Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging in de BTW-heffing van landbouw

Datum nieuwsfeit: 01-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Wijziging in de BTW-heffing m.b.t de landbouw
1. Wijzigingen in BTW-regelgeving

Met ingang van 1 januari 2000 worden in de Wet op de omzetbelasting 1968 (de Wet) de volgende wijzigingen aangebracht:
* het landbouwforfait wordt verlaagd van 5,6 naar 4,8 percent;
* de levering van water is - evenals vóór 1 januari 1999 - weer geheel naar het verlaagde BTW-tarief belast;
* de levering van meststoffen en bestrijdingsmiddelen voor landbouwgebruik is voortaan aan het algemene BTW-tarief onderworpen;

* het verlaagde tarief voor de levering van goud en legeringen die ten minste twee gewichtspercenten goud bevatten, vervalt.


2. Verlaging van het landbouwforfait

In verband met de verlaging van het landbouwforfait van 5,6 naar 4,8 percent dienen enige percentages genoemd in het Besluit van 15 november 1983, nr. 283-14899, boekwerk Omzetbelasting 1968 Besluiten, onderdeel 2.01.13 (Toelichting Landbouwregeling) te worden aangepast.

In de Toelichting Landbouwregeling wordt meerdere malen het percentage 4,5 genoemd (zie onder meer § 33 e.v., § 55 en § 63). Dit percentage is diverse malen gewijzigd, en bedraagt thans 5,6%. (Zie het Besluit van 23 december 1992, nr. WV 92/669, boekwerk Omzetbelasting 1968 Besluiten, onderdeel 2.03.39). In § 34, § 43 en § 55 van de Toelichting Landbouwregeling wordt het percentage 4,71 vermeld; dit percentage is inmiddels verhoogd tot 5,93.

Waar in de Toelichting Landbouwregeling wordt gedoeld op 5,6% (o.a. § 33 e.v., § 55 en § 63) dient daarvoor met ingang van 1 januari 2000 te worden gelezen 4,8%. Het in § 34, § 43 en § 55 van de Toelichting Landbouwregeling bedoelde percentage van 5,93 wordt met ingang van 1 januari 2000 vastgesteld op 5,04.

Het voor aftrek in aanmerking komende deel van het bedrag dat als superheffing in mindering wordt gebracht op de aan de melkveehouder te betalen vergoeding - zie het Besluit van 12 juni 1984, nr. 284-7723, boekwerk Omzetbelasting 1968 Besluiten, onderdeel 2.01.34, i.s.m. voornoemd Besluit van 23 december 1992 - wordt met ingang van 1 januari 2000 verlaagd tot 4,8%.


3. Voorschrift Tabel I

De paragrafen 1 en 2 van de in het Voorschrift Tabel I opgenomen toelichting op post a 1 (voedingsmiddelen) en de toelichting op de tabelposten a 28 (water), a 42 (meststoffen en bestrijdingsmiddelen voor landbouwgebruik) en a 50 (goud en legeringen welke ten minste twee gewichtspercenten goud bevatten) worden met ingang van 1 januari 2000 als volgt gewijzigd:

POST A 1

§ 1. Inhoud van de post

De tekst van post a 1 luidt:

voedingsmiddelen, te weten:


a. eet- en drinkwaren die plegen te worden aangewend voor menselijke consumptie;


b. produkten die kennelijk zijn bestemd om te worden aangewend voor de bereiding van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren en daarin geheel of ten dele opgaan;


c. produkten die zijn bestemd om te worden aangewend als aanvulling op dan wel ter vervanging van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren;

met dien verstande dat tot de voedingsmiddelen niet worden gerekend alcoholhoudende dranken.

§ 2. Voedingsmiddelen

De meeste voedingsmiddelen kunnen worden gerangschikt onder post a 1, onderdeel a (eet- en drinkwaren). De onderdelen b en c van de post, te weten produkten voor de bereiding van de eet- en drinkwaren onderscheidenlijk produkten die dienen als aanvulling op of ter vervanging daarvan, zijn opgenomen om te bereiken dat deze produkten, voor zover zij niet rechtstreeks zouden kunnen worden aangemerkt als eet- en drinkwaar, ook vallen onder het begrip voedingsmiddel.

Voor de tariefindeling is de vorm waarin voedingsmiddelen zich bevinden niet van belang; zowel de verse, de bereide als de verduurzaamde voedingsmiddelen vallen onder de in post a 1 opgenomen omschrijving.

Tot de voedingsmiddelen worden niet gerekend de alcoholhoudende dranken. Met de term dranken wordt gedoeld op produkten die naar maatschappelijke opvatting als zodanig worden aangemerkt. In verband hiermee vallen onder het begrip alcoholhoudende dranken ook samengestelde alcoholhoudende stoffen zoals advocaat, boerenjongens en boerenmeisjes. Eetwaren die alcoholhoudende stoffen bevatten (zoals bonbons) vallen niet onder het begrip alcoholhoudende dranken, maar onder het begrip voedingsmiddel.

POST A 28

§ 1. Inhoud van de post

De tekst van post a 28 luidt:

water;

§ 2. Algemeen

Met de term water wordt gedoeld op het via het openbare leidingnet geleverde drinkwater.

Onder water in de zin van de post vallen ook gedistilleerd water en warm water. Gedemineraliseerd, ontijzerd en onthard water zijn niet onder de post te rangschikken.

Zeewater en rivierwater - al dan niet bestemd voor wetenschappelijke doeleinden - kunnen niet onder de post worden ingedeeld. IJs en stoom vallen evenmin onder de post.

Goedgekeurd wordt dat ander water (ook wel aangeduid als B-water, grijs water of huishoud/industrie/landbouwwater), d.w.z. in mindere mate gezuiverd oppervlaktewater dat niet voor menselijke consumptie geschikt is, maar wel bruikbaar is voor niet-consumptieve doeleinden (bijv. voor spoelwerkzaamheden en beregening van gewassen) onder het verlaagde tarief valt. Onder ander water kan ook regenwater worden begrepen.

Het vast recht en de belasting op leidingwater behoren tot de vergoeding voor de levering van water en delen als zodanig in de toepassing van het verlaagde tarief.

§ 3. Bijkomende verrichtingen

De verrichtingen die rechtstreeks verband houden met de levering van water kunnen delen in de toepassing van het verlaagde tarief. Het betreft o.m. de volgende vergoedingen/kosten:

* de meterhuur voor het (ver)plaatsen, onderhouden en herstellen van watermeters;

* de onder de benaming leidinghuur, onderhoud dienstleiding, aansluitkosten en dergelijke aan de afnemers berekende kosten voor aanleg/aansluiting/onderhoud van een dienstleiding;
* de vergoeding voor het aansluiten van een woonhuis op het openbare leidingnet;

* de vergoeding voor het aanleggen van een tijdelijke aansluiting;
* de vergoeding voor het plaatsen of verhuren alsook het onderhouden en herstellen van als dienstleidingen fungerende brand- en bouwleidingen, alsmede de vergoeding voor het beschikbaar houden van brandbluscapaciteit;

* de vergoeding voor het plaatsen, verhuren, onderhouden en herstellen van standpijpen;

* de vergoeding voor het inspecteren van binnenhuisaansluitingen en het controleren van watermeetinrichtingen;

* de vergoeding voor het sluiten en openen van een dienstkraan bij de aanvang of het einde van de levering van water;
* de transport- en arbeidskosten ter zake van de levering van water aan schepen, land- en tuinbouwbedrijven, of ter zake van tijdelijke aansluitingen;

* de vergoedingen voldaan om de afsluiting van de watertoevoer wegens wanbetaling te voorkomen.

Het verlaagde tarief is niet van toepassing op:
* het plaatsen, onderhouden en beproeven van brandkranen;
* het aansluiten van een binnenleiding op een brandleiding;
* het beproeven van tanks en meetinstrumenten;
* het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden.

POST A 42 (Vervallen)

POST A 50 (Vervallen)

4. Zoals hiervoor aangegeven, is tabelpost a 28 met ingang van 1 januari 2000 gewijzigd. Bij de in 2000 opgemaakt eindafrekeningen voor het waterverbruik zal een splitsing moeten worden aangebracht tussen het waterverbruik in 1999 (tot f. 60 per aansluiting het verlaagde tarief, daarna het algemene tarief) en het waterverbruik in 2000 (het verlaagde tarief). Bij de in 2000 opgemaakte eindafrekeningen kan voor de splitsing van het waterverbruik in 1999 en het

5. waterverbruik in 2000 de door de waterleidingbedrijven gevolgde tijdsevenredigheidsrekening (in maanden) worden aangehouden.


5. Tabelpost a 42 is met ingang van 1 januari 2000 vervallen en de levering van mest (d.w.z. de levering van mest tegen ontvangst van een vergoeding van de afnemer van de mest) is voortaan aan het algemene BTW-tarief onderworpen. De levering van mest door veehouders is

vanaf genoemde datum ook niet meer aan te merken als een levering in de zin van artikel 27, lid 1, van de Wet. Voor het ophalen/afnemen van overtollige mest (het gaat hier om het tegen betaling door de veehouder ophalen/afnemen van overtollige mest) geldt het gestelde in de toelichting bij post b 13 van Tabel I bij de Wet.

De classificatie luidt als volgt:

Soort belasting: Omzetbelasting

Wetsartikelen : Artikel 27, lid 3, 4 en 5

Tabel I, posten a 1, a 28, a 42 en a 50

Trefwoorden : voedingsmiddelen, water, meststoffen en bestrijdingsmiddelen voor

landbouwgebruik en beleggingsgoud

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

namens deze,

DE DIRECTEUR-GENERAAL DER BELASTINGEN,

mr. J. N. van Lunteren

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...