Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bordeelverbod per 1 oktober 2000 officieel verleden tijd

Datum nieuwsfeit: 28-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

28.12.99

Bordeelverbod per 1 oktober 2000 officieel verleden tijd

Per 1 oktober 2000 verdwijnt het algemeen bordeelverbod uit het wetboek van strafrecht. Dat schrijft minister Korthals in een brief aan de Tweede Kamer. De inwerkingtreding van wetswijziging komt een aantal maanden later dan gepland. Daarmee komt de minister tegemoet aan een verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten tot meer voorbereidingstijd voor gemeenten. Dit omdat volgens de VNG de gemeentelijke besluitvorming over plaatselijke
prostitutieverordeningen meer tijd vergt, een aantal gemeenten in de zomermaanden over een beperkte handhavingcapaciteit beschikt en er bovendien rondom het EK 2000 extra inzet van de politie gevergd wordt.

Met de opheffing van het algemeen bordeelverbod kunnen gemeenten de vrijwillige prostitutie beter reguleren. Tegelijkertijd worden vormen van exploitatie van prostitutie waarbij sprake is van geweld of misbruik of waarbij minderjarigen betrokken zijn, strenger gestraft. De strafmaxima op deze vormen van exploitatie zijn verhoogd van één naar zes jaar. Het zogenoemde klachtvereiste voor het plegen van seksuele handelingen met een prostitué(e) tussen twaalf en zestien jaar is afgeschaft. Verder kan de klant van een minderjarige prostituee worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaar. Tot op heden was hij niet strafbaar wanneer de prostituee zestien jaar of ouder was. Dit alles is het gevolg van de opheffing van het algemeen bordeelverbod. Deze wetswijziging is op 26 oktober jl. in de Eerste Kamer aanvaard.

Achtergrond

Het bordeelverbod geldt sinds 1912 in Nederland. Net als veel andere Europese landen kende Nederland daarvoor geen algeheel verbod op bordelen. Er waren wel gemeenten die op lokaal niveau een meer of minder restrictief beleid voerden. Prostitutie als zodanig is nooit strafbaar geweest in Nederland.

Prostitutie en de exploitatie doen zich in verschillende vormen voor. Er zijn prostitutiebedrijven, raamprostitutie, escortservices en straatprostitutie. Prostitué(e)'s werken zelfstandig dan wel in een ander verband met een exploitant of souteneur. De aard van het verschijnsel en de positie die het in de samenleving inneemt, maken het moeilijk een goed zicht te krijgen op de omvang ervan. Zeer ruw geschat werken er tussen 15.000 en 30.000 personen in de prostitutie. Naar schatting is ongeveer 40 procent van het aantal prostitué(e)'s afkomstig uit niet EU-landen en verblijft illegaal in Nederland.

Doel wetswijziging

Dat prostitutie bestaat is een gegeven, ook voor de overheid. Dat vraagt om een realistische benadering. De exploitatie van vrijwillige prostitutie wordt toegestaan en genormaliseerd. Daarentegen zullen schadelijke vormen van exploitatie van prostitutie krachtig worden bestreden. De wetswijziging heeft zes hoofddoelstellingen:
* beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie;
* verbetering van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie;

* bescherming van minderjarigen tegen sexueel misbruik;
* verbetering van de positie van de prostitué(e);
* ontvlechten van prostitutie en criminele randverschijnselen;
* terugdringen van prostitutie door illegale vreemdelingen.

Als gevolg van de opheffing van het algemene bordeelverbod en de legalisering van exploitatie van vrijwillige prostitutie zal de overheid het prostitutiewezen kunnen sturen en reguleren. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om een lokaal vergunningenbeleid voeren. Door legalisering van de prostitutiesector kan deze zich ontdoen van criminele randverschijnselen als drugscriminaliteit en vuurwapenhandel. Strafbaarstelling van exploitatie van onvrijwillige prostitutie en het verhogen van de sancties, maken een effectiever strafrechtelijk optreden mogelijk. De afzonderlijke strafbaarstelling van het voordeel trekken uit seksuele handelingen van een minderjarige levert een bijdrage aan de bestrijding van sexueel misbruik van minderjarigen.

Regulering van de exploitatie van prostitutie en het aanbrengen van een scheiding tussen verboden en niet verboden vormen van die exploitatie zullen de rechtspositie en de werkomstandigheden van de prostitué(e) verbeteren.

Gemeentelijk prostitutiebeleid

Opheffing van het algemene bordeelverbod maakt de weg vrij voor gemeenten om een effectief beleid te voeren. De gemeenten zullen bij algemene plaatselijke verordening (APV) vergunningstelsels introduceren voor de plaatselijke prostitutiesector. Justitie heeft in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG een Handboek lokaal prostitutiebeleid gemaakt. Het handboek wordt nog dit jaar aangeboden aan de gemeenten, de politieregio, de arrondissementsparketten van het Openbaar Ministerie, de Gidsen, de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en diverse andere belanghebbenden.

In de gemeentelijke vergunningenstelsels zullen de volgende zaken aan bod kunnen komen.

* Gemeenten zullen een vestigingsbeleid voeren; daarmee kan invloed worden uitgeoefend op lokalisering van de bedrijven. Een prostitutiebedrijf mag het woon- en leefklimaat van een buurt niet verstoren. De vestiging van een bedrijf dient in overeenstemming te zijn met planologische regels (bestemmingsplan) en met de leefmilieuverordening.

* Gemeenten zullen de integriteit en levenswandel van beheerders en exploitanten in de prostitutiesector gaan controleren. Voor de afgifte van een vergunning zal de gemeente antecedentenonderzoek naar beheerder en exploitant doen.

* Er worden regels gesteld ten aanzien van de inrichting van een bedrijf: bijvoorbeeld minimumafmeting van de werkruimte, hygiëne en brandveiligheid.

* Voorschriften inzake de bedrijfsvoering. Die voorschriften betreffen de positie en de status van de prostitué(e); d.w.z. bescherming van de lichamelijke en geestelijke integriteit; geen minderjarige prostitué(e)'s, geen prostitué(e)s zonder een geldige verblijfstitel, en het voorkomen van overlast voor de buurt.

Handhaving

De wetswijziging vormt een goed instrumentarium voor een effectieve bestrijding van strafwaardige vormen van exploitatie van prostitutie en de daarmee nauw samenhangende mensenhandel. Scheiding van geoorloofde en niet geoorloofde vormen van exploitatie van prostitutie maken een gericht bestuurlijk en strafrechtelijk optreden mogelijk.

Voor de handhaving van het beleid zijn afspraken in de lokale driehoek tussen bestuur, Justitie en politie in een zogenoemd handhavingsarrangement nodig. Zon arrangement geeft zicht op de prostitutiesector in een gemeente, een analyse van de bestaande risicos in de sector, een prioriteitstelling in de handhaving en een plan van aanpak daarbij. Het Handboek lokaal prostitutiebeleid bevat adviezen en aanbevelingen ter uitwerking van een handhavingsarrangement. De bestrijding van mensenhandel is in de handhaving een belangrijke prioriteit.

Bestrijding van mensenhandel en illegale vreemdelingen in de prostitutie

Er zal krachtig worden opgetreden tegen personen die financieel voordeel genieten van personen die onvrijwillig in de prostitutie werkzaam zijn. Prioriteit daarbinnen heeft de bescherming van slachtoffers van mensenhandel.

Gemeenten zullen in hun voorschriften opnemen dat illegale prostitué(e)'s niet mogen werken in prostitutiebedrijven. Personen die geen geldige verblijfstitel hebben of die hier in de zogenoemde vrije termijn van drie maanden blijven of een toeristenvisum hebben, mogen niet in de prostitutie werkzaam zijn.

Vreemdelingen van buiten de EU zullen voorlopig geen verblijfsvergunning krijgen om in de prostitutie te gaan werken. Slachtoffers van mensenhandel die getuigen of aangifte doen krijgen een verblijfsvergunning voor tenminste de duur van het onderzoek, zij kunnen daarna onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Illegale prostituees die terugkeren naar hun land van herkomst kunnen in aanmerking komen voor een zogeheten terugkeerregeling (d.i. ticket, en financiële tegemoetkoming).

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie