Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel Wet samenvoeging van gemeenten Sittard en Geleen

Datum nieuwsfeit: 11-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26968000.002 voorstel van wet samenvoeging van de gemeenten sittard en geleen

Gemaakt: 11-1-2000 tijd: 11:6


3


26 968

Samenvoeging van de gemeenten Sittard en Geleen

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET
Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Sittard en Geleen samen te voegen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Sittard en Geleen opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Sittard-Geleen ingesteld, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

De nieuwe gemeente Sittard-Geleen bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Sittard en Geleen.

Paragraaf 2. Grenswijzigingen van gemeenten die niet worden opgeheven.

Artikel 4

De grenzen van de gemeenten Born en Susteren worden gewijzigd als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 5

Voor de nieuwe gemeente Sittard-Geleen wordt de op te heffen gemeente Sittard aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 6

Voor de op te heffen gemeenten Sittard en Geleen wordt de nieuwe gemeente Sittard-Geleen aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

c. de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen.

d. artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;

e. artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren.

Artikel 7


1. Voor de nieuwe gemeente Sittard-Geleen die bij deze wet wordt ingesteld, wordt een tussentijdse raadsverkiezing gehouden als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling.


2. Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Sittard-Geleen wordt de op te heffen gemeente Sittard belast.


3. Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente Sittard-Geleen die bij deze wet is ingesteld.


4. De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 8

Artikel 2 van de Wet op de rechterlijke indeling wordt met ingang van de datum van herindeling als volgt gewijzigd:


1. In het gestelde onder «Kantongerecht Sittard» vervalt: Geleen.


2. «Sittard» wordt gewijzigd in: Sittard-Geleen.

Artikel 9

De bijlage, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Politiewet 1993 wordt met ingang van de datum van herindeling als volgt gewijzigd:


1. In het gestelde onder «Limburg-Zuid» vervalt: Geleen.


2. «Sittard» wordt gewijzigd in: Sittard-Geleen.

Artikel 10

Gedeputeerde staten van Limburg kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in de artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij zenden de gecorrigeerde kaart zo spoedig mogelijk naar Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 11

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie