Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Borst op vragen kamerlid SP over WTG-middelen

Datum nieuwsfeit: 12-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.443 over buiten wtg-middelen

Gemaakt: 17-1-2000 tijd: 10:33

4

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 12 jan. 2000

Onderwerp

Kamervragen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Kant (SP) over buiten-WTG-middelen (2990004260).

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de vragen van het lid van de Tweede Kamer Kant (SP) van 15 december 1999 over buiten-WTG-middelen (2990004260).

1.

Herinnert u zich dat u in antwoord op eerdere vragen mijnerzijds de mogelijkheid aanwezig achtte van enige substitutie als gevolg van de uitsluiting van buiten-WTG-middelen per 1 september?1

1.

Ja.

2.

Heeft u kennis genomen van de resultaten van een studie van de Universiteit Nyenrode naar antihistaminica waaruit zou blijken dat de 1 september maatregel tot minder besparingen leidt dan verwacht omdat ruim een kwart van de huisartsen voor het wel vergoede middel kiest in plaats van het middel van eerste keuze dat niet meer wordt vergoed?2

2.

Ja.

3.

Wat is uw oordeel over dit onderzoek en welke conclusies trekt u uit de resultaten?

7.

Erkent u dat de huisartsen andere middelen voorschrijven om de financiële gevolgen voor patiënten en mede hierdoor een verminderde toegankelijkheid voor mensen met een laag inkomen te voorkomen?

3 en 7

Via het persbericht heb ik kennis genomen van het onderzoek van de Universiteit Nyenrode. Zonder verdere informatie kan ik mij echter geen beeld vormen van de opzet en uitvoering van het onderzoek. Afgezien hiervan is het mijns inziens niet mogelijk om enkele maanden na de invoering van de 1 september-maatregel al een goede evaluatie uit te voeren. Immers, het duurt enige tijd voordat een maatregel in de praktijk is ingeburgerd en beroepsbeoefenaren en patiënten er ervaring mee hebben opgedaan. Daarnaast is een degelijke evaluatie niet mogelijk zonder hierbij de aflevergegevens van apotheken te betrekken. Zoals ik eerder heb aangegeven zal de maatregel, geruime tijd nadat deze in werking is getreden en er voldoende ervaring mee is opgedaan, worden geëvalueerd door het College voor zorgverzekeringen.

Hoewel ik mij kan voorstellen dat artsen soms, om patiënten financieel te ontzien, uitwijken naar middelen die geheel vergoed worden, blijf ik van mening dat hiervoor geen noodzaak en rechtvaardiging bestaat. Chronisch gebruik van zelfzorggeneesmiddelen blijft immers vergoed en incidenteel gebruik van deze middelen gaat niet met hoge kosten gepaard. Bovendien hebben artsen een professionele verantwoordelijkheid om het meest gepaste geneesmiddel voor te schrijven.

4.

Heeft u tevens kennis genomen van de bezwaren vanuit de beroepsgroepen die u in een brief van het comité «Zorg voor iedereen» hebben bereikt en de korte enquête van dit comité onder patiënten van 10 huisartsenpraktijken en apothekers? Zo ja, wat is uw reactie op de bevindingen van het comité?3

4.

Van de brief van het comité `Zorg voor iedereen' heb ik kennisgenomen. Ik ben er door de bezwaren van het comite en de enquete niet van overtuigd geraakt dat er sprake is van een verminderde toegankelijkheid voor groepen met een bepaalde sociaal-economische status, te meer omdat gekozen is voor een systeem waarbij de geneesmiddelen wel worden vergoed wanneer de geneesmiddelen chronisch worden gebruikt voor een chronische aandoening. Hierdoor wordt een te grote financiële belasting van die categorie gebruikers voorkomen.

De risico's die door het comite worden gesignaleerd met betrekking tot de vrije verkrijgbaarheid van zelfzorggeneesmiddelen worden naar mijn mening niet veroorzaakt door een wijziging in de vergoedingsstatus, maar door de afleverstatus (wel of niet receptplichtig), die door de 1 september-maatregel niet is gewijzigd. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen houdt bij de toekenning van de NR (niet receptplichtig)-status rekening met de genoemde risico's.

Uit de enquete onder patiënten valt niet de conclusie te trekken dat patiënten als gevolg van de 1 september-maatregel te lang met ernstige klachten zullen doorlopen zonder een huisarts te raadplegen. Een grotere verantwoordelijkheid van patiënten voor hun eigen gezondheid wanneer het minder ernstige klachten betreft, acht ik niet ongewenst.

5.

Is het u bekend dat de geneesmiddelenfabrikanten huisartsen hebben bestookt met wervende brieven over nog wel vergoede middelen en soms ook zijn overgegaan tot het plaatsen van advertenties in landelijke dagbladen? Zo ja, wat is hierover uw mening en acht u het mogelijk dat dit mede heeft bijgedragen aan het door Nyenrode gevonden effect?

5.

De farmaceutische industrie maakt op grote schaal reclame voor haar producten. Ik heb niet de indruk dat de totale reclame-activiteiten zijn toegenomen als gevolg van de 1 september-maatregel. Reclame voor geneesmiddelen is geoorloofd zolang men zich houdt aan de regels van het Reclamebesluit geneesmiddelen. Dit houdt onder andere in dat publieksreclame voor receptplichtige geneesmiddelen verboden is. Inderdaad is naar aanleiding van de maatregel een aantal advertenties verschenen in landelijke dagbladen, waarvan men zich kan afvragen of er sprake is van ongeoorloofde reclame. Ik heb de Inspectie voor de Volksgezondheid verzocht dit te onderzoeken en zo nodig actie te ondernemen.

Reclame voor receptplichtige geneesmiddelen die is gericht op beroepsbeoefenaren is toegestaan. Voor zover de substitutie die wordt beschreven in de studie van Nyenrode in de praktijk daadwerkelijk optreedt, bestaat inderdaad de mogelijkheid dat deze reclame hieraan heeft bijgedragen.

6.

Bent u van mening dat substitutie naar middelen die nog wel worden vergoed vaak meer risico's brengt vanwege hogere dosering, meer bijwerkingen of zoals bij antihistaminica onder andere omdat daar minder ervaring mee is? Zo ja, in welke mate vindt u dit ongewenste effect aanvaardbaar?

6.

Substitutie naar (receptplichtige) geneesmiddelen die wel worden vergoed zal in de praktijk niet geheel kunnen worden voorkomen. Ik ga er echter in principe van uit dat juist hier een taak voor de arts ligt en dat artsen bij het voorschrijven kiezen voor het meest gepaste geneesmiddel en zich niet hoofdzakelijk laten leiden door kostenoverwegingen. Daarnaast ben ik niet van mening dat dergelijke substitutie onaanvaardbare risico's met zich meebrengt. Immers, het betreft geneesmiddelen die door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op veiligheid zijn beoordeeld, zijn toegelaten tot de markt en worden gebruikt onder toezicht van een arts. Overigens zullen kwaliteitsaspecten van substitutie naar aanleiding van de 1 september-maatregel worden meegenomen in de evaluatie.

8.

Is het vanuit het oogpunt van het bevorderen van gepast gebruik niet veel beter om relatief eenvoudige en goedkope middelen juist wel te vergoeden? Zo ja, bent u bereid de septembermaatregel in te trekken?

8.

Zoals u bekend is, blijven de kosten van de geneesmiddelenvoorziening stijgen. Om de toegankelijkheid voor iedereen te kunnen blijven waarborgen, moeten keuzes gemaakt worden welke geneesmiddelen wel en welke niet ten laste van de collectieve middelen moeten komen. Ik ben van mening dat zelfzorggeneesmiddelen, die bestemd zijn voor minder ernstige klachten, die zonder recept kunnen worden aangeschaft en die relatief goedkoop zijn, in redelijkheid voor eigen rekening van de patient kunnen komen, waardoor de collectieve lasten worden verlicht.

Een uitzondering hierop vormt het gebruik van deze middelen bij chronische klachten.

Mijn beleid ten aanzien van gepast gebruik van geneesmiddelen is thans primair gericht op beroepsbeoefenaren. Wat patiënten betreft, ligt het geven van voorlichting om gepast gebruik te bevorderen mijns inziens meer in de rede dan het treffen van maatregelen in de vergoedingssfeer om dit te bewerkstelligen. Aangezien de 1 september-maatregel geen onredelijke financiële belasting voor patiënten met zich meebrengt, ben ik van mening dat deze vergoedingsmaatregel mijn beleid ten aanzien van gepast gebruik van geneesmiddelen niet in de weg staat.

1 Aanhangsel Handelingen nr. 1849, vergaderjaar 1998-1999.

2 Persbericht Universiteit Nyenrode 8 december jl.

3 Brief van het Comité «Zorg voor iedereen» aan minister Borst-Eilers, 10 december jl. in afschrift aan cie. Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS99.1916)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...