Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Limburg stelt voor bijna Fl. 1 miljoen subsidies vast

Datum nieuwsfeit: 23-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg


1ste tranche budget 2000 voor welzijn, zorg en cultuur toegekend Provincie stelt voor bijna Fl. 1 miljoen subsidies vast


224/99

Maastricht, 23 december 1999


1e tranche budget 2000 voor welzijn, zorg en cultuur toegekend

PROVINCIE STELT VOOR BIJNA F 1 MILJOEN SUBSIDIES VAST

Gedeputeerde Staten hebben deze week de subsidies van de eerste tranche voor het jaar 2000 uit het budget Welzijn, Zorg en Cultuur
2000 vastgesteld. Het gaat om een totaalbedrag van f 965.926,- (438.318 EURO).

Binnen de sector zorg zijn 6 aanvragen gehonoreerd, voor een totaalbedrag van f 245.220,- (111.276 EURO). De sector sociale ontwikkeling en onderwijs ontvangt een bedrag van f 232.106,- (105.325 EURO), waarmee 9 aanvragen zijn gehonoreerd. In de sector cultuur kunnen 21 aanvragers rekenen op een provinciale bijdrage, voor een totaalbedrag van f 329.600,- ( 149.566 EURO). Voor de sector sport tenslotte is aan 13 aanvragers in totaliteit een bedrag toegekend van f 139.000,- ( 63.075 EURO). In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle verstrekte subsidies.

Beleidsterrein Zorg

Aanvrager: Stichting gezondheidscentra Maastricht Activiteit: Tweejarig pilotproject "Integratie praktijkverpleegkundige binnen huisartsenpraktijk". Beschrijving: Door het inschakelen van een praktijkverpleegkundige rondom de complexe zorg voor ouderen in de thuissituatie zal op een meer systematische wijze bijgedragen worden aan een kwaliteitsverbetering aan de risicogroep van chronisch zieke ouderen. Beoogd wordt de functie van praktijkverpleegkundige te implementeren in de huisartsenpraktijk en op deze wijze een efficiënte samenwerking te realiseren tussen huisarts, praktijkverpleegkundige en praktijkassistente. De provinciale bijdrage heeft betrekking op de personele kosten ten aanzien van de ontwikkeling van de functie van praktijkverpleegkundige. Subsidie: f 50.000,-- per jaar.

Aanvrager: GGD Zuidelijk Zuid-Limburg Activiteit: Tweejarig pilotproject "Vangnet openbare gezondheidszorg". Beschrijving: Mensen die in hun woon- en leefsituatie overlast bezorgen of ernstig dreigen te verkommeren en die zelf geen zorg vragen of willen, kunnen gemeld worden bij het meldpunt bij de GGD. Van hieruit wordt passende actie georganiseerd waarbij als uitgangspunt dient dat, na analyse van de situatie door een sociaal verpleegkundige, een indicatiecommissie bepaalt welke van de reguliere hulpverleningsinstanties ingezet kan worden. Het project voorziet tevens in een buddyproject door vrijwilligers. Het project is een uitbreiding van het Meldpunt Moeilijk Plaatsbaren (gericht op mensen voor wie uithuiszetting dreigt door een woningbouwcoperatie). Subsidie: f 23.000,-- per jaar.

Aanvrager: Stichting De Bottercuyl te Heerlen Activiteit: Belangenbehartiging van het welzijn van ouderen, lichamelijk gehandicapten en ouderen. Beschrijving: De stichting richt zich met name op ouderen en jonge lichamelijk gehandicapten. De hoofdtaken bestaan uit dagopvang, dienstverlening en vervoer. De dagopvang voor ouderen is vergelijkbaar met de activiteitenbegeleiding van instellingen. Voor de gehandicapten wordt eenmaal in de twee weken een discoavond georganiseerd en een keer een themagebonden caféavond. De provinciale bijdrage is vooral bedoeld voor het gefaseerd uitbreiden van de dagopvang voor ouderen naar twee groepen. Subsidie: f 5.000,--.

Aanvrager: Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL). Activiteit: Project inzake toeleiding van gehandicapten naar onbetaald werk. Beschrijving: Het project speelt in op de behoefte van een deel van de 400 cliënten van SGL om activiteiten van arbeid c.q. arbeidsvervangende activiteiten in de vorm van structureel (vrijwilligers)werk "buitenshuis" te verrichten in plaats van binnen de reguliere dagbesteding. Daarnaast zal SGL via het provinciaal overleg arbeidsintegratie gehandicapten trachten functionele contacten te leggen met toeleiders naar betaalde arbeid. Op deze wijze wordt doorstroming naar betaalde arbeid mogelijk gemaakt. Subsidie: f 57.000,--.

Aanvrager: Cliëntenadviesbureau Noord- en Midden-Limburg en Humanitas District Zuid Activiteit: Het realiseren van een vriendendienstproject in Noord- en Midden-Limburg. Beschrijving: Doelstelling is de bevordering van de maatschappelijke integratie van psychiatrische (ex)cliënten door middel van het voorkomen en/overminderen van sociaal isolement van mensen met psychiatrische problemen en het herstel van sociale contacten. Vrijwilligers bezoeken regelmatig mensen uit de doelgroep voor het ondernemen van gewone activiteiten zoals samen wandelen, koffie drinken of een bezoek aan de markt. Essentieel is dat de vrijwilliger zich niet opstelt als hulpverlener of deskundige. Steun en acceptatie staan centraal. Het gaat in totaal om circa 40 vrijwilligers die zullen worden begeleid door een cordinator. In eerste instantie wordt aangehaakt bij de initiatieven binnen het Vincent van Gogh Instituut. Op termijn is het de bedoeling een locatie buiten het instituut te realiseren met een dependance in Venlo. Subsidie: f 65.000,--.

Aanvrager: VSO De Ortolaan te Heythuysen Activiteit: Productie en implementatie methodiekontwikkeling leerwerkbedrijf De Sluis recycling (tweede jaar). Beschrijving: Doel van dit tweejarig project is het verder ontwikkelen, implementeren en evalueren van een afgestemde leerwerkplaatsmethodiek voor zeer moeilijk plaatsbare groepen (zoals gedragsmoeilijke jongeren en jeugdigen met contactstoornissen) op de opleidings- en arbeidsmarkt. Overeenkomstig het door De Sluis ontwikkelde plan van aanpak hebben in 1999 de voorbereidingen plaatsgevonden (initiatief-, definitie-, ontwerp-, voorbereidings- en realisatiefase) en met succes afgerond. Van januari
2000 tot en met juli 2000 vindt de implementatiefase plaats en van augustus 2000 tot en met december 2000 is de evaluatie- en nazorgfase gepland. Subsidie: f 50.000,--.

Beleidsterrein sociale ontwikkeling en onderwijs

Aanvrager: Hezeland College te Gennep Activiteit: Organisatie finale landelijke metselwedstrijden voor leerlingen. Beschrijving: Deze wedstrijden worden jaarlijks georganiseerd onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Baksteenindustrie. School en bedrijfsleven werken in dit project samen. Het VMBO-onderwijs in de techniek (met name metselen) zal zich op positieve wijze kunnen profileren. Verder wordt door deze wedstrijden een positieve bijdrage geleverd aan de te realiseren kunstroute in Gennep. Op de plek van de oude stadsmuren, waar nu de dijk ligt, zal gewerkt worden aan een drietal gemetselde golven. Subsidie: f 35.000,--.

Aanvrager: Hogeschool Maastricht Activiteit: Organisatie van het 3rd International Maastricht-Lodz Duo-colloquim door de Faculteit Tolk/Vertaler. Beschrijving: De organisatie van dit congres vindt plaats in samenwerking met het Departement of English Language van de Universiteit van Lodz te Polen. Het eerste deel van het congres wordt gehouden van 26-30 april 2000 te Maastricht en het tweede deel in Lodz in september
2000. Het congres zal naar verwachting worden bezocht door ruim honderd deelnemers, afkomstig uit diverse landen en werelddelen. Subsidie: f 15.000,--.

Aanvrager: Jeugd- en Jongerenwerk Organisaties Limburg (JJOL) te Roermond Activiteit: Symposium Speelruimtebeleid. Beschrijving: De Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties (NUSO), afdeling Limburg, dat onderdeel uitmaakt van het JJOL, organiseert in samenwerking met Symbiose in het voorjaar van 2000 een symposium rond het thema speelruimtebeleid. Doel is het stimuleren van gemeenten tot het ontwikkelen van speelruimtebeleid en dit beleid hoger op de bestuurlijke agenda te krijgen. Volgens de NUSO leidt goede speelruimte tot minder vandalisme en grotere leefbaarheid. Subsidie: f 6.250,--.

Aanvrager: Henk Schram Centrum te Margraten in samenwerking met het Provinciaal Jongerennetwerk en Symbiose Activiteit: Ondersteuning jeugdraden. Beschrijving: Er worden 8 trainingsweekends gegeven aan de vijf lokaal opererende jeugdraden en 1 trainingsweekend aan het provinciale jongeren- netwerk. Er zullen tevens trainingen worden gegeven aan eventuele jeugdraden in oprichting. Bij de publicatie van de handleiding begin
2000 zal het project breed onder de aandacht worden gebracht van de gemeenten. Subsidie: f 37.800,--.

Aanvrager: Stichting Gay Pride Day Maastricht Activiteit: Organisatie "Roze Zaterdag 2000". Beschrijving: In het weekend van 8 juli 2000 zal in Maastricht een landelijke en euregionale bijeenkomst plaatsvinden van homo's en lesbiennes. Een soortgelijk evenement vond reeds plaats in 1993. De geplande activiteiten zijn: een korenfestival, kerkviering, parade, manifestatie, culturele markt en diverse feesten. Subsidie: f 25.000,--.

Aanvrager: Jeugd- en Jongerenwerk Organisaties Limburg (JJOL) te Roermond Activiteit: Project XS 4 ALL Beschrijving: In samenwerking met de Verenigde Jeugdclubs Limburg (VJL) ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van multiculturele activiteiten voor kinderen en tieners, met de bedoeling deze activiteiten een vaste plaats te geven in het activiteitenprogramma en in het kaderscholings-programma. Het project bestaat uit vier fasen. In de eerste fase (1999) wordt een scholingsprogramma ontwikkeld voor bestuur en groepsleiding binnen de provinciale VJL. Gedurende de tweede fase (2000) ontvangen tien lokale jeugdorganisaties van de VJL een scholingsprogramma en worden zij ondersteund bij het ontwikkelen van een intercultureel activiteitenprogramma. In de derde fase vindt een evaluatie plaats van de ervaringen en wordt een interculturele activiteitenbrochure en een scholingstraject voor de jeugdorganisaties ontwikkeld. Gedurende de vierde fase wordt een keurmerk ontwikkeld met nazorg voor de jeugdorganisaties. Subsidie: f 46.156,--.

Aanvrager: Symbiose in samenwerking met Hogeschool Limburg Contracting en Odyssee BV Activiteit: Provinciale Vrijwilligersacademie. Beschrijving: Het project is gericht op het ontwikkelen van een onderling afgestemd, vraaggericht en provinciaal dekkend hoogwaardig aanbod aan scholing, verwante informatievoorziening en flankerende services voor het vrijwilligerswerk in brede zin. De beoogde meerwaarde is onder meer een gezamenlijk aanbod, een centraal meld- en informatiepunt, vraagsturing door het instellen van klankbordgroepen en door gecordineerd systematisch marktonderzoek door behoeftenpeiling, een vrijwilligersgids en actualisering en vernieuwing van het scholings- aanbod in innovatieve activiteiten. Subsidie: f 22.000,--.

Aanvrager: Trajekt, instelling voor welzijnswerk Maastricht in samenwerking met TV Maastricht Activiteit: Project Vrijwilligers TV Maastricht. Beschrijving: Het project is gericht op het realiseren van audiovisuele producten ten behoeve van de lokale zender TV Maastricht door vrijwilligers over thema's die voor vrijwilligers van belang zijn. De inhoud van de programma's richt zich op informatie in brede zin over en voor (GSB)buurten en specifieke doelgroepen als jongeren, ouderen, gehandicapten en migranten. Tevens wordt het verenigingsleven en vrijwilligerswerk op het brede terrein van welzijn en de actieve participatie van mensen (in een achterstandsituatie) aan de samenleving bevorderd. Subsidie: f 20.000,--.

Aanvrager: Stichting Revalidatie Limburg, locatie Franciscusoord Activiteit: Pilot "Onderzoek en Behandeling van kinderen met Dysfatische Ontwikkeling (DO)". Beschrijving: Het project is een samenwerkingsvorm tussen Franciscusoord kinderrevalidatie, GGD-zzl jeugdgezondheidszorg en azM kinderneurologie. DO is een hersenontwikkelingsstoornis waarbij de spraak/taal van het kind gestoord is, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Naar schatting 5% van de kinderen in Nederland lijdt aan deze ziekte. Vroege signalering van de problematiek is van groot belang om behandeling zo vroeg mogelijk te starten en de ontwikkeling optimaal te doen verlopen. Momenteel bestaat in Limburg geen expertisecentrum voor kinderen met DO. Voor diagnostiek en behandeling zijn de patiënten aangewezen op Amsterdam. Het project zal dan ook worden uitgevoerd in samenwerking met het instituut van Amsterdam. Subsidie: f 24.000,--.

