Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag BuZa over NAVO ministeriele vergadering, NUC en EAPR

Datum nieuwsfeit: 23-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Veiligheidsbeleid

Afdeling Veiligheids- en Defensiebeleid

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 23 december 1999
Kenmerk DVB/VD 516/99
Blad /5
Bijlage(n) 4
Betreft NAVO ministeriële vergadering, NUC, EAPR, 15 en 16 december
1999

Zeer geachte Voorzitter,

Op 15 december vond de vergadering van de Noordatlantische Raad op ministerieel niveau plaats, gevolgd door de NATO-Ukraine Commission (NUC) en op 16 december de Euro-Atlantische Partnerschapsraad (EAPR). Het communiqué van de Noordatlantische Raad alsmede de voorzitterschapsverklaring van de EAPR en de verklaring inzake de NUC is bijgesloten.

Tijdens de Noordatlantische Raad stonden vier onderwerpen centraal: de Europese veiligheids- en defensie-identiteit, de situatie op de Balkan, Rusland, inclusief de situatie in Tsjetsjenië en National Missile Defence/massavernietigingswapens.

EVDI

In mijn interventie heb ik mij geconcentreerd op de agenda voor de volgende maanden. Nederland is zeer tevreden dat de versterking van de tekortkomingen op het gebied van militaire capaciteiten van de EU-landen tijdens de Europese Raad van Helsinki prominent aandacht heeft gekregen. De 'headline goals', zoals in Helsinki overeengekomen, zullen in EU-kader in de komende maanden verder moeten uitgewerkt. Door de NAVO zal nu met voorrang aandacht moeten worden geschonken aan de modaliteiten van de 'uitleenmechanismes' van de NAVO aan de EU. Terzake zijn door Nederland de afgelopen weken nadere voorstellen gedaan. Voor de verbetering van de defensiecapaciteiten is het verder van belang datvoortvarend door wordt gewerkt aan de verdere implementatie van het Defence Capabilities Initiative. Het werk in de EU over de 'headline goals' en DCI zullen hierbij elkaar wederzijds kunnen versterken.

In Helsinki is besloten dat Portugal als komend EU-voorzitter met nadere voorstellen zal komen over de verdere uitdieping van de relatie EU-NAVO en de positie van de zes niet-EU NAVO-landen. Nederland streeft in dit kader naar de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking tussen de EU en NAVO, die de beide organisaties in staat zal stellen op dagelijkse basis nauw samen te werken.

Over de relatie van de EU met de zes niet-EU Europese NAVO-landen heb ik opgemerkt dat Helsinki op dit gebied een belangrijke stap is geweest. Het is nu zaak de voorstellen nader uit te werken. Nederland streeft naar een zo groot mogelijke participatie van de zes, vanuit de overtuiging dat het proces van het Europees veiligheids- en defensiebeleid geen nieuwe scheidslijnen in Europa mag scheppen.

Ook in de interventies van andere landen is er met nadruk op gewezen dat de uitwerking van de relatie tussen de EU en de NAVO en de mate van betrokkenheid van de zes niet-EU NAVO-landen prioritaire aandacht verdienen en dat daaraan door de EU met voorrang gewerkt zal moeten worden. In het verlengde hiervan is in het communiqué aan deze twee onderwerpen veel aandacht besteed. Hierbij is onder meer benadrukt dat het voor de betrokkenheid van de niet-EU Europese Bondgenoten van belang is een oplossing te vinden die voor alle bondgenoten aanvaardbaar is. Deelname van de niet-EU Europese bondgenoten aan EU-geleide operaties zal de effectiviteit daarvan vergroten en direct bijdragen tot de vitaliteit van de Europese pilaar van de NAVO. De NAVO onderschrijft volledig het doel van de EU, zoals in Helsinki vastgelegd, om de modaliteiten te ontwikkelen voor een nauwe relatie tussen EU en NAVO.

Balkan

T.a.v. de situatie in Bosnië zijn van veel kanten de positieve ontwikkelingen genoemd van het afgelopen jaar, die onder meer blijken uit het feit dat het afgelopen jaar meer ontheemden zijn teruggekeerd naar hun woonplaatsen. Mijnerzijds is het belang benadrukt dat grote aandacht zal blijven uitgaan naar het oppakken van de oorlogsmisdadigers, in het bijzonder Karadzic en Mladic.

Inzake Kosovo is tevens stilgestaan bij de voortgang die sinds juni
1999 met name door KFOR in Kosovo is geboekt. Ondanks deze voortgang op een groot aantal terreinen, dient nog veel te gebeuren, vooral op het gebied van inter-etnisch geweld. Door allen is onderstreept dat KFOR streng zal moeten blijven optreden tegen alle uitwassen, van welke kant die ook komen. Van veel kanten is zorg uitgesproken over de onderbezetting en onderfinanciering van UNMIK, hetgeen onder meer totgevolg heeft dat KFOR voorlopig allerlei civiele taken zal moeten blijven vervullen. Voorts het belang benadrukt van het aanblijven van Russische eenheden in KFOR, zowel voor de operatie in Kosovo, als voor de bredere relatie met Rusland. Tevens vond een discussie plaats over de situatie in Montenegro, waarbij ik erop heb aangedrongen dat dit onderwerp hoog op de agenda van het bondgenootschappelijk overleg blijft staan.

Rusland en Tsjetsjenië

Mijnerzijds is opgemerkt dat het van groot belang is te investeren in de relatie met de Russische Federatie op de lange termijn en dat de NAVO dient te vermijden Rusland in een geïsoleerde positie te plaatsen. In het communiqué zijn de communicatielijnen naar de Russische Federatie opengehouden. De NAVO blijft groot belang hechten aan consultaties en praktische samenwerking met Rusland, op basis van het raamwerk van de Stichtingsakte. De voortgang in de consultaties t.a.v. Kosovo in de Permanente Gemeenschappelijke Raad wordt erkend (waarbij overigens op Russische aandrang op dit moment alleen over Kosovo wordt overlegd), evenals het feit dat de praktische samenwerking tussen de NAVO en de Russische troepen in SFOR en KFOR goed verloopt. Tegelijkertijd wordt evenwel onderstreept dat de verdere ontwikkeling van de samenwerking afhangt van het respect van Rusland voor internationale normen en verplichtingen. In dit kader wordt grote zorg uitgesproken over het conflict in Tsjetsjenië. In het bijzonder worden de Russische dreigementen tegen ongewapende burgers, zoals in Grozny, veroordeeld. Refererend aan onder meer de verplichtingen in OVSE-kader en de principes van de Stichtingsakte, wordt Rusland dringend verzocht zo groot mogelijke terughoudendheid te betrachten, af te zien van het gebruik van geweld tegen burgers, hun rechten te beschermen, humanitaire hulp te faciliteren en samen te werken met hulporganisaties. De Russische Federatie wordt opgeroepen een politieke oplossing te zoeken en de politieke dialoog met de Tsjetsjeense vertgenwoordigers op te vatten, en daarbij goed gebruik te maken van het bezoek van de OVSE-voorzitter aan de regio.

Tevens wordt gesteld dat Rusland zich in de Kaukasus niet houdt aan de afspraken die in het kader van het CSE-verdrag voor de zgn. flanklimieten zijn gemaakt. Voor de NAVO-landen is inwerkingtreding van het aangepaste CSE-verdrag alleen voorzienbaar indien alle verdragspartijen, dus inclusief de Russische Federatie, zich aan de in het verdrag voorziene limieten houden (para 40).

De voorziene vergadering van de Permanente Gemeenschappelijk Raad met de Russische Federatie vond geen doorgang, door afwezigheid van de Russische Minister van Buitenlandse Zaken. Overigens zal wel op 20 december een PGR op het niveau van ambassadeurs plaatsvinden te Brussel.

Een oorspronkelijk op de ochtend van de 16de voorziene debriefing door de Noorse OVSE-Voorzitter Vollebaek van zijn reis naar de regio kon geen doorgang vinden, aangezien deze wegens verdere bemiddelingspogingen in de regio niet op tijd in Brussel aanwezig kon zijn.

Para 32/National Missile Defence.

In het communiqué is vastgelegd dat, op basis van een eerder, tijdens de Washington-top overeengekomen voornemen (para 32 van het Communiqué), de NAVO zich de komende twaalf maanden zal bezinnen op opties voor vertrouwenwekkende maatregelen, verificatie, non-proliferatie, wapenbeheersing en ontwapening met betrekking tot massavernietigingswapens. De verschillende NAVO-fora zullen beleidsopties op deze gebieden in beschouwing nemen in een proces waarvan de uitkomsten zullen worden voorgelegd aan de ministeriële NAR van december 2000. Nederland is tevreden met de uitkomst zoals vastgelegd in het communiqué. In de aanloop naar de NAVO-Raad heeft Nederland zich actief ingezet voor een werkelijke, inhoudelijke invulling van dit proces. Als enige bondgenoot heeft het hiertoe schriftelijke voorstellen ingediend. Als bijlage bij deze brief vindt u de tekst van de Nederlandse voorstellen, zoals ingediend in de NAVO, die tijdens het proces in de betreffende NAVO-fora in beschouwing zullen worden genomen.

Tijdens de discussie over dit onderwerp heb ik gewezen op de ongunstige ontwikkelingen die zich de laatste tijd op het gebied van nucleaire wapenbeheersing en ontwapening hebben voorgedaan, en op het feit dat de NAVO een rol van betekenis kan spelen om het tij van deze ontwikkelingen te keren.

Verder is stilgestaan bij de Amerikaanse plannen voor raketverdediging, het zogenaamde National Missile Defense (NMD). Zoals bekend zal de Amerikaanse president deze zomer een beslissing nemen over de daadwerkelijke operationalisering van een NMD-systeem, dat een verdediging moet bieden tegen de

dreiging die uitgaat van de toenemende proliferatie van rakettechnologie naar landen als Noord-Korea en Iran. De NAR kreeg over dit onderwerp een briefing van Amerikaanse zijde. Van verschillende zijden, waaronder door Nederland, is zorg uitgesproken over deze ontwikkeling en werd de vraag gesteld of de Amerikaanse plannen de meest geschikte reactie op deze dreiging vormen, mede in het licht van de mogelijke consequenties hiervan voor strategische verhoudingen en de eventuele uitwerking op (non-)proliferatie en wapenbeheersing. Hierop is van Amerikaanse zijde gesteld dat de plannen het ABM-verdrag niet in gevaar mogen brengen, en dat het besluit pas zal worden genomen na volledige consultatie met de Bondgenoten.

In de EAPR stond de situatie in Kosovo centraal. De speciale afgezant voor Kosovovan de Secetaris Generaal van de VN, dr. B Kouchner, gaf een briefing terzake en wees daarbij op de urgentie opvolging te geven aan committeringen die zijn gedaan met betrekking tot de financiering van UNMIK en de beschikbaarstelling van civiele politie.

En marge van de vergaderingen had ik onder meer een gesprek met de Minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, waarin deze onder meer Nederland bedankte voor de Nederlandse financiële bijdrage (f 700.000) ten behoeve van de ontplooiing van het Oekraïense KFOR contingent.

De Minister van Buitenlandse Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...