Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Pronk (Vrom) over ondertekening protocol verzuring

Datum nieuwsfeit: 05-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vrom0000.029 brief min vrom over ondertekening protocol verzuring, eut rofiering en ozonvorming

Gemaakt: 18-1-2000 tijd: 20:25


5

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 5 jan. 2000

Onderwerp:

Ondertekening protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozonvorming op leefniveau

Geachte mevrouw de Voorzitter,

Woensdag 1 december heb ik in Gothenburg voor Nederland een nieuw protocol ondertekend onder het Verdrag betreffende Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging over Lange Afstand». Dit Gothenburg-protocol wordt ook wel het Multi-effect, multi-pollutant» (M&M)-protocol genoemd, omdat maxima aan emissies voor vier stoffen in het jaar 2010 worden gesteld ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring (stikstofdepositie) en schade aan de gezondheid en milieu door te hoge ozonconcentraties.

Door middel van deze brief wil ik u informeren over dit protocol, waarvan ik u de tekst als bijlage bij deze brief doe toekomen. De brief gaat achtereenvolgens in op:

de Economische Commissie voor Europa (ECE) van de Verenigde Naties en het Verdrag betreffende Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging over Lange Afstand,

de wetenschappelijke basis onder het protocol,

de verplichtingen van het Gothenburg-protocol,

de gevolgen voor mens en milieu van het protocol,

de relatie met de EU-richtlijn Nationale emissieplafonds en

de nationale doelstellingen voor het thema verzuring.

Tenslotte ga ik nog kort in op de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van de protocollen inzake Zware Metalen» en Persistente Organische Stoffen», die door Nederland vorig jaar juni in Aarhus zijn ondertekend.

Economische Commissie voor Europa en het Verdrag betreffende Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging over Lange Afstand

De Convention on Long-range Transboundary Air Pollution is in 1979 opgericht door de lidstaten van de Economic Commission for Europe (ECE). De ECE is een van de vijf regio's onder de Verenigde Naties.

Van de ECE zijn alle Europese landen lid alsmede de USA en Canada. Op dit moment zijn 45 lidstaten van de ECE Partij bij de Conventie. Het Gothenburg-protocol is het achtste protocol in 20 jaar. Na ondertekening dienen de ondertekenaars te zorgen voor opname van de verplichtingen in wet- en regelgeving. Wanneer 16 lidstaten een protocol hebben geratificeerd wordt het van kracht. Vanwege de relatie met het NMP4, waarop ik verderop in deze brief nog terugkom, zal ratificatie van het Gothenburg-protocol door Nederland op zijn vroegst in het jaar 2001 kunnen plaatsvinden.

Wetenschappelijke voorbereiding

Vijf jaar van voorbereiding heeft geleid tot een protocol, waarvoor Nederland zich bijzonder heeft ingespannen. In navolging van het «Tweede Zwavel protocol» van 1994 onder hetzelfde Verdrag is gewerkt met de zogenaamde «critical loads benadering». Daarbij wordt gebruik gemaakt van het «RAINS»-model van IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) in Oostenrijk. Het RAINS-model is een «integrated assessment» model waarin de gehele causale keten is opgenomen van emissies, maatregelen en kosten, verspreiding en «critical loads/levels». Critical loads en levels zijn die niveaus voor zure depositie, stikstofdepositie en ozonconcentraties die geen schadelijke effecten veroorzaken. Met behulp van het model kan worden berekend op welke wijze de gestelde doelen op een zo kosteneffectief mogelijke wijze (over het gebied van de UN/ECE als geheel) kunnen worden bereikt. De emissiereducties zijn dan ook per land verschillend en daarmee kunnen ook de kosten per land behoorlijk uiteenlopen. Het Gothenburg-protocol richt zich, zoals reeds gezegd, op het geïntegreerd bestrijden van drie effecten (verzuring, eutrofiëring en ozonvorming op leefniveau) en de vier voor deze effecten verantwoordelijke stoffen: zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Dezelfde geïntegreerde benadering wordt in Nederland binnen het thema verzuring gevolgd. Voor ozon zijn doelen geformuleerd voor zowel gezondheids- als vegetatiebescherming. Vanwege het feit dat het hier gaat om 4 stoffen en 3 effecten en omdat het een groot gebied betreft is de wetenschappelijke voorbereiding erg complex geweest.

Verplichtingen van het Gothenburg-protocol

Het meest in het oog springend in het protocol zijn de nationale emissieplafonds voor het jaar 2010 die in de onderstaande tabel zijn weergegeven. In de onderhandelingen over de plafonds hebben veel landen bij het vastleggen van de emissieplafonds de haalbaarheid laten prevaleren boven de milieuambitie.

Nederland heeft zich in het protocol vastgelegd op de door de UN/ECE voorgestelde emissieplafonds voor SO2 en NOx, omdat die plafonds voor het jaar 2010 voldoende binnen bereik liggen. Voor VOS is niet het door de UN/ECE voorgestelde plafond (157 kton) geaccepteerd, omdat voor het halen van dat plafond een annex aan het protocol met verplichte produktmaatregelen noodzakelijk was. Over een dergelijke annex kon geen overeenstemming worden bereikt. Tenslotte heeft Nederland voor NH3 zich niet kunnen vastleggen op de door de UN/ECE voorgestelde 105 kton, maar op 128 kton omdat dit het verwachte emissieniveau is bij het uitvoeren van het maatregelenpakket ter uitvoering van de EU-Nitraatrichtlijn, met maximale inzet van emissie-bestrijdingsmaatregelen.

De emissieplafonds in het Gothenburg-protocol zijn een belangrijk onderdeel, maar het protocol bevat ook tal van eisen op het gebied van bestrijding van emissies voor de onderhavige stoffen, zoals het stellen van emissie-eisen, het gebruik van «Best Available Technologies» en dergelijke, alsmede verplichtingen op het gebied van onderzoek, kennisoverdracht etc.. Een overzicht van hetgeen in het protocol is opgenomen is gegeven in een tweede bijlage bij deze brief (Korte notitie bij het Protocol bij het Verdrag etc.).

Emissies en emissiedoelen voor Nederland (kton/jaar)


1980


1990


1997 Gothenburg-

protocol*


2010 NEC-

richtlijn**


2010 NMP3-

doelen


2010

SO2 482 202 124 50 50 56

NOx 588 596 471 266 238 120

NH3 234 232 151 128 104 54

VOS 579 505 340 191 156 117


*Opgenomen zijn de emissieplafonds (voor het jaar 2010) voor Nederland in het Gothenburg-protocol


**Opgenomen zijn de emissieplafonds (voor het jaar 2010), zoals die zijn voorgesteld in de concept-richtlijn Nationale emissieplafonds van de Europese Commissie

Gevolgen van de emissieredukties voor mens en milieu

In het protocol worden emissieplafonds vastgelegd voor de genoemde stoffen voor het jaar 2010. Afhankelijk van de stof gaat het ten opzichte van 1990 (basisjaar) om reducties in de orde van 15 tot 90 procent. In de onderstaande staafdiagram is te zien dat de Europese reducties enorm zijn, waardoor een aanzienlijke verbetering gehaald zal worden aan de effectenkant.

Emissiereducties in Europa als gevolg van het Gothenburg-protocol

Voor Nederland heeft het voor verzuring tot gevolg dat nog «slechts»
50 % van de ecosystemen een te hoge depositie ontvangen van zuur, terwijl in 1990 nog 90 % onbeschermd was. Europees gezien gaat de oplossing van het verzuringsprobleem voorspoediger dan in Nederland, waar hoge belasting op relatief gevoelige ecosystemen een rol speelt. Toch ziet het er naar uit dat in 2020, ook in Nederland, het verzuringsprobleem kan zijn opgelost. Voor eutrofiëring geldt dit nog lang niet. Het onbeschermde percentage van oppervlakte van ecosystemen tegen overbelasting door stikstofdepositie neemt in het jaar 2010 slechts af tot 90 procent in Nederland. Overal in Europa worden in
2010 de kritische depositieniveaus nog steeds ruimschoots overschreden. Wel wordt de mate van overbelasting enigszins teruggedrongen. Er is slechts een begin gemaakt met de oplossing.

Ook het ozonprobleem zal ons nog geruime tijd blijven achtervolgen. Overschrijding van duurzame niveaus voor humane gezondheid en vegetatie in Nederland zullen naar verwachting respectievelijk ruim 50 procent en 25 procent afnemen. Berekend is dat er door de vermindering van de ozon- en fijn stof concentraties (een aanzienlijk gedeelte van het fijn stof in de lucht is afkomstig van de emissies van de vier genoemde stoffen, het «secundaire aerosol») in Europa in 2010 ten opzichte van 1990 een afname van voortijdige sterfte plaatsvindt van
47.500 gevallen per jaar. Het aantal gewonnen levensjaren in Europa wordt geschat op 2,3 miljoen. De overschrijding van duurzame ozonniveaus voor de vegetatie zal in Europa in het jaar 2010 naar verwachting afnemen met 44 %.

De EU-richtlijn Nationale emissieplafonds

Binnen de EU wordt momenteel onderhandeld over een nieuwe richtlijn met nationale emissieplafonds («National Emission Ceilings (NEC) directive»). Tijdens de Milieuraad van 13 december 1999 is een concept-richtlijn voor nationale emissieplafonds opnieuw besproken. Het Europees Parlement heeft zich nog niet uitgesproken over deze richtlijn. Beslissingen zijn op zijn vroegst te verwachten tijdens het voorzitterschap van Portugal, de eerste helft van 2000. Binnen de UN/ECE en de EU worden de scenario's voor minder verzuring, vermesting en ozonvorming op dezelfde wetenschappelijk onderbouwde manier doorgerekend.

Zoals uit de tabel valt af te lezen liggen de door de Europese Commissie voorgestelde plafonds lager dan de plafonds in het Gothenburg-protocol. Hiermee wordt een grotere verbetering voor de gezondheid en het milieu nagestreefd. De meeste EU-lidstaten willen zich hierop nog niet vastleggen. Dit is de reden dat de Europese Commissie, die Partij is bij de Conventie, niet bij de eerste 26 ondertekenaars van het Gothenburg-protocol wilde behoren. Ook België, Spanje en enkele andere landen tekenden nog niet, voor sommige landen lagen hieraan procedurele redenen ten grondslag. De verwachting is dat zij het protocol spoedig zullen ondertekenen.

Nationale evaluatie van het verzuringsbeleid

De verplichtingen, die Nederland in internationaal verband aangaat, hebben natuurlijk een relatie met de nationale doelstellingen. De internationale verplichtingen vormen een bovengrens voor de nationale doelstellingen. Dit wil zeggen: de plafonds die het resultaat zijn van autonoom binnenlands beleid (zoals bijvoorbeeld beschreven in NMP3) liggen, behalve voor SO2, lager dan die welke zijn vastgelegd in de vorm van internationale verplichtingen.

Vier betrokken ministeries voeren op dit moment het project «Evaluatie van de doelstellingen voor het thema Verzuring» uit. Het resultaat daarvan, dat wil zeggen nieuwe doelstellingen voor het thema verzuring, wordt in het NMP4 vastgelegd. Tot die tijd blijven de huidige doelstellingen van het NMP3 van kracht. Met het vastleggen van emissieplafonds in het nieuwe UN/ECE-protocol of in een EU-richtlijn, wordt niet vooruitgelopen op de uitkomst van de nationale evaluatie. De nationale ambities kunnen, zoals blijkens NMP3 reeds het geval is, verder reiken dan de internationaal aanvaarde emissieplafonds. Beide internationale verplichtingen staan het voeren van een specifiek en verdergaand Nederlands beleid ook niet in de weg. De voorbereiding van de ratificatie van het Gothenburg-protocol wordt binnenkort ter hand genomen.

Ratificatie van beide Aarhus protocollen

De eerste vijf protocollen onder de Conventie zijn door Nederland geratificeerd en zijn door voldoende ratificaties reeds van kracht. Dit geldt niet voor de protocollen inzake «Zware Metalen» en Persistente Organische Stoffen». Deze protocollen zijn 9 september 1999 bij de Raad van State aanhangig gemaakt. Nadat het advies van de Raad van State is ontvangen zullen beide protocollen worden voorgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal, waarna bij instemming ratificatie door Nederland kan volgen.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

J.P. Pronk

1. Tekst van het «Gothenburg»-protocol

2. Korte notitie bij het «Gothenburg»-protocol

3. Engelstalige brochure over de Conventie en het Gothenburg»-protocol

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...