Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering raadscommissie openbare werken Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 21-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: Commissie

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 21 december 1999, aanvang 20.00 uur.

Voor agendapunt 6 zijn ook de raadsleden die geen zitting hebben in deze commissie uitgenodigd.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

de heer J. Knukkel
de heer N. Kegelaar
de heer D. van Pijkeren (RPF / SGP)
de heer H. Boland (D66)
de heer N.P. Dol (VL / GL)
de heer J. Franx (EB)
mevrouw E. Dangermond-Hilderink (VVD)
de heer K.P. van der Veen (PvdA)
de heer H. Weijens (CDA)

Voorts aanwezig:

de heer E. Baan, hoofd afd. Welzijn
de heer J.J.J. van Huffelen, secretaris
de heer D. Wiersma (CDA)
de heer J.S. Tesselaar (EB)
de heer H. van Driel, hoofd afd. Dienstverlening Bevolking mevrouw E.I.M. Manshanden, hoofd afd. Sociale Voorzieningen de heer J.P.J.C. van Strien, secr. Ondernemingsraad mevrouw J.A. van Rouwendal - van Die, notuliste


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Verslag van de vergadering van 24 november 1999 Pag. 13 punt 3b: De heer Van der Veen heeft gerefereerd aan eerdere afspraken. Samenwerken met de Compagniehaven en de Oosterhaven kan financieel aantrekkelijk zijn. Het voorstel is aangenomen in de wetenschap dat de overlast zal ophouden. Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

a. brief d.d. 21 november 1999 van het Sociaal Beraad Enkhuizen over het instellen van minima-winkels
De heer Weijens spreekt de hoop uit dat als men in de toekomst iets voor deze groep wil gaan doen, men zich niet zal laten ontmoedigen door deze brief.
b. intentieverklaring ten behoeve van de overheveling uitvoering ID-regeling
Mevrouw Dangermond vraagt of de prijzen en percentages wel kloppen en of het een taak voor het CWI kan zijn. De heer Baan antwoordt dat het bij het CWI om iets anders gaat dan het inschrijven voor Melkertbanen. Er is een bovengrens aangegeven voor de prijzen die worden gevraagd.
c. enquête ziekteverzuim
De heer Franx verzoekt het rapport dat voor f15 aangeschaft kan worden ter inzage te leggen. Hij mist aan zwangerschap gerelateerde ziektes en psychische ziektes. Hij zou graag een vergelijking kunnen maken met andere gemeentes. De voorzitter antwoordt dat het sociaal jaarverslag in een toekomstige vergadering zal worden besproken. Hij zegt toe het rapport te bestellen en ter inzage te leggen.
d. brief d.d. 11 oktober 1999 van de heer J. Buis te Enkhuizen

De heer Van der Veen is blij dat een gesprek heeft plaatsgevonden met de voorzitter en met afdeling plantsoenen. Signalen moeten adequaat worden behandeld. Als dit niet gebeurt, kan men terecht bij de klachtenregeling. Hij merkt op dat het plaatsen van zuurstofplanten alleen, zonder dat wordt gebaggerd, geen oplossing is om tot biologisch evenwicht te komen. De heer Van Pijkeren dringt aan op grotere zorgvuldigheid in de toekomst. Mevrouw Dangermond denkt dat de brandweer bij de oefeningen op de maandag het spuiten in de vijver mee kan nemen. De voorzitter heeft indertijd met een ander gesproken dan de heer Buis. Hij heeft zijn verontschuldiging aangeboden. Stichting Woondiensten Enkhuizen heeft plannen voor het complex, waarbij de vijver wellicht komt te vervallen. Om deze reden wordt afgezien van volledige herstelwerkzaamheden. Wel moet het normale onderhoud worden gepleegd.

Verordening toeslagen- en verlagingbeleid gemeente Enkhuizen

De commissie stemt in met het voorstel.

Rondvraag

De heer Weijens heeft 2½ week geleden bij Openbare Werken gevraagd of de oranje container aan het Koperwiekplein verwijderd kan worden maar heeft geen antwoord ontvangen. De voorzitter zegt toe morgen actie te ondernemen en het resultaat telefonisch mede te delen.

Mevrouw Dangermond wijst erop dat het met het drijfvuil weer de spuigaten uitloopt.

De heer Dol vraagt of de motie van de gemeente Oss in de commissie zal worden behandeld. De voorzitter antwoordt dat dit i.v.m. ziekte van de desbetreffende ambtenaar eerst in de volgende vergadering aan de orde komt.

De voorzitter schorst de vergadering tot 20.30 uur.

Informatie voortgang veranderproces

De heer Van Huffelen zegt dat volgens afspraak informatie wordt gegeven over de voortgang van het veranderproces. Het sectorenmodel dat sinds 1992 wordt gebruikt, zou worden geëvalueerd. De Nota Evaluatie Organisatiestructuur wordt binnenkort afgerond en zal in de commissie worden behandeld. De conclusie van B&W is dat de structuur aangepast gaat worden. Er zijn drie opties in een glijdende schaal van 0 tot 3: 0 is alles laten zoals het is, 1 is minimale reparatie, 2 is verdergaande reparatie, ook binnen de sectoren en 3 is een geheel nieuw model. Het MT heeft geopteerd voor optie 2 als groeimodel naar optie 3. Geconstateerd is dat er onbedoeld nieuwe stafafdelingen zijn ontstaan; dit wordt teruggebracht in de lijn. Binnen de sectoren bestaat een veelheid aan afdelingen met hoofden; het aantal leidinggevenden zal worden teruggebracht. Het college wil naar optie 3 doorgroeien binnen deze raadsperiode. Op 4 april wordt gestart met jobrotation op directieniveau. De bedoeling is dat de afdelingshoofden vervolgens aan de beurt komen.

De heer Wiersma vraagt wat de voordelen zijn van het overstappen van het sectorenmodel naar een productmodel en hoe het resultaat kan worden gemeten. De heer Van Huffelen denkt dat de aansturing beter wordt en dat het niveau van dienstverlening aan de burgers zal verbeteren. Er komt meer ruimte voor personele zorg en er wordt minder tijd besteed aan operationele aansturing. De kwaliteit van de dienstverlening aan de burger wordt gemeten. Er wordt nog gediscussieerd over kengetallen en meetmomenten.

De heer Dol informeert naar de bedoeling van de jobrotation. De heer Van Huffelen antwoordt dat uitgegaan wordt van integrale managers, los van de inhoudelijke vaardigheden. De zittende managers durven dit aan en willen hun blikveld verbreden. Gedacht wordt aan een periode van minstens een half jaar en als carrousselmodel over alle afdelingen.

De heer Franx vraagt hoe wordt bepaald welke man waar komt en of er een sociaal plan is voor degenen die buiten de boot vallen, eventueel voor outplacement. De voorzitter antwoordt dat er een sociaal plan wordt opgesteld voor de kerntakendiscussie; de VNG zal hier hopelijk binnenkort zijn goedkeuring aan geven. Voor dit onderdeel wordt een apart sociaal plan opgesteld. De heer Van Huffelen voegt hieraan toe dat voor het beoordelen van wie waar zal komen nog voorwaarden geschapen dienen te worden. Hiervan kan assessment een onderdeel zijn. Eerst wordt gekeken welke kwaliteiten gewenst zijn en vervolgens welke managers hierin passen. Een aantal afdelingshoofden zal liever vakinhoudelijk werken en kiezen voor een andere plaats in de organisatie.

De heer Van Driel geeft informatie over Overheidsloket 2000. De maatschappij verandert. De automatisering neemt toe. Mensen willen boodschappen doen vanuit hun luie stoel. Loket 2000 heeft drie speerpunten: zorg, bedrijven en bouwen en wonen. Voor het onderdeel Bouwen en wonen geldt een termijn van 3 jaar. De Rijksoverheid wil alles beschikbaar hebben in één loket. Zoveel mogelijk wordt virtueel aangeboden maar er komt ook een fysiek loket. B&W heeft in 1998 besloten te beginnen aan dit loket zonder druk van het rijk. Het is aangemeld bij VROM. Hier was men enthousiast en werd steun toegezegd. Er is gekozen voor een groeimodel van 3 tot 5 jaar. Stichting Woondiensten Enkhuizen heeft toegezegd mee te doen. Zij hebben reeds een loket wonen en zorg. Er is een workshop geweest en binnenkort starten cursussen. Het streven is dat burgers vanuit hun huis kunnen beschikken over gegevens over het eigen woningbezit, zoals plattegrond, verstrekte bouwvergunning. Zij kunnen bouwvergunnigen, kapvergunningen e.d. vanuit huis aanvragen. Om te weten wat de burger wil, moet het contact worden verbeterd. Met behulp van een chipcard zullen rijbewijzen e.d. digitaal afgegeven kunnen worden. Er zal een afsprakensysteem worden aangeschaft zodat er geen lange wachttijden meer zullen zijn. De overheid wil zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen.

De heer Dol vraagt of de interesse van VROM ook financiële hulp inhoudt. De heer Van Driel antwoordt dat het vooral interesse is; er wordt nu ook aangedrongen op financiële steun; er is een algemene pot voor 15 gemeentes.

