Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief minister van Vrom over besluit verwijdering batterijen

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.201 brief min vrom inzake besluit verwijdering batterijen
Gemaakt: 27-12-1999 tijd: 14:9


7

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 dec. 1999

Onderwerp:

Besluit houdende wijziging van het Besluit verwijdering batterijen

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u aan een ontwerp van bovenvermelde algemene maatregel van bestuur. Dit ontwerp is gebaseerd op artikel 10.4, eerste lid, tweede lid, onder a en e, en zesde lid, van de Wet milieubeheer. Op een dergelijk ontwerp is de procedure van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer van toepassing.

Het ontwerp wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. Aan een ieder wordt de gelegenheid geboden binnen vier weken zijn zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Besluit houdende wijziging van het Besluit verwijdering batterijen (implementatie Commissierichtlijn 98/101/EG)

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van nr. , Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving:

Gelet op richtlijn nr. 91/157//EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 maart 1991 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten (PbEG L 78), zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn nr. 98/101/EG van de Commissie van 22 december 1998 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn
91/157/EEG van de Raad inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten, alsmede gelet op deartikelen 10.4, eerste lid, tweede lid, onder a en e, en zesde lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van .............);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van ,nr. , Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

A

Het Besluit verwijdering batterijen wordt gewijzigd als volgt.

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Het is verboden batterijen en accu's die meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik bevatten, alsmede apparaten waarin dergelijke batterijen zijn ingebouwd, te vervaardigen, in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen of voorhanden te hebben in handelsvoorraden.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van knoopcellen en uit knoopcellen samengestelde batterijen die niet meer dan 2 gewichtsprocent kwik bevatten.

B

In Bijlage I wordt in de kolom `'waarde'' de tekst met betrekking tot kwik vervangen door:


0,0005 gewichtsprocent per batterij.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,7

Nota van toelichting

Algemeen

Inleiding

Op 18 maart 1991 heeft de Raad van de Europese Gemeenschappen een richtlijn vastgesteld, die tot doel heeft de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de nuttige toepassing en gecontroleerde verwijdering van gebruikte batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten (91/157/EEG). De richtlijn heeft betrekking op het verbod op het in de handel brengen van bepaalde batterijen en accu's, het aanbrengen van merktekens, de gescheiden inzameling in het belang van de nuttige toepassing en de gecontroleerde verwijdering, de verwijderbaarheid van batterijen en accu's en geeft gelegenheid tot het opzetten van een statiegeldregeling.

De richtlijn is geïmplementeerd door middel van het Besluit verwijdering batterijen.

Richtlijn van de Commissie

Het doel van richtlijn nr.98/101/EG van de Commissie van 22 december
1998, houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn
91/157/EEG van de Raad inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten, is om artikel 3 en Bijlage I van de richtlijn van de Raad aan te passen aan de verlaging van het kwikgehalte in batterijen.

In het kader van de toetreding van Oostenrijk en Zweden is de afspraak gemaakt dat binnen een periode van 4 jaar na de datum van die toetreding, dat is voor 31 december 1998, de bepalingen van de richtlijn betreffende het kwikgehalte in batterijen, worden aangepast aan de strengere normen van deze landen. Deze aanpassing vindt plaats door middel van de Commissierichtlijn.

Sinds 1985 is het kwikgehalte van batterijen geleidelijk teruggedrongen. De batterij-industrie heeft ter vervanging van batterijen met een hoog kwikgehalte producten ontwikkeld zoals de lithium- en de zink-luchtbatterijen. De richtlijn codificeert derhalve hetgeen de industrie inmiddels feitelijk al heeft bereikt.

Als gevolg van het verder verlagen van het kwikgehalte in batterijen zal een hoger niveau van milieubescherming worden gewaarborgd door te voorkomen dat het metaal in het milieu wordt verspreid. Ook worden de kosten van de verwijdering van batterijen verlaagd en milieuvriendelijker recycling bevorderd.

In artikel 3 van de richtlijn, dat betrekking heeft op het verbod op het in de handel brengen van batterijen en accu's, wordt de norm verlaagd van 0,05 naar 0,0005 gewichtsprocent kwik.

Daarbij wordt het verbod op het in de handel brengen uitgebreid tot de apparaten waarin dergelijke batterijen en accu's zijn geïntegreerd.

De bestaande uitzondering op het verbod op het in de handel brengen van knoopcellen en uit knoopcellen samengestelde batterijen blijft weliswaar bestaan, maar voor deze batterijen is een norm opgenomen van
2 gewichtsprocenten kwik.

Voorts worden aan bijlage I, waarin wordt aangegeven welke batterijen en accu's onder de richtlijn vallen, toegevoegd de batterijen en accu's die vanaf 1 januari 1999 in de handel zijn gebracht en die meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik bevatten.

Procedure

Een ontwerp-besluit is voor commentaar voorgelegd aan de Stichting Batterijen (Stibat).

De Stibat heeft geen aanleiding gezien op het ontwerp-besluit te reageren.

Voorpublicatie

P.M.

Inhoud van het besluit

Met deze wijziging van het Besluit verwijdering batterijen is richtlijn nr. 98/101/EG geïmplementeerd.

De wijziging van Bijlage I bij het besluit heeft ingevolge de systematiek van het besluit, slechts gevolgen voor de in artikel 3 van het besluit geformuleerde verplichting tot het aanbrengen van een merkteken.

De verplichtingen op grond van het Besluit verwijdering batterijen hebben deels zowel betrekking op batterijen die onder de richtlijn vallen als op niet-richtlijn-batterijen. Als gevolg van onderhavige wijziging treedt geen verandering op in de reikwijdte van het Besluit verwijdering batterijen, anders dan die welke het gevolg zijn van de wijzigingen in artikel 2 en de bijlage bij het besluit. Voor een toelichting op de reikwijdte van het besluit wordt verwezen naar de toelichting op het Besluit verwijdering batterijen.

Financiële aspecten

De wijziging heeft geen gevolgen voor de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen tot het innemen en verwerken van batterijen, temeer omdat de thans in de handel zijnde batterijen al grotendeels aan de strengere norm voldoen. De kosten voor het aanbrengen van een merkteken zullen marginaal toenemen als gevolg van de uitbreiding van deze verplichting. De kosten voor de verwerking van de batterijen daarentegen zullen dalen. Partijen batterijen waarvan een deel van de batterijen veel kwik bevat, moeten worden verwerkt in een gespecialiseerde installatie voor een tarief van enkele duizenden guldens per ton. Partijen batterijen met een zeer laag gehalte aan kwik kunnen worden verwerkt in een normale staalfabriek voor een tarief van ten hoogste 1000 gelden per ton. In 1998 is in Nederland circa 5000 ton batterijen verkocht, waarvan 90% ofwel 4500 ton alkaline en zinkkoolstof batterijen. Het financiële voordeel van de goedkopere verwerking bedraagt daardoor op termijn fl. 5 tot 9 mln. Voor een beschrijving van de overige financiële gevolgen van het besluit wordt verder verwezen naar de toelichting op het Besluit verwijdering batterijen.

Internationale aspecten

De maatregelen van dit besluit gelden (mede) voor batterijen als bedoeld in richtlijn 91/157/EEG. Het besluit wordt dan ook in het kader van artikel 11 van deze richtlijn aan de Europese Commissie gezonden.

Aangezien het besluit mede betrekking heeft op batterijen die niet onder de richtlijn vallen, is het ontwerp van het besluit op (p.m. datum) voorgelegd aan de Europese Commissie ingevolge artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en van regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd, bij richtlijn nr.98/48/EG van 20 juli


1998 (PbEG L 217). Naar aanleiding van de reacties in het kader van die procedure wordt het volgende opgemerkt. (p.m. reacties of aanpassingen) De gevolgen die de onderhavige wijziging van het Besluit verwijdering batterijen voor de handel heeft, zijn niet significant. In de Handleiding «Milieu in detail!», die in augustus 1999 door het ministerie van VROM is toegezonden aan de speelgoedbranche, is aangegeven dat per 1/1/2000 de eisen voor batterijen worden aangescherpt. Deze handleiding is speciaal uitgebracht voor inkopers in de speelgoedbranche. Juist in deze sector worden veel batterijen aangekocht die in Azië zijn geproduceerd en waarvan bekend is dat zij relatief veel kwik bevatten.

Handhaving

Het besluit heeft geen bijzondere gevolgen voor de handhaving. Voor de handhavingsaspecten van dit besluit en het Besluit verwijdering batterijen wordt verwezen naar de toelichting op het Besluit verwijdering batterijen.


6. Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

Met de wijziging van artikel 2 van het Besluit verwijdering batterijen is het uit de richtlijn voortvloeiende verbod op het in de handel brengen van batterijen geïmplementeerd. Het verbod heeft betrekking op batterijen en accu's met een kwikgehalte van 0,0005 gewichtsprocent, met uitzondering van knoopcellen en uit knoopcellen samengestelde batterijen die niet meer dan 2 gewichtsprocent kwik bevatten.

De redactie van het verbod is, zoals dit ook het geval is met het besluit voor de onderhavige wijziging, aangepast aan de opzet en de terminologie van artikel 10, vierde lid, van de Wet milieubeheer. Het artikel spreekt derhalve van een verbod op het vervaardigen, invoeren, aan een ander ter beschikking stellen of voorhanden hebben in handelsvoorraden.

Het verbod heeft, conform de richtlijn van de Commissie, niet alleen meer betrekking op de batterijen en accu's als zodanig maar tevens op de apparaten waarin dergelijke batterijen zijn geïntegreerd. Er is dus sprake van een uitbreiding van de verbodsbepaling ten gevolge van de richtlijn.

Onderdeel B.

De wijziging van de bijlage.

De wijziging van Bijlage I bij het besluit heeft alleen gevolgen voor de in artikel 3 van het Besluit verwijdering batterijen geformuleerde verplichting tot het aanbrengen van een merkteken op accu's en batterijen wanneer de aangegeven waarden worden overschreden,

aangezien alleen in artikel 3 van het besluit naar Bijlage I wordt verwezen.

Artikel II

De wijziging van Bijlage I van het besluit correspondeert met de wijziging in Bijlage I van richtlijn 91/157/EEG. Daarbij zijn, net als in de vorige redactie van Bijlage I van het besluit, geen data opgenomen met als gevolg dat de verplichting tot het aanbrengen van een merkteken ontstaat op het moment van inwerkingtreding van dit besluit en onafhankelijk van het tijdstip waarop de batterijen in de handel zijn gebracht.

Dit betekent dat op de verpakking van knoopcellen die eerder op de markt zijn gebracht en waarvan het kwikgehalte ligt tussen de 5 en de
250 ppm, een merkteken moet zijn aangebracht.

Commissierichtlijn 98/101/EG moet zijn geïmplementeerd op 1 januari
2000. De inwerkingtreding van het besluit dient daarom zo spoedig mogelijk plaats te vinden.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...