Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: positie van alphahulpen

Datum nieuwsfeit: 23-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26814000.006 brief sts vws inzake de positie van alphahulpen
Gemaakt: 29-12-1999 tijd: 13:55


3


26814 Emancipatiebeleid 2000

nr. 6 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 december 1999


1. Inleiding

In de motie-Bussemaker van 29 april 1999 (TK 26 206, nr. 9) is gevraagd om een integrale notitie over de rechtspositie van de alphahulpen, in het bijzonder ten aanzien van de onderlinge samenhang tussen de sociale zekerheid, de pensioenopbouw en de fiscaliteit. Tevens werd naar alternatieven gevraagd en naar de budgettaire consequenties ervan. In de bijlage treft u een ambtelijke notitie aan die een integraal beeld geeft van de rechtspositie van de alphahulpen
*). Verder staan daarin twee extreme, theoretisch denkbare scenario's uitgewerkt over de toekomstige vormgeving van de alphahulpverlening.

Het Kabinet heeft op basis van die integrale notitie en binnen de daarin weergegeven extrema een eigen optie uitgewerkt waarin de thuiszorgvoorziening «ondersteuning bij eenvoudige, huishoudelijke werkzaamheden» (= de huidige hulpverlening via alphahulpen) kan worden gegoten met ingang van 2001. Die laatste optie, waar het Kabinet uiteindelijk voor gekozen heeft, licht ik in de volgende paragrafen toe.


2. Overwegingen

Het Kabinet heeft zich gebogen over de vraag waar we met de alphahulpverlening naar toe willen. Bij de beantwoording van die vraag heeft het Kabinet verschillende perspectieven van belang geacht: de sociale zekerheid, de economische zelfstandigheid, de betaalbaarheid, het zorgvolume, de arbeidsmarkt, maar natuurlijk ook de wens van de alphahulpen zelf.

Verder speelt het gegeven dat per 1 januari 2001 de voordelige fiscale positie van de alp-hahulpen verdwijnt in het kader van het nieuwe belastingregime. Voor hen ontstaat door het vervallen van de invorderingsvrijstelling over hun inkomen als alphahulp een gelijke behandeling met tweeverdieners die beiden een looninkomen hebben. Los van het koopkrachteffect (dat wordt namelijk door meerdere factoren bepaald) resulteert die gelijkheid evenwel in een financiële achteruitgang van hetgeen zij aan hun werkzaamheden als alphahulp overhouden. Dat brengt het risico met zich mee dat de werving in het arbeidsmarktsegment waar de alphahulp tot nu toe wordt geworven , wordt bemoeilijkt omdat het financieel minder aantrekkelijk wordt om tegen de lagere opbrengst als alphahulp te gaan werken.

Afhankelijk van de gedragsreacties van de alphahulpen op de veranderde inkomsten uit werk na invoering van het nieuwe fiscale stelsel (blijft men beschikbaar als alphahulp of gaat men weg) zouden meer of minder ernstige problemen kunnen ontstaan voor mensen die een indicatie hebben voor hulpverlening. Gezien het tekort aan alphahulpen dat nu al bestaat, is dat een groot risico. Dat risico kan alleen worden beperkt wanneer een concurrerende rechtspositie en een concurrerend inkomensniveau kan worden geboden om zodoende voldoende aantrekkingskracht uit te kunnen oefenen op de arbeidsmarkt voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Bij de afweging heeft het Kabinet voorts rekening gehouden met het feit dat de werkgevers in de thuiszorg de opname van circa 67.000 werknemers ineens op 1 januari 2001 (zij worden dan in werknemers gemeten ineens anderhalf keer zo groot) niet in één klap aan kunnen.

Bij het zoeken naar een evenwichtig compromis tussen de verschillende beleidsafwegingen biedt de analyse van de integrale notitie in hoofdstuk 2 belangrijke aanknopingspunten. Hoewel er onaantrekkelijke aspecten zitten aan de positie van de alphahulp blijkt het oordeel uiteindelijk iets genuanceerder te liggen. Daarbij doel ik ondermeer op het gegeven dat de alphahulpen thans deels wel verzekerd zijn, maar daar niet altijd premie voor hoeven te betalen en dat zij deels niet verzekerd zijn, maar daarbij statistisch genomen geen groot verzekeringsrisico vormen.


3. Het duale systeem

Alles afwegende heeft het Kabinet er voor gekozen om bij de inwerkingtreding van het nieuwe belastingstelsel per 1 januari 2001 voor de ondersteuning bij de eenvoudige, huishoudelijke werkzaamheden te gaan werken met een duaal systeem. Dit systeem houdt het volgende in:

De huidige alphahulp kan alphahulp blijven in de huidige huishoudhulpconstructie. Met het oog op de effecten van het nieuwe belastingstelsel wordt dan echter de beloning opgetrokken naar het maximumbedrag van schaal 1 van de CAO-Thuiszorg.

Degenen die de eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden die de functie van alphahulp inhoudt, willen verrichten, krijgen echter ook de mogelijkheid aangeboden om dit te doen in dienst van de thuiszorginstelling, als werknemer dus in de CAO-Thuiszorg en ingeschaald in schaal 1 (= circa 100% WML - circa 127% WML).

De keuzemogelijkheid geldt dus voor oude en voor nieuwe gevallen.

Het product van de ondersteuning bij eenvoudige, huishoudelijke arbeid kan dus via twee redelijke gelijkwaardige wegen (alphahulp danwel CAO-hulp) tot stand komen.

Voordeel van deze duale constructie is dat de werknemersstatus werving onder andere doelgroepen mogelijk maakt, terwijl degenen die niet zouden willen veranderen niet hoeven te veranderen. Deze keuzemogelijkheid vermijdt onrust, biedt een garantie voor de continuïteit van de zorgverlening, is voor werkgevers technisch uitvoerbaar en is financieel inpasbaar.


4. Kosten en dekking

Het duale systeem leidt in combinatie met de belastingherziening enerzijds tot meerkosten voor de hulpverleningsvorm van «ondersteuning bij eenvoudige, huishoudelijke werkzaamheden» en anderzijds tot hogere ontvangsten aan belastingen. De loonkosten van beide keuzes in het duale systeem (alphahulp danwel CAO-hulp) zijn immers hoger dan die van de huidige alphahulp, maar ze zijn wel lager dan de loonkosten van een Thuishulp A. In plaats van het huidige, relatief lage COTG-tarief van de alphahulp komt er met ingang van 2001, bij het van kracht worden van het nieuwe belastingstelsel, een nieuw, hoger COTG-tarief voor «ondersteuning bij eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden». Dat COTG-tarief vormt dan een mix van de kosten van de alphahulp en de CAO-hulp uit schaal 1. Door een scherpe calculatie zal dat meer richting het huidige alphahulptarief dan richting het huidige thuishulptarief uit moeten kunnen komen. De hieruit voortvloeiende kostenstijging c.q. kostenverschuiving zal door een inspanning van alle betrokken partijen moeten worden gedekt c.q. opgevangen.

a. De met het vervallen van de invorderingsvrijstelling in de alphahulpverlening gemoeide middelen (ad f75 miljoen) zullen worden ingezet.

b. De per saldo uitgavenstijging in de sfeer van de sociale zekerheid zal worden opgevangen binnen de ijklijn SZA.

c. Vanuit het uitgavenkader van VWS zal circa f10 miljoen worden bijgedragen.

d. De sociale partners in de CAO-Thuiszorg zullen in het kader van hun volgende CAO-onderhandelingen en/of via de ruimte die in het kader van het benchmarkproject blijkt een bijdrage van f20 miljoen moeten bijdragen.

e. De vakbonden moeten akkoord gaan met het plaatsen van de voormalige alphahulp in schaal 1 van de CAO-Thuiszorg (ca. 103% WML - ca. 127% WML).

f. In COTG-verband moet een apart tarief voor de «ondersteuning bij eenvoudige, huishoudelijke arbeid» tot stand moeten komen. Dat tarief moet en kan ook aanzienlijk lager uitvallen dan het huidige tarief voor de Thuishulp A.

De voorziene uitbreiding van de capaciteit van de ondersteuning bij eenvoudige, huishoudelijke arbeid (bovenop de thans geldende capaciteit van 17,3 miljoen uur) zal tegen het nieuwe tarief worden ingezet.

Uit de punten d, e en f vloeit voort dat aan effectuering van deze optie het bereiken van overeenstemming met sociale partners en het COTG vooraf dient te gaan. Het duale systeem is dus pas werkelijkheid nadat het overleg met de betrokkenen over de voorgaande punten in positieve zin is afgerond.


5. Afronding

Gegeven de afweging van de diverse in paragraaf 2 vermelde aspecten heeft het Kabinet het duale systeem geaccordeerd. De randvoorwaarde voor de effectuering van het duale systeem is dat de externe betrokkenen hun medewerking verlenen in de beoogde zin. Ik zal dan ook begin 2000 de externe betrokkenen gaan benaderen (LVT, vakbonden, COTG). Na gebleken overeenstemming zal ik met de betrokkenen een informatiecampagne opzetten om te bereiken dat gebrek aan informatie in 2001 niet tot onnodige en onverwachte (arbeidsmarkt)reacties zal leiden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

A..M. Vliegenthart


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...