Beleidsterrein cultuur

Aanvrager: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Activiteit: Presentatie geschiedenisboek voor het onderwijs in samenwerking met de provincie Limburg. Beschrijving: In het kader van het cultuureducatiebeleid en de bevordering van de belangstelling voor de eigen identiteit willen LGOG en provincie dit boek presenteren in aanwezigheid van de doelgroep, te weten enige klassen uit het onderwijs. Subsidie: f 12.500,--.

Aanvrager: Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde Activiteit: Organisatie Dialect-, naam-, letter- en geschiedkundig congres. Beschrijving: In het kader van het 25e werkjaar organiseert de vereniging een congres met als thema "Het land van Sente Servas in taal en geschiedenis". Naar verwachting zullen een honderdtal mensen deelnemen uit zowel Nederlands- als Belgisch-Limburg. Subsidie: f 2.500,--.

Aanvrager: Vereniging Limburgse Dialect- en Naamkunde Activiteit: Redactie en publicatie van bibliografie van de Nederlands-Limburgse Naamkunde. Beschrijving: De vereniging heeft geconstateerd dat er in Nederlands Limburg een naamkundige bibliografie ontbreekt. Voor Belgisch-Limburg bestaat wel een dergelijke bibliografie. In het kader van een evenwichtige spreiding van het cultuuraanbod en de bevordering van het Limburgs als streektaal wordt voor Nederlands Limburg eveneens een bibliografie gerealiseerd. Subsidie: f 1.600,--.

Aanvrager: Vereniging Veldeke Activiteit: Presentatie Limburgse plaats- en gemeentenamen. Beschrijving: Veldeke heeft plaats- en gemeentenamen in dialect gereed en wil deze officieel via de provincie presenteren. Subsidie: f 5.000,--.

Aanvrager: Stichting Ondersteuningsgroep Theater Netwerk Activiteit: Jaarprogramma van activiteiten van deze theatergroep voor verstandelijk gehandicapten. Beschrijving: Met optredens voor een breed publiek zijn de gehandicapten in de gelegenheid om buiten de beschutte wereld van de gehandicaptenzorg te laten zien wat hun artistieke mogelijkheden zijn, hetgeen een belangrijke bijdrage kan leveren aan hun gevoel van eigenwaarde. Daarnaast worden de "normale" burgers geconfronteerd met verstandelijk gehandicapten en hun belevingswereld, hetgeen kan bijdragen aan meer begrip. Subsidie: f 23.000,-- (f 1.000,-- per voorstelling met een maximum van 23 voorstellingen).

Aanvrager: Stichting Dans Theater Kharisma Activiteit: Danstheatervoorstelling IJdelheid/De Tafel Beschrijving: Thema van deze danstheatervoorstelling is de zoektocht naar de tijd die ons in haar macht heeft en dan weer te snel en dan weer te langzaam verloopt. Ons gevecht met de tijd en wat daar van overblijft is niet meer dan een meetbare periode waarbinnen iets of iemand onomkeerbare vergankelijkheid ervaart, ook en zelfs vergroot, in het theater. Opzet is om in samenwerking met Limburgse kunstenaars te komen tot een Limburgse multidisciplinaire voorstelling die regionaal, euregionaal en landelijk voor een breed publiek kan worden vertoond. Subsidie: f 17.500,--.

Aanvrager: Stichting Venlose Revue Activiteit: Opvoering Venlose revue "Waat ennen tied II" Beschrijving: Heropvoering in het kader van de millenniumviering van de door Frans Boermans ten dele herschreven Venlose revue uit 1980, waarvan de inhoud was gebaseerd op de bevrijding in 1945 en het naoorlogs herstel van Venlo, maar nu zijn climax vindt in de millenniumviering met twee nieuwe bedrijven die de realiteit behandelen. Subsidie: f 25.000,--.

Aanvrager: Gemeente Beek Activiteit: Inter-Limburgse culturele samenwerking gemeenten Beek (NL) en Zutendaal (B). Beschrijving: Expositie met als thema "Verbindingen" door vormgevers van de nieuwe toekomst. Medewerking wordt verleend door de kunstacademies van Maastricht en Genk. Het thema is als volgt uitgewerkt: verbindingen tussen beide gemeenten over de grens heen, de samenwerking tussen beide genoemde kunstinstituten en kunst als medium/communicatiemiddel om verbindingen tot stand te brengen. Subsidie: f 10.000,--.

Aanvrager: Stichting Weerter initiatief voor Nieuwe Geluiden (SWING) Activiteit: Muziekfestival Jazz & Blues in Raytown. Beschrijving: Jaarlijks Jazz & Bluesfestival op binnen- en buitenpodia in de Weerter binnenstad tijdens het eerste weekend van juni. Er zijn niet alleen muziekoptredens, maar ook workshops dans, zang enz. Bovendien wordt er een workshop georganiseerd speciaal gericht op jongeren. Subsidie: f 7.500,--.

Aanvrager: Stichting Heerlen Open Centrum voor de Kultuur (SHOCK) Activiteit: Kongolees Cultuurdorp waarmee vele facetten van de hedendaagse Kongolese cultuur getoond worden. Het dorp zal in vijf gemeenten worden aangeboden. In elke gemeente zullen drie voorstellingen worden gehouden. Beschrijving: In het Kongolees Cultuurdorp worden workshops dans, gitaar, zang en percussie aangeboden. Verder is er het festival "Rumba/Soukous", een Kongolese eucharistieviering, een soiree dansant, de uitvoering van de musical "Bwake Nzoto", een videokamer met film en muziek en een markt van Kongolese producten. De aanvrager was voornemens de activiteit in vijf regio's uit te voeren met drie voorstellingen per regio. Aangezien het de eerste keer is dat SHOCK een dergelijk evenement organiseert is afgesproken dat een en ander in eerste instantie wordt beperkt tot drie voorstellingen in één regio. Subsidie: f 4.500,--.

Aanvrager: Stichting Schinderhannes 2000+ te Roermond Activiteit: Herschrijven Opera Bouffe Schinderhannes. Beschrijving: Het opnieuw zetten, corrigeren, arrangeren en drukken van de orkestpartituur en orkestpartijen van de Opera Bouffe Schinderhannes van de Limburgse 19e-eeuwse componist Emile Seipgens. Wanneer dit gereed is zal het Koninklijk Roermonds Mannenkoor het initiatief nemen om dit werk opnieuw uit te voeren. In 1995 is deze opera door het koor reeds in ruwe vorm uitgevoerd in totaal acht uitvoeringen en een bezoekersaantal van 4.800. Subsidie: f 5.000,--.

Aanvrager: Stichting Bospop te Weert Activiteit: Organisatie Popfestival Bospop 2000. Beschrijving: Bospop is na Pinkpop het meest aansprekende festival in Limburg. De programmering van dit popfestival is gebaseerd op een mix van nationale en internationale toppers, waarbij tevens ruimte wordt gegeven aan amateur-groepen. Het geheel wordt omlijst door een festivalmarkt en ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum in 2000 zullen ook andere cultuurvormen zoals theater worden gepresenteerd. Subsidie: f 8.000,--.

Aanvrager: Stichting Jazz Orchestra Brownie Speaks te Maastricht Activiteit: Twee projecten, te weten een Bachproject en een Euregionaal project. Beschrijving: Big Band Brownie Speaks bestaat uit (pas) afgestudeerden aan het conservatorium te Maastricht. Het jaar 2000 is uitgeroepen tot Bachjaar. Brownie Speaks wil een koppeling maken tussen Bach en hedendaagse muziek en zal dit doen door de Brandenburgse concerten van Bach te arrangeren voor Big Band. Voor het tweede project worden bekende en onbekende talenten uit de euregio verzocht een arrangement voor Brownie Speaks te schrijven. De stukken worden in een concertreeks uitgevoerd en vastgelegd op de tweede CD van de Band die in de loop van 2000 wordt opgenomen. Met dit project wordt uitwisseling beoogd van jazzcultuurinvloeden over de grenzen heen. Subsidie: f 17.500,--.

Aanvrager: Stichting "Ht Evenement" te Valkenburg a/d Geul Activiteit: Cultureel evenement met muziek, theater en life-style. Beschrijving: Organisatie en uitvoering van een openluchtevenement in en rond het kuurpark te Valkenburg op 8, 9 en 10 september 2000. Naast muziek zal in het programma gestreefd worden naar een aanbod van theater en/omusical. In de randprogrammering komen meerdere podia voor kleinere programma's. Daarnaast wordt er ruimte geboden voor presentaties, ontvangsten, life-style fair etc. Het is de bedoeling dat dit evenement uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend festijn. Subsidie: f 50.000,--.

Aanvrager: Stichting Nuova Practica Activiteit: Twee concerten oude muziek. Beschrijving: Concerten door basorkest en vocaal ensemble in variabele bezetting. Op het programma staan een concert voor twee trompetten van Vivaldi en De Winter van Vivaldi, alsmede The Inchanted Forrest van Geminiani. De voorgenomen concerten vormen een aanvulling op het bestaande cultuuraanbod en worden gehouden in Parkstad Theater Heerlen en het Theater a/h Vrijthof. Subsidie: f 2.000,--.

Aanvrager: Stichting "Oude Stijl" Jazzclub Zuid-Limburg Activiteit: Diverse concerten van traditionele jazzstijlen. Beschrijving: De stichting organiseert negen concerten per jaar en bemiddelt gratis bij plaatsing van orkesten in Limburg. Op deze wijze worden ontwikkelingskansen geschapen voor nieuw en jong talent door het ter beschikking stellen van podia en deelname aan samenwerkingsprojecten met professionele organisaties. Gelet op het bezoekerspubliek en de programmering van Euregionale bands wordt tevens gestalte gegeven aan grensoverschrijdende cultuuruitwisseling. Subsidie: f 5.000,--.

Aanvrager: Stichting Mozartfestival i.o. Activiteit: Mozartfestival in Parkstad Limburg. Beschrijving: De basis van het festival bestaat uit de uitvoering van alle muziekdramatische werken van Mozart. Het gaat om in totaal 24 werken, waarvan 21 opera's en 3 pantomimes. Gedurende het festival zullen diverse opera's te zien zijn die nog nooit in Nederland werden vertoond. De opera's zullen tijdens de maand september
2000 worden uitgevoerd door het Kameroperagezelschap uit Warschau en het Limburgs Symfonie Orkest. Het in
1998 opgerichte Parkstad kamerorkest zal in deze maand op vele plaatsen en diverse podia in Parkstad Limburg Mozartconcerten verzorgen. Voor alle leerlingen van de muziekscholen zal gedurende het schooljaar 2000/2001 Mozart centraal staan. Vanuit de muziekscholen van Parkstad zal het onderwijs actief worden benaderd. Subsidie: f 100.000,--.

Aanvrager: Commissie Internationaal blaaskapellenfestival Beringe Activiteit: Internationaal blaaskapellenfestival te Beringe. Beschrijving: Driedaags evenement van volksmuziek met muziekgroepen uit verschillende landen. De korpsen komen uit de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en Frankrijk. De activiteit richt zich met name op Limburg, maar zal door zijn uitstraling ook de euregio bereiken. Naar schatting 6.000 bezoekers zullen het evenement bijwonen. Subsidie: f 10.000,--.

Aanvrager: Stichting Oogstdankfeesten Berg aan de Maas Activiteit: Organisatie van de oogstdankfeesten te Berg aan de Maas. Beschrijving: Een van de kernactiviteiten is de oogststoet waaraan jaarlijks circa 400 figuranten deelnemen, tien praalwagens, diverse muziek-gezelschappen en optredende artiesten. De stoet beeldt telkens een ander cultureel thema uit. Naast de stoet is er een scala aan activiteiten zoals een oogstrally, pleinfeest, kinderactiviteiten en optredens van onder meer het Limburgs Straattheater. Daarnaast is er nog een bruidsstoetendefilé waarbij elke woonbuurt een bruiloft uitbeeldt met een bepaald cultureel thema. Subsidie: f 15.000,--.

Aanvrager: Reuzengilde Gigantius te Maastricht Activiteit: Reuzenfeest. Beschrijving: Op 3 en 4 juni 2000 wil het Reuzengilde Gigantius in Maastricht voor de zesde maal een groot historisch Reuzenfeest organiseren. Zaterdag 3 juni zal in het teken staan van straattheater in de Maastrichtse binnenstad en een grote middeleeuwse markt op het Vrijthof. Op zondag 4 juni brengt het Reuzengilde "Mie es 2000 jaor Mestreech" in een grote historische stoet met deelnemers uit binnen- en buitenland. In deze stoet zullen een groot aantal hoogtepunten uit de geschiedenis van Maastricht worden uitgebeeld. Gelet op de invloed van tal van regionale en internationale gebeurtenissen op de geschiedenis van Maastricht zal het gigantenfeest een dienovereenkomstige uitstraling hebben. De jeugd uit de regio zal via projecten op de basisscholen nauw bij dit initiatief betrokken worden. Meer dan 2.500 mensen, waarvan het grootste deel afkomstig uit Limburg, zullen actief aan de stoet deelnemen. Gedacht moet worden aan regionale en internationale muziekkorpsen, zangkoren, toneelgezelschappen, straatartiesten, schutterijen en vier Limburgse reuzen. Verder zijn uitgenodigd volksculturele groepen en reuzen uit de rest van Nederland, België, Spanje, Engeland, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Er worden meer dan 100.000 bezoekers verwacht. Subsidie: f 25.000,--.

Aanvrager: Fotogroep Maastricht Activiteit: Jubileumtentoonstelling. Beschrijving: De Fotogroep Maastricht viert in 2000 haar 40-jarig bestaan. De tentoonstelling bestaat uit ongeveer 200 fotowerken en een aantal in groot formaat uitgevoerde foto-objecten. Dit groot aantal fotowerken is samengesteld uit series van 10 werken per lid en werken van bekende oud-leden. De tentoonstelling vindt plaats van 25 mei tot en met 19 juni 2000 in (waarschijnlijk) de Dominicanerkerk te Maastricht. ter gelegenheid van het jubileum zal tevens een jubileumboek worden uitgegeven. Subsidie: f 3.000,--.

Beleidsterrein sport

Aanvrager: American Sports Promotion Foundation Europe Activiteit: Promotie Amerikaanse teamsporten, waaronder flagball (non-touching football). Beschrijving: Aanbieden van "flagball/american football" aan de jeugd in Limburg door middel van een aantal activiteiten zoals schoolprojecten, na-schoolse programma's, kamps en clinics en (boven)lokale wedstrijden. Hiervoor zijn uitrusting, trainers en coaches nodig. Bij de activiteiten wordt samengewerkt met de lokale sportverenigingen. De organisatie heeft via de euregio-werkgroep ook in België en Duitsland aandacht gevraagd voor haar activiteiten. Symbiose tenslotte is ingezet voor de promotie. Subsidie: f 5.000,--.

Aanvrager: Blerickse Schaakvereniging Activiteit: NK Snelschaken voor de jeugd 2000. Beschrijving: Eendaags toernooi voor de jeugd tot 20 jaar. In de voormiddag zijn de voorrondes en de finales worden 's middags gespeeld. Er wordt gespeeld in vijf leeftijdscategoriën, zowel bij de meisjes als bij de jongens. Deelname staat open voor jeugdleden van schaakverenigingen aangesloten bij de KNSB. Subsidie: f 3.000,--.

Aanvrager: Stichting Schaakvrienden Venlo Activiteit: Landenwedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Beschrijving: In de periode van 21 t/m 27 augustus 2000 worden een internationale landenwedstrijd, een internationaal open toernooi en een internationaal weekend vierkamp georganiseerd. De zes sterkste grootmeesters uit Nederland en Duitsland zullen tegen elkaar in het strijdperk treden. Alle leden van de Limburgse schaakverenigingen zullen worden uitgenodigd. Daarnaast zullen vis TV en krant de thuisschakers eveneens worden aangespoord om deel te nemen. De organisatie verwacht in totaal 300 deelnemers. Subsidie: f 6.000,--.

Aanvrager: Stichting Atletiek Gala Kerkrade Activiteit: Internationaal atletiekgala "Kerkrade Classic". Beschrijving: Tijdens het atletiekgala op 3 juni 2000 wordt naast de Kerkrade Classic 2000 (EEA-baanatletiekevenement) eveneens de Eurode (5 Engelse mijl tussen Herzogenrath en Kerkrade) en het Parkstad estafettekampioenschap (10 x 200m) voor basisscholen georganiseerd. Deze nevenevenementen maken komend jaar voor het eerst deel uit van het programma. Subsidie: f 10.000,--.

Aanvrager: Limburgse School Atletiek (LSA) comité Activiteit: Limburgse schoolatletiekwedstrijden 2000. Beschrijving: De atletiekwedstrijden voor de Limburgse basisscholen worden in 2000 voor de 31e maal gehouden. De wedstrijden bestaan uit een tweetal voorronden in Venlo en Sittard en de finalewedstrijden in Sittard. Deelnemers zijn vooral de scholen uit kleinere gemeenten. Subsidie: f 5.000,--.

Aanvrager: Stichting Promotie Gehandicapten Nederland (SPGN) Activiteit: WK zitvolleybal dames. Beschrijving: Van 23 t/m 28 mei 2000 wordt in Maastricht het WK zitvolleybal voor gehandicapte dames georganiseerd. Naast het WK worden als neven- activiteiten georganiseerd een scholenproject voor basisscholen en middelbare scholen uit Maastricht, clinics, trainingen, workshops en demonstraties. Het WK is een eenmalige activiteit en heeft tot doel het stimuleren en promoten van de gehandicaptensport. Subsidie: f 25.000,--.

Aanvrager: Stichting Cauberg Run-Bike-Run Activiteit: Organisatie Run-Bike-Run wedstrijd te Valkenburg a/d Geul. Beschrijving: Op 9 april 2000 vindt de 5e editie plaats van de Run-Bike-Run wedstrijd Vilt-Valkenburg. Het betreft diverse duathlonwedstrijden voor verschillende doelgroepen (jeugd, recreanten, bedrijventeams, scholen en gezinnen). De organisatie verwacht 500 deelnemers, waarvan 200 jeugdigen. Het evenement is mede bedoeld als ondersteuning voor de kandidaatstelling voor het NK. Subsidie: f 5.000,--.

Aanvrager: Stichting Wielersport Heuvelland i.s.m. TWC Maaslandster Activiteit: Internationale Heuvellandtweedaagse voor junioren. Beschrijving: Op 13 en 14 mei 2000 zal voor de 10e keer de internationale heuvellandtweedaagse voor junioren (17/18-jarigen) worden gehouden. Naast de wielerwedstrijd zijn er ook schoolprojecten voor de jeugd (7- en 8-jarigen). De wielerwedstrijd is als wereldbekerwedstrijd opgenomen op de UCI-kalender. Er worden 25 ploegen verwacht, waaronder 15 uit het buitenland. Subsidie: f 10.000,--.

Aanvrager: Europese stichting zaalhockey 2000. Activiteit: Europacup zaalhockey voor landskampioenen. Beschrijving: Van 17 t/m 20 februari 2000 zal in Venlo de Europacup zaalhockey voor landskampioenen (C-groep) gespeeld worden. Aan het toernooi nemen 10 landen deel. Nederland zal worden vertegenwoordigd door VHC Venlo. Het toernooi is mede bedoeld voor het werven van leden en vrijwilligers voor de zaalhockeysport. Subsidie: f 10.000,--.

Aanvrager: Atletiekvereniging Heythuysen Activiteit: Nederlands kampioenschap veldlopen 2000. Beschrijving: Op 5 maart 2000 organiseert de atletiekvereniging Heythuysen, in samenwerking met de KNAU, het Nederlands kampioenschap veldlopen voor junioren en senioren. Het is voor het eerst sinds 15 jaar dat het kampioenschap weer in Limburg plaatsvindt Naast het kampioenschap is onder meer een aantal trimlopen georganiseerd over diverse afstanden. Er worden circa 600 deelnemers verwacht. Subsidie: f 5.000,--.

Aanvrager: Stichting Coriolade te Heerlen Activiteit: Internationale wedstrijd Cyclocross. Beschrijving: Op 13 februari 2000 wordt in Heerlen een internationale wedstrijd cyclocross verreden. Dit zijn jaarlijks terugkerende wedstrijden die door de UCI aan steden worden toegekend. Het betreft een categorie I wedstrijd in het kader van de wereldbekerstrijd veldrijden. De verwachting is dat 10.000 bezoekers uit binnen- en buitenland het evenement zullen bijwonen. Subsidie: f 10.000,--.

Aanvrager: Symbiose Activiteit: Limburgse sportontmoeting 2000. Beschrijving: De Limburgse sportontmoeting is een jaarlijks terugkerend evenement rondom de uitreiking van waarderingsprijzen voor (aankomende) sporttalenten. De uitreiking in 2000 is gepland in de maand mei. In afwijking met andere jaren zal in 2000 extra aandacht worden besteed aan:
* flash-back laatste decennia 20e eeuw;
* betrekken brede publiek /de burger;
* aanwezigheid van sportverenigingen bij evenement;
* naast standaardprijzen nu ook een prijs voor een vereniging met bijzondere inzet en een inter-Limburgse sportprijs. Subsidie: f 35.000,--.

Aanvrager: Stichting Powerman Holland te Venlo. Activiteit: Internationaal jeugdkamp en congres. Beschrijving: Van 5-8 mei 2000 vindt in Venray een internationaal jeugdkamp en congres plaats. De activiteiten zijn gericht op jeugdigen van 14 t/m 20 jaar uit 17 Europese landen en op hun coaches. Het betreft een combinatie van duathlotrainingen en congresonderdelen. Er wordt aandacht besteed aan wederzijdse uitwisseling van ervaringen en culturele uitwisseling. Aan de activiteiten nemen 250 jeugdigen en 40 begeleiders deel. Subsidie: f 10.000,--.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie