Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PGN Nieuwegein: Algemene Beschouwingen 1999-2000

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Algemene Beschouwingen 1999-2000

eerste termijn, uitgesproken door Peter Zwart, fractievoorzitter PGN

Meneer de Voorzitter, Leden van de Raad,

Inleiding

Vandaag beginnen wij aan de laatste algemene beschouwingen van deze eeuw. Voordat wij daarin onze visie geven op het Nieuwegeinse politieke landschap, wil de PGN fractie eerst dank uitspreken voor de inbreng en inzet van de medewerkers van de gemeente.

Voorzitter, als wij de Algemene Beschouwingen voor het jaar 2000 uitspreken, doen we dit onder een gesternte waarbij het met een groot deel van de Nederlanders steeds beter gaat en de financiële vooruitzichten voor de gemeente Nieuwegein steeds slechter worden. Juist in die situatie mag de aandacht voor de zwakkeren in onze Nieuwegeinse samenleving niet verslappen. Wij hebben ons voorgenomen om, ook in 2000, nadrukkelijk te letten op de effecten van het gemeentelijke beleid voor de minima.

Gemeenschapszin

Tijdens de Algemene Beschouwingen voor 1999 is door de PGN fractie de notitie "Gemeenschapszin" gepresenteerd. In het, nu bijna, afgelopen begrotingsjaar zijn de eerste stappen op weg naar het verder bevorderen van gemeenschapszin gezet. De PGN fractie meent dat de discussie, die tot op heden op dit vlak is gevoerd, een waardevolle is geweest. Met instemming heeft onze fractie kennisgenomen van het feit dat het college van B & W, in de beleidsbegroting 2000, duidelijk wil investeren in kwaliteitsontwikkeling en daarbij nadrukkelijk het onderwerp "bouwen aan gemeenschapszin" als een van de speerpunten heeft benoemd.

Zinloos geweld

Ook in 1999 werd onze samenleving helaas weer, met enige regelmaat, getroffen door zinloos geweld. Ook Nieuwegein krijgt hier steeds meer mee te maken. Weliswaar nog niet zo extreem als op sommige andere plaatsen in Nederland. Maar er is voldoende reden om ons zorgen te maken en dat doen wij dan ook. Daarom is de fractie van stadspartij PGN er voorstander van om, in het kader van de discussie over gemeenschapszin, op korte termijn met de overige fracties in deze raad van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Wij hebben er dringend behoefte aan om de mogelijkheden te onderzoeken om dit ongewenste fenomeen ook in onze gemeente terug te dringen.

vraag
: Voorzitter, bent u bereid ons initiatief voor een discussie over zinloos geweld over te nemen?

Sfeer in de Raad

Tijdens het debat over het referendum is door de PGN fractie de volgende oproep gedaan: "
We kunnen nadrukkelijk discussiëren over de verschillen in de standpunten van de diverse partijen. Daarmee zouden we, opnieuw, de nadruk leggen op de zaken die ons scheiden. Maar het kan ook anders en daarvoor willen wij graag een voorzet geven. De PGN fractie wil nu juist graag de nadruk leggen op de overeenkomsten die er zijn, want die zijn er veel meer dan tegenstellingen. Als alle partijen daartoe bereid zijn en de wil hebben om, op de punten van verschil, nader tot elkaar te komen, moet het mogelijk zijn om in de raad een beter draagvlak te vinden dan bij de kiezer." De PGN fractie staat nog steeds achter deze oproep en had, gelet op de reacties die wij destijds op onze oproep kregen, goede hoop dat een snelle verbetering haalbaar zou zijn. Het zal u niet verbazen dat wij nog lang niet tevreden zijn. Daarom willen wij deze oproep graag herhalen met daarbij de toevoeging dat resultaat alleen mogelijk is als alle partijen bereid zijn om naar elkaar te luisteren en ook de bereidheid tonen concessies te doen. Het gaat niet alleen om het belang van de diverse fracties in deze raad maar juist om de belangen van de inwoners van Nieuwegein, de kiezers die het mandaat hebben gegeven aan deze raad. De behandeling van de begroting voor het jaar 2000 is de volgende gelegenheid waarbij we kunnen zien of er iets ten goede is veranderd.

Gemeentelijke heffingen in termijnen

Door de voorstellen van B &W in de beleidsbegroting staat de Nieuwegeinse inwoner een aanzienlijk lastenverzwaring te wachten. Al sinds enige jaren bestaat in Nieuwegein de mogelijkheid om de gemeentelijke heffingen in een aantal termijnen te betalen. De fractie van PGN is er voorstander van om het aantal termijnen te vergroten nu het totale bedrag toeneemt. Op deze manier is het mogelijk om het effect van de verhogingen, die thans worden voorgesteld, enigszins te verzachten.

vraag
: Is uw college bereidt het aantal termijnen waarin de gemeentelijke heffingen kunnen worden betaald uit te breiden ?

Binnenstad

Voorzitter, de PGN fractie blijft zich ernstige zorgen maken over de ontwikkelingen rond het stadscentrum. Terwijl de raad intussen, in meerderheid, met het masterplan heeft ingestemd weten we nog steeds niet wat er gaat komen. En we krijgen steeds sterker de indruk dat dat ook vooral de bedoeling is en dat het zo moet blijven. De ontwikkeling van plannen onttrekt zich volledig aan onze waarneming en daarmee aan de democratische controle waarmee de raad is belast. We weten nog steeds, zelfs vertrouwelijk, verschrikkelijk weinig over de plannen die in ontwikkeling zijn, de delen waaraan op enig moment wordt gewerkt en waar het nu naartoe gaat. Als wij, zoals daarnet, spreken over de sfeer in de raad bedoelen wij ook dat wij onze verantwoordelijkheid willen nemen en dat wij willen participeren. Dan helpt het niet dat u ons, in een belangrijke zaak als de ontwikkeling van de binnenstad, volledig blijft buitensluiten.

vraag
: Voorzitter, bent u bereid de fracties van de raad intensiever te betrekken bij de planontwikkeling voor de binnenstad en de raad beter te informeren dan tot nu toe?

Begroting 2000

Voor het begrotingsjaar 1999 werd de gemeente Nieuwegein geconfronteerd met een zogenaamde "Schoonschip" - begroting. In het afgelopen jaar hebben wij in de praktijk kunnen zien hoe dit werkt. Veel van de uitgesproken voornemens zijn niet nagekomen. Ons was in het vooruitzicht gesteld dat er geen overschrijdingen meer plaats zouden vinden. Inmiddels weten wij wat het college hiermee bedoeld als wij zien welke gevolgen de organisatie van een referendum, het huisvesten van de gemeentelijke organisatie en het aanleggen van een zandlichaam bij de afslag A27 hebben gehad. De werkelijke afrekening van de "Schoonschip" - begroting zullen we opmaken bij de behandeling van de jaarrekening 1999. We zijn nog niet gerust op de uitkomst daarvan maar willen ons graag laten verrassen. Wij willen het college nu reeds herinneren aan een ander goed voornemen: het beduidend vroeger aanbieden van de jaarrekening aan de raad.

vraag
: Voorzitter, kunt u uw toezegging met betrekking tot het eerder aanbieden van de jaarrekening aan de raad bevestigen?

In de aanloop naar de beleidsbegroting is aangegeven dat er dit jaar geen ruimte was voor "Wensen nieuw beleid". Nu blijkt echter dat wel een aantal ambtelijke prio's worden gehonoreerd, hoewel deze gemakshalve van een ander etiket zijn voorzien. Al eerder is door PGN aangegeven uit te willen gaan van het principe "gelijke monniken, gelijke kappen". In deze beleidsbegroting zien wij dit principe echter niet terug.

De schets van het meerjaren-perspectief, in de begroting van 1999, was al uitermate somber. In die begroting schreef uw college reeds dat dringend maatregelen moesten worden genomen om de gemeentelijke financiën voor de komende jaren gezond te maken. Inmiddels zijn we een jaar verder en komt u, in de nu voorliggende begroting, nog niet verder dan die zelfde uitspraak. Keuzes worden nog steeds niet gemaakt, voorstellen nog steeds niet gedaan. We zien het college nog steeds alleen maar dweilen en niemand die de kraan dicht draait.

Onderwijl wordt de begroting 2000 sluitend gemaakt met miljoenen guldens uit de rente-opbrengst van de reserves en een forse verhoging van de OZB. De fractie van PGN maakt zich ernstig zorgen over de lastenverzwaring die de beleidsbegroting voor de burger veroorzaakt. De lasten stijgen vele malen meer dan de inflatie terwijl er geen sprake is van versobering van de plannen van de gemeente. Dit blijkt onder meer uit het feit dat u, in de beleidsbegroting, voorstelt de komende jaren, jaarlijks meer dan een miljoen gulden toe te voegen aan de reeds ruime reserve voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Daarmee krijgt de Nieuwegeinse burger de rekening gepresenteerd voor het al te ambitieuze beleid van het college.

Voorzitter, het uitblijven van oplossingen voor de financiële problemen die op de gemeente Nieuwegein afkomen is, voor de fracties van CDA, GroenLinks, SGP/RPF en PGN, aanleiding geweest, net als vorig jaar, een alternatieve begroting op te stellen. In dit voorstel worden beleidsmatige keuzes gemaakt die, naar de opvatting van de genoemde fracties, ten onrechte ontbreken in uw concept-begroting voor het jaar 2000. De alternatieve begroting is geen product van partij-politieke beginselen. Het stuk is volledig gebaseerd op de solide en geaccepteerde uitgangspunten die, in de vorige raadsperiode, door de VVD-fractie in de commissie financiën werden geïntroduceerd en vervolgens breed werden gedragen. We doelen daarbij op het, voor iedereen herkenbare, principe dat je niet meer geld kunt uitgeven dan je hebt en de gekozen stellingname dat eerst moet worden gekeken naar de efficiency van de organisatie, vervolgens naar de doelmatigheid van het voorzieningenniveau en daarna, pas als laatste, mag worden gedacht aan lastenverzwaring voor de burger. Wij zijn van mening dat, gelet op de nu voorgestelde lastenverzwaringen, nog onvoldoende is gekeken naar efficiency-voordelen die het gevolg zullen zijn van de introductie van de stadswinkel en van nieuwe automatiseringstoepassingen en dat het voorzieningenniveau, ten onrechte, buiten beschouwing is gelaten.

Voorzitter, dit jaar hebben wij er voor gekozen om uw college en de andere fracties in de raad, reeds voor de aanvang van dit debat, te informeren over de inhoud en conclusies van de alternatieve begroting. Gelet op hetgeen wij zojuist hebben gesteld over de sfeer in de raad, vertrouwen we erop dat er, meer dan vorig jaar, sprake zal zijn van een inhoudelijk debat over de keuzes waaraan, naar onze stellige overtuiging, ook uw college niet kan ontkomen. Met die woorden wil ik u graag, namens de fracties van CDA, GroenLinks, SGP/RPF en PGN, de alternatieve begroting 2000 aanbieden.

dank u wel.

Peter Zwart biedt, mede namens de fracties van CDA, GroenLinks en SGP/RPF, de alternatieve begroting aan aan burgemeester Laan.

tweede termijn, uitgesproken door Peter Zwart, fractievoorzitter PGN

Meneer de Voorzitter, Leden van de Raad,

Inleiding

Wij danken het college voor de beantwoording in eerste termijn. Wij hadden hierbij ook graag de erkentelijkheid uitgesproken voor de beantwoording van onze vragen, maar dat is wat lastig als u op geen van die vier vragen bent ingegaan. Daarom, aan het begin van onze tweede termijn onze vier vragen op een rij.

Zinloos geweld

vraag
: Voorzitter, bent u bereid ons initiatief voor een discussie over zinloos geweld over te nemen?

Wij blijven belangstelling hebben voor uw antwoord op deze vraag maar willen de vraag tegelijkertijd voorleggen aan de raad. In verband daarmee willen wij graag een motie indienen.

Gemeentelijke heffingen

vraag
: Is uw college bereidt het aantal termijnen waarin de gemeentelijke heffingen kunnen worden betaald uit te breiden ?

Ook deze vraag heeft u niet tot een reactie kunnen verleiden en leggen we graag aan de raad voor.

Planontwikkeling binnenstad

vraag
: Voorzitter, bent u bereid de fracties van de raad intensiever te betrekken bij de planontwikkeling voor de binnenstad en de raad beter te informeren dan tot nu toe?

Voorzitter, op deze vraag hadden wij u werkelijk graag horen toezeggen dat u de raad intensiever zult betrekken bij de ontwikkeling van de plannen voor de binnenstad. Wilt u, in tweede termijn alsnog ingaan op onze stellingname over deze zaak?

Jaarrekening

vraag
: Voorzitter, kunt u uw toezegging met betrekking tot het eerder aanbieden van de jaarrekening aan de raad bevestigen?

Voorzitter, het feit dat u niet op deze vraag bent ingegaan kan worden uitgelegd als een ontkenning. Als dat het geval is moeten wij vaststellen dat het college zelf ook de middelen zal missen om de verdere plannen ten aanzien van de financiën van onze gemeente te ontwikkelen en te toetsen.

Bestuurlijke vernieuwing

Burgemeester

PGN wil graag, maar dan wel op heel korte termijn, de discussie voeren over de procedure voor de benoeming van de volgende burgemeester en de vernieuwingen die daarbij wellicht mogelijk worden. Wij steunen daarbij graag de initiatieven van GroenLinks en D66. PGN heeft zich er al eerder voor uitgesproken voorstander te zijn van een door de raad gekozen burgemeester. Voorzitter, u heeft ons met uw reactie dus niet overtuigd.

Rekeningcommissie

Wij zijn groot voorstander van de instelling van een zelfstandige rekeningcommissie zoals voorgesteld door het CDA. Wij kunnen het niet met u eens zijn dat de commissie FRA deze rol ook kan vervullen. Juist nu, in de komende jaren, de financiën op orde moeten komen en de doelmatigheid moet worden verbeterd kan een rekeningcommissie goede diensten bewijzen.

Internet

Het blijft boeiend om opmerkingen te horen over Internet van fracties die daarop ofwel helemaal niet of niet actueel aanwezig zijn. Wij hebben al langer aangedrongen op een beter gebruik van Internet bij de communicatie met burgers. Internet is een bijzonder snel medium, misschien nog iets te snel voor deze gemeente. Daarom vinden ook wij het een goed idee een stadsdebat te houden over Internet zodat wij van de Nieuwegeinse Internet-consument kunnen horen wat er van ons wordt verwacht.

Minimabeleid

Voorzitter, vanuit de PvdA fractie is het initiatief gekomen, uit de nog beschikbare middelen in de Bijzondere Bijstand, een eindejaarsuitkering te geven aan de minima. Wij vinden dit, in deze donkere dagen voor de Kerst, een hartverwarmende gedachte die wij graag ondersteunen.

Rekeningrijden

Over het rekeningrijden wordt verschillend gedacht. De rijksoverheid lijkt plotseling afscheid te hebben genomen van het beginsel dat de opbrengsten van het rekeningrijden direct terugvloeien naar de burger. Nu worden de miljoenen gebruikt om het enthousiasme op te wekken bij grote gemeenten en hun omliggende regio´s. Dat blijkt, in ieder geval in de Amsterdamse regio, te hebben gewerkt. Dat maakt de zaken, ook voor Nieuwegein, plotseling erg actueel.

Voorzitter, de PGN fractie is tegenstander van rekeningrijden. Wij denken dat we over enkele jaren kunnen concluderen dat het even succesvol zal zijn geweest als het kwartje van Kok en de wisselstrook op de A1. Niet dus. Naar onze mening is er maar een manier om met de files om te gaan: ze laten staan. Bij iedere weggebruiker die lange tijd in de file staat zal toch, vroeger of later, het besef doordringen dat de tijd beter kan worden besteed.

Verder vinden wij het opmerkelijk dat de rijksoverheid momenteel vooral praat over rekeningrijden op de as Utrecht-Amsterdam, waar de capaciteit van de spoorlijn volledig wordt benut en de treinen echt niet meer langer of hoger kunnen worden. Een alternatief voor al die rekening-vluchters is er dus niet, of het moet het Provinciale wegennet zijn. Ook dat is geen oplossing. Het zal u niet verbazen: wij steunen deze motie.

Begroting

Voorzitter, wij vonden uw reactie op ons begrotingsalternatief erg verdedigend. Natuurlijk bent u blij dat wij, als uitgangspunten de kostendekkendheid van afvalstoffenheffing en rioolrecht hebben genomen. Anders was het sluitend maken van een meerjaren begroting volledig onbegonnen werk geworden. Zo erg is het, naar onze overtuiging, intussen wel geworden. Nu u heeft vastgesteld dat wij u op 98% tegemoet zijn gekomen zou het niet verkeerd zijn geweest als u die resterende 2% nu eens had overbrugd. Dan had u blijk gegeven onze positieve bijdrage op zijn waarde te schatten. Nu komen we, net als vorig jaar, dus nog steeds niets verder dan de vaststelling "dat er nu echt iets moet gaan gebeuren".

Voorzitter, als we het komende jaar nodig hebben om een list te verzinnen zijn we, voordat we het weten al weer toe aan de voorbereiding van de begroting van 2001. En omdat 2002 een werkelijk rampjaar dreigt te worden is er meer nodig dan algemene plannen en gedachtenbepalingen. In de afgelopen jaren zijn, meerdere malen, grote bedragen geïnvesteerd in maatregelen en apparatuur die de efficiency bevorderen. Nu is het moment gekomen om de resultaten van die investeringen te incasseren. Daarvoor is het nodig dat u de organisatie, die de realiteit van de teruglopende inkomsten ook onderkent, een taakstellende opdracht geeft die wij, in het begrotingsalternatief, in een bedrag hebben gevat. Door een steviger benadering behaalt u sneller resultaten. En tijd hebben we intussen echt niet meer.

Dank u wel.

PGN heeft
voor Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...