Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Ministerie Volksgezondheid over mededinging in de zorg

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.221 brief min vws over mededinging in de zorg
Gemaakt: 28-12-1999 tijd: 17:14


3

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

's-Gravenhage, 20 dec.1999

Onderwerp

Brief Raad voor het Vrije Beroep

Bijgaand treft u aan een afschrift van de reactie die ik aan de Raad voor het Vrije Beroep heb gezonden in antwoord op hun brief betreffende mededinging in de zorg.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Raad voor het Vrije Beroep

t.a.v. mr. drs. N.J.J. Zethof

Postbus 7984


1008 AD Amsterdam

's-Gravenhage, 10 dec. 1999

Onderwerp

Mededinging in de zorg

In uw brief d.d. 15 oktober en 18 november jongstleden uit u uw zorgen over de toepassing van de Mededingingswet op de gezondheidszorg. De LHV heeft zich, zoals u wellicht bekend, ook tot mij gewend over dit onderwerp. Bijgevoegd treft u aan de reactie die ik aan de LHV heb gezonden.

De kern van mijn reactie is dat de algemene gelding van de Mededingingswet een weloverwogen keuze is geweest, met inbegrip van de gezondheidszorg. De wetgever heeft verder bepaald dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit onder andere de taak heeft te beoordelen of bepaalde regels en privaatrechtelijke afspraken de mededinging (potentieel) beperken en of deze, op grond van in de wet vastgelegde criteria, voor ontheffing in aanmerking komen. De NMa gaat bij de uitvoering van deze taak zeer zorgvuldig te werk is mij gebleken. Deze zorgvuldigheid blijkt onder andere uit de procedure die wordt gevolgd.

Een afschrift van deze brief zend ik aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Landelijke Huisartsen Vereniging

t.a.v. de voorzitter, dhr. R.W.M. van Velzen, huisarts

Postbus 20056


3502 LB UTRECHT

's-Gravenhage, 6 dec. 1999

Onderwerp

LHV en de NMa

Geachte heer Van Velzen,

In uw brief van 11 november jongstleden uit u uw zorgen over de opstelling van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ten aanzien van de door u aangemelde ontheffingsverzoeken. Deze brief heeft u behalve aan mij, ook gestuurd aan de vaste kamercommissies van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken en van Financiën, alsmede aan mijn ambtgenoten van AZ, EZ en Financiën.

In antwoord op deze brieven aan mijn ambtgenoten en mij, bericht ik u het volgende.

De NMa is belast met het toezicht op de naleving van de Mededingingswet. De algemene gelding van de Mededingingswet is een weloverwogen keuze geweest, met inbegrip van de gezondheidszorg. De wetgever heeft verder bepaald dat de NMa onder andere de taak heeft te beoordelen of bepaalde regels en privaatrechtelijke afspraken de mededinging (potentieel) beperken en of deze, op grond van in de wet vastgelegde criteria, voor ontheffing in aanmerking komen. De NMa gaat bij de uitvoering van deze taak zeer zorgvuldig te werk is mij gebleken. Deze zorgvuldigheid blijkt onder andere uit de procedure die wordt gevolgd.

In die procedure is voorzien dat, in reactie op het desbetreffende ontheffingsverzoek, de NMa de belanghebbenden voorlopige bevindingen stuurt. Deze geven weer hoe de NMa, gegeven de beschikbare informatie, op dat moment aankijkt tegen het ontheffingsverzoek dat is gedaan. Naar ik begrijp heeft ook u dergelijke bevindingen ontvangen. De volgende stap in de procedure is dat u richting de NMa reageert op die voorlopige bevindingen en eventueel door de NMa gestelde vragen beantwoordt. Vervolgens kan er een gesprek plaatsvinden tussen u en de NMa waarin over en weer elkaars zienswijzen voorzien van solide argumenten kunnen worden toegelicht. Tevens kan in zo'n gesprek aan de orde komen hoe bepaalde doelen, bijvoorbeeld op het terrein van kwaliteit van zorg, kunnen worden bereikt zonder in conflict te komen met de Mededingingswet. Naar mijn inschatting kunnen regels en afspraken die essentieel zijn voor het bevorderen van de noodzakelijke kwaliteit van de te verlenen zorg en van de zorgverleners, ook zo worden vormgegeven dat deze niet in conflict zijn met de Mededingingswet. Dit ook tegen de achtergrond van het feit dat u zelf in het slot van uw brief aangeeft dat een aantal van de LHV-bepalingen aangepast kunnen en moeten worden aan de maatschappelijke eisen van deze tijd.

Volgens mijn informatie heeft zo'n gesprek tussen u en de NMa op dit moment nog niet plaatsgevonden. Het lijkt mij nuttig dat dit gesprek plaatsvindt en de gebruikelijke procedures die de NMa hanteert worden gevolgd.

Ik ben er van overtuigd dat de NMa weloverwogen te werk gaat, ook in een sector als de (huisartsen-)zorg en ik zie dan ook geen reden voor een interventie van de kant van het kabinet in deze.

Een afschrift van deze brief zend ik aan de door u aangeschreven vaste kamercommissies van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken en van Financiën. Tevens zal ik een afschrift zenden aan de Raad voor het Vrije Beroep die zich met soortgelijke zorgen tot mij heeft gewend. Een afschrift van de vermelde brieven zend ik aan de NMa.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie