Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lijst kamervraag en antwoorden kabinet over bodemsanering

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


2659000.003 lijst vr-antw inzake bodemsanering gasfabrieksterreinen
Gemaakt: 29-12-1999 tijd: 11:46


26 590 Bodemsanering gasfabrieksterreinen

Nr. 3 Lijst van vragen en antwoorden

Vastgesteld 20 december 1999

De commissie voor de Rijksuitgaven 1) heeft een aantal vragen aan de regering voorgelegd over het rapport Bodemsanering gasfabrieksterreinen.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft deze vragen beantwoord bij brief van 10 december 1999.

Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van commissie,

Van Walsem

De griffier van de commissie,

Van der Windt

Vraag 1: Waarom is in 1997 de oorspronkelijke doelstelling, saneren voor het jaar 2010, verschoven naar 2022?

Antwoord: Naar aanleiding van de aangepaste landelijke doelstelling vervat in het NMP-3, te weten het saneren dan wel beheersen van de ernstige gevallen van bodemverontreiniging voor 2022, is deze einddatum ook van toepassing verklaard op de gasfabrieksterreinen.

Vraag 2: Is de regering bereid het beoogde saneringstempo en tussendoelen te formuleren?

Antwoord: Ja, de regering voert sedert 1994 overleg met het IPO en de bevoegde gezagen terzake om tot een programmatische aanpak van ernstig verontreinigde gasfabrieksterreinen te komen per provincie dan wel per regio. Binnenkort wordt een landelijke intentieverklaring getekend. Daarna wordt een programma opgesteld. Als alle bevoegde gezagen een programma hebben vastgesteld, zal de regering in overleg met partners tussendoelen formuleren op basis van de in de programma's overeengekomen saneringstempi. Naar verwachting zijn eind 2001 alle programma's opgesteld.

Vraag 3: Bestaat er enig inzicht in de hoogte van een eventuele stijging van de tarieven voor de consument in functie van de sanering van de gasfabrieksterreinen?

Antwoord: De optie van tariefsverhoging is als terugvaloptie opgenomen in het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de Commissie Welschen. Tot nu toe is de noodzaak om deze terugvaloptie nader in bespreking te brengen, niet gebleken.

Vraag 4: Er is sprake van financiering op basis van programma's waarbij de Minister voorrang wil geven aan de aanpak van voormalige gasfabrieksterreinen. Kan de Minister aangegeven of aan dit voornemen gevolg is gegeven.

Antwoord: Ja, ik verwijs naar de genoemde programmatische benadering. Er zijn overigens, verschillende, ook omvangrijke ernstig verontreinigde gasfabrieksterreinen, inmiddels gesaneerd.

Vraag 5: Is de Minister bereid om de methode van het formuleren van tussendoelstellingen meer in de praktijk te brengen dan thans het geval of voornemen is?

Antwoord: Refererend aan mijn antwoord bij vraag 2 zullen in overleg met partijen tussendoelstellingen in de te sluiten convenanten worden opgenomen als ijkmomenten voor de voortgang en uitvoering van de operatie. Tussendoelstellingen zullen dus, overeenkomstig het voornemen, meer in de praktijk worden gebracht dan thans het geval is.

Vraag 6: Kan de Minister aangeven waarom energiebedrijven, met uitzondering van de PNEM in Noord-Brabant, niet de bereidheid hebben vertoond om uit bedrijfsreserves of anderszins financieel bij te dragen aan de oplossing van het saneringsprobleem van de voormalige gasfabrieksterreinen?

Antwoord: De houding van de energiebedrijven hangt samen met de juridische betekenis van het tonen van betrokkenheid (aansprakelijkheid) van deze partijen. Overigens zijn inmiddels in Zeeland en Den Haag overeenkomsten tot stand gekomen met een financiële inbreng van de energiedistributiebedrijven.

Vraag 7: Waarom is vooraf niet geïnventariseerd in welke mate energiebedrijven grondeigenaren zijn van de gasfabrieken?

Antwoord: Deels is dit reeds geïnventariseerd. Als produkt van het opstellen van de programma's zal een totaalbeeld ontstaan van de eigendomsverhoudingen.

Vraag 8: Waarom is niet meer ingezet op de mogelijkheid van sanering van voormalige gasfabrieksterreinen door energiebedrijven in eigen beheer? Waarom wordt bijvoorbeeld niet in meer situaties het idee gevolgd van de Noordbrabantse Stichting Sanering Gasfabrieksterreinen?

Antwoord: In het op te stellen programma wordt uiteraard ook de mogelijkheid en de bereidheid van energiebedrijven tot sanering in eigen beheer meegenomen. Dit kan gunstig uitwerken op de verdeling tussen kostendragers in het programma. Het idee van de aanpak van de SSG is een belangrijk onderdeel van de benadering.

Vraag 9: Waarom is er nog steeds geen plan van aanpak voor de sanering van gasfabrieksterreinen, hoewel dit plan reeds voor 1995 was voorzien.? Wanneer kan dit plan tegemoet worden gezien.

Antwoord: Het plan van aanpak van gasfabrieksterreinen is mede afhankelijk van de verdeelsleutel tussen de kostendragers. Toen mijn ambtsvoorganger Alders bij brief van augustus 1994 het IPO verzocht een dusdanig plan op te stellen, werd een inventarisatie van de totale problematiek gestart. De financiële vertaling daarvan leidde tot stagnatie in de gesprekken. Mijn ambtsvoorganger mevr. de Boer heeft met haar brief van 12 maart 1997 aan de bevoegde gezagen het stagnerende onderhandelingsproces weer op gang gebracht door te verklaren dat ook rijksoverheidssteun in deze operatie mogelijk was. Die toezegging heeft het mogelijk gemaakt om opnieuw onderhandelingen aan te gaan en mogelijkheden te verkennen. Inmiddels heeft dit ertoe geleid dat in een aantal provincies plannen van aanpak aan GS zijn voorgelegd (oa. Noord-Holland, Gelderland en de noordelijke provincies). De optelsom van al de programma's leidt tot het landelijke plan van aanpak. Dit kan uiterlijk eind 2001 tegemoet worden gezien.

Vraag 10: Hoe komt het dat het Ministerie van VROM geen informatie kon verstrekken over het aantal reeds gesaneerde terreinen?

Antwoord: In de bodemsanering gaat het om een grotendeels gedecentraliseerde operatie waarbij verantwoording achteraf plaatsvindt. Voor dit deel van de operatie is een uitsplitsing naar gasfabrieken moeilijk te maken, omdat dat geen onderdeel van de verantwoording vormt. Deze verantwoording is nl. niet op specifieke categorieën van gevallen van bodemverontreiniging gericht. Het Ministerie kan informatie verstrekken over de gasfabrieksterreinen, waar sprake was van sanering van omvangrijke gevallen (kosten hoger dan f 10 mln), zoals het Griftpark in Utrecht en Kralingen in Rotterdam.

Vraag 11:Is de Minister nog steeds van oordeel dat de uiteindelijke beleidsdoelstelling (sanering van alle voormalige gasfabrieksterreinen voor 2022) kan/zal worden bereikt? Is de minister niet van mening dat zulks op basis van het huidige saneringstempo van slechts luttele hectares per jaar volkomen imaginair moet worden geacht?

Antwoord: De uiteindelijke beleidsdoelstelling kan worden bereikt. Daarbij is de inbreng van de beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER), die zich o.a. richt op het aansluiten bij marktdynamiek en een functiegerichte aanpak van saneringen van groot belang.

Vraag 12: Welke maatregelen zal de regering treffen om de doelstelling afronding sanering in 2022 toch te behalen?

Antwoord: De regering bereidt een kabinetsstandpunt voor op het gebied van de beleidsvernieuwing bodemsanering. Essentiële onderdelen daarvan zijn het aansluiten bij marktdynamiek, het introduceren van functiegericht saneren, het inzetten van juridische en financiële instrumenten en het slagvaardig optreden van overheden. De verwachting is dat dit tot een versnelling van de operatie zal leiden.

Vraag 13: Waarom is niet geprobeerd de impasse als gevolg van het verschijnsel van «botsende beleidsdoelstellingen» met meer kracht te doorbreken?

Antwoord: Getracht wordt de botsende doelstellingen tussen enerzijds liberalisering van de energiemarkt en een mogelijke tariefsverhoging versus de aanpak van verontreinigde gasfabrieksterreinen anderzijds te verzoenen in een programmatische, functiegerichte en marktdynamische aanpak.

Vraag 14: Waarom vraagt het Ministerie bij lagere overheden geen informatie op over het aantal saneringen in eigen beheer.

Antwoord: Deze saneringsoperatie heeft een decentraal karakter. Eerstverantwoordelijken voor de aansturing zijn de bevoegde gezagen. Met de bevoegde gezagen zijn inmiddels afspraken gemaakt omtrent informatievoorziening in het kader van monitoring. Dat zal in de nabije toekomst een beter inzicht in de voortgang van de operatie bij de Rijksoverheid mogelijk maken.

Vraag 15: Welk deel van het rapport van de Rekenkamer wordt door de regering onderschreven en welk deel niet.

Antwoord: In mijn antwoord op het rapport van de Rekenkamer heb ik geschetst te onderkennen dat sprake is geweest van een ontwikkeling en aanpassing van de strategie op basis van in de praktijk gebleken (on)mogelijkheden en niet zozeer van het ontbreken van een strategie. Daar verschillen Rekenkamer en ik derhalve van mening. Niettemin acht ik de signalen m.b.t. proces en doelstellingen van de Rekenkamer omtrent de realisatie van de NMP-doelstellingen, de informatie over de voortgang en het langzame tempo van de beleidsontwikkeling en o.a. als gevolg van de houding van de energiebedrijven van belang voor het vormgeven van de convenanten.

Vraag 16: Waarom heeft de regering de Kamer nog niet op de hoogte gesteld van de nieuwe generieke verdeelsleutel?

Antwoord: De Kamer is bij brief van 7 mei 1998 inzake de beleidsvernieuwing op de hoogte gesteld van de nieuwe aanpak in het kader van de beleidsvernieuwing. In mijn brief heb ik ook aandacht gevraagd voor het lopende traject van de onderhandelingen inzake de (voormalige) gasfabrieksterreinen. De Kamer zal nader worden geïnformeerd omtrent de aanpak van de gasfabrieksterreinen na het accoord van betrokken partijen op de landelijke intentieverklaring. Het tot stand brengen hiervan zal naar verwachting spoedig plaatsvinden.

Vraag 17: Zou het mogelijk zijn om gemeenten een belangrijke rol te laten spelen bij de sanering van gasfabrieksterreinen daar veel van deze terreinen in binnenstedelijk gebied liggen, en het voor gemeenten dus aantrekkelijk is dat deze terreinen zo spoedig mogelijk gesaneerd worden?

Antwoord: Ja, gemeenten spelen een cruciale rol in de aanpak van gasfabrieksterreinen, mede vanwege het feit dat deze in meerdere gevallen gemeentelijk eigendom dan wel erfpachtsituaties betreffen.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk


1) Samenstelling:

Leden

Rosenmöller (GL)

Van Zijl (PvdA)

Hillen (CDA)

Witteveen-Hevinga (PvdA), ondervoorzitter

Van Heemst (PvdA)

Hessing (VVD)

Giskes (D66)

Marijnissen (SP)

Crone (PvdA)

Van Dijke (RPF)

Bakker (D66)

Van Walsem (D66), voorzitter

Th.A.M. Meijer (CDA)

De Haan (CDA)

Wagenaar (PvdA)

Van den Akker (CDA)

Van Beek (VVD)

Duijkers (PvdA)

Verburg (CDA)

Vendrik (GL)

Remak (VVD)

Weekers (VVD)

Kuijper (PvdA)

Udo (VVD)

Blok (VVD)

Plv. leden

Harrewijn (GL)

Van Zuijlen (PvdA)

Ross-van Dorp (CDA)

Koenders (PvdA)

Bos (PvdA)

Voûte-Droste (VVD)

Lambrechts (D66)

Kant (SP)

Feenstra (PvdA)

Schutte (GPV)

Van der Vlies (SGP)

Schimmel (D66)

Stroeken (CDA)

Wijn (CDA)

Hindriks (PvdA)

Rietkerk (CDA)

O.P.G. Vos (VVD)

Hamer (PvdA)

Reitsma (CDA)

Rabbae (GL)

Van Blerck-Woerdman (VVD)

Geluk (VVD)

Smits (PvdA)

De Vries (VVD)

Balemans (VVD)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...