Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66-raadsleden Amsterdam over de gekozen burgemeester

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Notitie van de D66-raadsleden Hemmes en Arda getiteld: de gekozen burgemeester - de eerste stappen op het traject in Amsterdam

1. Inleiding

Decennia lang hebben de Amsterdamse Raadsfracties en leden van D66 zich ingespannen voor een dualistische opstelling van de Gemeenteraad. In achtereenvolgende verkiezingsprogramma's werden voorstellen gedaan voor het invoeren van lokale referenda, voor het houden van tussentijdse verkiezingen bij Collegecrisis en voor het aanstellen van wethouders die afkomstig zijn van buiten de Gemeenteraad, met als doel een grotere betrokkenheid van burgers bij en meer zeggenschap over het lokale bestuur.

Volgens D66 werken de onduidelijkheid over de bevoegdheden van burgemeester en de beslotenheid waarin de burgemeester wordt benoemd, belemmerend op de betrokkenheid van de burgers bij het lokaal bestuur.

In deze notitie wordt een schets gegeven van de huidige situatie, gevolgd door voorstellen die kunnen leiden tot verbetering van de Amsterdamse situatie. We besteden daarbij vooral aandacht aan de gekozen burgemeester en de mogelijke stappen op weg naar dit einddoel.

In deze notitie doet D66 voorstellen over de stappen die de Amsterdamse gemeenteraad zou kunnen ondernemen bij de opvolging van de huidige burgemeester. Deze verkenning leidt tot de conclusie dat er ook zonder (Grond)wetsherziening mogelijkheden zijn tot substantiële vergroting van de invloed van de burgers op het bestuurlijke proces.

Ter voorkoming van elk misverstand: wij blijven warm voorstander van de rechtstreeks gekozen burgemeester en zien de voorstellen in deze notitie als eerste, op korte termijn realiseerbare, stappen naar dat doel.

2. De rol van de burgemeester en de huidige benoemingsprocedure

2.1 De rol van de burgemeester

Op lokaal niveau zijn er voor de burgers weinig herkenbare stadsbestuurders. We moeten daarvoor teruggrijpen naar Wibaut of De Miranda en recenter Schaefer. Uit onderzoek blijkt dat de burgemeester de meest bekende functionaris is, Amsterdammers hechten grote waarde aan de rol van de burgemeester.

Het gebrek aan brede herkenbaarheid van het stadsbestuur, geeft te denken. Staatsrechtelijk gezien gaan op het Stadhuis de zaken volgens het boekje maar met de herkenbaarheid van het politieke bestuur is het slecht gesteld. Niet voor niets is dit een telkens terugkerend item in het AT5 programma ADuivels@.

Formeel liggen alle bevoegdheden bij de raad, het college van B&W bepaalt echter, meer dan de gemeenteraad, het beleid in een gemeente. Het is daarom essentieel dat de burgemeester als voorzitter van dit beleidsbepalende bestuursorgaan een democratische legitimatie krijgt.

Democratie impliceert controle op de macht, die controle moet daarom in elk geval daar kunnen worden uitgeoefend waar de macht het grootst is. Waar burgers door hun stemrecht controle kunnen uitoefenen, moeten ze dus niet alleen kunnen stemmen voor hun gemeenteraad, maar ook voor degene die aan het dagelijks bestuur leiding geeft: de burgemeester. (1)

Kortom het wettelijk raamwerk sluit niet aan bij het feitelijk functioneren van de lokale politiek en de bevoegdheden van de burgemeester stroken niet met het aanzien dat hij maatschappelijk heeft. Naar de top van de pagina 2.2. De huidige benoemingsprocedure

De huidige procedure (2) voor het benoemen van een burgemeester is naar de smaak van D66 een schoolvoorbeeld van geformaliseerde achterkamertjes politiek. Het enige wat in het openbaar plaatsvindt is de openstelling van de vacature en de bekendmaking van de benoeming. Alle tussenliggende stappen zijn geheim of vertrouwelijk.

Het enige mogelijke moment van openbaarheid is de Raadsvergadering waarin het profiel van de kandidaat wordt vastgesteld, daarbij gaat het uitsluitend over eisen van bekwaamheid en geschiktheid. Een 'mogelijk' moment, want zelfs hier is openbaarheid niet verplicht, de Gemeenteraad kan hierover in het geheim vergaderen.

De Gemeenteraad kan besluiten om een vertrouwenscommissie in te stellen die de Commissaris van de Koningin adviseert over mogelijke kandidaten. De openbare vergadering waarin de vertrouwenscommissie wordt benoemd is in de praktijk vooral gewijd aan hoe de geheimhoudingsplicht van de commissie kan worden geëffectueerd. Voorwaarde voor een vertrouwenscommissie is een deugdelijke procedure ter waarborging van de geheimhoudingsplicht.

De Commissaris van de Koningin adviseert op zijn beurt vertrouwelijk aan de minister van Binnenlands Zaken. De voordracht van de minister aan de Ministerraad is ook vertrouwelijk. De Kroon benoemt de burgemeester op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en na kennis te hebben genomen van de aanbeveling van de Commissaris van de Koningin. Deze situatie is in Europa uitzonderlijk en onderwerp van (internationale) kritiek.

Als we kijken naar een voorbeeld uit het recente verleden kunnen we constateren dat er van geheimhouding in de praktijk weinig terechtkomt. Voor de vervulling van de vacature die ontstond na het vertrek van burgemeester Opstelten in Utrecht had, naast de uiteindelijk benoemde mevrouw Brouwer, ook oud-staatssecretaris Kohnstamm belangstelling.

Het was bekend dat de Commissaris van de Koningin van Utrecht, Staal, de voorkeur gaf aan Kohnstamm boven de favoriet van de vertrouwenscommissie, mevrouw Brouwer. Tot slot hebben we kennis kunnen nemen van het spannende verloop van het debat in het Kabinet naar aanleiding van de geheime voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, met mevrouw Brouwer als eerste kandidaat.

Kortom: de door ons niet voorgestane, maar wel voorgeschreven geheimhouding is in de praktijk een absolute farce. Naar de top van de pagina 3. Verbeteringen: Openbaarheid van Bestuur

D66 heeft de beschreven problematiek al eerder onderkend en zich samen met andere progressieve partijen ingespannen de nodige staatsrechtelijke hervormingen tot stand te brengen. De Wet Openbaarheid van Bestuur en de Algemene Wet Bestuursrecht, kunnen in handen van de burger geduchte wapens zijn tegen regentisme en achterkamertjes politiek.

Ook op lokaal niveau is het een en ander tot stand gekomen. Zo vergaderen de commissies van bijstand van de Gemeenteraad sinds de jaren zeventig in de openbaarheid en worden de stukken van B&W ter beschikking gesteld. Daar staat dan helaas weer tegenover dat de laatste jaren een toename is waar te nemen van het geheime circuit in de vorm van vertrouwelijke stukken (zogenaamde kabinet stukken).

Eén van de belangrijkste staatsrechtelijke vernieuwingen op lokaal niveau was ongetwijfeld de invoering van de Stadsdeelraden. Met de nodige scepsis begroet, hebben ze in de loop der jaren hun waarde bewezen.

Waar vroeger afspiegelingscollege's tot stand kwamen, zijn er tegenwoordig programcolleges op basis van akkoorden. In de afgelopen jaren hebben colleges en fracties daarbij geworsteld met de onderlinge verhoudingen. In het begin ging het om colleges die zeer afhankelijk waren van de samengestelde fractie, waarbij de grootste fractie bovendien nogal dominant was (Breznjev aan de Amstel).

In de loop van de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig, viel een toenemend (politiek) dualisme waar te nemen. College en Raad kwamen min of meer onafhankelijk tegenover elkaar te staan. Dit resulteerde overigens weer in identificatieproblemen voor het college. Burgemeester Van Thijn riep eens tijdens algemene beschouwingen, nadat fracties weer de nodige kritische kanttekeningen bij het collegebeleid hadden geplaatst: "Van wie is dit college?".

Nu aan het eind van de jaren negentig is dat duidelijk. Het college is van niemand, maar de partijen beheren wel diverse portefeuilles waarbij het integrale beleid in ieder geval naar buiten toe, onvoldoende overkomt. Hier zou een glansrol voor de burgemeester zijn weggelegd als hij in het Stadhuis dezelfde ruimte zou krijgen, die hij maatschappelijk gezien al heeft. Naar de top van de pagina 4. Op weg naar de gekozen burgemeester in Amsterdam

Doel van dit deel van de notitie is het schetsen van een model dat in hoofdlijnen een ideaal weergeeft waaraan de komende tijd gewerkt kan worden en dat stap voor stap kan worden geïmplementeerd. De eerste stap in de door ons gewenste richting is het openbreken van de tot nu toe gevolgde benoemingsprocedure van de burgemeester.

D66 wil dat in de volgende eeuw de uitvoerende macht wordt geconcentreerd bij het dagelijks bestuur in de vorm van een rechtstreeks gekozen burgemeester, die ook formateur is van het College. De controlerende macht (de Gemeenteraad) controleert in die situatie en geeft de beleidskaders aan.

Het resultaat daarvan zou kunnen zijn dat er een efficiënter, effectiever en meer integraal democratisch bestuur ontstaat, waarbij recht wordt gedaan aan de positie die de burgemeester en het College in de maatschappij innemen.

Omdat deze procedure binnen de huidige wetgeving een stap te ver gaat doet D66-Amsterdam de volgende voorstellen die binnen de huidige wetgeving wel realiseerbaar zijn.

De Gemeenteraad kan de vacature voor het ambt van burgemeester openbaar bekend maken, en in een openbare gedachtewisseling tot vaststelling van het profiel voor de nieuwe burgemeester komen. Bij de vaststelling van het profiel, zou de Gemeenteraad de sollicitanten kunnen oproepen zich bekend te maken, door een afschrift van hun sollicitatie ter kennis te brengen van de Gemeenteraad.

De Gemeenteraad stelt geen vertrouwenscommissie in en hoeft daardoor voor niemand iets geheim te houden.

De Raad organiseert een meningspeiling over de kandidaten door middel van een populariteitsstemming waaraan alle kiesgerechtigde Amsterdammers kunnen deelnemen.

Overigens gebruikt Minister van Binnenlandse Zaken, Peper, voor de populariteitspeiling over burgemeesterskandidaten, de term referendum. Het betreft een peiling onder de bevolking over de openbare kandidaten voor het publieke ambt van burgemeester van Amsterdam.

Er bestaat altijd de mogelijkheid, dat een niet-openbare kandidaat voorgedragen wordt en benoemd, namelijk iemand die geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van Gemeenteraad om een afschrift van de sollicitatie aan de Raad te sturen.

D66 vindt het wenselijk dat bij de benoeming van de burgemeester van Amsterdam, de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland en de minister van Binnenlandse Zaken, zich publiekelijk verantwoorden over hun aanbeveling of voordracht.

Ten opzichte van de huidige procedure - zeker zoals deze in de praktijk werkt - heeft niemand iets te verliezen. De kandidaten niet, want hun namen lekken in de praktijk toch uit. De Raad niet, want het is in principe nu ook niet controleerbaar hoe het advies van de vertrouwenscommissie tot stand komt en welke invloed dit heeft op de verdere procedure. En de Amsterdamse burgers niet, want die hebben bij de huidige procedure alleen inspraak over het profiel van de kandidaten.

Andere wensen zoals eerder geuit in deze notitie, kunnen binnen de gemeente, zo de politieke wil daarvoor aanwezig is, materieel en deels formeel, worden gerealiseerd. Het verschijnsel van informateur (3) tijdens de Collegevorming kennen we sinds de laatste Collegevorming. Een stap naar de burgemeester nieuwe stijl als formateur, is dan te overzien.

De portefeuilleverdeling is een zaak van het College van B & W. Ook hier kan ter bevordering van duidelijkheid van bestuur ten opzichte van Raad en bevolking, een logischer verdeling tot stand komen. Daarbij kan de burgemeester, zeker in combinatie met het vorige punt een zwaardere rol krijgen.

Wanneer de gemeenteraad besluit bovengenoemde voorstellen over te nemen is er een belangrijke stap gezet in de richting van modernisering van het ambt van burgemeester naar Europees perspectief. De democratische legitimering van de burgemeester kan een grote bijdrage leveren aan de betrokkenheid van burgers bij het lokaal bestuur en zal leiden tot een duidelijkere herkenbaarheid van de bestuurders van de stad.

5. Besluitvorming

Op grond van het vorenstaande stellen wij u voor, het volgende besluit te nemen:

De Gemeenteraad van Amsterdam,

Gezien de voordracht van D66 van 20 december 1999,

Besluit:

I. bij de eerstvolgende vacature van de functie van burgemeester van Amsterdam geen vertrouwenscommissie in te stellen;

II. kandidaten voor deze vacature op te roepen een afschrift van hun sollicitatiebrief te sturen naar de Gemeenteraad van Amsterdam en zich zodoende publiekelijk bekend te maken;

III. de populariteit van de openbare kandidaten via een meningspeiling, waaraan alle kiesgerechtigde Amsterdammers kunnen deelnemen, te meten;

IV. de uitslag van deze meningspeiling aan de Commissaris van de Koning te doen toekomen, als het advies van de Gemeenteraad van Amsterdam

Noten:

1. Gekozen burgemeester in een dualistisch bestel, Wetenschappelijk Bureau Democraten 66, 's Gravenhage

2. brief Biza 13-12-91 BK 91/U1527

3. lijsttrekker van de grootste partij

20 december 1999

Resultaat

Deze notitie is ingediend als voorstel op grond van artikel 11 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Gemeenteraad. Dit houdt in dat het zonder preadvisering door het College van Burgemeester en Wethouders wordt geaggendeerd voor de vergadering van de Gemeenteraad. Behandeling op 26 januari 2000. Naar de top van de pagina Terug naar de homepage

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...