De heer Boland vraagt of ook anderen zoals kadaster en makelaars meedoen aan Loket 2000. De heer Van Driel antwoordt dat het kadaster meedoet. Voor de makelaars wordt gedacht aan een roulatiemodel. De heer Boland is bang voor hoge kosten vanwege het vooruitlopen, de remmende voorsprong en de extra claim op de organisatie. De heer Van Driel antwoordt dat dit met de projectleider van het ministerie zal worden besproken en zal worden teruggekoppeld naar de commissie. De heer Boland vraagt of dit kan worden gekoppeld aan optie 3 van de Neo en of dit een productgericht verhaal is. De heer Van Huffelen antwoordt bevestigend.

Mevrouw Manshanden is voorzitter van de werkgroep Beleid en budget. Er zijn twee pilots: bij Groenvoorziening en bij Sociale voorzieningen. De budgethouder nieuwe stijl is een antwoord op de geïnventariseerde knelpunten. Het aantal budgethouders zal worden teruggebracht. De NEO sluit goed aan.

De heer Wiersma informeert naar een definitie van het begrip budgethouder nieuwe stijl. Mevrouw Manshanden antwoordt dat het er op neer komt dat dat degene is die verantwoordelijk is voor uitvoering en beleidsvoorbereiding; in een managementcontract zal worden vastgelegd wat precies de bevoegdheden zijn en waar men verantwoordelijk voor is. De manager krijgt een vast budget, waarbij wordt uitgegaan van de begroting. De heer Boland vraagt of het de bedoeling is dat de managers de budgethouders zijn. De heer Van Huffelen zegt dat dit verband zou kunnen bestaan. De heer Wiersma merkt op dat de verantwoording dan niet naar beneden in de organisatie wordt gebracht. Mevrouw Manshanden denkt dat met deelbudgethouders kan worden gewerkt. De terreinen worden beter afgebakend. De heer Wiersma pleit er voor niet te veel met deelbudgethouders te werken.

De heer Van Strien is secretaris van de OR. Voor de gehouden themadag voor het voltallige personeel waren slechts 5 afmeldingen om dringende redenen. Er is geïnventariseerd wat speelt bij het personeel. De grote lijn was dat men er trots op was voor de gemeente te werken. Bij de communicatie met de leiding loopt het spaak. De lijnen moeten worden verminderd. De vragen van diverse groepen zijn beantwoord of geïnventariseerd voor latere beantwoording. De groep van 150 - 170 personen was te groot om hen in één richting te laten denken, daardoor ging het doel van de bijeenkomst verloren: in plaats van praten over de structuur werd gesproken over het veranderproces. Er zal in kleiner verband verder worden gesproken. Dan zal de 'vuilniszak' met zeer worden besproken. Hiervoor zal geen extern bureau worden ingehuurd.

De heer Wiersma vindt dat te veel wordt gegist. Er is een 0-meting nodig om na een paar jaar te kunnen nagaan of het beter en/of efficiënter gaat. In het personeelskrantje stonden andere geluiden dan dat men trots is om hier te werken. Hij vindt dat zo'n artikel niet in de krant thuishoort en de sfeer bederft. De voorzitter wil geen belemmeringen opleggen aan het personeelskrantje maar betreurt het dat het op deze manier in de publiciteit is gekomen. Binnenkort zal er ook een positieve belichting komen.

De heer Van Driel zegt dat aan Loket 2000 een 0-meting vooraf is gegaan. De heer Franx pleit voor inschakeling van externe hulp bij de bijeenkomsten in januari. Voor praten met het management bestaat soms een drempel. Hij denkt aan zusterorganisaties of buurgemeenten. De heer Van Huffelen denkt dat externe hulp remmend kan werken en houdt de discussie liever onder elkaar. Bij de besprekingen in de groepen tijdens de gehouden bijeenkomst zijn geen remmingen geweest. De heer Dol merkt op dat een open gesprek met elkaar moet plaatsvinden, bij externe hulp wordt vaak in tegenstellingen gesproken.

De heer Boland is blij met de informatie nadat eerder een budget ter beschikking was gesteld. Hij wil graag op de hoogte worden gehouden of het tijdspad en de financiën goed verlopen. Ook wil hij het graag vernemen in het geval het niet goed mocht lopen.

De voorzitter zegt dat het vaker aan de orde zal komen. Hij betreurt het dat zo weinig raadsleden aanwezig zijn. Financiële implicaties zullen zeker worden besproken. Het is besproken in een open vergadering omdat alleen besloten wordt vergaderd als het over personen gaat. De heer Tesselaar vraagt waarom de eerdere drie besprekingen wel besloten waren; EB zal hieraan niet meer deelnemen. De voorzitter antwoordt dat men eerst wilde meten welke kant men op wilde gaan en daarom met de fractievoorzitters is overlegd. De voortgang van het proces wordt in de commissie besproken.

De heer Dol concludeert dat het niet waar is dat Enkhuizen slecht is voor zijn personeel zoals in de krant werd gesuggereerd. De voorzitter zegt dat in de volgende uitgave van het personeelsblad positievere geluiden zullen staan.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. N. Kegelaar, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...