Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Castricum

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Info-bulletin gemeente Castricum

KENNISGEVING ONTVANGEN AANVRAGEN OM EEN BOUWVERGUNNING

021299 Prinses Margrietstraat 21 plaatsing 4 zonnepanelen

Dorpsstraat 113 plaatsing antennemast

Sans Souci 18 en 19 samenvoeging 2 woningen

031299 Charlotte Ruyslaan 31 uitbreiding woning

Geelvinckstraat 14 wijziging uitbreiding woning

061299 Buwitsacker 4 plaatsing 2 dakkapellen

De Bloemen 71 uitbreiding sporthal

De kennisgeving van een aanvraag impliceert niet dat de vergunning wordt verleend.

KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDE MELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN

Met ingang van donderdag 23 december 1999 liggen, in verband met een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, gedurende 2 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage:

Charlotte de Bourbonstraat 1 plaatsing dak op garage

Een ieder kan gedurende deze termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van deze vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling VRO in het gemeentehuis. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van het betreffende besluit te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Castricum.

WET MILIEUBEHEER

Openbare kennisgeving besluit

Vanaf donderdag 23 december 1999 ligt bij de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren , alsmede in de Openbare Bibliotheek, Geesterduinweg 1, gedurende 6 weken ter inzage het besluit en bijbehorende stukken met betrekking tot:

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland t.b.v. het pompstation Castricum aan de Johannisweg te Castricum.

De gevraagde vergunning is onder voorschriften verleend.

Het besluit is in vergelijking met het ontwerp niet gewijzigd.

Beroep:

Beroep tegen het besluit kan tot: donderdag 3 februari 2000 schriftelijk worden ingediend bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor beroepsmogelijkheden wordt verwezen naar het besluit.

MILLENNiUMCHECK

Alle inwoners van Castricum krijgen een dezer dagen een folder met informatie over het millennium, de bereikbaarheid van artsen, ziekenhuizen e.d. en de nood meldpunten in Castricum.

Castricum heeft in geval van nood, vijf meldpunten ingericht op 31 december 's nachts, te weten:

-het gemeentehuis, Raadhuisplein 1

-gemeentewerken, Schulpstet 17,

-Duin en Bosch, Duinenbosch 3

-Brandweerkazerne, burgemeester Boreelstraat 1a

-Politiebureau. Eerste Groenelaan 68

Hier kunt u, wanneer de telefoon uitvalt tijdens de millenniumnacht, gebruik maken van het nationale noodnet.

De dienstdoende arts op 31 december is dokter Buitenhuis, (van 17.00 uur op 31 december tot 08.00 uur op 1 januari), Stetweg 14, tel. 0251-652289.

VERKOPEN VAN VUURWERK

De afdeling Eigendomsbeheer en Milieu zal de eisen op grond van de AMvB Besluit Opslag Vuurwerk Milieubeheer controleren ten aanzien van de inrichtingen die (consumenten)vuurwerk gaan verkopen..

De verkoopperiode bedraagt drie dagen voor de jaarwisseling, te weten 29, 30 en 31 december 1999. Het is verboden vuurwerk af te leveren aan personen jonger dan zestien jaar. Bovendien mag per levering niet meer dan twee kilogram vuurwerk worden afgegeven.

Controle consumenten

Vuurwerk mag u alleen afsteken op : 31 december van 10.00 's ochtends tot 1 januari 02.00 uur 's nachts.

Het is verboden zich buiten de afsteekperiode met vuurwerk op de openbare weg te begeven. Op deze regel zijn twee uitzonderingen:

1. De weg die u redelijkerwijs moet afleggen om van het verkooppunt van het vuurwerk thuis te komen.

2. De weg die redelijkerwijs nodig is om de plaats van afsteken te bereiken.

Niemand op straat mag meer dan twee kilogram vuurwerk in zijn bezit hebben.

In samenwerking met de politie, de stadswachten en de gemeente wordt streng gecontroleerd op de naleving van bovenstaande regels uit het Vuurwerkbesluit.

Tevens heeft Bureau Halt een informatiefolder uitgegeven, die kosteloos tijdens kantooruren bij de balie van het gemeentehuis opgehaald kan worden. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer R.S. Schuijt, telefoon 661295

Illegaal vuurwerk

Er zijn grotere hoeveelheden illegaal vuurwerk in omloop dan voorgaande jaren, past u daarom goed op! Niet ontbrand vuurwerk kunt u inleveren bij de politie.

Algemene bekendmaking aanpassing beleidsregel horeca met betrekking tot de

de 'vijf-dagenregeling'.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (= verder Awb) kunnen beleidsregels worden vastgesteld. Een beleidsregel is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan die is vastgesteld bij algemene regel en onder andere wordt toegepast bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Een van de beleidsregels heeft betrekking op de horeca.

Op 3 juni 1998 is het onderdeel 'vijf-dagenregeling' van de beleidsregels horeca conform de Awb gepubliceerd. De zogenoemde 'vijf-dagenregeling' houdt in, dat: de burgemeester ontheffing kan verlenen van een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening aan een houder van een horeca-inrichting om deze voor de tijdsperiode gelegen tussen 23.00 uur en 05.00 uur geopend te hebben voor het publiek. De ontheffing kan voor ten hoogste vijf keer per kalenderjaar ten behoeve van maximaal acht nachten worden verleend, waarbij een maximale tijdsduur van drie dagen per ontheffing geldt.

De burgemeester wijzigt deze beleidsregel met ingang van 2 januari 2000 in deze zin, dat van de vijf ontheffingsmogelijkheden er 6 nachten uitsluitend collectief dus door de horeca gezamenlijk worden aangewend. Daarnaast kan de burgemeester op individuele basis ontheffing(en) verlenen aan de houder van deze horeca-inrichting voor maximaal twee nachten. Deze regels gelden alleen voor de dorpskern; globaal te omschrijven als het gebied rond de Dorpsstraat.

De reden voor deze wijziging is een verbetering van het woon- en leefklimaat voor de bewoners in de dorpskern te bewerkstelligen. Verder is besloten dat er een evaluatie van deze maatregel uiterlijk in december 2000 plaatsvindt.

Met ingang van 23 december 1999 ligt dit besluit en de bijbehorende stukken ter inzage in de infohoek bij de balie van het gemeentehuis. Op verzoek kan een ieder een afschrift verkrijgen van dit besluit en/of de bijbehorende stukken tegen betaling van de verschuldigde leges. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Welzijn, Bestuurszaken

en Onderwijs van het gemeentehuis.

INFORMATIE ROND DE FEESTDAGEN

Gemeentelijke diensten

-Donderdag 23 december sluit het gemeentehuis om 15.30

-Vrijdag 24 december sluit het gemeentehuis om 16.00 uur

-Vrijdag 31 december is vanaf 12.30 geen dienstverlening meer mogelijk waar de computer voor nodig is, en sluit het gemeentehuis om 16.00 uur

Afval

-Donderdag 23 december is het afvalbrengdepot aan de Schulpstet om 15.00 uur gesloten

-Zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari, is de afvalstraat op het depot van gemeentewerken gesloten

-Op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december is het depot geopend tijdens de gebruikelijke tijden, van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Ophaalschema afval

Ongewijzigd, raadpleeg uw kalender voor de data.

Markt

De weekmarkt gaat in de periode van de feestdagen gewoon door op vrijdag.

Koopavonden

Voor zowel Castricum Centrum als Winkelcentrum Geesterduin zijn er extra koopavonden:

-woensdag 22 december

-donderdag 23 december

C'2000

Bij de bezorging van de afvalkalender treft u tevens een uitnodiging aan voor de manifestatie C'2000. Deze manifestatie wordt gehouden in ontmoetingscentrum Geesterhage op zaterdag 8 januari en heeft als thema "Europa en de Euro".

Van 12.00 tot 18.00 bent u welkom op dit groots opgezette evenement. Alle landen van Europa zijn vertegenwoordigt; door Castricumse inwoners met een Europees geboorteland, bedrijven, instellingen, muziek en dans en natuurlijk eten en drinken uit de diverse landen.

Om 12.00 uur is er speciaal voor de kinderen een ballonnenwedstrijd en om 16.00 geeft burgemeester C.J.D. Waal zijn nieuwjaarstoespraak waarna de nieuwjaarsreceptie begint.

U bent de hele middag van harte welkom!

PRETTIGE FEESTDAGEN

Het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente Castricum wensen u hele fijne kerstdagen!

ONTWIKKELING NATIONALE LUCHTHAVEN

Vanaf heden tot 7 februari 2000 ligt in de infohoek van het gemeentehuis ter inzage de 'Resultaten van de inspraak inzake de Startnotities MER/EER Ontwikkeling Nationale Luchthaven'.

Eerste Uitwerkings- c.q. wijzigingsvoorschrift BESTEMMINGSPLAN KOOIWEG 1980

In verband met de voorgenomen herinrichting van de Oranjelaan maken burgemeester en wethouders bekend:

Met ingang van donderdag 16 december 1999 liggen uitwerkings- c.q. wijzigingsvoorschriften inzake bestemmingsplan "Kooiweg 1980" gedurende 4 weken voor een ieder ter visie.

Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijke bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders.

MILLENNIUM

Het computersysteem van het gemeentehuis wordt op 31 december 1999 vanaf 12.30 gecontroleerd op juistheid en volledigheid i.v.m. het millennium.

Dit houdt in dat aan inwoners vanaf dat tijdstip geen diensten verleend kunnen worden waarvoor de computer noodzakelijk is.

Voor het verlengen en/of aanvragen van documenten zoals paspoorten en rijbewijzen raden wij u aan in de weken van 13 december t/m 24 december naar het gemeentehuis te gaan.

COORDINATIETEAM MILLENNIUM

In de nacht van 31 december op 1 januari is er een coordinatieteam Millennium aanwezig in het gemeentehuis. Dit team coordineert in geval van calamiteiten de hulpvragen in de gemeente. Het team is aanwezig vanaf 23.00 uur.

Het team bestaat uit:

-burgemeester

-gemeentesecretaris

-commandant van de brandweer

-direkteur gemeentewerken

-politiefunctionaris

-ambtenaar openbare orde en veiligheid

-ambtenaar voorlichting

De burgemeester beslist op grond van de ontwikkeling van de situatie welke stappen ondernomen worden en hoe lang het team paraat blijft.

VERKOPEN VAN VUURWERK

Inrichtingen die van plan zijn (consumenten) vuurwerk te verkopen moeten dit voor 21 december 1999 via een schriftelijke melding bekendmaken aan burgemeester en wethouders.

De afdeling Eigendomsbeheer en Milieu controleert de eisen ten aanzien van de inrichting. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer R.S. Schuijt, telefoon 661295.

De verkoopperiode bedraagt drie dagen voor de jaarwisseling, te weten 29, 30 en 31 december. Het is verboden vuurwerk af te leveren aan personen jonger dan zestien jaar. Bovendien mag per levering niet meer dan twee kilogram vuurwerk worden afgegeven.

Controle consumenten

Vuurwerk mag u alleen afsteken op : 31 december van 10.00 's ochtends tot 1 januari 02.00 uur 's nachts.

Het is verboden zich buiten de afsteekperiode met vuurwerk op de openbare weg te begeven. Op deze regel zijn twee uitzonderingen:

1. De weg die u redelijkerwijs moet afleggen om van het verkooppunt van het vuurwerk thuis te komen.

2. De weg die redelijkerwijs nodig is om de plaats van afsteken te bereiken.

Niemand op straat mag meer dan twee kilogram vuurwerk in zijn bezit hebben.

In samenwerking met de politie, de stadswachten en de gemeente wordt streng gecontroleerd op de naleving van bovenstaande regels uit het Vuurwerkbesluit.

INFORMATIE ROND DE FEESTDAGEN

Gemeentelijke diensten

-Donderdag 23 december sluit het gemeentehuis om 15.30

-Vrijdag 24 december sluit het gemeentehuis om 16.00 uur

-Vrijdag 31 december is vanaf 12.30 geen dienstverlening meer mogelijk waar de computer voor nodig is, en sluit het gemeentehuis om 16.00 uur

Afval

-Donderdag 23 december is het afvalbrengdepot aan de Schulpstet om 15.00 uur gesloten

-Zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari, is de afvalstraat op het depot van gemeentewerken gesloten

-Op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december is het depot geopend tijdens de gebruikelijke tijden, van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Ophaalschema afval

Ongewijzigd, raadpleeg uw kalender voor de data.

Markt

De weekmarkt gaat in de periode van de feestdagen gewoon door op vrijdag.

Koopavonden

Voor zowel Castricum Centrum als Winkelcentrum Geesterduin zijn er extra koopavonden:

-woensdag 22 december

-donderdag 23 december

C'2000

Bij de bezorging van de afvalkalender treft u tevens een uitnodiging aan voor de manifestatie C'2000. Deze manifestatie wordt gehouden in ontmoetingscentrum Geesterhage op zaterdag 8 januari en heeft als thema "Europa en de Euro". Op uw uitnodiging vindt u meer informatie. Graag tot 8 januari op C'2000!

Provinciaal beleidsplan jeugdzorg 2000/2003

Vanaf heden ligt ter inzage het provinciaal beleidsplan jeugdzorg 2000/2003

De hoofdthema's van het plan zijn:

-kanalisering toegang jeugdzorg

-aansluiting provinciaal en locaal jeugdbeleid

-aansluiting op de vraag van clienten

Het plan ligt gedurende 1 maand ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

SAMENVATTING TELEFONISCHE ENQUÊTE CAL GEMEENTEN

De gemeenten hechten belang aan de mening van de inwoners over de samenvoeging van Castricum Akersloot en Limmen, daarom zijn in de periode van september tot en met december 1999 inwoners van Castricum, Akersloot en Limmen telefonisch benaderd en ondervraagd op hun opvattingen over de samenvoeging van de drie gemeenten tot één CAL-gemeente. Deze peiling bestond uit drie rondes en is een onderdeel van het herindelingsproces waarin de gemeenten zijn verwikkeld en waarin de mening van de burgers is gevraagd over een aantal herindelingsvraagstukken.

Het onderzoek

In het onderzoek is gebruik gemaakt van de telefonische enquête voor het ondervragen van burgers. Het aantal benaderde personen was gebaseerd op de grootte van de gemeente.

In de tweede ronde is gekozen voor een bestand dat voor de helft bestond uit een nieuwe selectie uit de bevolking en voor de helft uit burgers die de eerste ronde hadden meegewerkt.

De bereidheid om aan het onderzoek mee te doen was groot. Een daadwerkelijke respons van tussen de 75% en 83%. Dit is hoog, en toont aan dat het onderwerp van de gemeentelijke herindeling leeft onder de burgerbevolking.

Bekendheid met plannen

Hoewel in het kader van de voorbereiding van de gemeentelijke samenvoeging steeds concretere activiteiten worden uitgevoerd, lijkt het erop dat de burgers, hoewel in hoge mate bekend met de gemeentelijke samenvoeging, in mindere mate weten aan te geven welke gemeente nou met welke gemeente wordt samengevoegd. In de laatste meting van november blijkt dat de ondervraagden minder vaak de juiste combinatie weten te noemen dan in de metingen ervoor. Een verklaring hiervoor is niet te geven.

De bekendheid met de plannen is echter hoog, de laatste peiling wijst uit dat in Castricum 91% op de hoogte is van de gemeentelijke plannen, in Akersloot is dat 87% en in Limmen 98%.

Informatievoorziening

De informatiefolder "Tussen Blauw en Groen" die verspreid is, blijkt door slechts 45% van de respondenten ontvangen te zijn. Er is weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid de folder aan te vragen bij de gemeente. Dit is jammer, want de toetsing of er een verband bestond tussen het lezen van de folder en de bekendheid met de plannen wees uit, dat inwoners die de folder geheel of gedeeltelijk hadden gelezen beter op de hoogte waren van de plannen tot samenvoeging.

Beoordeling van de samenvoeging

Het percentage inwoners dat een positief oordeel heeft over de samenvoeging schommelt rond de 70%. Opvallend is dat het aandeel van de inwoners die een positief oordeel hebben over de samenvoeging in de drie gemeenten naar elkaar toegroeit. Er blijkt een positief verband te bestaan tussen de mate waarin de burgers bekend zijn met de plannen en het oordeel over de samenvoeging. Naarmate men meer weet is men ook positiever over de samenvoeging.

Opvattingen over herindelingsvraagstukken

De respondenten is een aantal stellingen voorgelegd met betrekking tot de samenvoeging van de gemeenten, over financiële consequenties, woningbouw, gemeentelijke diensten, culturele en sportvoorzieningen.

De inwoners vinden een hoog voorzieningen niveau belangrijker dan lagere gemeentelijke belastingen.

60% van de respondenten vindt dat de nieuwe gemeente moet kiezen voor een terughoudende benadering ten aanzien van de woningbouw.

Ook vond een meerderheid van de respondenten, ruim driekwart, dat uitbreiding van bedrijfsterreinen in de CAL gemeenten beperkt moet blijven tot de behoefte van de reeds in deze gemeente gevestigde bedrijven.

De stelling dat de bestaande gemeentelijke diensten moeten worden geconcentreerd op één locatie leverde verschillende meningen op. Ruim 40 % vindt dat de diensten geconcentreerd moeten worden na de samenvoeging, ruim de helft is de tegenovergestelde mening toegedaan. Akersloot heeft het grootste percentage tegenstanders, Limmen het grootste percentage voorstanders. 78% van de tegenstanders van een geconcentreerde dienstverlening blijft bij deze mening ook als de belastingen hierdoor omhoog gaan.

80% van de ondervraagden is van mening dat dorps- en wijkraden noodzakelijk zijn om de belangen van de burgers te behartigen. De inwoners uit Akersloot en Limmen hechten hier iets meer belang aan dan de inwoners uit Castricum.

Een zelfstandig voortbestaan van de culturele en sportvoorzieningen wordt erg belangrijk gevonden, 70% van de respondenten pleit voor zelfstandigheid.

VACATURE

De gemeente Castricum is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente gelegen tussen strand en polderland met omstreeks 23.000 inwoners.

De gemeenteraden van Akersloot, Limmen en Castricum hebben de wens uitgesproken binnen enkele jaren te fuseren waardoor een gemeente met ruim 30.000 inwoners ontstaat.

De ambtelijke organisatie kent een driesectorenmodel bestaande uit Gemeentewerken/Ruimtelijke ordening, Middelen en Maatschappelijke Zaken,

Bij de buitendienst gemeentewerken van de sector Gemeentewerken/Ruimtelijke ordening bestaat de vacature van:

Medewerker reiniging m/v (vacaturenr. 99.11)

(40 uur per week)

Functie-informatie:

De aan te trekken medewerker zal hoofdzakelijk als belader bij de afvalinzameling worden ingezet (containers GFT en restfractie en ophalen grof huishoudelijk afval). Voorts zal betrokkene worden ingezet bij de gemeentelijke vuilstraat en de verwerking van klein gevaarlijk afval.

Functie-eisen:

Voor deze functie gaan de gedachten uit naar een energieke persoon, die enthousiast en met veel inzet in collegiaal verband onze buitendienst wil komen versterken.

Verder wordt van de kandidaat verwacht het bezit van een lagere beroepsopleiding en goede omgangsvormen t.o.v. het publiek

Bezit van groot rijbewijs en het diploma depothouder Klein Gevaarlijk Afval strekt tot aanbeveling.

Salaris:

De functie wordt gehonoreerd op maximaal f 4.052,-- bruto per maand (schaal 4), incl. een maandelijkse toelage voor compensatie inconveniënten.

Inlichtingen en sollicitaties:

De gemeente Castricum wil meer allochtonen en gehandicapten in dienst nemen. Zij worden teven uitgenodigd te solliciteren.

Nadere informatie over de functie kunt u verkrijgen bij de heer F.G. Post, hoofd van de afdeling Gemeentewerken, telefoon 0251-661352 (overdag) of 023-5386118 (privé).

Belangstellenden kunnen vòòr 31 december a.s. hun sollicitatie richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum, onder vermelding van het betreffende vacaturenummer

BEKENDMAKING KOSTENVERHAALSBESLUIT BONHOEFFER COLLEGE EN OMGEVING

In de vergadering van 25 november 1999 heeft de gemeenteraad een kostenverhaalsbesluit vastgesteld voor realisering van van het bebouwingsplan Bonhoeffer College en omgeving. Het betreft het gebied begrensd door spoorlijn, Schoutenbosch en Pieter Kieftstraat.

In dit besluit is vastgelegd dat zoveel mogelijk naar evenredigheid van verkregen profijt verhaal plaatsvindt over die onroerende zaken die als gevolg van het treffen van voorzieningen van openbaar nut, gebaat zijn.

Verhaal van kosten vindt bij voorkeur plaats via uitgifte van gronden dan wel op basis van een overeenkomst als bedoeld in de exploitatieverordening. In het uiteindelijke geval kan een baatbelasting worden opgelegd. Het besluit van de gemeenteraad ligt met ingang van 9 december 1999 voor een ieder ter inzag op het gemeenthuis. Tegen betaling van kosten kunnen afschriften worden verkregen.

BEKENDMAKING

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 25 november 1999 de verordening (re) integratie arbeidsgehandicapten vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2000.

De verordening ligt voor iedereen in de infohoek bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage gedurende kantooruren en wordt verkrijgbaar gesteld tegen betaling van de verschuldigde leges.

Op 1 juli 1998 is de Wet op de (Re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet Rea) in werking getreden. Gemeenten hebben met deze wet verantwoordelijkheid gekregen voor de reitegratie van arbeidsgehandicapten met een uitkering op grond van de Abw, de IOAW en de IOAZ en tevens degenen die werkzaam zijn op een WIW-dienstbetrekking. De gemeente heeft de volgende instrumenten tot haar beschikking:

1. Subsidie aan de werkgever in de vorm van een plaatsingsbudget

2. Subsidie aan de werkgever in de vorm van een pakket op maat

3. Werknemersvoorzieningen

4. Voorzieningen voor het verrichten van arbeid in WIW-dienstbetrekking of op een proefplaats

5. Toeleidingstrajecten

Verordening

Het beleid van de gemeente dient in een Verordening te worden vastgelegd. Zolang dit niet zo is gelden de bepalingen uit de Algemene Wet Bestuursrecht.

Subsidieplafond

Jaarlijks wordt door Burgemeester en wethouders een subsidieplafond vastgesteld. Ten behoeve van de optimale uitvoering van de wet en de Verordening worden de rijksmiddelen voor 2000 niet toereikend geacht. Het niet benutte scholings- en activeringsbudget 1999 in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden wordt daarom ingezet voor de uitvoering van de reintegratiearbeidsgehandicapten.

Regionale werkgroep

Door de inzet van een regionale werkgroep is het nu mogelijk bij de vijf Ijmondgemeenten een gelijkluidende verordening ter besluitvorming aan te bieden.

Uitbesteding Uitvoering

Voorgesteld wordt de uitvoering, d.w.z. de rea-toets, trajectbegeleiding en arbeidsbemiddeling uit te besteden aan Arbeidsvoorziening, Arbeidstoeleidingscentrum en Arbeidsintegratie en zo mogelijk nog aan andere aanbieders. De gemeente blijft de regie voeren

GEMEENTEGIDS

De gemeentegids 1999/2000 van de gemeente Castricum is uit. Hij wordt huis aan huis verspreid. Mensen die een nee-nee sticker hebben kunnen de gids afhalen op het gemeentehuis tijdens kantooruren.

MILLENNIUM

Het gemeentelijk automatiseringssysteem wordt vanwege het millennium volledig gecontroleerd. Dit gebeurt in het weekend van 1 op 2 januari 2000, maar ook op 31 december vanaf 12.30 uur. Vanaf dit tijdstip kunnen er dus geen diensten worden verleend waarvoor de computer noodzakelijk is. Houdt u er daarom rekening mee dat het aanvragen en/of verlengen van documenten zoals paspoorten en rijbewijzen op vrijdag na 12.30 niet meer kan! Sowieso wordt aanbevolen tijdig uw documenten te verlengen en/of aan te vragen om de gevolgen van eventuele computerstoringen te ondervangen.

TENTOONSTELLING IN HET GEMEENTEHUIS

Van 3 december tot en met 19 januari hangen in de gangen van het gemeentehuis de aquarellen en inkt tekeningen van Nico Lute (1947).

Nico is een geboren en getogen Castricummer, het werk dat hij exposeert laat dan ook veel zien van Castricum.

Nico tekent al sinds hij op de kleuterschool zat, de zuster liet zijn tekeningen toen al de klassen rondgaan.

Het was dus voor niemand een verrassing toen Nico besloot tekenleraar te worden, Hij heeft twintig jaar lesgegeven aan het Pius X College in Beverwijk en later aan het Augustinuscollege.

Zijn werk is te bezichtigen in het gemeentehuis, tijdens kantooruren.

BEREIKBAARHEID GEMEENTE

Het gemeentehuis is 's morgens vanaf 8.30 telefonisch te bereiken. Wanneer zich voor 8.30 uur een probleem voordoet waar u de gemeente voor nodig hebt, zoals een verstopt riool dan kunt u de gemeente rechtstreeks bereiken van 7.30 uur tot 8.30 uur op nummer 661327.

BURGEMEESTER STEUNT ACTIE NEDERLANDSE ANTILLEN

Alle vijf de eilanden van de Nederlandse Antillen, met name St. Maarten en Saba , zijn getroffen door de verwoestende orkaan Lenny.

In nauwe samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis en het Nationale Rampenfonds worden er acties ondernomen om hulp te bieden. Deze organisaties waarborgen een optimale besteding van giften.

De burgemeester, C.J.D. Waal, steunt deze acties en roept u op te storten op gironummer 777 (Actie Nederlandse Antillen).

De burgemeester verleent ook medewerking aan andere initiatieven die vanuit de gemeente Castricum ondernomen worden om de zwaar getroffen gebieden op de Nederlandse Antillen te helpen .

MILLENNIUM

Meldpunten

De gemeente Castricum is voorbereid op het Millennium, een speciale werkgroep Millennium is al geruime tijd bezig met het voorkomen en oplossen van eventuele storingen die tijdens het millennium kunnen optreden. En wij zijn er klaar voor!

Er worden in de nacht van 31 december op 1 januari speciale meldpunten ingericht waar ten allen tijde, in geval van nood, telefoonverkeer kan plaatsvinden. De meldpunten zijn gesitueerd op verschillende locaties in Castricum, zodat ze voor iedereen snel te bereiken zijn. Iedereen wordt op de hoogte gesteld van de meldpunten via een speciale folder die huis aan huis verspreid wordt, samen met de afvalkalender. En natuurlijk wordt u op de hoogte gebracht en gehouden via de gemeente kolom en onze website.

Voor vragen over het millennium, afdeling Voorlichting, 661361

Uitkeringen

Ook bij de uitbetaling van de IOAW en IOAZ uitkeringen gaat de gemeente ervan uit dat alles normaal verloopt. Omdat het echter erg vervelend is wanneer er toch een storing in het computersysteem optreedt hebben wij voorzorgsmaatregelen getroffen wat betreft de IOAW en de IOAZ uitkeringen.

De uitkering over de maand december 1999 zullen in de laatste week van december 1999 worden berekend, zodat de uitkering over december 1999 begin januari 2000 op uw bankrekening zal zijn overgemaakt. Houd er rekening mee dat de uitbetaling over december 1999 enigszins vroeger plaatsvindt dan gewoonlijk.

Betrokkenen krijgen persoonlijk bericht.

BROMMERS ZICHTBAAR VEILIGER

Met ingang van 15 december 1999 verhuist de bromfietser op veel wegen binnen de bebouwde kom van het fietspad naar de gewone weg, omdat die situatie aantoonbaar veiliger is voor zowel bromfietsers als fietsers.

Uit onderzoek is gebleken dat het verplaatsen van de bromfietser van het fietspad naar de rijbaan een verbetering van de verkeersveiligheid tot gevolg heeft. In proefgemeenten halveerde het aantal ongevallen met bromfietsers op de routes waar de proef werd genomen.

Daarom is besloten tot landelijke invoering van de maatregel.

Vanaf 15 december moeten bromfietsers over de gewone weg rijden. .

In Castricum geldt deze regel voor ALLE wegen binnen de bebouwde kom, dus komt u Castricum binnen via de Heereweg, Soomerwegh of Beverwijkerstraatweg dan wordt u daar via verkeersborden als bromfietser de rijbaan opgeleid.

De maatregel geldt in Castricum alleen binnen de bebouwde kom, dus niet op de Zeeweg!

In het kort gelden hier de volgende regels:

- Zoveel mogelijk rechts houden, met voldoend afstand van de zijkant van de weg

-Auto's, brommers en andere voertuigen links inhalen

-Maak gebruik van voorsorteervakken en bijbehorende verkeerslichten

-Maximum snelheid blijft hetzelfde: 30 kilometer per uur, 40 kilometer per uur buiten de bebouwde kom.

Op plekken waar het toch veiliger is van het fietspad gebruik te maken komt een nieuw verkeersbord te staan met de afbeelding van een fiets en een bromfiets.

Meer informatie over de maatregel kunt u aanvragen bij de receptie van het gemeentehuis of afdeling Voorlichting, 0251-661362/661240, of op postkantoor en bibliotheek.

BIJZONDERE BIJSTAND

Er kunnen omstandigheden zijn waarin u extra kosten moet maken die uit het reguliere inkomen niet of nauwelijks kunnen worden betaald. Hierbij kan gedacht worden aan medische kosten die niet (volledig) vergoed worden, reiskosten voor studie, of kosten i.v.m. kinderopvang.

In veel van dit soort gevallen kan een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand staat los van de bijstand voor de algemene bestaanskosten , met andere woorden, personen die een andersoortig inkomen op of rond het bestaansminimum ontvangen kunnen eveneens een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Bij de bijzondere bijstand wordt niet alleen gekeken naar het inkomen en het vermogen maar ook naar de zogenaamde draagkracht. De draagkracht is het bedrag dat iemand zelf aan de voorziening kan bijdragen.

Indien voor bepaalde kosten een vergoeding bij een andere instelling kan worden aangevraagd (bijvoorbeeld bij het ziekenfonds) is de bijzondere bijstand niet van toepassing.

Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen

Binnen de bijzondere bijstand bestaat een regeling op grond waarvan personen die drie jaar of langer een inkomen op of rond het minimum ontvangen, een bedrag van fl500,-- per jaar kunnen aanvragen voor de aanschaf, reparatie of vervanging van duurzame gebruiksgoederen, hierbij kan gedacht worden aan een koelkast of wasmachine, etc.

Zowel de bijzondere bijstand als de zogenaamde fl500,-- regeling kunnen worden aangevraagd bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Castricum, tel.661275.

Is uw rijbewijs nog geldig??

Sinds 1 juni 1996 wordt er door de gemeenten in Nederland een nieuw type rijbewijs afgegeven. Dit nieuwe rijbewijs wijkt behoorlijk af van het "oude" model. Echter de kleur blijft roze.

De voor 1 juni 1996 uitgegeven rijbewijzen behouden echter wel hun geldigheid, tot de daarop vermelde datum.

Maar hierin zit nu de moeilijkheid!!!!

Op de rijbewijzen, die zijn afgegeven in de periode van 1 oktober 1986 tot 1 juni 1996 zijn 2 datums vermeld: n.l. "geldig tot.............." en "vernieuwen voor.................".

1. Zijn deze datums gelijk, dan moet u uw rijbewijs voor deze datum verlengen, waarbij u een Verklaring van Geschiktheid (v/h Geneeskundige Verklaring) moet overleggen. Houdt u er rekening mee, dat het aanvragen van deze Verklaring van Geschiktheid een aantal weken kan duren. Het aanvraagformulier en het eveneens noodzakelijke uittreksel uit het persoonsregister, voor het verkrijgen van deze Verklaring van Geschiktheid, kunt u tegen betaling van de benodigde leges (f 33,50 + f 5.-) afhalen bij de afdeling Burgerzaken.

2. Zijn deze datums niet gelijk dan geldt het onderstaande: * -De datum "geldig tot" betekent dat u in principe tot deze datum geen Verklaring van Geschiktheid hoeft te overleggen. Deze datum is de 1e dag van de volgende maand nadat u 70 jaar bent geworden.

* -De datum "vernieuwen voor" betekent dat uw rijbewijs voor deze datum wel aan een "opfrisbeurt" toe is (recente pasfoto en eventueel gewijzigd adres).

De onderste datum is dus bepalend!

Bij het achterwege blijven van deze "opfrisbeurt" is uw rijbewijs niet meer dan een "rijvaardigheidsbewijs", waarmee u geen motorvoertuigen meer mag besturen.

Bovendien hebben een aantal verzekeringsmaatschappijen in hun voorwaarden staan, dat in deze situatie de verzekeringsbepalingen niet meer van toepassing zijn.

U kunt echter nog wel te allen tijde een nieuw rijbewijs aanvragen.

Hiervoor moet u bij de afdeling Burgerzaken uw oude rijbewijs in te leveren, samen met 2 identieke/recente pasfoto's (geen automaat-foto's, geen sticker-foto's en niet eerder gebruikt). De legeskosten zijn f 36.--, die bij de aanvraag moeten worden betaald.

Uw rijbewijs ligt dan de volgende dag, vanaf 's-middags half twee voor u klaar.

U moet het rijbewijs persoonlijk af te halen.

De openingstijden van de afdeling Burgerzaken hiervoor zijn:

dagelijks van 8.30-12.30 uur en 13.30-17.00 uur en

bovendien donderdagavond van 19.00-20.00 uur.

Afdeling Burgerzaken

Castricum 20 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie