Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: brief inzake MIT-afspraken

Datum nieuwsfeit: 07-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26828000.028 brief min vw inzake mit-afspraken
Gemaakt: 13-1-2000 tijd: 10:23


2


26828 Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2000-2004

nr. 28 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 januari 2000

De in het kader van het MIT 1999 gemaakte afspraken hebben nogal wat consequenties gehad voor de voortgang van een aantal lopende procedures. De belangrijkste afspraken betreffen natuurlijk de verschillende regionale pakketten en de daaraan gekoppelde Rijksmiddelen in samenhang met de bereidheid van de verschillende regio`s om voor de realisering van een aantal projecten additionele middelen te zoeken. Om een en ander niet te frustreren heb ik er de voorkeur aan gegeven om een aantal formele beslismomenten uit te stellen in afwachting van de besluiten van de regionale overheden en andere partijen inzake voor- en medefinanciering. Ook de toegenomen aandacht voor benutting als een mogelijke oplossing voor bereikbaarheidsproblemen heeft consequenties voor de voortgang van de procedures waarin nog de meer traditionele aanleg en uitbreiding van weginfrastructuur centraal stond. In een aantal gevallen betekende dit immers het uitwerken van een nieuw alternatief dat - gelet op de noodzakelijke zorgvuldigheid en de vereiste informatiebehoefte om een vergelijking met de reeds uitgewerkte alternatieven mogelijk te maken
- nu eenmaal tijd kost.

In een aantal gevallen heeft het invulling geven aan deze afspraken consequenties voor de termijnen van de Tracéwet. Overeenkomstig het bepaalde in de Tracéwet bericht ik u daarom hierbij over de voortgang van enkele van deze projecten.

Op de A2 lopen onder meer studies voor de rondwegen `s-Hertogenbosch en Eindhoven. Voor 's-Hertogenbosch geldt dat er een tracébesluit moet worden genomen terwijl er in het geval van de rondweg Eindhoven een standpunt moet worden bepaald. Voor beide projecten heeft de wens om meer aandacht te geven aan benutting nogal wat consequenties gehad omdat immers nog benuttingsvarianten moesten worden uitgewerkt. Dit is inmiddels gebeurd waardoor een zorgvuldige keuze mogelijk is waarin de nieuwe beleidsaccenten in volle omvang kunnen worden meegenomen.

Zoals het zich thans laat aanzien kan ik u in beide gevallen begin volgend jaar informeren.

Een grote stap is gezet bij besprekingen met de regio Amsterdam. In eerste instantie heb ik bericht u in deze periode te zullen informeren over de voortgang van het project Tweede Coentunnel maar gelet op het stadium waarin de besprekingen zich thans bevinden geef ik er de voorkeur aan u separaat te informeren over het totale pakket waarvan de Tweede Coentunnel deel uitmaakt. Uiteraard zijn het totaalpakket en de daarover te maken afspraken richtinggevend voor het standpunt dat inzake de Tweede Coentunnel moet worden ingenomen. In dat kader wordt ook de N 200 bij Halfweg betrokken. Om die reden kan het standpunt derhalve thans nog niet worden bepaald.

Uitermate complex ligt het bij de standpuntbepaling inzake de Zuidelijke Ringweg Groningen A7. Ik wil niet verhullen dat het hier om een moeilijke afweging gaat waarbij ook de samenhang met de afspraken rond Langman een rol spelen. Uiteraard staan deze afspraken niet ter discussie en zullen ook onverkort worden uitgevoerd, maar de samenhang daarvan met de alternatieven en varianten voor de oplossing van de problemen vereist een zorgvuldige beschouwing. Dit klemt temeer nu de Commissie voor de Milieu-effectrapportage aanvullend onderzoek aanbeveelt voor de alternatieven en varianten die een nieuwe doorsnijding zouden betekenen. Bovendien is mijn streven erop gericht de problemen in de agglomeratie Groningen breed te beschouwen, in goed overleg met de betrokken overheden. Ik verwacht u uiterlijk in april
2000 een standpunt te kunnen toesturen. Overigens betekent dit geen vertraging ten opzichte van de in het kader van Langman afgesproken termijnen waarbinnen dit project moet worden gerealiseerd.

Ook complex is de situatie rond de Ringweg Sneek eveneens in de A7. Zoals bekend is er een standpunt ingenomen dat thans uitgewerkt wordt tot een ontwerp-tracébesluit. Een dergelijke uitwerking is een verfijning van het standpunt waarbij met een grote mate van detail de weg in zijn omgeving wordt ingepast. Het zal duidelijk zijn dat in een situatie waarbij voor een deel gebruik gemaakt wordt van een bestaande verbinding die omgebouwd moet worden en zich bovendien in een stedelijke omgeving bevindt, de nodige zorgvuldigheid moet worden betracht. In overleg met de gemeente en met het taakstellend budget als uitgangspunt vereist de uitwerking helaas meer tijd dan was voorzien. Ik hoop u hier zo spoedig mogelijk nader over te kunnen informeren. Overigens geldt ook hier dat er van vertraging ten opzichte van de uiteindelijke planning voor het gereed komen van de verbinding geen sprake is.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie