Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Peper op vragen over personeelsvoorziening politie

Datum nieuwsfeit: 10-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.451 personeelsvoorziening bij de politie
Gemaakt: 17-1-2000 tijd: 14:49


2

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 jan. 2000

Onderwerp

Schriftelijke vragen van het lid Rietkerk

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Rietkerk, kenmerk 2990003970, mij toegezonden bij brief van 13 december 1999.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Antwoorden op de vragen van het Tweede kamerlid Rietkerk (CDA)

kenmerk 2990003970


1.

Ja.


2.

De cijfers zoals genoemd in het betreffende artikel moeten gecompleteerd worden.

Volledigheidshalve geef ik u enkele aanvullende cijfers. Zoals vermeld in onze brief van 11 november 1999 (Kamerstukken II 1999/00, 26 345, nr. 26) is in de maand maart de banenlijn Politie opengesteld. Inmiddels heeft dit tot bijna 60.000 reacties geleid. Van dit aantal zijn er ruim 8000 gekwalificeerde personen doorverwezen naar de korpsen. Van deze 8000 mensen kan in ieder geval worden gesteld dat zij voldoen aan de geldende aanstellingseisen. De korpsen ontvangen de aangemelde kandidaten en maken afspraken over het vervolgtraject. Een tweehonderdtal politiekandidaten zijn in een vergevorderd stadium van de selectie dat deels bij de korpsen en deels bij het LSOP plaatsvindt. Verder zijn er ongeveer tweeduizend belangstellenden en sollicitanten in behandeling bij de korpsen.


3.

Ja. De Banenlijn politie is een laagdrempelig instrument. Een ieder is vrij ernaar te bellen. Een nadeel hiervan is dat er makkelijk een vorm van vervuiling kan optreden. Met name tijdens de start van de campagne is vaak vanuit nieuwsgierigheid gebeld door burgers. Het is mij bekend dat het regelmatig voorkomt dat ouders bellen en informatie aanvragen voor hun kinderen zonder dat deze hiervan op de hoogte zijn.

In de praktijk is deze vorm van «vervuiling» moeilijk te voorkomen.


4.

Voor 1999 tot medio 2002 is in de begroting een bedrag van 37,5 miljoen gulden opgenomen voor het project PPP. Ten aanzien van het project personeelsvoorziening politie kan ik u melden dat gezien het additionele karakter van het project naar de korpsen toe een rendementsvraag vooraf moeilijk te beantwoorden is. Het project vormt een ondersteuning aan de korpsen teneinde vervanging van uitstromend personeel op te kunnen vangen en om uitbreiding van het personeelsbestand met 3400 personen te kunnen realiseren. Naast de werving- en imagocampagne wordt uit dit budget ook de Banenlijn als organisatie en de in het kader van het project noodzakelijke onderzoeken bekostigd.


5.

Zoals gesteld in onze brief van 11 november jl. ( Kamerstukken II
1999/00, 26 345, nr. 26) worden vanuit het bureau Banenlijn Politie kandidaten tijdens het doorlopen van de procedure gevolgd. Signalen en knelpunten die zich hierbij voordoen worden bij de korpsleiding onder de aandacht gebracht. Naar aanleiding van deze inventarisatie zal worden bezien of maatregelen noodzakelijk zijn.

In het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Justitie en BZK op
29 november 1999 heb ik toegezegd dat voorts onderzocht zal worden in hoeverre de maandgeldregeling voor aspiranten belemmerend werkt voor het werven van nieuwe medewerkers. Dit zal deel uitmaken van een onderzoek door de Banenlijn Politie naar de redenen waarom kandidaten hun sollicitatie niet voortzetten. De eerste resultaten van dit onderzoek worden eind februari 2000 verwacht.


6.

Neen. De signalen die mij hierover hebben bereikt zijn er mede aanleiding toe geweest om dit aspect mee te nemen in het onderzoek genoemd in het antwoord op vraag 5. Als uit het onderzoek blijkt dat daartoe aanleiding bestaat, zal ik dit onderwerp meenemen in het arbeidsvoorwaardenoverleg.


7.

Het rendement van de Banenlijn politie wordt periodiek bekeken. Tussentijds wordt de organisatie steeds meer ingericht op verzoeken van potentiële kandidaten en op verzoeken vanuit de politiekorpsen. Gezien het aantal reacties op de banenlijn Politie als zodanig is het rendement boven verwachting.


8.

Vooralsnog ga ik er niet vanuit dat de doelstelling voor de uitbreiding van de politiesterkte in gevaar komt. Gelet op de krapte op de huidige arbeidsmarkt zal het echter geen gemakkelijke opgave zijn de gestelde doelstellingen te realiseren. Naast de Banenlijn worden daarom ook andere activiteiten ontplooid teneinde meer mensen binnen te halen bij de Nederlandse politie. Zo is er ook een promotieteam ingesteld. Dit team zal het komende jaar wervingsactiviteiten verrichten op de verschillende vakbeurzen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie