Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 21-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 21-12-1999

... Het college van B & W heeft besloten:


1. Om onderzoek en statistiek een inventarisatie te laten uitvoeren onder de lokaal gevestigde ondernemers en bedrijven herontwikkeling van Badhoevedorp-centrum.

2. Akkoord te gaan met de overbruggingsmaatregelen ten behoeve van de huisvesting van het ambtelijk - en bestuurlijk apparaat.
3. Een organisatorische wijziging door te voeren en de formatie aan te passen van de sector Gebouwen, Huisvesting en Bouwprojecten.
4. Kennis te nemen van het 'verslag missie Cebu inzake voorbereiden project huishoudelijk afval en de stortplaats'.
5. Kennis te nemen van de informatieve notitie over de brede school en in te stemmen met een verdere verkenning van dit onderwerp in de gemeente Haarlemmermeer.

6. Het huidige stelsel van normbedragen aan te passen en met ingang van de periode 2000 - 2004 in de herziene vorm te hanteren.
7. Akkoord te gaan met de in de nota voorgestelde aanpak van Gemeentelijk Vastgoedbeheer.

8. Tot ombuiging van de 45+ keuring naar het PAGO-onderzoek ingaande
1 januari 2000

9. De huidige organisatievorm van het Programma management VINEX te continueren tot 1 april 2000.

10. Een reactie op de ontwerp-aanwijzing geluidszone vierbanenstelsel Schiphol te betrekken bij de behandeling daarvan in de vergadering van de commissie Geluidhinder Schiphol op 12 januari 2000.
11. Planschadeverzoekers i.v.m. de aanleg T106 en Lijnden-Osst berichten dat op hun verzoek pas een beslissing genomen wordt wanneer het bestemmingsplan Lijnden-Oost onherroepelijk van kracht is.

12. Met toepassing van art. 19 WRO medewerking te velenen aan het bouwplan van Meerschip BV betreffende het bouwen van bedrijfshallen in Lijnden-Oost.

13. Met toepassing van art.19 WRO medewerking te verlenen aan het bouwplan van Promodo vastgoed, mits de in de nota vermelde veranderingen in ontwerp worden doorgevoerd.
14. In te stemmen met de inrichting van de 30/60 kilometer gebieden zoals aangegeven op de kaart die als bijlage is bijgevoegd.
15. In te stemmen met het verlengen van de groen onderhoudsbestekken voor een periode van 1 jaar.

16. Voor de weg geprojecteerd aan de Julianalaan te Hoofddorp, tussen de huisnummers 44 en 46 inclusief het terrein met 10 appartementen en garageboxen, de naam "Willem de Zwijgerhof" vast te stellen.
17. Een aantal personen herbenoemen tot buitengewoon ambtenaar.
18. Het jaarverslag en de jaarrekening 1998 van Stichting Meerwaarde voor kennisgeving aan te nemen.

19. Aan de stichting Openbare Haarlemmermeer voor de duur van twee jaar een subsidie toe te kennen ten behoeve van het project Jongereninformatiepunt.

20. De diensten in plaats van het bestellen van kerstkaarten elk f
750,-- te laten bijdragen aan het goede doel.
21. Ten behoeve van het onderzoek 'Luchtvaartindustrie en Overheidsbeleid na 1945 f5000,-- beschikbaar te stellen aan de Technische Universiteit Delft.

22. Een bedrag van 200.000 gulden toe te kennen voor de planontwikkeling in de wijk Pr. Beatrixplantsoen e.o. te Hoofddorp;

23. In te stemmen met het verzoek van Fortis Investments om 13 eengezinswoningen in Badhoevedorp te kopen;
24. De bezwaarschriften, gericht tegen het verlenen van een bouwvergunning van een manege en het bouwen van een bedrijfswoning, gegrond te verklaren, de bestreden beslissing te herroepen en de bouwvergunningen alsnog te weigeren;
25. Het bezwaarschrift, gericht tegen de aanschrijving onder oplegging van een dwangsom om de gerealiseerde tuinuitbreiding in haar oorspronkelijke staat terug te brengen, ongegrond te verklaren;
26. Het bezwaarschrift, gericht tegen het verlenen van een vergunning voor de uitbreiding van een woning in Badhoevedorp, ongegrond te verklaren;

27. Het bezwaarschrift, gericht tegen het verlenen van een bouwvergunning voor vijf containerunits op een perceel in Zwanenburg, ongegrond te verklaren;

28. Het bezwaarschrift, gericht tegen het verlenen van een bouwvergunning voor de uitbreiding van een opslagloods op een perceel aan de Rijnlanderweg, ongegrond te verklaren
29. Twee vierkante meter grond uit te geven voor het hebben en houden van een reclamezuil op een perceel in Zwanenburg;
30. De raad voor te stellen in te stemmen met de aankoop van ruim 41 hectare grond en gebouwen voor de prijs van 5.185.000 gulden en 39 hectare grond voor de prijs van 4.150.000 gulden in Wieringerwerf ter vervanging van grond in Haarlemmermeer

31. Het blote eigendom van de grond behorende bij een woning aan de Spieringweg in Zwaanshoek te verkopen met een daaraan grenzende strook grond voor de prijs van 31.363 gulden;
32. De raad voor te stellen de Oranjevereniging onder bepaalde voorwaarden over de periode 2000 t/m 2003 een incidentele subsidie te verstrekken van 17.000 gulden per jaar, tenzij er tussentijds een geschikte locatie beschikbaar komt voor het houden van grootschalige evenementen;

33. De bezwaarschriften, gericht tegen het verlenen van een bouwvergunning voor de bouw van een aantal woningen in deelplan 8 van Getsewoud, ongegrond te verklaren;

34. Het bezwaarschrift, gericht tegen weigering om de kosten voor het realiseren van vijf noodlokalen te vergoeden, gegrond te verklaren en in heroverweging de gevraagde voorziening alsnog te weigeren;
35. Het bezwaarschrift, gericht tegen de aanschrijving om onder last van een dwangsom geen assimilatieverlichting toe te passen tijdens de periode 1 september tot 1 mei van 20.00 tot 24.00 uur, ongegrond te verklaren;

36. Het bezwaarschrift, gericht tegen het verlenen van vrijstelling voor het inrichten van de randen van de recreatieplas Toolenburg, ongegrond te verklaren;

37. Met betrekking tot bouwplannen, die strijdig zijn met geldende bestemmingsplannen;

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie