Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bussemaker bezorgd over toename malafide flexwerk Westland

Datum nieuwsfeit: 23-12-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 23 december 1999

KAMERLID BUSSEMAKER BEZORGD OVER TOENAME MALAFIDE FLEXWERK IN WESTLAND

Het PvdA Tweede Kamerlid Jet Bussemaker is bezorgd over de toename van malafide loonbedrijven en uitzendbureaus in het Westland. Ze zei dit tijdens de uitreiking van de 'flexengel'. Deze prijs is ingesteld door het FNV en wordt uitgereikt aan het bedrijf dat het beste met uitzendkrachten omgaat.

Volgens Bussemaker biedt de wet WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairen) mogelijkheden om aparte maatregelen tegen de malafide praktijken in het Westland te treffen. Bussemaker denkt dat vakbeweging en de werkgevers het verschijnsel kunnen bestrijden door het instellen van een meldpunt voor bonafide bedrijven. Ook zouden bonafide uitzendbureaus meer ondersteunt moeten worden in het opzetten van een goede bedrijfsvoering.

Voor meer informatie
PvdA voorlichting: 070-318 26 96 / 06-65 35 27 05

Speech Jet Bussemaker:

Den Haag, 23 december 1999

Embargo tot 16.00 uur

Speech Jet Bussemaker (Tweede Kamerlid PvdA en voorzitter van de jury) tijdens uitreiking van de 'Flexengel', 23 december 1999 in Amsterdam

Ik voel me vereerd dat ik vandaag als voorzitter van de jury de Flexengel mag uitreiken. Het uitdelen van een prijs is leuk: genomineerd worden voor een prijs is nog leuker. En het allerleukste is natuurlijk de hoofdprijs te krijgen. Maar voordat ik vertel wie de gelukkige is, hou ik de spanning er nog even in. Eerst iets over het beleid en de praktijk over uitzendwerk. Toen ik mei 1998 in de Tweede Kamer kwam ging het eerste grotere debat dat ik moest voeren over de reparatiewetgeving over de wet `flexibiliteit en zekerheid', ook wel de flexwet genoemd. De wet zelf was toen al gepasseerd - het ging `slechts' om aanpassingen op onderdelen van de wet die 1 januari 1999 in zou gaan. Maar dat `slechts' bleek ingewikkelder dan we dachten. Het debat duurde 8 uur en er moest wel zo'n 6 keer geschorst worden omdat de problematiek te ingewikkeld bleek- en alle aanwezigen af en toe het spoor bijster waren. Vertel mij dus niet dat de wet ingewikkeld is. Ingewikkeld, omdat er rekening moet worden gehouden met veronderstelde arbeidsverledens, die veel gecompliceerder zijn dan bij een vaste baan. Ingewikkeld omdat de wet een fasesysteem kent dat per individu anders uit kan werken. En ingewikkeld omdat er drie partijen zijn - de uitzendkracht, het uitzendbureau en de inlener - waarvan de consequenties voor verschillende sociale zekerheidsregelingen niet altijd duidelijk zijn. Sinds dat debat heb ik gezien hoe de vakbeweging en uitzendorganisaties geprobeerd hebben iedereen voor te bereiden op de wet. Ik herinner me nog een lange bijzonder dag op stap met Han Westerhof - met zijn vijven in zijn autootje het hele land door - van een koekjesfabriek in Zaandam, naar een uitzendbureau in Utrecht en vervolgens naar DSM in Heerlen. Onderwijl vertelde Han ons verhalen uit de praktijk, als hij al niet via zijn mobiele telefoon moest onderhandelen met flexwerkers en uitzendbureaus. Ik herinner me ook nog een bezoek aan het kantoor van Randstad in Amsterdam. Daar was een grote tent opgezet om alle medewerkers die uiteindelijk uitvoering moesten gaan geven aan de wet voor te lichten. Het waren er honderden en ik besefte toen goed de doorwerking van de wet. Ik zag soms vertwijfelde gezichten van mensen die het niet meer begrepen, maar ik zag ook de goede samenwerking tussen vakbeweging en uitzendorganisaties. Dat is iets om trots op te zijn. De flexwet is belangrijk gebleken. Al ging - en gaat - er nog wel eens wat mis. En dan doel ik niet zozeer op de sectoren waarin niet bijtijds afspraken zijn gemaakt over de consequenties van de wet, zoals de scholen die dreigden kinderen naar huis te sturen omdat ze geen vervanger konden aanstellen. Dat ligt niet aan de wet. Dat de wet 'rigide' zou zijn, zoals sommige politici toen riepen, is dan ook nonsens. Integendeel. De wet vergroot de zekerheid van flexwerkers, en dat werd tijd ook. Het voorkomt dat flexwerkers tot in lengte van dagen het ene tijdelijke contract na het andere krijgen, zonder enig zicht op zekerheid. De wet biedt veel ruimte aan werkgevers en werknemers om voor de eigen sector tot een specifieke regeling te komen. Dat veronderstelt wel dat beide partijen bereid zijn om, volgens goed gebruik in polderland, met elkaar tot afspraken te komen en daarbij enige creativiteit tonen. Veel van de problemen rond de flexwet kwamen voort omdat met de wet pas duidelijk werd hoe er eerder met flexwerkers werd gesold. Nu dat niet meer kan moet men op zoek naar nieuwe oplossingen. Er is meer denkbaar dan de oude patronen van ofwel een voltijdse vaste aanstelling, ofwel ontslag. Positieve voorbeelden laten zien dat er andere oplossingen zijn. In het onderwijs kan men bijvoorbeeld met vervangingspools werken. Daarin kunnen schoolbesturen samenwerken om zeker te zijn van vervanging bij ziekte of verlof van een docent. Wat voor het onderwijs geldt, gaat ook op voor andere sectoren zoals de omroep, de sport en de kunstwereld. Ik verwacht veel van meer poolvorming, sector of regionaal opgezet, om tijdelijke tekorten aan arbeidskrachten, of dat nu komt door piek en ziek of door verlof van werknemers op te vangen. Zo'n poolvorming kan ook flexwerkers en jonge werknemers die ervaring op willen doen een kans bieden. Zorgen naar aanleiding van de flexwet heb ik me wel gemaakt. Met name waar werkgevers de mazen in de wet al te gemakkelijk proberen te gebruiken. Ik heb het afgelopen jaar nogal wat brieven gekregen wat flexwerkers die toch opeens ontslagen worden, die zonder pardon 3 maanden naar huis worden gestuurd om daarna een nieuw contract te krijgen of die onterecht bij ziekte of werkloosheid geen uitkering krijgen. De wet kan die individuele gevallen niet oplossen, hoe vervelend ook. Hoewel het invoeren van een `flexwerk-toets' in de sociale zekerheid geen kwaad zou kunnen. Immers, in de driehoek uitzendkracht, inlener en uitzendbureau zijn de consequenties anders dan in een situatie van werkgever-werknemer. Een actueel voorbeeld is het invoeren van een eigen risico in ZW. Dat pakt m.n. voor kleine uitzendbureaus slecht uit. Een ander voorbeeld zijn de rechten van uitzendkrachten bij ziekte en werkloosheid. Vaak is onduidelijk of de werkgever loon moet doorbetalen of dat de flexwerker een beroep op de ZW kan doen. Het resultaat is dat een uitzendkracht nogal eens geen uitkering krijgt, terwijl ze er wel recht op hebben. Meer informatie kan helpen. Maar er zou ook, volgens afspraken in het regeerakkoord, geëxperimenteerd kunnen worden met een andere systematiek van toelatingseisen. Een `flexwerk-toets' kan bijdragen aan het tijdig signaleren van problemen. Recente problemen geven eens te meer aan dat niet alleen naar de letter van de wet, maar ook naar de geest van de wet gehandeld moet worden. Daar valt nog veel te verbeteren. Van de bedrijven die gedomineerd zijn voor de `flexengel' kan dan ook gezegd worden dat ze handelen naar de geest van de wet - en vaak meer dan dat, bijvoorbeeld door flexwerkers kansen op opleiding te bieden, of ze uit te nodigen voor bedrijfsfeestjes. Ondertussen ontstaan er in het uitzendwezen wel nieuwe problemen. Laat me er een noemen waar ik me ernstig zorgen over maak. Dat betreft de toename van niet te controleren malafide loonbedrijven en uitzendbureaus in met name het Westland. Dat heeft met name het laatste jaar een enorme vlucht genomen. Malafide bureaus, die zich vestigen zonder dat er ook maar enige controle mogelijk is op hun werkzaamheden, nemen illegaal werknemers in dienst die vervolgens geen enige bescherming bieden. Hier ontstaat een arbeidsmarkt buiten de arbeidsmarkt die buitengewoon schadelijk is voor zowel uitzendbureaus als werknemers. Arbeidsomstandigheden die in Nederland niet voor horen te komen zijn het gevolg; het niet meer kunnen overleven van vaak kleinere, bonafide uitzendbureaus een ander gevolg. De oplossing moet niet gezocht worden in een jacht op illegalen. Maar er moet wel iets gebeuren aan de controle van uitzendbureaus en bescherming van uitzendkrachten. Als politicus neem ik daarin mijn verantwoordelijkheid. Ik zie mogelijkheden in het gebruik maken van een artikel in de wet WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairen) om voor deze sector aparte maatregelen te treffen. Maar ook de vakbeweging en de werkgevers kunnen iets doen. Bijvoorbeeld door een meldpunt voor bonafide bedrijven in te stellen. En door bonafide, kleine uitzendbureaus, vaak opgezet door allochtonen, te ondersteunen in goede bedrijfsvoering. Veel van de betrokkenen zijn hier vandaag aanwezig: moge dit een startpunt zijn om in goed overleg, zoals we dat kennen van de flexwet, tot afspraken te komen. Wij hebben op dit punt immers, mede door de flexwet, een positie hoog te houden. De buurlanden, zo kan ik U uit partijpolitieke contacten vertellen, zijn buitengewoon geïnteresseerd in de wijze waarop Nederland omgaat met flexibele arbeid. Hoewel we ons taalgebruik met wel eens aan moet passen. Duitsers zullen eerder praten over `Innovation und Gerechtigkeit' als ze het over flexibiliteit en zekerheid hebben. En van Franse collega's heb ik geleerd het woord flexibiliteit niet in de mond te nemen: dat staat voor hen gelijk aan het sluiten van een pact met de duivel. Maar wanneer we het `travail souplesse' noemen, blijken de meningen veel minder ver uit elkaar te liggen. Zie de introductie van de 35-urige werkweek in Frankrijk die mede bedoeld is de flexibiliteit te vergroten. Genoeg nu over achtergronden en problemen. Tijd voor de prijsuitreiking. Een jury heeft het nooit gemakkelijk, en zo was dit ook deze keer. De voorselectie had de jury een overzicht van bedrijven gegeven die het goed doen - de bovengenoemde problemen kwamen daar dan ook niet voor. Maar ook dan is de keuze ingewikkeld. Wat telt zwaarder: of flexwerkers in aanmerking komen voor scholing, of dat ze in aanmerking komen voor een eindejaarsuitkering en een kerstpakket krijgen? Bij de uiteindelijke beoordeling heeft de jury zich laten leiden door deze andere en aspecten, zoals: krijgen flexwerkers goede instructies, worden ze gerespecteerd en hebben ze kans op een vaste aanstelling. Dat heeft geleid tot een duidelijke nummer 1. Maar niet iedereen kan nr 1 staan. Eerst de eervolle vermeldingen: die gaan naar Pharmacia Upjofn, Lovink BV en Power Pack Europe. Allemaal bedrijven die goed voor uitzendkrachten zorgen. Nu nummer 3. Dat is geworden: de Receptieservice uit Rijswijk, een dochter van de Nederlandse Veiligheidsdienst. Uitzendkrachten krijgen een vergelijkbare opleiding aangeboden als vaste medewerkers, en een belangrijke groep uitzendkrachten is in vaste dienst genomen. Uitzendbureau, ondernemingsraad, uitzendkrachten als de vertegenwoordiger van het bereid hebben een zelfde visie, hetgeen duidt op duidelijkheid en betrouwbaarheid. De jury maakt zich wel enige zorgen over de toekomst. Wijzigingen in de CAO maakt de toekomst enigszins ongewis. Wij hopen dan ook dat de veiligheidsdienst volgend jaar niet te boek zal komen te staan als `De Flex-Bengel'. Liever beschouwen we het als een aanmoedingsprijs, om volgend jaar mogelijk de Engel te kunnen ontvangen. Op de tweede plaats staat Drukker International, een diamantslijperij voor industriële toepassingen uit Cuyk. En wat is er mooier dan juist op deze plaats in de Nieuwe Uilenburgerstraat, dichtbij de roots van de eerste vakbond (de diamantbewerkersbond) en het begin van het primaire bedrijfsproces, zo'n bedrijf een prijs te geven. Juist hier kregen de beginselen van de vakbeweging vorm. Dat nu juist bij Drukker geen CAO van toepassing is heeft niets met de diamantbewerkers van nu te maken. Drukker volgt vrijwillig en volledig de naast-gelegen MTB-CAO. Dat uitzendkrachten dezelfde lonen en toeslagen krijgen heeft de jury gewaardeerd. De jury heeft ook begrepen dat het bedrijf ruimte maakt voor minder eenvoudig plaatsbare groepen. Het bedrijf ademt de sfeer uit van `erbij horen'. De emancipatie van de uitzendarbeid is hier dagelijkse praktijk. De jury heeft geconstateerd dat het bedrijf het aanbod van het uitzendbureau ziet als kweekvijver. De maximale termijn van drie maanden uitzenden wordt tweeledig beoordeeld. Enerzijds is de jury van mening dat de instroom van uitzendkrachten hierdoor krachtig gestimuleerd wordt. Anderzijds kan hierdoor wel een extra proefperiode ontstaan. Maar al met al - een welverdiende tweede plaats. En dan, uiteindelijk, de eerste plaats. Die wordt toegekend aan ....Kijlstra beton uit Drachten.Het onderzoeksrapport zegt over dit bedrijf: `Kijlstra beton zou een schoolvoorbeeld kunnen zijn voor andere bedrijven. Alle ondervraagden laten zien dat het mogelijk is om uitzendkrachten net zo goed te behandelen als het eigen personeel'. De flexengel is volgens de jury mede daarom wel besteed aan dit bedrijf. De gelijke behandeling van uitzendkrachten en vast personeel is bijna vanzelfsprekend binnen de onderneming, aldus de uitzendkrachten. Toegang tot opleidingen voor uitzendkrachten wegen ook zwaar, evenals de duidelijkheid die uitzendkrachten krijgen over mogelijkheden en verwachtingen, bijvoorbeeld als het gaat om de mogelijkheden een vaste aanstelling te krijgen. De recht toe recht aan aanpak werd door de jury hoog gewaardeerd. De waardering voor Kijlstra Beton valt samen te vatten in de argumentatie die bij de nominatie door de intermediair werd genoemd: `Het bedrijf vertoont respect voor uitzendkrachten'. Moge dat als opdracht voor alle bedrijven gelden: respect en waardering voor uitzendkrachten. Van harte gefeliciteerd. ??

1

5

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...