Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen besnijdenis Ned. meisjes in Somalie

Datum nieuwsfeit: 23-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.426 besnijdenis ned. meisjes in somalie
Gemaakt: 3-1-2000 tijd: 14:59


2

De Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 dec. 1999

Onderwerp

Antwoord op kamervragen over besnijdenis van Nederlandse meisjes in Somalië/Somaliland

In antwoord op uw brief van 25 november 1999, nr. 2990003280, deel ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, mee dat de vragen van het lid Dittrich over besnijdenis van Nederlandse meisjes in Somalië/Somaliland worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage van deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van de antwoorden ten behoeve van de vragensteller en de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de minister van Justitie, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid op kamervragen van het lid Dittrich over besnijdenis van Nederlandse meisjes in Somalië/Somaliland (ingezonden 24 november
1999)


---------------------


1 en 2.

De veronderstelling van de vragensteller dat op dit moment niet in strafrechtelijke zin kan worden opgetreden tegen ouders die hun dochters in Somalië laten besnijden, omdat besnijdenis van meisjes daar niet strafbaar is en het Wetboek van Strafrecht het vereiste van dubbele strafbaarstelling stelt, berust op een misverstand.

In antwoord op eerdere vragen over dit onderwerp heb ik twee situaties beschreven waarin strafrechtelijk optreden in Nederland tegen ouders die hun dochters in het land van herkomst laten besnijden, mogelijk is.

Er is Nederlandse rechtsmacht, indien

(1) het in het buitenland gepleegde feit naar Nederlands recht strafbaar is en in Nederland een deelnemingshandeling is gepleegd. Niet relevant is dan of het feit naar het recht van de locus delicti strafbaar is gesteld.

(2) een Nederlander het feit in het buitenland heeft gepleegd en het feit naar Nederlands recht een misdrijf is en naar het recht van de locus delicti strafbaar is gesteld.

Strafvervolging van ouders die in Nederland hebben meegewerkt aan de besnijdenis van hun dochters in Somalië is derhalve mogelijk.

Maken de ouders, ervan uitgaande dat zij inmiddels de Nederlandse nationaliteit hebben verworven, zich in Somalië schuldig aan vrouwenbesnijdenis of zijn zij aldaar betrokken bij de besnijdenis van hun dochters, dan is de Nederlandse strafwet niet van toepassing vanwege het vereiste van de dubbele strafbaarheid. Vooralsnog zie ik geen aanleiding om dit vereiste bijvoorbeeld in navolging van Frankrijk of Zweden te schrappen vanwege de problemen die te verwachten zijn bij de vergaring van het bewijsmateriaal in een land waar het betreffende feit niet strafbaar is gesteld.

Waar het op aankomt is dat in alle landen vrouwenbesnijdenis strafbaar wordt gesteld. Nederland werkt hier actief aan mee, getuige de door Nederland bij de Verenigde Naties ingediende resolutie over `Traditional or customary practices affecting the health of women and girls' die op 21 oktober j.l. is aanvaard. In deze resolutie worden alle landen opgeroepen vrouwenbesnijdenis strafbaar te stellen. Zoals ik in mijn antwoord op eerdere vragen heb aangegeven levert vrouwenbesnijdenis volgens de Nederlandse strafwet één van de opzettelijke of culpoze mishandelingsdelicten (artikelen 300-309 Sr.) op.


3.

Schoolartsen in het basisonderwijs zien meer dan 90% van de leerlingen tussen de vier en de twaalf jaar. Een bezoek aan de schoolarts betekent een lichamelijk onderzoek en het beantwoorden van een vragenlijst. Het onderzoek van de GGD artsen is er niet op ingericht dat daaruit een betrouwbaar beeld kan worden verkregen van het aantal meisjes dat is besneden. Ook bij een aanpassing van de vragenlijst is het verkrijgen van betrouwbare gegevens niet gegarandeerd. Alhoewel de GGD artsen zich bewust zijn van het voorkomen van besnijdenis bij meisjes, vindt er geen indicatie op land van herkomst of cultuur plaats. Slechts indien er sprake is van medische complicaties kan er aanleiding zijn tot nader onderzoek in de vorm van relevante vragen of gericht lichamelijk onderzoek waarbij vastgesteld kan worden of er sprake is van een recent uitgevoerde besnijdenis.

Over de vraag welke organisaties uit de Somalische gemeenschap zullen participeren in het onderzoek naar vrouwenbesnijdenis en in welke vorm die betrokkenheid gestalte zal krijgen, zal een beslissing worden genomen op basis van de onderzoeksopzet die door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van mijn ministerie wordt voorbereid.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie