Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PGN Nieuwegein: Algemene Beschouwingen 1999-2000

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Algemene Beschouwingen 1999-2000

eerste termijn, uitgesproken door Peter Zwart, fractievoorzitter PGN

Meneer de Voorzitter, Leden van de Raad,

Inleiding

Vandaag beginnen wij aan de laatste algemene beschouwingen van deze eeuw. Voordat wij daarin onze visie geven op het Nieuwegeinse politieke landschap, wil de PGN fractie eerst dank uitspreken voor de inbreng en inzet van de medewerkers van de gemeente.

Voorzitter, als wij de Algemene Beschouwingen voor het jaar 2000 uitspreken, doen we dit onder een gesternte waarbij het met een groot deel van de Nederlanders steeds beter gaat en de financiële vooruitzichten voor de gemeente Nieuwegein steeds slechter worden. Juist in die situatie mag de aandacht voor de zwakkeren in onze Nieuwegeinse samenleving niet verslappen. Wij hebben ons voorgenomen om, ook in 2000, nadrukkelijk te letten op de effecten van het gemeentelijke beleid voor de minima.

Gemeenschapszin

Tijdens de Algemene Beschouwingen voor 1999 is door de PGN fractie de notitie "Gemeenschapszin" gepresenteerd. In het, nu bijna, afgelopen begrotingsjaar zijn de eerste stappen op weg naar het verder bevorderen van gemeenschapszin gezet. De PGN fractie meent dat de discussie, die tot op heden op dit vlak is gevoerd, een waardevolle is geweest. Met instemming heeft onze fractie kennisgenomen van het feit dat het college van B & W, in de beleidsbegroting 2000, duidelijk wil investeren in kwaliteitsontwikkeling en daarbij nadrukkelijk het onderwerp "bouwen aan gemeenschapszin" als een van de speerpunten heeft benoemd.

Zinloos geweld

Ook in 1999 werd onze samenleving helaas weer, met enige regelmaat, getroffen door zinloos geweld. Ook Nieuwegein krijgt hier steeds meer mee te maken. Weliswaar nog niet zo extreem als op sommige andere plaatsen in Nederland. Maar er is voldoende reden om ons zorgen te maken en dat doen wij dan ook. Daarom is de fractie van stadspartij PGN er voorstander van om, in het kader van de discussie over gemeenschapszin, op korte termijn met de overige fracties in deze raad van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Wij hebben er dringend behoefte aan om de mogelijkheden te onderzoeken om dit ongewenste fenomeen ook in onze gemeente terug te dringen.

vraag
: Voorzitter, bent u bereid ons initiatief voor een discussie over zinloos geweld over te nemen?

Sfeer in de Raad

Tijdens het debat over het referendum is door de PGN fractie de volgende oproep gedaan: "
We kunnen nadrukkelijk discussiëren over de verschillen in de standpunten van de diverse partijen. Daarmee zouden we, opnieuw, de nadruk leggen op de zaken die ons scheiden. Maar het kan ook anders en daarvoor willen wij graag een voorzet geven. De PGN fractie wil nu juist graag de nadruk leggen op de overeenkomsten die er zijn, want die zijn er veel meer dan tegenstellingen. Als alle partijen daartoe bereid zijn en de wil hebben om, op de punten van verschil, nader tot elkaar te komen, moet het mogelijk zijn om in de raad een beter draagvlak te vinden dan bij de kiezer." De PGN fractie staat nog steeds achter deze oproep en had, gelet op de reacties die wij destijds op onze oproep kregen, goede hoop dat een snelle verbetering haalbaar zou zijn. Het zal u niet verbazen dat wij nog lang niet tevreden zijn. Daarom willen wij deze oproep graag herhalen met daarbij de toevoeging dat resultaat alleen mogelijk is als alle partijen bereid zijn om naar elkaar te luisteren en ook de bereidheid tonen concessies te doen. Het gaat niet alleen om het belang van de diverse fracties in deze raad maar juist om de belangen van de inwoners van Nieuwegein, de kiezers die het mandaat hebben gegeven aan deze raad. De behandeling van de begroting voor het jaar 2000 is de volgende gelegenheid waarbij we kunnen zien of er iets ten goede is veranderd.

Gemeentelijke heffingen in termijnen

Door de voorstellen van B &W in de beleidsbegroting staat de Nieuwegeinse inwoner een aanzienlijk lastenverzwaring te wachten. Al sinds enige jaren bestaat in Nieuwegein de mogelijkheid om de gemeentelijke heffingen in een aantal termijnen te betalen. De fractie van PGN is er voorstander van om het aantal termijnen te vergroten nu het totale bedrag toeneemt. Op deze manier is het mogelijk om het effect van de verhogingen, die thans worden voorgesteld, enigszins te verzachten.

vraag
: Is uw college bereidt het aantal termijnen waarin de gemeentelijke heffingen kunnen worden betaald uit te breiden ?

Binnenstad

Voorzitter, de PGN fractie blijft zich ernstige zorgen maken over de ontwikkelingen rond het stadscentrum. Terwijl de raad intussen, in meerderheid, met het masterplan heeft ingestemd weten we nog steeds niet wat er gaat komen. En we krijgen steeds sterker de indruk dat dat ook vooral de bedoeling is en dat het zo moet blijven. De ontwikkeling van plannen onttrekt zich volledig aan onze waarneming en daarmee aan de democratische controle waarmee de raad is belast. We weten nog steeds, zelfs vertrouwelijk, verschrikkelijk weinig over de plannen die in ontwikkeling zijn, de delen waaraan op enig moment wordt gewerkt en waar het nu naartoe gaat. Als wij, zoals daarnet, spreken over de sfeer in de raad bedoelen wij ook dat wij onze verantwoordelijkheid willen nemen en dat wij willen participeren. Dan helpt het niet dat u ons, in een belangrijke zaak als de ontwikkeling van de binnenstad, volledig blijft buitensluiten.

vraag
: Voorzitter, bent u bereid de fracties van de raad intensiever te betrekken bij de planontwikkeling voor de binnenstad en de raad beter te informeren dan tot nu toe?

Begroting 2000

Voor het begrotingsjaar 1999 werd de gemeente Nieuwegein geconfronteerd met een zogenaamde "Schoonschip" - begroting. In het afgelopen jaar hebben wij in de praktijk kunnen zien hoe dit werkt. Veel van de uitgesproken voornemens zijn niet nagekomen. Ons was in het vooruitzicht gesteld dat er geen overschrijdingen meer plaats zouden vinden. Inmiddels weten wij wat het college hiermee bedoeld als wij zien welke gevolgen de organisatie van een referendum, het huisvesten van de gemeentelijke organisatie en het aanleggen van een zandlichaam bij de afslag A27 hebben gehad. De werkelijke afrekening van de "Schoonschip" - begroting zullen we opmaken bij de behandeling van de jaarrekening 1999. We zijn nog niet gerust op de uitkomst daarvan maar willen ons graag laten verrassen. Wij willen het college nu reeds herinneren aan een ander goed voornemen: het beduidend vroeger aanbieden van de jaarrekening aan de raad.

vraag
: Voorzitter, kunt u uw toezegging met betrekking tot het eerder aanbieden van de jaarrekening aan de raad bevestigen?

In de aanloop naar de beleidsbegroting is aangegeven dat er dit jaar geen ruimte was voor "Wensen nieuw beleid". Nu blijkt echter dat wel een aantal ambtelijke prio's worden gehonoreerd, hoewel deze gemakshalve van een ander etiket zijn voorzien. Al eerder is door PGN aangegeven uit te willen gaan van het principe "gelijke monniken, gelijke kappen". In deze beleidsbegroting zien wij dit principe echter niet terug.

De schets van het meerjaren-perspectief, in de begroting van 1999, was al uitermate somber. In die begroting schreef uw college reeds dat dringend maatregelen moesten worden genomen om de gemeentelijke financiën voor de komende jaren gezond te maken. Inmiddels zijn we een jaar verder en komt u, in de nu voorliggende begroting, nog niet verder dan die zelfde uitspraak. Keuzes worden nog steeds niet gemaakt, voorstellen nog steeds niet gedaan. We zien het college nog steeds alleen maar dweilen en niemand die de kraan dicht draait.

Onderwijl wordt de begroting 2000 sluitend gemaakt met miljoenen guldens uit de rente-opbrengst van de reserves en een forse verhoging van de OZB. De fractie van PGN maakt zich ernstig zorgen over de lastenverzwaring die de beleidsbegroting voor de burger veroorzaakt. De lasten stijgen vele malen meer dan de inflatie terwijl er geen sprake is van versobering van de plannen van de gemeente. Dit blijkt onder meer uit het feit dat u, in de beleidsbegroting, voorstelt de komende jaren, jaarlijks meer dan een miljoen gulden toe te voegen aan de reeds ruime reserve voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Daarmee krijgt de Nieuwegeinse burger de rekening gepresenteerd voor het al te ambitieuze beleid van het college.

Voorzitter, het uitblijven van oplossingen voor de financiële problemen die op de gemeente Nieuwegein afkomen is, voor de fracties van CDA, GroenLinks, SGP/RPF en PGN, aanleiding geweest, net als vorig jaar, een alternatieve begroting op te stellen. In dit voorstel worden beleidsmatige keuzes gemaakt die, naar de opvatting van de genoemde fracties, ten onrechte ontbreken in uw concept-begroting voor het jaar 2000. De alternatieve begroting is geen product van partij-politieke beginselen. Het stuk is volledig gebaseerd op de solide en geaccepteerde uitgangspunten die, in de vorige raadsperiode, door de VVD-fractie in de commissie financiën werden geïntroduceerd en vervolgens breed werden gedragen. We doelen daarbij op het, voor iedereen herkenbare, principe dat je niet meer geld kunt uitgeven dan je hebt en de gekozen stellingname dat eerst moet worden gekeken naar de efficiency van de organisatie, vervolgens naar de doelmatigheid van het voorzieningenniveau en daarna, pas als laatste, mag worden gedacht aan lastenverzwaring voor de burger. Wij zijn van mening dat, gelet op de nu voorgestelde lastenverzwaringen, nog onvoldoende is gekeken naar efficiency-voordelen die het gevolg zullen zijn van de introductie van de stadswinkel en van nieuwe automatiseringstoepassingen en dat het voorzieningenniveau, ten onrechte, buiten beschouwing is gelaten.

Voorzitter, dit jaar hebben wij er voor gekozen om uw college en de andere fracties in de raad, reeds voor de aanvang van dit debat, te informeren over de inhoud en conclusies van de alternatieve begroting. Gelet op hetgeen wij zojuist hebben gesteld over de sfeer in de raad, vertrouwen we erop dat er, meer dan vorig jaar, sprake zal zijn van een inhoudelijk debat over de keuzes waaraan, naar onze stellige overtuiging, ook uw college niet kan ontkomen. Met die woorden wil ik u graag, namens de fracties van CDA, GroenLinks, SGP/RPF en PGN, de alternatieve begroting 2000 aanbieden.

dank u wel.

Peter Zwart biedt, mede namens de fracties van CDA, GroenLinks en SGP/RPF, de alternatieve begroting aan aan burgemeester Laan.

tweede termijn, uitgesproken door Peter Zwart, fractievoorzitter PGN

Meneer de Voorzitter, Leden van de Raad,

Inleiding

Wij danken het college voor de beantwoording in eerste termijn. Wij hadden hierbij ook graag de erkentelijkheid uitgesproken voor de beantwoording van onze vragen, maar dat is wat lastig als u op geen van die vier vragen bent ingegaan. Daarom, aan het begin van onze tweede termijn onze vier vragen op een rij.

Zinloos geweld

vraag
: Voorzitter, bent u bereid ons initiatief voor een discussie over zinloos geweld over te nemen?

Wij blijven belangstelling hebben voor uw antwoord op deze vraag maar willen de vraag tegelijkertijd voorleggen aan de raad. In verband daarmee willen wij graag een motie indienen.

Gemeentelijke heffingen

vraag
: Is uw college bereidt het aantal termijnen waarin de gemeentelijke heffingen kunnen worden betaald uit te breiden ?

Ook deze vraag heeft u niet tot een reactie kunnen verleiden en leggen we graag aan de raad voor.

Planontwikkeling binnenstad

vraag
: Voorzitter, bent u bereid de fracties van de raad intensiever te betrekken bij de planontwikkeling voor de binnenstad en de raad beter te informeren dan tot nu toe?

Voorzitter, op deze vraag hadden wij u werkelijk graag horen toezeggen dat u de raad intensiever zult betrekken bij de ontwikkeling van de plannen voor de binnenstad. Wilt u, in tweede termijn alsnog ingaan op onze stellingname over deze zaak?

Jaarrekening

vraag
: Voorzitter, kunt u uw toezegging met betrekking tot het eerder aanbieden van de jaarrekening aan de raad bevestigen?

Voorzitter, het feit dat u niet op deze vraag bent ingegaan kan worden uitgelegd als een ontkenning. Als dat het geval is moeten wij vaststellen dat het college zelf ook de middelen zal missen om de verdere plannen ten aanzien van de financiën van onze gemeente te ontwikkelen en te toetsen.

Bestuurlijke vernieuwing

Burgemeester

PGN wil graag, maar dan wel op heel korte termijn, de discussie voeren over de procedure voor de benoeming van de volgende burgemeester en de vernieuwingen die daarbij wellicht mogelijk worden. Wij steunen daarbij graag de initiatieven van GroenLinks en D66. PGN heeft zich er al eerder voor uitgesproken voorstander te zijn van een door de raad gekozen burgemeester. Voorzitter, u heeft ons met uw reactie dus niet overtuigd.

Rekeningcommissie

Wij zijn groot voorstander van de instelling van een zelfstandige rekeningcommissie zoals voorgesteld door het CDA. Wij kunnen het niet met u eens zijn dat de commissie FRA deze rol ook kan vervullen. Juist nu, in de komende jaren, de financiën op orde moeten komen en de doelmatigheid moet worden verbeterd kan een rekeningcommissie goede diensten bewijzen.

Internet

Het blijft boeiend om opmerkingen te horen over Internet van fracties die daarop ofwel helemaal niet of niet actueel aanwezig zijn. Wij hebben al langer aangedrongen op een beter gebruik van Internet bij de communicatie met burgers. Internet is een bijzonder snel medium, misschien nog iets te snel voor deze gemeente. Daarom vinden ook wij het een goed idee een stadsdebat te houden over Internet zodat wij van de Nieuwegeinse Internet-consument kunnen horen wat er van ons wordt verwacht.

Minimabeleid

Voorzitter, vanuit de PvdA fractie is het initiatief gekomen, uit de nog beschikbare middelen in de Bijzondere Bijstand, een eindejaarsuitkering te geven aan de minima. Wij vinden dit, in deze donkere dagen voor de Kerst, een hartverwarmende gedachte die wij graag ondersteunen.

Rekeningrijden

Over het rekeningrijden wordt verschillend gedacht. De rijksoverheid lijkt plotseling afscheid te hebben genomen van het beginsel dat de opbrengsten van het rekeningrijden direct terugvloeien naar de burger. Nu worden de miljoenen gebruikt om het enthousiasme op te wekken bij grote gemeenten en hun omliggende regio´s. Dat blijkt, in ieder geval in de Amsterdamse regio, te hebben gewerkt. Dat maakt de zaken, ook voor Nieuwegein, plotseling erg actueel.

Voorzitter, de PGN fractie is tegenstander van rekeningrijden. Wij denken dat we over enkele jaren kunnen concluderen dat het even succesvol zal zijn geweest als het kwartje van Kok en de wisselstrook op de A1. Niet dus. Naar onze mening is er maar een manier om met de files om te gaan: ze laten staan. Bij iedere weggebruiker die lange tijd in de file staat zal toch, vroeger of later, het besef doordringen dat de tijd beter kan worden besteed.

Verder vinden wij het opmerkelijk dat de rijksoverheid momenteel vooral praat over rekeningrijden op de as Utrecht-Amsterdam, waar de capaciteit van de spoorlijn volledig wordt benut en de treinen echt niet meer langer of hoger kunnen worden. Een alternatief voor al die rekening-vluchters is er dus niet, of het moet het Provinciale wegennet zijn. Ook dat is geen oplossing. Het zal u niet verbazen: wij steunen deze motie.

Begroting

Voorzitter, wij vonden uw reactie op ons begrotingsalternatief erg verdedigend. Natuurlijk bent u blij dat wij, als uitgangspunten de kostendekkendheid van afvalstoffenheffing en rioolrecht hebben genomen. Anders was het sluitend maken van een meerjaren begroting volledig onbegonnen werk geworden. Zo erg is het, naar onze overtuiging, intussen wel geworden. Nu u heeft vastgesteld dat wij u op 98% tegemoet zijn gekomen zou het niet verkeerd zijn geweest als u die resterende 2% nu eens had overbrugd. Dan had u blijk gegeven onze positieve bijdrage op zijn waarde te schatten. Nu komen we, net als vorig jaar, dus nog steeds niets verder dan de vaststelling "dat er nu echt iets moet gaan gebeuren".

Voorzitter, als we het komende jaar nodig hebben om een list te verzinnen zijn we, voordat we het weten al weer toe aan de voorbereiding van de begroting van 2001. En omdat 2002 een werkelijk rampjaar dreigt te worden is er meer nodig dan algemene plannen en gedachtenbepalingen. In de afgelopen jaren zijn, meerdere malen, grote bedragen geïnvesteerd in maatregelen en apparatuur die de efficiency bevorderen. Nu is het moment gekomen om de resultaten van die investeringen te incasseren. Daarvoor is het nodig dat u de organisatie, die de realiteit van de teruglopende inkomsten ook onderkent, een taakstellende opdracht geeft die wij, in het begrotingsalternatief, in een bedrag hebben gevat. Door een steviger benadering behaalt u sneller resultaten. En tijd hebben we intussen echt niet meer.

Dank u wel.

PGN heeft
voor Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie