Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Friesland: kennisgeving beschikking Scheepswerf Franeker

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving beschikkingen WM en WVO Scheepswerf Draaisma te Franeker

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan Scheepswerf Draaisma te Franeker een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend. De vergunning heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een scheepswerf aan de Morsestraat te Franeker, industrieterrein West. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd.

Tevens maken zij namens het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân bekend dat een vergunning is verleend ingevolgde de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van bovengenoemde activiteiten. De Wvo-vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning ongewijzigd. Beide vergunningprocedures zijn door ons gecoördineerd afgehandeld.

U kunt de stukken inzien
U kunt de vergunningen, de aanvragen, en de daarbij behorende stukken inzien van 20 december 1999 tot en met 31 januari 2000:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, kamer 071. Op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);
- bij de sector VROM van de gemeente Franekeradeel, Harlingerweg 18 te Franeker. Op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur en op woensdagmiddag tot 18.00 uur. Bovendien op donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, na telefonische afspraak (0517 38 04 80;

- in het gebouw van Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (afdeling voorlichting) tijdens werkdagen van 08.30 tot
17.00 uur.

Beroep instellen?
Wij maken u erop attent dat:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen;

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen, binnen zes weken, met ingang van 21 december 1999, beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019. 2500 ES s-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State jo. artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorzie-ning. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De indiener van het verzoekschrift die beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van het beroepschrift over. De beschikkingen treden pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Wanneer gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, treedt de beschikking waar het verzoek betrekking op heeft niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet/moeten worden ondertekend en moet/moeten tenminste bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d) de gronden van het beroep.

Informatie:
Voor inlichtingen over de Wm-procedure kunt u contact opnemen met de heer D. Spoelstra, afdeling Milieuvergunningen, tel. 058 292 53 47. Wanneer het de Wvo-procedure betreft kunt u contact opnemen met de heer A. Dijkstra van het Wetterskip Fryslân, tel. 058 233 96 14.


15 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie