Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Achtergrondinformatie bij 50-jarig jubileum De Zonnebloem

Datum nieuwsfeit: 05-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nationale Vereniging de Zonnebloem

Zonnebloemsite statistieken

Aandacht is een mensenrecht

Achtergrondinformatie bij het 50-jarig jubileum van
Nationale Vereniging de Zonnebloem Januari 1999

1. Informatie over de Zonnebloem

Nationale Vereniging de Zonnebloem

De Zonnebloem in 1999

Ontstaan en ontwikkeling van de Zonnebloem

De vrijwilligers van de Zonnebloem

2. Maatschappelijke ontwikkelingen

Vergrijzing

Ontwikkelingen in de zorgsector

Vereenzaming en sociale cohesie

Vrijwilligerswerk in Nederland

3. Het belang van vrijwilligerswerk voor zieken, gehandicapten en ouderen: resultaten publieksonderzoek

4. Visie van de Zonnebloem: aandacht is een mensenrecht

5. Jubileumprogramma 1999

6. Financiering van de jubileumactiviteiten

7. De Zonnebloem Jubileumwens

8. Geraadpleegde bronnen


1. Informatie over de Zonnebloem

Nationale Vereniging de Zonnebloem

De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor langdurig lichamelijk zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De Zonnebloem richt zich hierbij op mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn.

Op dit moment werken er ruim 34.500 vrijwilligers voor de Zonnebloem. Zij bezoeken mensen die door ziekte of handicap vaak aan huis gebonden zijn. In totaal gaat het hierbij om ruim een miljoen huisbezoeken per jaar. Daarnaast organiseren de vrijwilligers talloze activiteiten, dagtochten en aangepaste vakanties. De activiteiten van de Zonnebloem en met name de persoonlijke aandacht en begeleiding voorzien in een sterk groeiende behoefte in de samenleving. Ruim 550.000 Nederlanders zijn ondersteunend lid van de Zonnebloem.

In 1996 ontving de Zonnebloem als een van de eerste fondsenwervende instellingen het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

De Zonnebloem in 1999

huisbezoeken ruim 1.000.000

deelnemers aan vakanties 6.150

Zonnebloemvakantieweken 212

vrijwilligers ruim 34.500

Zonnebloemafdelingen 1.462

ondersteunende leden ruim 550.000

totale kosten aan Zonnebloemactiviteiten (exclusief het hotelschip) f. 23.000.000

Ontstaan en ontwikkeling van de Zonnebloem 1945 Alex van Wayenburg start bij Radio Herrijzend Nederland een programma voor zieken en gehandicapten. 1949 Het programma dat inmiddels `Radioziekenbezoek De Zonnebloem´ heet en door de KRO wordt uitgezonden, krijgt zoveel reacties dat de Stichting De Zonnebloem opgericht wordt. Overal in het land ontstaan comités die regelmatig bezoek en diverse andere activiteiten verzorgen.
1962 De Zonnebloem start met aangepaste vakanties voor chronisch zieken en gehandicapten. 1964 De stichting wordt een vereniging met ondersteunende leden die met een jaarlijkse bijdrage zorgen voor de nodige financiën. 1974 Bij het 25-jarig jubileum wordt de tweede zondag van september uitgeroepen tot Nationale Ziekendag, dag voor iedereen. 1983-1984 Het Nederlandse publiek brengt door massale deelname aan een spelprogramma van de KRO het geld bijeen voor een volledig aangepast hotelschip voor vakantiereizen met zieken en gehandicapten. Op 9 februari 1985 laat Koningin Beatrix MPS De Zonnebloem te water. 1989 De Zonnebloem besteedt bij het 40-jarig jubileum vooral veel aandacht aan het bezoekwerk. In de jaren die volgen worden er steeds meer ´bestuursleden bezoekwerk´ benoemd ter ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers en komen er speciale cursussen voor de ontwikkeling van deskundigheid en vaardigheden. 1999 50 jarig jubileum:
´Aandacht is een mensenrecht´

De vrijwilligers van de Zonnebloem

Door de inzet van haar vrijwilligers en de ondersteuning van haar leden is de Zonnebloem ook in de afgelopen jaren sterk blijven groeien en kon zij haar activiteiten uitbreiden. De afgelopen vijf jaar steeg het aantal Zonnebloemvrijwilligers van 30.000 naar ruim 34.500.

Maar nog altijd is dit niet genoeg om aan alle vragen te kunnen voldoen. Daarom doet de Zonnebloem er alles aan om haar vrijwilligers aan zich te ´binden´ en nieuwe enthousiaste vrijwilligers te werven. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar jongeren en vrijwilligers in de grote steden. Ook zijn er ieder jaar weer veel verplegenden en verzorgenden nodig voor allerlei activiteiten en met name de begeleiding van de Zonnebloemvakanties.

Voor de werving van nieuwe vrijwilligers maakt de Zonnebloem gebruik van stoppers (gratis advertenties) in de dagbladen en diverse lokale acties. Maar het staat vast dat de vrijwilligers zelf met hun eigen ervaringen en verhalen de beste ambassadeurs van het Zonnebloemwerk zijn. Veel vrijwilligers ervaren dat het werk persoonlijke voldoening geeft. Een vaak gehoorde beweegreden van verpleegkundige vrijwilligers is, dat zij tijdens een Zonnebloemvakantie de tijd krijgen om écht aandacht te kunnen schenken aan de mensen die zij verzorgen.

De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers van de Zonnebloemafdelingen is 55 jaar. De vrijwilligers die een (nationale) vakantieweek begeleiden zijn gemiddeld 49 jaar. De Zonnebloem streeft naar het laten instromen van nieuwe en ´jonge´ vrijwilligers om haar bestand voor vergrijzing te behoeden. Maar daarnaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor actieve senioren, met name VUT-ers, die zich voor de Zonnebloem zouden kunnen inzetten.


2. Maatschappelijke ontwikkelingen

Vergrijzing

Het aantal ouderen in de Nederlandse samenleving neemt sterk toe. Nu zijn circa 2,1 miljoen mensen ouder dan 65 jaar. In 2010 bedraagt dit aantal circa 2,5 miljoen. Dat betekent een toename van zo´n 19%. Het gaat hierbij om dubbele vergrijzing: er komen niet alleen méér ouderen, maar deze mensen worden ook gemiddeld steeds ouder. Het aantal hoogbejaarden zal dus ook toenemen. Hun sociale netwerk is vaak klein en hun mobiliteit gering. Hierdoor lopen zij het risico in een isolement te raken. Een belangrijk probleem hierbij is dat ook de mantelzorgers van deze hoogbejaarden zelf een dagje ouder worden en daardoor niet altijd meer de benodigde zorg kunnen verlenen.

Ontwikkelingen in de zorgsector

De vergrijzing heeft ingrijpende gevolgen voor de behoefte aan zorg en verpleging. De huidige situatie in de zorgsector is verontrustend door onder andere de hoge werkdruk en de lange wachtlijsten. Daar komt nog eens bij dat aanzienlijk meer mensen afhankelijk zullen worden van zorg. Ook de intensiteit van de zorgverlening zal toenemen. Een belangrijke ontwikkeling blijft de groei van de thuiszorg en de mantelzorg. Zorg in instellingen wordt steeds meer vervangen door vormen van zelfstandig wonen in combinatie met zorgverlening. Dat vraagt een nog flexibeler inzet en beschikbaarheid van professionele zorgverleners én vrijwilligers.

Op dit moment is het voor diverse zorginstellingen al zeer moeilijk om voldoende gekwalificeerde medewerkers te werven. Beloning en imago-aspecten spelen hierbij een belangrijke rol. Steeds vaker doen zich in de thuiszorg situaties voor die ronduit schrijnend genoemd kunnen worden. Veel verzorgenden komen structureel handen en tijd tekort. Ook komt het voor dat verpleeghuizen zich genoodzaakt zien opnamestops in te stellen met alle gevolgen van dien, zoals nog langere wachtlijsten en dus nog meer mensen die langer en intensiever thuiszorg nodig hebben.

In het regeeraccoord van Paars-2 worden als prioriteiten genoemd: ´Het wegwerken van de wachtlijsten en het verminderen van de werkdruk in de zorg en volksgezondheid. Daarnaast moet veel meer aandacht geschonken worden aan de zorg voor chronisch zieken. Ouderen en gehandicapten vormen daarbij het belangrijkste aandachtsgebied. Verbetering van de kwaliteit van zorg, met name waar aantoonbare verschraling ontstaat, is onontbeerlijk´. In hoeverre de Paarse coalitie deze prioriteiten waar kan maken, hangt af van diverse factoren, onder andere van de ontwikkeling van de medicijnenprijzen.

Vereenzaming en sociale cohesie

Uit de Sociaal Culturele Verkenningen van 1998 blijkt dat op dit moment ongeveer een miljoen Nederlanders maatschappelijk gezien een kwetsbare plaats innemen. Er zijn 190.000 ouderen met een laag inkomen en een grote behoefte aan zorg. Ook een aanzienlijk aantal chronisch zieken en gehandicapten behoort tot deze kwetsbare groep. Met de vergrijzing dreigt deze problematiek nog ernstiger vormen aan te nemen; met name in de grote steden zijn er veel ouderen, langdurig zieken en gehandicapten met weinig sociale contacten. Onderzoek geeft aan dat ouderen die regelmatig uitgaan en veel sociale contacten hebben zich een stuk beter voelen dan ouderen die vaker thuis blijven.

Over twintig jaar zal het aantal alleenstaanden met een miljoen zijn toegenomen. Zo neemt ook het aantal oudere alleenstaanden (vooral vrouwen) toe als gevolg van de vergrijzing. Bovendien blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Nu zijn er 700.000 alleenwonende ouderen. Na 2000 meer dan een miljoen.

De mensen in Nederland zijn in toenemende mate bezorgd over gezondheid, het gezinsleven, de politiek en de toekomst. SIRE heeft in 1998 onderzoek gedaan naar de maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse publiek. 87% van de ondervraagden vindt dat de maatschappij steeds harder, onverschilliger en asocialer wordt. 94% is het eens met de stelling ´als we ons allemaal een beetje meer inspannen voor een ander, dan zou de samenleving er heel wat aangenamer uitzien´. 71% is van mening dat mensen zich steeds minder bij de samenleving betrokken voelen.

Vrijwilligerswerk in Nederland

De komende jaren zal een groter beroep gedaan worden op vrijwilligers, zowel in de zorg als in buurten waar sprake is van afnemende sociale cohesie. De hulpvragen en problematiek waar vrijwilligers mee te maken krijgen, zijn vaak zwaar en complex.

In het onderzoek van de Vrije Universiteit ´Geven in Nederland´ uit 1997 worden de verschillende soorten giften (in geld en tijd) door individuen, fondsen en bedrijven in kaart gebracht. Hierin wordt het volgende beeld geschetst van het vrijwilligerswerk in Nederland. Ongeveer 29% van de bevolking van 18 jaar en ouder -circa 3,5 miljoen mensen- doet vrij regelmatig vrijwilligerswerk, ten minste één keer per maand. Dit is het hoogste percentage in Europa.

Van het totale vrijwilligerswerk bestaat 8% uit bezoeken afleggen en gezelschap houden, 7% uit sociale hulpverlening en 6% uit gezondheidszorg. Als beweegreden noemt 38% mensen ontmoeten, 31% levenservaring opdoen en 30% leuk werk. Als redenen om geen vrijwilligerswerk te doen noemt 37% tijdgebrek, 21% nooit gevraagd en 12% nooit over nagedacht.

In algemene zin geldt dat vooral mensen van middelbare leeftijd vrijwilligerswerk doen. Vaak zijn het ook mensen die actief zijn in de kerk of politiek. In de grote steden is het percentage vrijwilligers opvallend lager. Vrijwillig bezoekwerk en zorgtaken worden meer door vrouwen dan door mannen verricht.

Uit het genoemde SIRE-onderzoek bleek dat de Nederlandse bevolking bezorgd is over de verharding van de maatschappij. Toch vindt slechts één op de drie Nederlanders dat hij of zij zich eigenlijk actiever belangeloos zou moeten inzetten. De SIRE-campagne ´De maatschappij. Dat ben jij.´ beoogt hierin verandering te brengen.

Over het algemeen is het niet gemakkelijk om jongeren te betrekken bij het vrijwilligerswerk. Dat heeft niet alleen te maken met beschikbare tijd en belangstelling, maar ook met onbekendheid met het werk. Het bezoekwerk en andere op sociale contacten gerichte activiteiten door vrijwilligersorganisaties zijn relatief onbekend.


3. Het belang van vrijwilligerswerk voor zieken, gehandicapten en ouderen: resultaten publieksonderzoek

In het najaar van 1998 heeft NSS Research & Consultancy in opdracht van de Zonnebloem onderzocht hoe het Nederlandse publiek denkt over het vrijwilligerswerk ten behoeve van zieken, gehandicapten en ouderen. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van telefonische ondervraging van een representatieve groep van 18 jaar en ouder. Een aantal vragen werd ook bij een eerder onderzoek in 1994 gesteld. In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten samengevat. Een meer uitgebreide weergave van dit onderzoek kunt u opvragen bij de afdeling communicatie van het Nationaal Bureau van de Zonnebloem.

Imago vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt vooral geassocieerd met het helpen van zieken, gehandicapten en ouderen (65%) en het verrichten van verenigingswerk (24%).
Als positieve kanten van het vrijwilligerswerk voor zieken en ouderen worden vooral genoemd: het feit dat je iemand kunt helpen (31%), het is dankbaar werk, je krijgt waardering (30%) en de sociale contacten (27%).
Het feit dat het geen geld oplevert (15%) en tijd kost (13%) wordt als de belangrijkste negatieve kant van het vrijwillig helpen van zieken en ouderen genoemd. Bijna een derde van de ondervraagden kan geen negatieve punten noemen. Het meest komt dit voor bij personen die zelf vrijwilligerswerk doen.

Maatschappelijk belang

Het vrijwilligerswerk wordt als een onmisbare schakel in de Nederlandse samenleving gezien bij het bieden van zorg aan zieken, gehandicapten en ouderen. Hierover bestaat grote consensus. Negen op de tien ondervraagden vinden het vrijwilligerswerk van zeer groot of groot belang. Een grote meerderheid (82%) bestrijdt dan ook de bewering dat vrijwilligerswerk niet meer in deze maatschappij past.

Een ruime meerderheid (86%) vindt dat de overheid meer zou moeten doen om het vrijwilligerswerk te bevorderen. Moet de overheid zich ook met de praktische uitvoering van het vrijwilligerswerk bemoeien? Hier wordt uiteenlopend over gedacht. 50% is van mening dat de overheid zich hierin afstandelijk dient op te stellen. 38% vindt dat de overheid zich daar wel mee moet bemoeien.

Aandacht

90% is het eens met de stelling dat zieken en bejaarden te weinig aandacht dreigen te krijgen. Bijna 90% van de ondervraagden vindt dat de toekomst van zieken en bejaarden er zonder vrijwilligers somber uitziet. 80% ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de vrijwilliger om de maatschappij voor verder afglijden te behoeden.

Bereidheid

Tegenover het belang van het vrijwilligerswerk staat de door 80% van de ondervraagden gehuldigde mening, dat men steeds minder vaak bereid is iets belangeloos voor een ander te doen. Vier op de tien ondervraagden doen momenteel op enigerlei wijze vrijwilligerswerk: 12% helpt zieken, gehandicapten of bejaarden, 18% doet iets voor een vereniging en 13% is op andere wijze actief. Gemiddeld zijn deze vrijwilligers hiermee 6 uur per week bezig. Jongeren t/m 34 jaar zijn verhoudingsgewijs het minst actief. De middencategorie (35 t/m 49 jaar) is het meest actief. Ouderen besteden gemiddeld de meeste tijd aan vrijwilligerswerk. Vrouwen zijn vooral actief in de zieken- en ouderenzorg; mannen vooral in het verenigingswerk.

Hoeveel mensen zijn bereid om zich vrijwillig voor zieken, gehandicapten en ouderen in te zetten? Naast de 12 % die aangeeft nu al dit soort vrijwilligerswerk te doen, zegt 14% het vermoedelijk wel te willen doen. 22% zou het misschien willen doen. Ruim 50% van de ondervraagden geeft aan er weinig voor te voelen.

Als belangrijkste reden waarom men zich niet zou inzetten voor zieken of bejaarden wordt genoemd ´geen tijd´. Hoe jonger men is hoe vaker dit wordt genoemd: van de 18 t/m 34-jarigen noemt 80% dit als reden. ´Vanwege de leeftijd´ wordt vaak door 65-plussers genoemd. Hier wordt vaak mee bedoeld dat men er fysiek niet meer toe in staat is. Naast deze vaak genoemde antwoorden komt regelmatig naar voren dat men óf zelf óf iemand anders in het huishouden chronisch ziek of gehandicapt is.

Prioriteiten charitatieve instellingen

Waar zouden charitatieve instellingen zich in de toekomst vooral op moeten richten? 45 % van de ondervraagden vindt directe hulp bieden het belangrijkste; 12 % zegt geld inzamelen. In 1994 was dit nog respectievelijk 31 en 28 %. Het accent is dus duidelijk verschoven naar het bieden van directe hulp.

Bekendheid

Zo´n 90% van de Nederlandse bevolking is op de hoogte van het bestaan van de Zonnebloem. In 1994 was dat 84%. De bekendheid is vooral hoog bij mensen ouder dan 35 jaar, maar lager bij jongeren en in de grote steden. Vrijwel iedereen die de Zonnebloem kent, noemt de dagboottochten, de Zonnebloemvakanties of het hotelschip. Het regelmatig bezoeken van zieken, gehandicapten en ouderen is minder bekend (66%).


4. Visie van de Zonnebloem: aandacht is een mensenrecht

De Zonnebloem maakt zich ernstige zorgen over de positie van gehandicapten, chronisch zieken en hulpbehoevende ouderen in de Nederlandse samenleving. Door de vergrijzing, het toenemend individualisme en de verharding van de maatschappij dreigen steeds meer mensen, met name in de grote steden, in een sociaal isolement te raken.

Ieder mens heeft recht op een goede gezondheidszorg, sociale voorzieningen en deelname aan het maatschappelijke leven (artikel 25 en 27 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens). Het gaat hierbij niet alleen om geld en voorzieningen, maar ook om persoonlijk contact en zorg met een menselijk gezicht: ook aandacht is een mensenrecht. Aandacht betekent gezien en gerespecteerd worden als individu. Ieder mens heeft op zijn of haar unieke wijze aandacht nodig. Dus iedereen heeft daar ook recht op. Een samenleving die toestaat dat de meest kwetsbaren in een isolement raken, is armoedig.

In haar dagelijkse praktijk merkt de Zonnebloem hoe groot en soms schrijnend de behoefte is aan zorg en persoonlijke aandacht. Het afnemende animo om iets aan vrijwilligerswerk te doen in combinatie met een steeds krappere arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing vormt een ernstige bedreiging voor de hulp aan zieken, gehandicapten en ouderen. De Zonnebloem vraagt daarom bij de viering van haar 50-jarig bestaan in 1999 nadrukkelijk de aandacht van de Nederlandse bevolking voor deze problematiek.

´Meer aandacht aan het bed´

De vergrijzing heeft ingrijpende gevolgen voor de behoefte aan zorg en verpleging. Op veel plaatsen in de zorgsector is uitbreiding van de financiële middelen en menskracht noodzakelijk om de kwaliteit van de zorgverlening op een aanvaardbaar peil te houden. Maar ook als er meer activiteiten in de zorg op professionele en betaalde basis zullen plaatsvinden, blijft de inzet van vrijwilligers keihard nodig. De Zonnebloem is van mening dat vrijwilligers niet allerlei zorgtaken moeten gaan overnemen om zo de tekorten in de thuiszorg en gezondheidszorg aan te vullen. Dat biedt geen oplossing voor de problemen in de zorgsector. Vrijwilligers kunnen wél een belangrijke aanvullende functie op sociaal gebied vervullen. Om aandacht en menselijk contact te waarborgen, juist voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. ´Meer handen aan het bed´ zijn dus absoluut noodzakelijk, maar ´Meer aandacht aan het bed´ is niet minder belangrijk. Aandacht is niet in minuten of guldens uit te drukken en ook dat is een belangrijke kern van het vrijwilligerswerk.

Bij chronisch zieken en ouderen die zeer veel verzorging nodig hebben, staat vaak de fysieke zorgvraag centraal. Dat kan ertoe leiden dat er weinig aandacht is voor de levensvragen die met de ziekte of levensfase gepaard gaan. Juist het vrijwillig bezoekwerk kan hierin een belangrijke functie vervullen. Met name de groep van hoogbejaarden verdient de komende jaren bijzondere aandacht om ervoor te zorgen dat zij niet in een isolement geraken.

Overigens dient opgemerkt te worden dat het ook voorkomt dat zorg eenzijdig afgeschoven wordt naar professionele zorgverleners. Zorg blijft altijd een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dus ook van familie, buurt en vrijwilligers.

Voorwaarden scheppen

De overheid moet randvoorwaarden scheppen waardoor het vrijwilligerswerk kan gedijen. Bijvoorbeeld door cursussen voor vrijwilligers te financieren, of door bij te dragen in de onkosten die door vrijwilligersorganisaties gemaakt worden, of door het opzetten van lokale vacaturebanken voor vrijwilligerswerk. Daarnaast zou de overheid vooral het eigen initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel van individuen en gemeenschappen moeten stimuleren.

De maatschappelijke toegevoegde waarde van het vrijwilligerswerk is feitelijk onbetaalbaar. Het is dan ook niet de oplossing om vrijwilligers persoonlijk financieel te belonen. Dit zou eerder nadelige effecten op het vrijwilligerswerk hebben. Allereerst gaat het principe van belonen volledig voorbij aan het uitgangspunt van vrijwilligerswerk: de eigen motivatie en vrijheid van de vrijwilliger om zich in te zetten voor een zelfgekozen doel. Ook de manier waarop men zich inzet, bepaalt de vrijwilliger in belangrijke mate zelf. Bovendien kan de samenleving het geld dat nodig zou zijn om de totale hoeveelheidvrijwilligerswerk te vergoeden, nooit opbrengen.

De grenzen van het vrijwilligerswerk

Met het oog op de steeds zwaarder wordende hulpvragen die aan de vrijwilliger gesteld worden, is er steeds meer behoefte aan opleiding en begeleiding van vrijwilligers. Maar ook aan een duidelijke afbakening van wat wel en niet van vrijwilligers verwacht mag worden. In de verschillende cursussen die vrijwilligers bij de Zonnebloem kunnen volgen, wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. De Zonnebloem stelt zich op het standpunt dat de grenzen tussen professionele en vrijwillige hulp zeer helder moeten zijn. Het uitgangspunt voor de Zonnebloemvrijwilligers is bijvoorbeeld dat zij in principe geen ´zorg aan lijf en huis´ verlenen. Zo mag ook nooit van vrijwilligers verwacht worden dat zij handelingen verrichten die door gediplomeerde verplegenden en verzorgenden uitgevoerd moeten worden. Als de samenleving wil blijven rekenen op de onmisbare bijdragen van vrijwilligers dan moet er ook aandacht zijn voor datgene wat vrijwilligers motiveert. En dus ook voor wat zij willen en kunnen doen.

Waardering

Uit het door NSS uitgevoerde onderzoek blijkt dat het omvangrijke bezoekwerk door Zonnebloemvrijwilligers onvoldoende bekend is bij het grote publiek. Naast bekendheid en begrip is vooral ook meer waardering nodig voor het werk van de vele vrijwilligers in Nederland. Hun inzet bij het realiseren van zorg en aandacht voor de meest kwetsbare groepen verdient bredere erkenning. Dat is ook hard nodig om in de toekomst voldoende nieuwe vrijwilligers te vinden die zich in willen zetten voor mensen die het écht nodig hebben.


5. Jubileumprogramma 1999

Januari Startbijeenkomst op woensdag 13 januari in Hotel Figi, Zeist met o.a. de overhandiging van de jubileumuitgave ´Altijd actueel´ aan de Minister-President, de heer W. Kok. Deze jubileumuitgave wordt verspreid onder de doelgroep en de vrijwilligers van de Zonnebloem. Verder worden hier gepresenteerd: de onderdelen van het jubileum-programma, het jubileumthema, de Zonnebloem Jubileum Wens en de resultaten van een publieks-onderzoek naar het belang van vrijwilligerswerk voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. Februari Start Zonnebloem Jubileum Theater Tournee: ruim honderd optredens van Berdien Stenberg, Robert Paul, Joke de Kruijf en Frits Lambrechts van februari t/m november door het hele land; ieder optreden wordt door circa 300 tot 500 langdurig zieken, gehandicapten en ouderen bezocht.
Maart/april Op 11 locaties verspreid over heel Nederland verzorgt Circus Herman Renz 17 speciale Zonnebloem-voorstellingen. Hiervoor worden de vrijwilligers van alle Zonnebloemafdelingen uitgenodigd. April Presentatie van de TV-documentaire die ter gelegenheid van het jubileum in opdracht van de Zonnebloem vervaardigd wordt door Irene van Ditshuyzen van TV DITS BV. Uitzenddatum: 4 april 1999 op Ned 1 September Nationale Ziekendag, zondag 12 september, staat in het teken van het jubileumthema ´Aandacht is een mensenrecht´. Oktober Bijeenkomst op zaterdag 9 oktober in het Congrescentrum Den Haag voor circa 2000 bestuursleden van de afdelingen met o.a een inhoudelijk programma over maatschappelijke ontwikkelingen, rol en vaardigheden van de vrijwilliger. November Receptie op zaterdag 6 november van het landelijk bestuur ter afsluiting van het jubileumjaar. December Presentatie eindopbrengst van de Zonnebloem Jubileum Wens


6. Financiering van de jubileumactiviteiten

De activiteiten die in het kader van het jubileum voor de doelgroep en de vrijwilligers van de Zonnebloem worden georganiseerd, zijn financieel mogelijk gemaakt door sponsoring door bedrijven, fondsen en instellingen.
De jaarlijkse, reguliere bijdragen van het publiek aan de Zonnebloem worden dus zoals altijd gebruikt voor de activiteiten voor zieken en gehandicapten.

De jubileumactiviteiten zijn mede mogelijk gemaakt door:

VSB Fonds
Hanos Nijmegen B.V.
Zorgverzekeraars Nederland Rabobank Nederland
Stichting Katholieke Noden Stichting Noord-Hollandsche ´t Hooge Huys BIKKER
TWF Music B.V.
DOCdata Benelux
Heymen Shipping Company
Roto Smeets Nederland
Bavaria N.V.
Coca Cola Beverage Nederland B.V. Biodermal/Drs. Hans Schreuder Laboratoria B.V. Riedel Drankenindustrie
Nedac Sorbo Groep
Douwe Egberts Nederland B.V. Van den Bergh Nederland
Nutricia Nederland B.V.
BP Nederland VOF
Free Record Shop Holding B.V. A.C.M. Interbeheer
Middelbare Hotel Scholen Art & Show Promotions
Paul de Leeuw/Brommerpech B.V. Vincent Mentzel


7. De Zonnebloem Jubileumwens

De jarige Zonnebloem heeft een wens: een volledig aangepaste rondvaartboot voor de Amsterdamse grachten. Hiermee kunnen bedlegerige en rolstoelgebonden deelnemers onze hoofdstad vanaf het water bewonderen.
Het zou geweldig zijn als de Zonnebloem vanuit het hele land dagtochten zou kunnen gaan organiseren met deze bestemming. Uiteraard zullen de Zonnebloemvrijwilligers ook dan weer voor de benodigde deskundige begeleiding zorgen.

Voor de bouw en exploitatie van deze rondvaartboot vraagt de Zonnebloem de medewerking van bedrijfsleven en publiek. Bijdragen zijn welkom op postbanknummer 7691999 ten name van De Zonnebloem in Breda onder vermelding van ´jubileumwens´.

Aan het eind van 1999 zal de Zonnebloem bekijken of er voldoende fondsen zijn bijeengebracht om de bouw en exploitatie te realiseren. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan zullen de opbrengsten ten goede komen aan de bekende Zonnebloemvakanties.


8. Geraadpleegde bronnen

CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistisch Jaarboek. Voorburg/Heerlen, 1997

CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Enquete Beroeps-bevolking. Voorburg/Heerlen, 1997

Nationale Vereniging de Zonnebloem. Jaarverslag 1997

Neefjes, K. ´Twee tijdbommen tikken onder het regeerakkoord´,artikel in Zorg+Welzijn, augustus 1998.

NIZW, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Jaarverslag 1997

NIZW/NOV, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Zicht op zorg en welzijn: vrijwilligers.
NIZW, Utrecht, 1998.

NSS Research & Consultancy. Het belang van vrijwilligerswerk voor zieken, gehandicapten en ouderen. Rapportage publieks-onderzoek in opdracht van Nationale Vereniging de Zonnebloem. 1998

SCP, Sociaal Cultureel Planbureau: Sociaal Culturele Verkenningen 1997.
SCP, Rijswijk; VUGA, Den Haag, 1997.

SIRE: De maatschappij. Dat ben jij, Persinformatie, maart 1998

Schuyt, Th.N.M. (red): Geven in Nederland, Bohn Stafleu Van Loghum, 1997


Uitgave Nationale Vereniging de Zonnebloem Afdeling communicatie
Postbus 2100,
4800 CC Breda
Telefoon: (076) 564 63 62 Fax: (07)564 63 00

Internet: www.zonnebloem.nl E-mail: (info@zonnebloem.nl)

KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN -BESTEDING

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie