Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwjaarstoespraak burgmeester E. Haaksman van Delfzijl

Datum nieuwsfeit: 04-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delfzijl

Toespraak burgmeester E. Haaksman

Tijdens Nieuwjaarsvisite 04-01-2000

Millennium

We zijn de eeuwwisseling goed doorgekomen. Dit geldt voor de blije inwoners van Kilibati en voor die van Delfzijl.

Bij bedrijven is geen stagnatie opgetreden, politie en brandweer hebben hun werk goed kunnen doen, de gemeentelijke millennium-draaiboeken zijn van A tot en met Z toegepast.

Je zou het zo kunnen zeggen: wie een vooruitziende blik heeft, geeft anderen het nakijken.

U heeft intussen ongetwijfeld geconstateerd, dat ik de millenniumduik een jaar heb weten uit te stellen.

Een monsterverbond met journalisten - zij erin, ik ook erin - zorgde ervoor, dat ik dit jaar niet hoefde.

Er waren twee redenen voor dit uitstel:

ik heb nu vanaf september aanstaande de gelegenheid om 4 maanden thuis te oefenen onder de koude douche;

Marijke, mijn echtgenote, heeft nu ruim de gelegenheid om een aangenaam badkostuum te breien. Zij doet dit in zesvoud en houdt rekening met een volledig sportief en solidair college van B & W. Dus: één en ondeelbaar.

Overigens, waardering voor dit sportieve particulier initiatief. Dit wordt geheid een mooie nieuwe traditie voor Delfzijl, lekker zwemmen in zee.

Met zoveel deelnemers moet het strand natuurlijk wel binnen de kortste keren worden uitgebreid.

Sturen en besturen

In de vergadering van november jongstleden is unaniem door de gemeenteraad van Delfzijl de nota "Sturen en besturen" vastgesteld.

Hierin is de nieuwe bestuursstijl geformuleerd, die past bij deze nieuwe eeuw.

Overleg met burgers, bedrijven en maatschappelijke groeperingen krijgt daarin een belangrijke plaats. Dit beleid zullen we in de komende tijd versterkt doorzetten: constructief, doortastend en met een vleugje humor, als het kan.

Janneke Snijder kon intussen de liberale verleiding niet weerstaan en is doodgewoon lid geworden van de Staten-Generaal.

Vrijdagmiddag 14 januari aanstaande om 16.00 uur kunt u haar persoonlijk uitluiden als wethouder van Delfzijl. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Twee maanden zullen wij het met één poppetje minder moeten doen in het college van B & W, maar ik ga er vanuit, dat op donderdag 24 februari aanstaande op z'n minst de college-schragende fracties hun verantwoordelijkheid zullen laten blijken!

Dualisme

Ik zeg de laatste zin nog wel wat zuinig, maar dit wordt ingegeven door het feit, dat voor elk college-voorstel een raadsmeerderheid nodig is, om tot besluit te kunnen worden verheven. Ik verwijs even naar de tijdelijke huisvesting.

Dit maakt gemeentebesturen spannend en duidelijk.

Daarom ben ik heel erg nieuwsgierig naar het advies, dat op 17 januari aanstaande openbaar wordt gemaakt door de staatscommissie - Elzinga.

En, let u daar vooral op, het gaat over méér dan alleen de gekozen burgemeester.

Nog veel belangrijker is om te bezien of de politiek in Den Haag, op de vloedlijn van de nieuwe eeuw, de kracht vindt met elkaar staatsrechtelijke vernieuwingen door te voeren, die hier - zij het in bescheiden mate, als ik kijk naar het dualisme - in Delfzijl reeds gepraktiseerd worden.

Uitbreiding gemeentehuis

In Damwoude in Friesland is recent voor het publiek geopend het burgerwarenhuis, een vernieuwd gemeentehuis met z'n vele producten voor de burger.

Overheidsloket 2000 nodigt ons als gemeentebestuur uit om bij de uitbreiding en vernieuwbouw van ons gemeentehuis, ervoor te zorgen, dat geïntegreerde dienstverlening aan de klant kan worden aangeboden.

Dit houdt in, dat voor de uitbreiding van ons gemeentehuis niet alleen nagedacht moet worden over vierkante meters beschikbaar vloer oppervlak, maar vooral ook over techniek en mensen.

Er zijn intussen onder meer in Enschede positieve ervaringen opgedaan met een digitale publieksbalie, zodat de burger tevoren thuis informatie van de gemeente kan raadplegen om aan de fysieke balie in de nieuwe centrale hal relevante vragen te stellen.

Als gemeentelijke organisatie willen we met elkaar dit jaar een grote sprong voorwaarts maken in de gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast kan de centrumfunctie van ons gemeentehuis worden versterkt door in de nieuwe aanbouw aan de achterzijde ook een publieksentree te maken. Ik sta voor een dubbelzijdig gebruik.

Inwonertal

Tien jaar geleden startten we na de herindeling met bijna 32.000 inwoners. Nu zijn dit er bijna 29.000, vrouwen en mannen gelijk verdeeld.

Een afname van 3.000 inwoners in 10 jaar tijd. Niet een getal om juichend over te zijn. Een ieder weet intussen, dat er door ons samen met de woningstichting Delfzijl hard gewerkt wordt aan ingrijpende herstructurering van haar kleiner wordende woningbestand; bovendien is een ieder van ons in spannende afwachting van het advies van de Commissie Tielrooy, dat in april komt. Naar mijn gevoel kan extra woningbouwcontingent niet uitblijven.

Overigens betekent dit inwonertal, dat bij de eerstvolgende lokale verkiezingen er 2 raadszetels minder zijn te verdelen door de politieke partijen.

Als de voortekenen niet bedriegen dan moeten we er rekening mee houden, dat een kamermeerderheid zich in de komende maanden zal uitspreken voor het laten samenvallen van raads- en statenverkiezingen in 2003. Dit betekent, dat deze raadsperiode met een jaar wordt verlengd.

Geluid

Vorig jaar mochten wij 3 maal minister Pronk van VROM in onze gemeente begroeten, een goed teken van de paarse belangstelling voor ons gebied.

Hij was op de Punt van Reide, bij Akzo en bij de opening van Delesto II.

Twee weken geleden bezocht hij havenstad nummer 1 in Nederland, Rotterdam, waar hij pleitte voor meer woonmogelijkheden in havengebieden.

De milieuminister vindt de huidige regelgeving over geluidsoverlast te ver doorgeschoten en te ouderwets.

Deze zomer komt hij met een nota waarin nieuwe en ruimere richtlijnen ten aanzien van geluidsoverlast in havens zijn opgenomen.

Dat klinkt als muziek in de oren van ons en van het bedrijfsleven en vergroot sterk de kansen voor het wonen in woontorens aan zee en met het zicht op de haven.

Havencijfers

Ten opzichte van 1998 is het overslagcijfer voor 1999 gelijk gebleven op

5,3 miljoen ton. Rotterdam ging wat achteruit, Amsterdam en Zeeland bleven

gelijk.

Groningen Seaports heeft haar doelstelling gehaald als het gaat om de uitgifte

van bedrijfsterrein: Ruim 10 hectare, hetgeen vertaald kan worden in 150 nieu

we arbeidsplaatsen en 25 miljoen toegevoegde waarde.

In de economische kernzone Eemshaven/Delfzijl is het totaal aantal arbeids

plaatsen intussen de grens van 7000 naar boven gepasseerd.

Zeehavenbeleid

Recent is door de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld de 2e voortgangsnota zeehavenbeleid met daarbij een subsidiebuidel van 85 miljoen voor de komende 4 jaar. In aanmerking komen projecten voor verbetering van de haveninfrastructuur en herstructurering van haventerreinen. Dit biedt weer volop kansen voor ons havengebied; voor het aanvragen maakt het geen verschil of Groningen Seaports nu een N.V. wordt of een gemeenschappelijke regeling blijft.

Het viel me trouwens deze week op, dat de lichtreclame op het Havenschapsgebouw in de huisstijl blauw is, terwijl de eerste twee letters van Groningen

Seaports, een witte GR tonen. Dus toch een gemeenschappelijke regeling?

Recent zijn we benaderd door collega - Eems- gemeenten aan Duitse zijde - Emden- Leer - Papenburg - of samen met Eemsmond en Delfzijl meer gezamenlijk gebruik kan worden gemaakt van Brusselse fondsen. Binnenkort zullen hiervoor de eerste stekken worden gestoken.

Dat komt overigens goed uit, temeer daar op 28 januari aanstaande de presentatie zal zijn van de rapportage van de studentengroep van de Hanzehogeschool met betrekking tot de brug over/de tunnel onder de Eems.

Ontwikkelingsvisie

Voor een aantal instanties is het noodzakelijk, dat we in het komend half jaar veel energie en aandacht geven aan de ontwikkelingsvisie van Delfzijl.

Daarvoor hebben wij u allen nodig, als het gaat om creatieve gedachten over werken, wonen, recreëren, scholen en zorgen.

Deze 5 functies van een gemeente verdienen heel veel van uw attentiewaarde.

Met een goed opgezette en geformuleerde ontwikkelingsvisie voor Delfzijl kunnen we een zware financiële claim uitbrengen als economische kernzone, kunnen we ons hard maken voor Langman-gelden uit Kompas voor het Noorden en kunnen ons inhoudelijk in het debat met het provinciaal bestuur melden als het gaat om het Provinciaal Omgevingsplan.

De wereld biedt ons geweldig veel kansen; aan ons - met elkaar - de taak deze kansen te verzilveren voor het publieke belang van Delfzijl.

Overal waait de creatieve wind van vernieuwing. Wij moeten het zelf laten stormen en het laten rollen als de zee over het strand.

Mag ik een dringend beroep op u allen doen om actief mee te doen aan de ontwikkelingsvisie van Delfzijl?

U mag onorthodox denken, tekeningen inleveren, computeranimaties aan ons laten zien. Samen geven wij de toekomst vorm. U mag wat ons betreft daarbij de lat hoog leggen. Wat wij willen met elkaar is kwaliteit. Niet alleen in fysieke voorzieningen, maar ook in onderlinge relaties.

Penning van verdienste

11 december jongstleden heeft mevrouw Schmitz du Moulin, voorzitter van de jubilerende culturele raad, de Penning van verdienste van de gemeente Delfzijl overhandigd gekregen als blijk van onze waardering voor haar grote inzet in het maatschappelijke en culturele leven in onze gemeente.

U was daarbij niet allemaal present, zodat een applaus alsnog op z'n plaats is.

Varia

Mag ik nog kort uw aandacht vragen voor:

De plannen van MCS voor een binnenvaarterminal in Delfzijl. Wij ondersteunen dit van harte.

Hebt u Uw donatie, gift, sponsorbedrag al overgemaakt voor het op te richten monument van Ede Staal naast het Eemshotel?

Gelet op het succes van het project "Loodskotter Eems" halen wij in goed overleg met de gemeente Den Helder de Bonaire dit jaar weer terug naar Delfzijl om het monumentale schip als werkleerproject aan te pakken met behulp van Kompasgelden.

Aan de directie van het Noordelijk Scheepvaart Museum in Groningen is gevraagd te onderzoeken of in relatie met de havenboulevard, een mooie tijdelijke expositie gedurende de zomerperiode mogelijk is, als vooruitloper op later, meer definitieve beslissingen.

Dames en heren,

Het vliegt maar heeft geen vleugels.

Dat is ................... de Tijd.

Rennen, hollen, draven, gsm'en, mailen en maar doorgaan.

Wij mensen vinden het ene na het andere tijdbesparende apparaat uit, maar lijken het gek genoeg alleen maar drukker te krijgen.

Aandacht en respect voor elkaar zijn leidende begrippen in dit nieuwe jaar. Laten we werken aan een ijzersterke identiteit van Delfzijl:

een glimlach om de mond

betrokkenheid met elkaar

de kleur is blauw, je proeft het zout van de zee

laat trotsheid op je eigen omgeving zien

onderneem initiatieven

Tenslotte rond ik af met:

Doezend moal veul hail en zeeg'n.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie