'. Deze beoogde toezichtstructuur voor de Abw, Ioaw en Ioaz is nog geen werkelijkheid en de rijksconsulentschappen doen met name in het repressieve onderzoek (blz. 11) nog veel eerstelijnscontroletaken. Het ontwikkelingstraject naar een veranderde toezichtsorganisatie verloopt traag.

Voor de WIW en WSW is de nieuwe toezichtstructuur wel ingericht conform de toelichtingen bij de wetten.

Vraag 2

Is de Algemene Rekenkamer van mening dat in de desbetreffende wetten voldoende is geregeld welk toezicht de rijksconsulentschappen moeten uitoefenen? Zo neen, wat is niet voldoende geregeld?

Antwoord

In het kader van de deregulering is niet meer expliciet in formele regelgeving vastgelegd wat het takenpakket van de rijksconsulentschappen is, maar in de desbetreffende wetgeving is voldoende geregeld dat de uitvoerders van de wetten de minister alle inlichtingen die hij voor het uitoefenen van toezicht nodig heeft verstrekken en ook hem inzage verlenen in de administraties. De wetgeving in combinatie met de Memorie van Toelichtingen en de Nota van wijziging geven naar de mening van de Rekenkamer de toezichtsstructuur voldoende weer.

Vraag 3

Op welke wijze kan op korte termijn bereikt worden dat de gemeenten hun primaire verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid en de doeltreffendheid van hun wetsuitvoering naar behoren waarmaken? Welke wetswijzigingen zijn daarvoor nodig? (blz. 5).

Antwoord

De minister dient de gemeenten aan te sturen om te komen tot een systeem van verantwoording door de gemeenten over de rechtmatigheid en doeltreffendheid. Daarbij dient de minister op korte termijn een deugdelijk systeem te ontwikkelen om de gemeentelijke verantwoordingsinformatie te valideren. Dit betreft zowel de informatie over de Abw, Ioaw en Ioaz als de WIW en de WSW.

De wetten bieden de mogelijkheid om via nadere regels meer gegevens inclusief een verklaring van een deskundige omtrent de juistheid van de verstrekte gegevens te vragen. Wetswijzigingen zijn daarvoor niet nodig.

Vraag 4

Welke maatregelen zou de minister moeten nemen om in het jaar 2000 wel aan de eisen van rechtmatigheid van de uitgaven te kunnen voldoen? (blz. 5).

Antwoord

De Rekenkamer spoort de minister aan haast te maken met de verdere ontwikkeling van het toezicht. Echter, naar de mening van de Rekenkamer dient de minister pas over te gaan op het single-audit systeem, wanneer er een waarborgingssysteem is voor de betrouwbaarheid van de verantwoordingsinformatie. Dit zou serieuze risico's voor de rechtmatigheid vermijden.

Vraag 5

Op basis van welke besluitvorming heeft de invoering van een volledig single-audit systeem voor de bijstand een einddatum van het jaar 2000 gekregen? (blz. 6)

Antwoord

Bij de beantwoording van de kamervragen bij de begrotingsbehandeling van het jaar 1999 is een tijdsplan geschetst, waarin single audit verplicht wordt ingevoerd in 1999 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 200 XV, nr. 8, vraag 68). Daarnaast bleek in het onderzoek dat er in het bestuurlijk overleg met de gemeenten op 11 mei 1998 overeenstemming is bereikt over de landelijke invoering van het principe van single audit over het vergoedingsjaar 1999. In dat overleg is overeenstemming bereikt dat het einddoel is dat in 2001 de gemeenten zelf in een verslag verantwoording afleggen over de uitvoering. De taak van de accountant hierbij betreft certificering van de daarvoor in aanmerking komende gegevens in het verantwoordingsverslag van de gemeente.

Vraag 6

Heeft, naar het inzicht van de Rekenkamer, de minister in voldoende mate zelf gedefinieerd welke informatie van de gemeenten nodig is om de doelmatigheid van de uitvoering van de wet te kunnen beoordelen? (blz. 13).

Antwoord

Voor de duidelijkheid moet er onderscheid gemaakt worden tussen doelmatigheid en doeltreffendheid. Voor de doelmatigheid van de uitvoeringsorganisatie en uitvoeringsprocessen is alleen het gemeentebestuur verantwoordelijk. Over de doeltreffendheid van de wetsuitvoering en het toezicht daarop moet de gemeente zich verantwoorden bij de minister. De huidige invulling van toezicht op de doeltreffendheid door de minister betreft eigen onderzoek door de rijksconsulentschappen. De Rekenkamer beveelt in haar rapport de minister aan de gemeenten meer aan te sturen om het toezicht op de doeltreffendheid op zich te nemen en zich over de uitkomsten te verantwoorden. Onderdeel van die aansturing is het definiëren van de informatie die de gemeenten de minister moeten verschaffen om deze in staat te stellen de doeltreffendheid van de uitvoering van de wet te beoordelen.

Het onderzoek van de Rekenkamer was niet gericht op de inhoud van de verantwoording over de doeltreffendheid.

Vraag 7

Wat is het oordeel van de Rekenkamer over het feit dat de minister na jarenlang verzoek van de Kamer, nog steeds niet in staat is te melden wat jaarlijks de instroom in de bijstand is? (blz. 13).

Antwoord

Het antwoord op deze vraag is gecombineerd met het antwoord op vraag 8.

Vraag 8

Deelt de Rekenkamer de opvatting, dat de doeltreffendheid van de Abw als het gaat om uitstroom uit de bijstand (een doel van de wet) en een sluitende aanpak naar werk - alleen zichtbaar is te maken indien gegevens over instroom, uitstroom en verblijfstijd in de bijstand van doelgroepen beschikbaar zijn? (blz. 13).

Antwoord

Met betrekking tot het toezicht op de doeltreffendheid wordt door het ministerie onderwerpsgewijs bij een aantal gemeenten onderzoek gedaan. De Rekenkamer oordeelde dat dit niet alle onderwerpen van doeltreffendheid voldoende afdekte en dat de minister daardoor slechts een beperkt inzicht heeft in de doeltreffendheid van de uitvoering van de sociale-zekerheidswetten bij de gemeenten.

Het lijkt plausibel dat de in de vraag genoemde aspecten van belang zijn voor het bepalen van de effectiviteit. De Rekenkamer heeft niet onderzocht over welke kengetallen de minister zou moeten beschikken en wat de gewenste inhoud van de verantwoording over de doeltreffendheid van de gemeenten zou moeten zijn.

Vraag 9

Wat is naar het oordeel van de Rekenkamer de oorzaak van het feit dat de doelmatigheid van de Algemene bijstandswet tot op heden niet meetbaar is? (blz. 13).

Antwoord

Beleidsinformatie is geen expliciet onderwerp van onderzoek geweest. De Rekenkamer kan geen oordeel vellen over de oorzaak van problemen bij het meten van doelmatigheid bij de Algemene bijstandswet. Gemeenten zijn volgens de wet verplicht verantwoording af te leggen over hun toezicht op de doeltreffendheid. De Rekenkamer is van oordeel dat het belangrijk is dat gemeenten snel ook daadwerkelijk deze taak op zich nemen.

Vraag 10

«Verantwoordingen van gemeenten over de eigen toezicht activiteiten ontbreken m.b.t. de doeltreffendheid». Geldt dit voor alle gemeenten, of zijn er ook uitzonderingen? (blz. 13).

Antwoord

Op het ministerie is geen gecertificeerde informatie over de doeltreffendheid bij de gemeenten. De minister maakt voor zijn toezicht geen gebruik van gemeentelijke verantwoordingen inzake doeltreffendheid. Tijdens het onderzoek bleek uit gesprekken met en de dossiers bij de rijksconsulentschappen dat de gemeenten zich nog nauwelijks verantwoorden over de doeltreffendheid. In hoeverre dergelijke verantwoordingen bij gemeenten aanwezig zijn (wellicht voor intern gebruik) heeft de Rekenkamer niet onderzocht.

Vraag 11

Binnen welke termijn wordt het doeltreffendheidonderzoek door de gemeente overgenomen? (blz. 13).

Antwoord

Tijdens het onderzoek was er nog geen exacte planning bekend.

Vraag 12

Indien de beleidsafdelingen van het ministerie alleen signalen van het politiek/bestuurlijk niveau (VNG/gemeentebestuurders) oppakken, welke garanties zijn er dan dat in voldoende mate het zicht op de uitvoeringpraktijk op het ministerie terecht komt? Op welke wijze zou de minister hierin verbetering moeten aanbrengen? (blz. 14).

Antwoord

Signalen van de rijksconsulentschappen over opvallende ontwikkelingen geven de betrokken beleidsdirecties wel zicht op de uitvoeringspraktijk, maar deze signalering had niet helemaal het beoogde effect, namelijk bijdragen aan bijsturing en beleidswijziging. Oorzaken daarvoor waren de verschillende werkwijze in de regio's en de tijdigheid van de signalen. De Rekenkamer deed de aanbeveling aan de beleidsdirecties om naast verzoeken om uitgebreide actuel onderzoeken ook meer gerichte vragen bij de rijksconsulentschappen neer te leggen. Dit zou de toegevoegde waarde van rijksconsulentschappen voor beleidsontwikkeling kunnen verbeteren.

1) Samenstelling:

Leden

Rosenmöller (GL)

Van Zijl (PvdA)

Hillen (CDA)

Witteveen-Hevinga (PvdA), ondervoorzitter

Van Heemst (PvdA)

Hessing (VVD)

Giskes (D66)

Marijnissen (SP)

Crone (PvdA)

Van Dijke (RPF)

Bakker (D66)

Van Walsem (D66), voorzitter

Th.A.M. Meijer (CDA)

De Haan (CDA)

Wagenaar (PvdA)

Van den Akker (CDA)

Van Beek (VVD)

Duijkers (PvdA)

Verburg (CDA)

Vendrik (GL)

Remak (VVD)

Weekers (VVD)

Kuijper (PvdA)

Udo (VVD)

Blok (VVD)

Plv. leden

Harrewijn (GL)

Van Zuijlen (PvdA)

Ross-van Dorp (CDA)

Koenders (PvdA)

Bos (PvdA)

Voûte-Droste (VVD)

Lambrechts (D66)

Kant (SP)

Feenstra (PvdA)

Schutte (GPV)

Van der Vlies (SGP)

Schimmel (D66)

Stroeken (CDA)

Wijn (CDA)

Hindriks (PvdA)

Rietkerk (CDA)

O.P.G. Vos (VVD)

Hamer (PvdA)

Reitsma (CDA)

Rabbae (GL)

Van Blerck-Woerdman (VVD)

Geluk (VVD)

Smits (PvdA)

De Vries (VVD)

Balemans (VVD)

2) Samenstelling:

Leden

Terpstra (VVD), voorzitter

Biesheuvel (CDA)

Schimmel (D66)

Kalsbeek-Jasperse (PvdA)

Van Zijl (PvdA)

Bijleveld-Schouten (CDA)

Noorman-den Uyl (PvdA), ondervoorzitter

Kamp (VVD)

Essers (VVD)

Van Dijke (RPF)

Bakker (D66)

Visser-van Doorn (CDA)

De Wit (SP)

Harrewijn (GL)

Van Gent (GL)

Balkenende (CDA)

Smits (PvdA)

Verburg (CDA)

Bussemaker (PvdA)

Spoelman (PvdA)

Orgü (VVD)

Van der Staaij (SGP)

Santi (PvdA)

Wilders (VVD)

Snijder-Hazelhoff (VVD)

Plv. leden

E. Meijer (VVD)

Van Ardenne-van der Hoeven (CDA)

Giskes (D66)

Hamer (PvdA)

Van der Hoek (PvdA)

Dankers (CDA)

Kortram (PvdA)

Blok (VVD)

Van Blerck-Woerdman (VVD)

Van Middelkoop (GPV)

Van Vliet (D66)

Stroeken (CDA)

Marijnissen (SP)

Vendrik (GL)

Rosenmöller (GL)

Mosterd (CDA)

Schoenmakers (PvdA)

Eisses-Timmerman (CDA)

Wagenaar (PvdA)

Middel (PvdA)

Weekers (VVD)

Van Walsem (D66)

Oudkerk (PvdA)

De Vries (VVD)

Klein Molekamp (VVD)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...