Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over uitvoeringswetten oorlogsgetroffenen

Datum nieuwsfeit: 05-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


20454vra.gen vragen m.b.t. uitvoeringswetten oorlogsgetroffenen
Gemaakt: 6-1-2000 tijd: 10:17


20454 Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen

VRAGEN

nr. 53 Verslag van een schriftelijk overleg

In de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben onderstaande fracties gemeend een aantal vragen ter ............. voor te moeten leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter beantwoording van vragen uit het algemeen overleg over het regeringsstandpunt op het rapport van het Adviescollege Uitvoeringswetten voor oorlogsgetroffenen van 6 oktober 1999.

De voorzitter van de commissie,

Essers

De griffier voor dit verslag,

Atkins
Vragen van de PvdA-fractie 1. Met betrekking tot de rode draad-theorie: is het juist dat de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) als uitvoerend orgaan bepaalt of en zo ja, in welke mate een verzetsgerelateerde verstoring van levensomstandigheden ná de oorlog in aanmerking komt als grond voor honorering van een aanvraag, in plaats van dat dit is opgenomen in de wetsystematiek? 2. Waarom wordt in dit verband niet gekozen voor een actuele invaliditeitsbeoordeling in plaats van de doelgroepbeoordeling, zoals nu plaats vindt? 3. Kan de regering bij benadering toelichten welke de feitelijke consequenties zijn als de visie van de Vereniging ter behartiging der belangen van Burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (VEBO) wordt gehonoreerd, dat sequentieel getraumatiseerden als Wubo (Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffer 1940-1945)-gerechtigden erkend zouden moeten worden? Vragen van de CDA-fractie 4. Wat is de onderbouwing van de keuze voor de gelijkschakeling van de korting op de uitkeringen inzake de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940-1945 (WUV) en Wubo bij ontvangst van AOW voor gehuwden en ongehuwden? Wat zijn de financiële gevolgen voor deze doelgroepen ten opzichte van elkaar? 5. Kan de regering toelichten of de 13 mln die wordt uitgetrokken voor het wijzigen van de AOW-korting extra geld is of beschikbaar komt door herschikking van geld? 6. In geval van herschikking van gelden, ten koste van welke budget-onderdelen vindt dit plaats? Vragen van de fractie van D66 7. Kan de regering bevestigen dat met de wijziging van de AOW-kortingssystematiek er alleen mensen op vooruit gaan en er geen situaties ontstaan waardoor deze wijzigingen op micro-niveau nadelig uitwerken voor sommige mensen? 8. Voor de Wetten buitengewoon pensioen wordt vooralsnog niet in een wijzigingsvoorstel voorzien. Moet hieruit begrepen worden dat dit op termijn wel te verwachten is? 9. Met de voorstellen is een kleine vijftien miljoen gemoeid. Welke dekking is hiervoor gevonden?
10. Hebben deze wijzigingsvoorstellen een terugwerkende kracht? 11. Kan de regering bevestigen dat met de wijziging van de AOW-kortingssystematiek geen doorwerking uitgaat naar overige sociale wetgeving? Vragen van de fractie van Groen Links 12. Waarom is vooralsnog niet in een wijzigingsvoorstel voor de Wetten buitengewoon pensioen voorzien? Wat wordt bedoeld met «vooralsnog»? Welke wijzigingen worden overwogen? 13. Wat is uw oordeel over de brief die het Medische Juridisch Comité Oorlogsgetroffenen aan u heeft aangeboden en waarin aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de medische diagnose, de rechtsgang, het afschaffen van de tweede-generatie slachtofferregeling en de afbouw van de begeleidende en uitvoerende instellingen? Vragen van de SP-fractie 14. Kan toegelicht worden in hoeverre het advies van het adviescollege-Van Galen nu wel en niet wordt opgevolgd inzake de AOW-korting? Om welke reden wordt niet het gehele advies Van Galen uitgevoerd? 15. Het adviescollege-Van Galen heeft ervoor gepleit om alle voorzieningen voor nabestaanden 5 jaar door te laten lopen. Waarom heeft de commissie hierbij niet het onderscheid gemaakt dat het regering nu wel maakt? Waarom vindt het regering 5 jaar voor al deze voorzieningen niet redelijk gezien de `ereschuld' die er ook ten aanzien van de nabestaanden bestaat? 16. Is de regering van mening dat het begrip vermogenskorting voor vervolgden nogal belast is. Zou een ruimhartig en solidair beleid niet tot afschaffing daarvan moeten leiden of in elk geval een veel minder restrictief beleid bijvoorbeeld via een antihardheidsbepaling? 17. Wat zijn de argumenten van degenen die de rode draad-theorie ter discussie stellen? Hoe denken deskundige zoals psychologen en psychiaters hierover? Hoe staat de regering hier tegenover? Neemt er ook een afgevaardigde van het ministerie van VWS deel aan het overleg tussen het Medisch Juridisch Comité Oorlogsgetroffenen (MJCO) en de Pensioen Uitkeringsraad (PUR)? Zo nee, waarom niet? Is de regering bereid haar beleid te versoepelen? 18. Wat is de reactie van de regering op de verklaring van het Medisch Juridisch Comite Oorlogsgetroffenen waarin zij stelt dat `juridische of beleidsmatige beperkingen' een medisch oordeel over oorlogsgetroffenen in de weg staan? Is de regering bereid tot verdere tegemoetkoming inzake de causaliteit? Wat is de reactie van de regering op de uitspraak van directeur Vuysje van de stichting Joods Maatschappelijk Werk (NRC 2 december 1999) dat de kritiek van het MJCO hout snijdt. «Er is sprake van een juridisering, van een erg strikt beleid. De ruimhartigheid wordt duidelijk door het financiële kader ingeperkt.»

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie