Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA: Levensloop moet keuzevrijheid burgers vergroten

Datum nieuwsfeit: 23-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Den Haag, 23 december 1999

CDA start Jaar van de Generaties

Levensloopbeleid moet keuzevrijheid burgers vergroten

2000 Wordt voor het CDA het Jaar van de Generaties. Periodes van onderwijs, werk en zorg lopen in de moderne levensloop steeds meer door elkaar heen. Overheidsbeleid en economie zijn daar onvoldoende op ingespeeld. Daardoor wordt de belasting van de verschillende leeftijdsfasen steeds onevenwichtiger waardoor de solidariteit tussen generaties onder druk komt te staan. Dit is de telkens terugkerende boodschap in het eind december verschijnende themanummer van Christen-Democratische Verkenningen over Levensloopbeleid. In een reeks van artikelen worden voorstellen gedaan voor modern levensloopbeleid op terreinen als onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen etc. Het themanummer verschijnt letterlijk aan de vooravond van 2000: voor het CDA het Jaar van de Generaties.

Drs. P. (Peter) Cuijvers (senior stafmedewerker van de Nederlandse Gezinsraad) zet in het openingsartikel uiteen waar de moderne levensloop onder meer verschilt van de traditionele. Jongeren krijgen later kinderen (de verlengde jeugdfase) en het aantal paren van 55-plus zonder kinderen (lege nestfase) groeit. "Relatievorming, huwelijk en ouderschap zijn niet meer de ondeelbare trias, maar drie onderscheiden momenten in de levensloop. Ook op latere leeftijd is er sprake van een nieuwe fasering doordat de momenten van uit huis gaan van kinderen en verweduwing ver uit elkaar komen te liggen. Dit leidt tot een toename van het aantal 'mogelijke leefsituaties'. Volgens Cuijvers is het probleem dat als gevolg van deze ontwikkeling in combinatie met het huidige beleid de belasting van de verschillende levensfasen zich onevenwichtig ontwikkelt. "De fasen waarin men het al zwaar heeft worden steeds zwaarder belast terwijl omgekeerd de lichtere fasen steeds meer voordeel krijgen." Zorg en welvaartsverschillen spelen hier een cruciale rol. Gezinsvorming en het verlaten van de arbeidsmarkt worden in dit opzicht schrikbeelden, "ze worden geassocieerd met verlies in plaats van winst". Na het uit huis gaan en zelfstandig of samenwonen groeit de welvaart explosief, in de gezinsfase neemt de welvaart enorm af: dit noemt men het 'gezinsdal'. Bij het uit huis gaan van de kinderen groeit die weer om na de pensionering opnieuw te dalen." Deze welvaartsontwikkeling leidt tot calculerend inkomstengenererend gedrag in alle levensfasen. Dit draagt het gevaar in zich dat ouderen, ouders en kinderen tegen elkaar worden uitgespeeld.
'Ouderschap en zorg zelf voor je rekening nemen is dubbel onvoordelig, vrijwilligerswerk doen tijdens je studie ristkant etc"

Modern levensloopbeleid
Cuijvers pleit voor een constructief overheidsbeleid en een flexibele economie om genoemde problemen aan te pakken. Wat het overheidsbeleid betreft, bepleit hij de invoering van een ouderschapsstelsel in plaats van een kostwinnersstelsel, "die integraal wordt ingevoerd en als basis gaat fungeren van het sociale stelsel."

Financiële ondersteuning van de ouderschapsfase kan door:

de invoering van tax-credits (te financieren uit de tarieven voor hogere inkomens en winsten),

verhoging van de kinderbijslag of een vorm van opvoedgeld,

het invoeren van levensloop spreidingsarrangementen voor bijvoorbeeld hypotheken met een oplopend rentepercentage (goedkoop voor jonge gezinnen).

In het kader van een flexibeler economie bepleit Cuijvers de invoering van een 'dubbelstelsel' waarbij een aantal functies in de dienstverlening (ook die van de overheid) vervuld worden in meerdere ploegen. Zo wordt ouderschap en werk makkelijker te combineren. Bovendien worden zo files teruggedrongen. Vervolgens zet Cuijvers uiteen wat er per levensfase in het beleid zou moeten veranderen. Een selectie.

(Aanstaande) ouders moeten keuzevrijheid hebben van geboortemoment, zorgverdeling en zorgarrangement. Langere openstelling van consultatiebureaus, een door ouders zelf beheerde coöperatieve creche in de wijk, zouden de combinatie van werk en zorg voor de kinderen kunnen vergemakkelijken.

Jongeren moeten eerder kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, via het eerder partieel maken van de leerplicht en het niet meer binden van studiefinanciering aan leeftijd of schooltypen. Dit betekent een gedeeltelijke oplossing van de personeelsschaarste als gevolg van ontgroening;

Leeftijdloze sociale zekerheid
Dr. E. Smolenaars (sociaal wetenschappelijk onderzoeker) stelt in het artikel 'De leeftijdloze levensloop' de inkomensbescherming bij individuele keuzemogelijkheden centraal. Mede door toedoen van sociale zekerheidsregelingen is er sprake van een driedeling in de levensloop: met een tijd om te leren (studiebeurzen, jongerenuitkeringen, jeugdloon), een tijd om te werken/zorgen (kinderbijslag, gunstige belastingvoet voor echtparen die werk/zorg verdelen, werknemersverzekeringen) en een tijd om te rusten (AOW, pensioen, ouderenaftrek).
Smolenaars wil een loopbaanonderbrekingsbeleid waarbij recht wordt gedaan aan de individuele keuzen van mensen om de loopbaan te onderbreken of na het 65-ste levensjaar door te werken. "Voor de hand ligt een andere verdeling van arbeid over de levensloop: met veertig jaar premieopbouw voor aanvullend pensioen maar dan gerekend vanaf het allereerste moment van werken (ook studentenvakantiebaan) tot na het vijfenzestigste jaar. Ook niet-arbeidsjaren als leer- en zorgjaren zouden naar Duits voorbeelden mee kunnen tellen bij pensioenopbouw. Het huidige sociale zekerheidsbeleid perkt individuele keuzemogelijkheden in belangrijke mate in. Een leeftijdloze sociale zekerheid wordt gestimuleerd door:

activiteitenbeleid in plaats van werkgelegenheidsbeleid. Het gaat niet om betaalde arbeid maar om de combinatie van activiteiten gedurende de levensloop. " Dit gaat in tegen de paarse leus van werk, werk en nog eens werk'. Concreet: onderwijs toegankelijk maken c.q. houden voor alle leeftijdsgroepen, effectueren van een recht op deeltijdarbeid, zorgactiviteiten erkennen en pensioengaten repareren.

Controle op de consequente naleving van het verbod op leeftijdsdiscriminatie.

Financieel-juridische maatregelen. In plaats van fiscale begunstiging van consumptieve bestedingen met een 'appeltje voor de dorstkarakter' via levensverzekeringen, lijfrentepolissen en koopwoningen zou inkoop van diensten (thuiszorg, kinderopvang, opleidingen) sterker fiscaal moeten worden begunstigd.

Bouwstenen voor een nieuw levensloopbeleid
In de Slotbeschouwing zet drs. G. Dolsma (beleidsmedewerker CDA-Tweede Kamerfractie) de knelpunten in het huidige beleid op een rijtje en formuleert zij een aantal bouwstenen voor een modern levensloopbeleid.

De knelpunten zijn:

de sociale zekerheid, met name volksverzekeringen en pensioen, die veelal uitgaat van de traditionele levensloop;

de organisatie van de solidariteit tussen verschillende samenlevingsverbanden: de grote druk op de gezinsfase en de fase van de ouderdom;

opleiding en scholing worden te zeer vanuit het perspectief van de employability (de economische waarde) bekeken; de nadruk bij onderwijs en opleiding ligt teveel op de jeugdfase.

Verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en solidariteit zijn in de christen-democratische visie begrippen die met elkaar samenhangen. "Respect voor en bescherming van verbanden van burgers die hun verantwoordelijkheid vormgeven hoort daarbij. Overheidsbeleid dient dus de keuzevrijheid van mensen om in de verschillende levensfasen voor zichzelf en voor anderen op verschillende wijze zelfstandigheid vorm te geven te ondersteunen en mogelijk te maken."

Vanuit deze visie worden een aantal bouwstenen voor een nieuw levensloopbeleid geformuleerd:

Levensloop en inkomen: gezinsdal overbruggen

Kosten voor wonen, zorg, kinderopvang en studie maximeren aan een bepaald percentage van het inkomen. Als de kosten de draagkracht overstijgen, subsidieert de overheid deze kosten

Verhoging kinderbijslag

Zelf sparen voor verlof

Kosten hypotheek spreiden over verschillende levensfasen

Staatschuldreductie
Huidige generaties mogen hun verantwoordelijkheid niet afschuiven of toekomstige generaties.

Pensioenen
In de huidige pensioenregelingen zitten belemmeringen om een andere levensloop te kiezen dan de standaardlevensloop. Aanpassing van pensioenregelingen is echter een zaak van werkgevers en werknemers.

Voor meer informatie: CDA-Partijvoorlichting, telefoon 070-3424814/817; 06-53225950.

Den Haag, 22 december 1999

CDA voltooit vernieuwing management Partijbureau

Meindert Stolk nieuwe directeur CDA-bureau

Per 1 januari is drs. Meindert Stolk (34) benoemd tot directeur van het landelijke Secretariaat van het CDA. Met deze benoeming voltooit het CDA-bestuur de vernieuwing van de top van het partijbureau. Behalve Stolk zijn sinds de zomer van dit jaar op het CDA-bureau in Den Haag in dienst getreden: drs. T. Alex Krijger (32) als hoofd Politiek Bestuur en drs. Joep M.H. Mourits (42) als directeur Communicatie. De drie nieuwe medewerkers vormen het managementteam van het Partijbureau. Ook kreeg afgelopen zomer het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in de persoon van dr. Ab Klink (41) een nieuwe directeur.

Meindert Stolk werkte tot voor kort bij de Vereniging Mitex, de werkgeversorganisatie voor de modedetailhandel, Hij was al eerder (1989-1993) werkzaam bij het CDA als beleidsmedewerker Buitenland. Stolk studeerde bedrijfseconomie aan Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Stolk is al vele jaren actief binnen de partij. Zo was hij onder meer lid van het landelijk CDJA-bestuur en maakte hij deel uit van het Dagelijks Bestuur van CDA Zuid Holland. Momenteel is hij als gemeenteraadslid actief in de plaatselijke politiek.

E-politics
Met de vernieuwing van het management van het Partijbureau geeft het bestuur van het CDA een impuls aan het partijbureau nieuwe stijl. Meer dan voorheen zal het partijbureau fungeren als servicebureau voor de 85.000 CDA-leden. Komend voorjaar worden initiatieven ontplooid op het terrein van partijontwikkeling, mede met behulp van de vernieuwde inzet van de CDA-media.
Naast een forse aanpassing van de CDA-bladen zal er volgend voorjaar veel worden geïnvesteerd in interactieve communicatie. Kort aangeduid met de slogan CDA gaat in e-politics. Alle afdelingen (ruim 500) wordt de mogelijkheid geboden om via het internet zichzelf te presenteren en te communiceren. Het CDA zal alle afdelingen in de gelegenheid stellen om vrijwel kosteloos deel te nemen aan een CDA-netwerk. Alle afdelingen krijgen een eigen internetsite en emailadressen.

Daarnaast kunnen in de loop van komend jaar de CDA-leden deel gaan uitmaken van de zogenoemde CDA-community. Iedere CDA-er krijgt via een internetplatform verschillende mogelijkheden, zoals

Op eigen behoefte en maat toegesneden informatie over politieke ontwikkelingen (gepersonaliseerde informatie);

Toegang tot allerlei debatgroepen onder CDA-leden;

Deelname aan consultaties en besluitvormingstrajecten. Ook zal de CDA-publiekssite (www.cda.nl) fors worden aangepast.

Permanente Campagne
De vernieuwing van het management heeft ook tot doel om de zogenoemde permanente campagne te intensiveren. Op basis van kiezersonderzoek en CDA-themas zal een strategie worden ontwikkeld die het CDA in staat moet stellen beter in contact te komen met nieuwe kiezersgroepen. Voor volgend jaar staan onder meer op het programma: solidariteit tussen de generaties tot uitdrukking komend in levensloopbeleid (beleid dat gericht is op de wens van velen om in alle levensfasen meer ruimte te krijgen voor combinaties van betaald en onbetaalde arbeid, zorg en scholing; Jaar van de generaties), migratie en asiel, ruimtelijke ordening, vitale democratie en het Centrum voor politiek, religie en spiritualiteit.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...