Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Eén miljoen meer inwoners sinds 1990

Datum nieuwsfeit: 01-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CBS

Eén miljoen meer inwoners sinds 1990
Op 1 januari 2000 telt Nederland 15,862 miljoen inwoners, zo verwacht het CBS. In 1990 waren dat er 14,893 miljoen. In de jaren negentig is de bevolking dus met bijna één miljoen personen toegenomen. Het aantal 'nieuwe' inwoners is even groot als het inwonertal van Amsterdam en Utrecht bij elkaar. Uit de vandaag verschenen publicatie 'Vital Events' van het CBS blijkt dat de bevolking in Nederland in de 20e eeuw met 11 miljoen mensen is gegroeid. De komende eeuw zal de bevolking minder snel groeien. Over honderd jaar zullen er naar verwachting ruim 17 miljoen mensen in Nederland wonen.

Groei aantal allochtonen
Sinds 1990 is de bevolking in Nederland met bijna een miljoen mensen gegroeid. Meer dan de helft hiervan bestaat uit niet-westerse allochtonen. In de jaren negentig zijn ruim 300 duizend niet-westerse allochtonen als immigrant naar Nederland gekomen. Verder zijn er ruim 250 duizend kinderen geboren die een niet-westerse moeder of vader hebben. Het aantal autochtonen en westerse allochtonen is met 400 duizend toegenomen.

Schommelingen in bevolkingsgroei
De bevolkingsgroei heeft in de jaren negentig sterk geschommeld. Begin jaren negentig groeide de bevolking met bijna 120 duizend personen per jaar. Een belangrijke oorzaak van deze sterke groei was de hoge immigratie. Halverwege de jaren negentig liep de bevolkingsgroei terug tot 70 duizend per jaar. Het aantal immigranten liep toen terug, vooral uit Turkije, Marokko en Suriname. Verder werden er minder kinderen geboren doordat het vertrouwen in de economie minder werd. Eind jaren negentig is de bevolkingsgroei weer gegroeid tot ruim 100 duizend per jaar. Door de gunstige economische ontwikkeling neemt het aantal geboorten toe. Ook de immigratie is weer gestegen. Wel is de samenstelling van de immigratie veranderd in vergelijking met begin jaren negentig. Het aantal immigranten uit Turkije, Marokko en Suriname is sterk teruggelopen, van bijna 30 duizend in 1990 naar ruim 13 duizend in 1999. Daar staat tegenover dat het aantal immigranten uit de Nederlandse Antillen is toegenomen. Verder zijn er meer immigranten uit de landen van de Europese Unie en komen er meer Nederlandse emigranten terug naar Nederland. Ook is het aantal asielzoekers eind jaren negentig weer toegenomen na een daling halverwege de jaren negentig.

Deze eeuw twintig miljoen kinderen geboren
In de 20e eeuw is de bevolking van Nederland met bijna 11 miljoen personen gegroeid. In 1900 woonden er in Nederland 5,104 miljoen inwoners. Van hen leven er nu nog ruim duizend. Er zijn sinds 1900 in Nederland bijna 20 miljoen kinderen geboren. Van hen wonen er nu nog 14,4 miljoen in Nederland. De rest is geëmigreerd of overleden. Er hebben zich in de afgelopen eeuw 6 miljoen immigranten in Nederland gevestigd. Voor een deel waren dat emigranten die weer naar Nederland terugkeerden en voor een ander deel buitenlanders die voor het eerst naar Nederland kwamen. Een deel van de immigranten is inmiddels weer naar het buitenland vertrokken. Op dit moment wonen er in Nederland 1,4 miljoen personen die als immigrant naar Nederland zijn gekomen. Van hen komt 60 procent uit een niet-westers land.

Pieken en dalen
Gemiddeld is de bevolking in de 20e eeuw met meer dan honderdduizend personen per jaar gegroeid. Rond dit gemiddelde hebben zich grote schommelingen voorgedaan. De hoogste bevolkingsgroei werd geregistreerd in 1946. In het eerste naoorlogse jaar nam de bevolking met 238 duizend personen toe. Dat kwam vooral door de naoorlogse geboortegolf, maar ook door de hoge immigratie door de repatriëring uit Indonesië. De bevolkingsgroei was het laagst in 1982. Toen nam de bevolking met minder dan 54 duizend personen toe. Die lage groei hing samen met de ongunstige economische ontwikkeling begin jaren tachtig. Die had een negatief effect op zowel het aantal geboorten als het aantal immigranten.

Volgende eeuw daling bevolkingsgroei
In de 21e eeuw zal de bevolking naar verwachting minder snel groeien dan in de afgelopen eeuw. Het duurt zo'n vijftien jaar tot er weer een miljoen inwoners zijn bijgekomen. Daarna groeit de bevolking langzaam verder tot een maximum van 17,4 miljoen. Na 2040 volgt een geleidelijke teruggang tot 17,1 miljoen inwoners aan het einde van de 21e eeuw. De teruggang van de bevolkingsgroei komt door de sterke toename van het jaarlijkse aantal overledenen, van 140 duizend nu tot 220 duizend halverwege de volgende eeuw. Daar weegt het jaarlijkse aantal geboorten niet tegen op. Vrouwen krijgen nu, en naar verwachting ook in de 21e eeuw, minder kinderen dan enkele decennia geleden.

Technische toelichting
Vandaag publiceert het CBS het boek 'Vital events. Past, present and future of the Dutch population'. Hierin wordt een overzicht gegeven van de bevolkingsontwikkelingen in Nederland gedurende de afgelopen eeuw, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan geboorte en sterfte, aan immigratie en emigratie, en aan de vorming en ontbinding van huishoudens. De huidige situatie van de Nederlandse bevolking wordt vergeleken met die in de andere landen van de Europese Unie. Uit deze vergelijking blijkt onder meer dat
- de bevolking van Nederland in de afgelopen eeuw sneller is gegroeid dan enig ander land van de Europese Unie;
- ons land rond het midden van deze eeuw België qua bevolkingsdichtheid inhaalde, en momenteel anderhalf keer zoveel inwoners per km2 heeft als België;
- de vruchtbaarheid in Nederland iets boven het EU-gemiddelde ligt, maar wel ruim beneden het niveau waarop de bevolking zichzelf op de lange duur kan vervangen;
- de sterftecijfers overal in Europa zijn gedaald, maar sterker in Zuid- dan in Noord-Europa; de toename in levensverwachting over de afgelopen decennia lag in Nederland onder het EU-gemiddelde. Tot slot wordt in 'Vital events' op grond van de meest recente prognoses een beeld geschetst van de toekomstige bevolking van Nederland.

Het inwonertal op 1 januari 2000 is door het CBS geraamd op basis van maandcijfers tot en met oktober 1999. Het aantal allochtonen op 1 januari 2000 is gebaseerd op de allochtonenprognose van het CBS die in het voorjaar is gepubliceerd. Het CBS definieert allochtonen als personen met minstens één in het buitenland geboren ouder. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste generatie, die in het buitenland is geboren, en de tweede generatie, die in Nederland is geboren. Niet-westerse allochtonen of hun ouders zijn geboren in Turkije, Afrika, Latijns-Amerika of Azië met uitzondering van Japan en Indonesië. Westerse allochtonen of hun ouders zijn geboren in Europa, Noord-Amerika, Oceanië, Japan of Indonesië. Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren. De voorspelling van de bevolkingsgroei in de komende eeuw is gebaseerd op de veronderstelling dat vrouwen gemiddeld 1,7 kinderen krijgen. Verder wordt aangenomen dat de levensverwachting verder zal toenemen en dat het migratiesaldo terugloopt van 40 duizend nu naar ruim 20 duizend in de loop van de volgende eeuw. Prognoses voor de komende honderd jaar zijn uiteraard onzeker. Andere veronderstellingen leiden tot andere uitkomsten. Als bijvoorbeeld wordt verondersteld dat vrouwen in de volgende eeuw gemiddeld twee of meer kinderen krijgen, zal het inwonertal in de loop van de 21e eeuw boven de 20 miljoen uitkomen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie