Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 21-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 14 december 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 14 december 1999 vastgesteld op 21 december 1999.

Expertisecentrum Grensoverschrijdende Samenwerking (ECGS).

Het College heeft besloten om het ETIL te verzoeken de inmiddels ontwikkelde opzet voor een expertisecentrum grensoverschrijdende samenwerking verder uit te werken en een of meer alternatieven voor verdere aanpak voor te leggen, inclusief een tijdschema. Verder heeft het College een reactie op de subsidie- brief van de Staatssecretaris van BZK vastgesteld.

Convenant Meldings- procedure ongewone voorvallen DSM-locatie Geleen/Stein.

GS hebben ingestemd met een wijziging van het convenant Meldingsprocedure ongewone voorvallen DSM-locatie Geleen/ Stein.

Inspraakreactie op de Startnotitie IJzeren Rijn.

GS hebben ingestemd met de concept- brief als kader voor een integrale inspraakronde.

Regionale consultatie concept Nationaal Verkeers- en Vervoersplan.

GS hebben besloten het concept van het nationaal Verkeers- en Vervoersplan met het verzoek om commentaar te zenden aan de Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat en de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken.

Aanvraag van Sanders en Geraedts te Swalmen om een ontgrondingsvergunning voor terreinen in Tegelen (doss. 2254).

Gedeputeerde Staten hebben aan Sanders en Geraedts te Swalmen een ontgron- dingsvergunning verleend voor het win- nen van tegelenklei voor de regionale dakpannenindustrie en voor het reali- seren van een natuurgebied, onder de voorwaarde van het realiseren van natuurcompensatie.

Aanvraag van de CZW Weert om een ontgrondingsver- gunning voor uitbreiding van het ontgrondingsproject Weert (dossier 2302).

Gedeputeerde Staten hebben aan CZW Weert een ontgrondingsvergunning ver- leend voor 17 jaar voor de winning van grof- en ophoogzand, in combinatie met het realiseren van een natuurgebied.

Toekenning subsidie voor project: "Kennis- en Leer infrastructuur Lokaal Sociaal Beleid middelgrote steden Limburg".

GS hebben ingestemd met een subsidie van f 95.000,-- voor een door een Consortorium van Odyssee Maatschappelijke Ontwikkeling BV, Symbiose, Hogeschool Limburg Contracting en bureau Arthur Janssen ingediend project. Dit beoogt de voor het lokaal sociaal beleid in middel- grote steden relevante opzet van een Kenniscentrum en zogenaamde Leer- infrastructuur. Hieraan gekoppeld is een projectrelatie met de pilot- gemeente Sittard.

Toekenning subsidie voor "Beleidsontwikkeling pilot- projecten Lokaal Sociaal Beleid middelgrote steden/pilot Sittard".

GS hebben ingestemd met een subsidie van f 170.000,-- voor een door de gemeente Sittard ingediend project. Dit beoogt de voor het lokaal sociaal beleid in middelgrote steden relevante ontwikkeling van een vijftal pilot- pojecten. De hierdoor opgedane beleids- kennis en ervaringen zullen door de gemeente Sittard o.a. worden door- gegeven aan een in ontwikkeling zijnde 'kenniscentrum' voor de ontwikkeling van lokaal beleid elders.

Regionale Omroep

GS hebben de bijdragen 1999 voor de regionale omroep beschikbaar gesteld en Provinciale Staten genformeerd.

Adhesiebetuiging betreffende problematiek Tweede Fase voortgezet onderwijs.

GS hebben in een brief aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aandacht gevraagd voor de problemen die worden ervaren met de Tweede Fase voort- gezet onderwijs. De op 6 december jl. door gedeputeerde Haazen in ontvangst genomen petities van scholieren uit de regio Maastrict zijn ter onder- bouwing van de problematiek meegezonden.

Goedkeuring van het bestemmingsplan "Buitengebied 1998" van de gemeente Weert.

GS hebben het bestemmingsplan getoetst. De ingediende bedenkingen deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond verklaard. Op grond hiervan is het bestemmingsplan deels goedgekeurd. Deels is goedkeuring onthouden.

Ontwerp Streekplan "NedCar en omgeving".

Het college van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten voorgesteld het besluit tot vaststelling van het ontwerp Streekplan "NedCar en omgeving" te verdagen met ten hoogste acht weken.

Bepaling welke gemeente- begrotingen 2000 onder preventief of repressief toezicht van GS vallen.

GS hebben besloten dat voor de begrotingen 2000 van de gemeenten Eijsden, Landgraaf, Mook en Middelaar, Nuth, Onderbanken, Susteren en Weert preventief toezicht geldt. I.v.m. aanstaande herindelingen vallen ook de begrotingen 2000 van de gemeente Broekhuizen, Geleen, Grubben- vorst, Horst, Sittard, Tegelen en Venlo onder preventief toezicht.

POL/Sonderingsnotities.

Gedeputeerde Staten hebben ten behoeve van het POL over een aantal onderwerpen notities opgesteld, aan de hand waarvan zij met de Vaste Commissies in discussie willen gaan.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van de heer Wijnen (PNL) over een verkeersongeval in de gemeente Onderbanken en van mevrouw Gommers-Melsen (D66) over de communicatie-strategie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie