Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Alsnog behandeling beroep Betuweroute door Raad van State

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

email: (kleynalt@worldonline.nl)

realname: a.a. kleyn

Kop: betuwelijn weer onder de rechters

Datum: 20 december

Tekst:

PERSBERICHT

PKB-Betuweroute kan alsnog door de Raad van State vernietigd worden

BETUWEROUTE WEER ONDER DE RECHTERS

Een beroep tegen de Betuweroute wordt alsnog door de Raad van State in behandeling genomen. Het beroep richt zich tegen de zogeheten Planolo-gi-sche Kernbeslis-sing-Betuwerou-te en de daaraan gekop-pelde Tracébesl-uiten. Dit zijn de wettelijke besluiten waarop de aanleg van de omstreden goederen-spoorlijn gebaseerd is. De kans bestaat dat alsnog goedkeu-ring aan een groot deel van de Betuweroute wordt onthouden.

Eerder dit jaar had de Raad van State een herzieningsverzoek van de Stichting Duur-zame Mobili-teit (SDM) afge-wezen. Het door de advo-caat van de stich-ting inge-diende verzet tegen die beslis-sing is nu gehono-reerd. SDM voert al jaren argumenten aan tegen de aanleg van het om-stre-den deel van de Betuwe-route. Het be-sluit van de Raad van State betekent dat de Raad zich opnieuw gaat buigen over feiten en omstandigheden die een belangrijke rol speelden bij de besluitvorming over de Betuwe-route.

De Amsterdamse advocaat Mr. F.H. Koers, van Koers & Kruyswijk advocaten, die optreedt voor SDM: "Eind januari 1997 deed de Raad van State uitspraak over de tegen de PKB-Betuwe-route ingestelde beroepen. Daarbij stelde de Raad dat niet gebleken was dat de over-heid niet in rede-lijkheid tot de vast-stelling van de PKB-Betuweroute had kunnen over-gaan. Minister Jorritsma van Ver-keer en Water-staat ver-woordde deze uitspraak toen als instem-ming van de Raad met het beleid. Maar de Raad heeft een derge-lijke instemming nooit uitgespro-ken. Dit bleek ook al uit het feit dat de Raad aan 22 onderdelen van het Tracébesluit goed-keuring onthield. Deson-danks gaf minister Jorritsma het groene licht voor de aanleg. Nu gaat de Raad de PKB-Betuwe-route dus op-nieuw beoor-delen, waarbij de aanvullende feiten die door onderzoek van SDM naar voren zijn gekomen bij de beoorde-ling worden betrok-ken."

De stichting is ervan overtuigd dat een zorgvuldige afweging zal leiden tot het niet aanleggen van de Betuwe-route vanaf het ranggeerterrein Kijfhoek. Inmiddels is al voor bijna vijf miljard gulden aanbesteed. Dit is volgens de stich-ting geen weggegooid geld. De Havenspoorlijn staat niet ter discus-sie. Voor het traject van Kijfhoek tot aan Gorinchem, waar al aan de acht kilometer lange Sophiatunnel gewerkt wordt, stelt de stichting een alternatief gebruik voor. Dit gedeelte van de Betuweroute zou ook door passagiers-trei-nen gebruikt kunnen worden.

Vernietiging van de PKB-Betuweroute door de Raad van State kan aanleiding zijn voor het opstellen van een nieuw inte-graal spoorplan. Zo'n plan, dat volgens de stichting zelfs binnen de huidige spoorbudget-ten kan worden gerealiseerd, zou de volgen-de elementen moeten bevatten. De HSL-Zuid wordt vanaf Breda verlegd over Gorinchem en loopt via Vianen, Nieu-we-gein, Leid-sche Rijn naar Amsterdam en Schip-hol. De HSL wordt zoveel mogelijk over be-staand spoor geleid. Dankzij de invoering van een hoger voltageregiem (25 kilovolt) en nieuwe veiligheids-systemen (bekend onder de naam BB-21) kunnen treinen over het bestaande spoor met hogere snelheden gaan rijden.

Het oorspronkelijk voor de Betuweroute bedoelde traject Kijf-hoek-Gorinchem wordt gebruikt om een 'rondje rand-stad' te realiseren. Dankzij aantakking op de verlegde (HSL-Zuid)ver-binding Gorin-chem-Leidsche Rijn ontstaat zo een circel-vormige railver-bin-ding tussen alle grote steden van de randstad. Deze 'Rand-stad Rail Ring' is een door velen lang gekoes-terde wens waar, in tegenstel-ling tot de Betuwerou-te en de huidige voor-stellen voor een afzonder-lijk, en ook zeer kostbaar nieuw HSL-Zuid-tracé, grote maat-schappe-lijke steun voor be-staat. De binnenvaart kan het meeste van de voor de Betuwerou-te bedoelde vracht goedkoper, veiliger en ge-luidsarmer ver-voeren.

Behalve de Raad van State onderzoekt ook de Algemene Rekenka-mer al enige tijd de planvorming en informatievoorziening over de Betuweroute. Het rapport van de Rekenkamer wordt komend voorjaar verwacht. SDM verwacht dat de Rekenkamer feiten over de informatie-verstrekking door de Nederlandse Spoorwegen en de rol van adviesbureaus (die de gewenste onderbouwing van de Betuweroute leverden) aan het licht zal brengen die in de lijn ligt met haar ernstige kritiek op de onderbouwing van dit project.

Nadere informatie:
Stichting Duurzame Mobiliteit
tel. 0345-612380
fax. 0345-617670

Organisatie: stichting duurzame mobiliteit

adres: waterpoort 8

postcode: 4147 CN

woonplaats: Asperen

Telefoon: 0345-612380

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie