Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Volksgezondheid over drugbeleid-medicinale cannabis

Datum nieuwsfeit: 28-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.224 brief min vws over het drugbeleid-medicinale cannabis
Gemaakt: 28-12-1999 tijd: 17:22


4

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en

de Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Onderwerp

Drugbeleid/Medicinale cannabis

Tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissies voor VWS en Justitie van


9 december jl. over de Voortgangsrapportage Drugbeleid 1997-1999 heb ik toegezegd over een aantal onderwerpen de Tweede Kamer nader te informeren.

Feitelijke informatie over het cannabisgebruik onder basisschoolleerlingen

De afgelopen weken zijn er verschillende signalen in de pers verschenen over een toenemend aantal kinderen van 10 à 11 jaar dat verslaafd zou zijn aan cannabis of sterkere middelen. Ik doel hiermee op de opmerkingen van de Arnhemse Korpschef Daniel en de Rotterdamse politiefunctionaris De Vlieger. Het Gelders Centrum voor Verslavingszorg heeft mij te kennen gegeven de opvatting van de heer Daniel niet te onderschrijven.

Uit de wetenschappelijke gegevens die voorhanden zijn blijkt niet dat het gebruik van softdrugs of harddrugs onder jonge kinderen toeneemt. Uit het 1996 Peilstationsonderzoek naar onder andere het softdruggebruik onder scholieren van 10 jaar en ouder, blijkt dat het ooit-gebruik van cannabis onder 10 en 11-jarigen minder dan 1 procent bedraagt. Dit percentage is al sinds 1984 stabiel. Het aantal inschrijvingen bij de ambulante verslavingszorg van cliënten jonger dan 12 jaar was in 1998 lager dan in 1996 en 1997.

In geheel Nederland waren in 1998 67 kinderen jonger dan 12 jaar ingeschreven bij de ambulante verslavingszorg vanwege gokken, gebruik van alcohol of drugs. Van deze


67 kinderen waren er vier die vanwege cannabisgebruik ingeschreven stonden.

Het Peilstationsonderzoek is onlangs herhaald. De kerngegevens van dit onderzoek zal ik in de Voortgangsrapportage Drugbeleid 2000 aan u meedelen. Deze verschijnt in september 2000.

Mogelijkheden om lokale verslavingszorginitiatieven op de Antillen te ondersteunen

De verantwoordelijkheid voor de verslavingszorg ligt bij de regering van de Nederlandse Antillen. De prioriteiten voor de verslavingszorg worden daarom door de Antilliaanse autoriteiten gesteld. Voor ondersteuning kan aan Nederland een verzoek worden gedaan. Het is mij bekend dat daaraan behoefte bestaat. Een dergelijk verzoek zal evenwel worden getoetst aan de uitgangspunten van het Kabinetsbeleid als neergelegd in de nota Toekomst in Samenwerking, waarin good governance, duurzame economische ontwikkeling, onderwijs en rechtshandhaving als prioritaire sectoren in het beleid bij de inzet van de samenwerkingsmiddelen zijn genoemd. Dit sluit echter samenwerkingsvormen op andere terreinen, bijvoorbeeld de verslavingszorg niet uit.

Zo heeft u in de Voortgangsrapportage Drugbeleid 1997-1999 kunnen lezen dat er reeds sprake is van samenwerking tussen mijn departement en de Antilliaanse verslavingszorg. De mastercourse van juni 1999 heeft de sleutelfiguren uit de Nederlandse en Antilliaanse verslavingszorg en preventie bijeengebracht. Hier zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van ervaring en deskundigheid tussen de instellingen. Ik heb een klein budget beschikbaar gesteld (f 100.000 per jaar) om deze uitwisseling te ondersteunen. Voorts heb ik het voornemen om met de Nederlandse Antillen en Aruba binnenkort protocollen te sluiten die voorzien in advisering, informatieuitwisseling en het beschikbaar stellen van expertise.

Voortgang heroïne-experiment

Diverse leden vroegen naar de vertraging van het heroïne-experiment. De oorzaak van de vertraging ligt niet in het veronderstelde feit dat er niet genoeg deelnemers zouden zijn. Weliswaar is het aandeel van spuitende deelnemers lager dan verwacht, maar het onderzoeksontwerp is daarop aangepast (twee onderzoeksgroepen voor spuitende deelnemers in plaats van drie).

Vooropgesteld zij dat de instroom in de eerste twee behandeleenheden goed is verlopen en dat ook de deelname aan de evaluerende metingen bijzonder goed is.

Voor elke gemeente is echter de instelling van een behandeleenheid voor dit onderzoek een unieke zaak, die naast de wetenschappelijke voorwaarden ook hoge eisen stelt aan de behandelstaf en de huisvesting. Daarnaast vereist ook de inbedding in sociale en ruimtelijke omgeving een zorgvuldige benadering. In enkele gemeenten is de rechter er aan te pas gekomen om een uitspraak te doen over de gekozen locatie. Pas enkele weken geleden is daar het juridisch oordeel over gegeven en wel ten gunste van de gemeenten.

Juist omdat de gemeentelijke overheden gemotiveerd zijn voor het experiment en de beste afweging kunnen maken van de diverse belangen moeten zij de ruimte krijgen voor een succesvolle bijdrage. Uiteraard kan de vertraging niet steeds maar oplopen omdat dan wel het welslagen van het onderzoek in gevaar komt.

Hoewel er geen garanties te geven zijn over de uiteindelijke mate van vertraging heeft de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden mij op 1 december jl. de volgende stand van zaken gemeld, die mits bij de uitvoering bij de gemeenten geen verdere vertraging optreedt, uitloopt op een vertraging van enkele maanden.

Den Haag: uiterlijk april 2000 starten met behandeling.

Groningen: streven start behandeling in april 2000.

Heerlen: streven start behandeling in februari 2000.

Utrecht: streven start behandeling in april 2000.

In Amsterdam en Rotterdam wordt gewerkt aan een goede oplossing voor de instroom van de tweede groep deelnemers.

Deze informatie zou inhouden dat de eindrapportage van het wetenschappelijk onderzoek in het eerste kwartaal van 2002 gereed zal zijn.

Heroïne op recept voor prostituees.

De heer Apostolou vroeg of het mogelijk is om prostituees die aan heroïne zijn verslaafd als deelnemer te betrekken bij het heroïne-experiment. Het zou echter een misverstand zijn te denken dat prostituees nu al niet aan de studie zouden kunnen deelnemen. De insluitings- en uitsluitingscriteria spreken zich helemaal niet uit over de wijze van inkomensverwerving. Iets anders is het om alsnog een geselecteerde groep toe te voegen aan het experiment.

Dat is niet mogelijk met de opzet van de studie. Het lijkt me in deze fase niet verstandig om op de eindresultaten van het onderzoek en de besluitvorming daarna vooruit te lopen.

Vermeende verschillen cijfers cannabisgebruik Nationale Drug Monitor - Europees Waarnemingcentrum Drugs en Drugsverslaving

Mevrouw Van Blerck wees op de opmerking in het Jaarbericht 1999 (p.17) van de Nationale Drug Monitor (NDM) waarin wordt gesteld dat het "duidelijk is dat Nederland onder westerse landen geen koploper is in cannabisgebruik, maar eerder een middenmoter". Zij stelt vast dat het gebruik in Nederland volgens het Europees Waarnemingscentrum op de derde plaats staat binnen de Europese Unie. Is hier sprake van tegenstrijdige gegevens?

Het bureau van de NDM laat weten dat met de term middenmoter vooral is bedoeld dat het ooit-gebruik van cannabis door de bevolking in Nederland van 15-64 jaar met ongeveer 16% ligt op het gemiddelde van de bevolking van de Europese Unie (zie p. 74 van het Extended Annual Report on the state of the drugs problem in the European Union 1999, EMCDDA). Na het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Spanje (en niet Ierland zoals het bureau NDM stelt) komen we van de onderzochte landen uit het uniegebied op de vierde plaats in rangorde.

Daarnaast staan op p. 18 van het Jaarbericht 1999 NDM specifieke gegevens over het gebruik van cannabis onder 15- en 16-jarige scholieren in een aantal landen van de Europese Unie. Daar staat het Nederlandse gebruik op de derde plaats na het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ter vergelijking zijn de hoge gebruikscijfers uit de Verenigde Staten aan de grafiek toegevoegd.

Alle genoemde gegevens vanuit de NDM en het Europees Waarnemingscentrum sporen onderling, er is dus geen discrepantie in de gegevens. Zoals bekend is Nederland niet alleen koploper met het leveren van bruikbare gegevens aan het Europees Waarnemingscentrum maar ook zeer betrokken bij het verbeteren van de vergelijkbaarheid van de Europese gegevens.

Overige toezeggingen drugbeleid

Bijgevoegd is een overzicht van preventieprojecten van het Trimbos Instituut.

Wat betreft de positie van de verslavingszorginstelling De Hoop in het regionale ordeningsmodel van de GGZ verwijs ik naar de notitie over identiteitsgebonden instellingen. In de integrale Alcohol-nota zal ik zoals toegezegd terugkomen op de gestelde vragen over de alcoholproblematiek (uitbreiding van het interbestuurlijk drugoverleg tot alcohol, verbetering van de alcoholzorg).

De onderzoeken over medicinale cannabis

Verschillende leden hebben geïnformeerd naar stand en tempo van het onderzoek naar de medicinale toepassing van cannabis. Dit onderzoek is, net als ander geneesmiddelonderzoek een zaak van het particulier initiatief. Hierdoor zijn mijn mogelijkheden om het tempo te beïnvloeden nagenoeg nihil.

Door de instelling van een organisatieonderdeel dat de teelt van cannabis voor medicinale doelen gaat reguleren zal cannabis op legale manier voor medisch onderzoek beschikbaar komen. Mijn verwachting is dat daardoor meer onderzoekers geïnteresseerd zullen raken. Dit zal betekenen dat de benodigde gegevens eerder zijn verzameld. Men moet echter beseffen dat het doen van dit soort onderzoek altijd enkele jaren kost.

Gedeeltelijk komt dit doordat het gaat om onderzoek bij chronische aandoeningen, met andere woorden naar een langetermijn-effect. Dat is per definitie tijdrovend. Daarnaast kunnen de uitkomsten van onderzoek leiden tot nieuwe vragen en nieuwe onderzoeken.

Ook dat zal dan tijd kosten.

Ik ga ervan uit hiermee afdoende de resterende vragen uit het Algemeen Overleg van


9 december jl. beantwoord te hebben.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...