Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oosterhout verandert wijze heronderzoek bijstandsuitkeringen

Datum nieuwsfeit: 11-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 11 januari 2000

Gemeente verandert wijze van heronderzoek bijstandsuitkeringen

De gemeente Oosterhout gaat wijzigingen aanbrengen in de manier waarop heronderzoeken plaatsvinden bij mensen met een bijstandsuitkering. Dat blijkt uit het heronderzoeksplan 2000, dat b. en w. hebben vastgesteld.

In het heronderzoek wordt onder andere nagegaan of een uitkering terecht verstrekt is en wat de financiële mogelijkheden zijn bij terugbetaling van teveel ontvangen uitkering. Dit is het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast gaat het onderzoek ook in op de doelmatigheid. Daarin wordt onder andere gevraagd of het uitgestippelde arbeidsmarktproject nog steeds actueel is.

Omdat in de laatste jaren het accent steeds meer is komen te liggen op de uitstroom van cliënten naar betaald of gesubsideerd werk, is het contact tussen de gemeente en bijstandsgerechtigden met een arbeidsverplichting intensiever geworden. Dat betekent dat in een heronderzoek geen aandacht meer besteed hoeft te worden aan de doelmatigheidsaspecten. Er blijft alleen het onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering over. Daarom kan de onderzoeksfrequentie voor deze categorie bijstandsgerechtigden omlaag van eens per jaar naar eens in de achttien maanden.

Bij uitkeringsgerechtigden waarvoor arbeidsinpassing (voorlopig) niet haalbaar is, zou daarentegen de frequentie verhoogd moeten worden van eens in de achttien maanden naar eens per jaar. Dankzij de aandacht voor de armoedeproblematiek is juist het besef ontstaan dat deze categorie extra aandacht nodig heeft. Het betreft dan vooral aandacht voor het voorkomen of opheffen van sociaal isolement.

Omdat de onderzoeksfrequentie voor de ene categorie uitkeringsgerechtigden daalt en voor de andere categorie juist stijgt, heeft deze beleidswijziging geen financiële gevolgen.

Cliënten sociale zekerheid moeilijk te interesseren voor cliëntenplatform

Het blijkt buitengewoon lastig cliënten sociale zekerheid van de gemeente Oosterhout te interesseren voor deelname in het Cliëntenplatform Oosterhout. Dat blijkt uit een korte evaluatie over het eerste jaar van functioneren van het Cliëntenplatform. Het platform, opgericht vanuit het Platfom Laagst Uitbetaalden en het Gehandicaptenplatform, overlegt met de gemeente over de uitvoering van de sociale-zekerheidswetten in Oosterhout.

De evaluatie maakt duidelijk dat het "bijzonder moeilijk" is met name cliënten sociale zekerheid voldoende te betrekken bij de cliëntenparticipatie. Geruime tijd heeft slechts één rechtstreekse cliënt uit deze doelgroep aan het overleg deelgenomen. Die persoon heeft inmiddels te kennen gegeven te willen stoppen.

Wellicht dat te hooggespannen verwachtingen aan de geringe animo ten grondslag liggen. "Gehoopt werd dat inbreng rechtstreeks zou kunnen leiden tot onmiddellijke verbeteringen in de gemeentelijke bedrijfsvoering. Jammer genoeg is dat een illusie gebleken", aldus de evaluatie.

Desondanks vindt het platform het van het grootste belang voortdurend te zoeken naar mogelijkheden om de rechtstreekse inbreng van cliënten te verbeteren. Het overleg tussen platform en gemeente is in ieder geval duidelijk beter geworden. Het overlegklimaat is over het algemeen goed te noemen; het Cliëntenplatform wil daarom toch graag op de ingeslagen weg doorgaan.

Uit reacties van cliënten over de organisatie wordt duidelijk dat er behoefte bestaat aan betere informatie over de uitvoering van het beleid.

B. en w. besluiten tot laten vervaardigen rioolbeheerkaarten

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het laten vervaardigen van rioolbeheerkaarten. Dergelijke - digitale - kaarten zijn nodig om berekeningen te kunnen maken van de kosten van rioolrenovatie. De komende jaren zal het Oosterhoutse gemeentebestuur gaan werken aan een structurele verbetering van de riolering.

Het afgelopen jaar zijn van Weststad I en II de beheerkaarten gerealiseerd, terwijl voor het centrum de kaarten aan de actuele situatie zijn aangepast. Dit jaar staat actualisering van de kaarten van Slotjes en Oosterheide op het programma, terwijl voor Vrachelen I en II nieuwe kaarten zullen worden vervaardigd.

De kosten voor de beheerkaarten worden geraamd op ƒ 75.000. Hiervoor is in het investeringsplan ruimte gereserveerd.

Garantiesubsidie voor Nacht der Sterren

B. en w. hebben besloten een garantiesubsidie van ƒ 2000 te verstrekken aan de organisatie van de Nacht der Sterren. Dit evenement wordt op 5 februari in Cultureel centrum De Bussel gehouden. Deze culturele manifestatie is bedoeld voor de leerlingen van drie Oosterhoutse middelbare scholen en twee scholen uit omrigende gemeenten. Vorig jaar werd deze activiteit, die toen luisterde naar de naam Nacht der Gebroken Harten, voor het eerst georganiseerd.

Het college verstrekt de garantiesubsidie omdat de activiteit is opgezet voor een, vanuit cultureel oogpunt moeilijk bereikbare doelgroep (middelbare-schooljeugd).

College wijst projectwethouders aan

Het college heeft besloten drie projectwethouders aan te wijzen voor projecten op het gebied van stadsbeheer. Wethouder Gerbrands wordt belast met het project "Integraal beheer van de openbare ruimte". Hij wordt tevens projectwethouder voor het waterplan. Wethouder Broere tenslotte wordt projectwethouder voor de dijkverbeteringsplannen.

Grondruil ten behoeve van kruispunt Trommelen

B. en w. hebben besloten tot ruiling van een klein perceel grond aan de Wilhelminalaan. Hierdoor krijgt de gemeente de beschikking over een stukje grond van 15 m², nodig voor de aanleg van een nieuw fietspad en trottoir op het te reconstrueren "kruispunt Trommelen". In ruil daarvoor staat de gemeente een strookje grond naast het pand Bredaseweg 30a (de voormalige leerlooierij) af.

Oosterhout, 13 januari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie