Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie over legalisatie buitenlandse bewijsstukken

Datum nieuwsfeit: 12-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

just0000.060 brief sts just inzake legalisatie en verificatie van buit enlandse bewijsstukken
Gemaakt: 28-1-2000 tijd: 10:40

87

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 12 jan. 2000

Onderwerp:

circ. inzake legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken

betreffende de staat van personen

Overeenkomstig mijn toezegging aan uw kamer, doe ik u hierbij ter kennisneming een afschrift toekomen van de circulaire inzake legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen met de bijbehorende bijlagen.

In de circulaire is de mogelijkheid opgenomen voor personen die een biologische afstammingsrelatie dienen aan te tonen, maar niet in staat zijn om dat door middel van documenten te doen, om de gestelde afstammingsrelatie door middel van DNA-onderzoek te laten vaststellen. De circulaire zal op 1 februari 2000 in werking treden.

De Staatssecretaris van Justitie,

De ambtenaren van de burgerlijke stand

De ambtenaren van de gemeentelijke basisadministratie

's-Gravenhage, 12 jan. 2000

Onderwerp

legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van betreffende de staat van personen

Mede namens de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Grote Steden- en Integratiebeleid, doe ik u hierbij de nieuwe circulaire toekomen inzake de legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen.

De circulaire van 8 mei 1996 met de bijbehorende bijlagen is bij deze ingetrokken, met uitzondering van de Officiële Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 7 maart 1996 inzake de aanwijzing van de probleemlanden en het algemeen ambtsbericht van het voormelde ministerie d.d. 1 april 1996 inzake akten uit Pakistan, die in de als bijlage bij deze circulaire bijgevoegde landeninformatielijst zijn verwerkt.

De onderhavige circulaire bevat op een aantal punten wijzigingen.

Deze betreffen de vrijstelling van legalisatie voor buitenlandse stukken die worden overgelegd door personen die reeds eerder een gelegaliseerd stuk betreffende hetzelfde rechtsfeit hebben overgelegd, indien het eerder overgelegde gelegaliseerde stuk als basis heeft gediend voor het opmaken van een akte van de burgerlijke stand in Nederland of voor opname van gegevens over de betrokkene in de gemeentelijke basisadministratie (gba). Indien het later overgelegde stuk over hetzelfde rechtsfeit inhoudelijk overeenstemt met de gegevens in de opgemaakte akte van de burgerlijke stand of met de in de gba opgenomen gegevens, kan van legalisatie worden afgezien.

Verder wordt voor personen die het bestaan van een afstammingsrelatie dienen aan te tonen en niet in staat zijn om dat door middel van documenten te doen en daardoor in bewijsnood verkeren, de mogelijkheid ingevoerd om het bestaan van de afstammingsrelatie aan te tonen door middel van DNA-onderzoek. DNA-onderzoek vindt uitsluitend op basis van vrijwilligheid plaats.

Ik moge u wijzen op het belang van een zorgvuldige toepassing van de onderhavige circulaire teneinde de juistheid van de gegevens in de registers van de burgerlijke stand en in de gba te waarborgen.

A. AANWIJZING PROBLEEMLANDEN

Blijkens de bijgevoegde landeninformatielijst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een aantal landen aangewezen als probleemland. Dat zijn: India, Pakistan, Ghana, Nigeria en de Dominicaanse Republiek. Stukken afkomstig uit de voormelde landen dienen alleen te worden aanvaard, indien deze gelegaliseerd zijn en inhoudelijk geverifieerd zijn door de daartoe bevoegde Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging. Voor de overige landen blijft de hierna omschreven procedure gelden.

B. LEGALISATIE

1. Hoofdregel

Als hoofdregel geldt dat de herkomst van een buitenlands stuk betreffende de staat van een persoon dient te worden gecontroleerd door middel van legalisatie. Dat geldt, behoudens de hierna te noemen uitzonderingen, ongeacht het land waar het stuk is opgemaakt. Het geldt voorts zowel voor Nederlanders als voor vreemdelingen. Het desbetreffende stuk dient in het land van herkomst te worden gelegaliseerd door de daartoe bevoegde autoriteiten die boven de afgevende instantie staan. In de meeste gevallen zal dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken van dat land zijn. Vervolgens dient het stuk te worden gelegaliseerd door de voor dat land bevoegde Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging. Benadrukt zij dat het voor de zorgvuldigheid van de te verrichten controles van belang is dat de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland het stuk als laatste instantie legaliseert.

2. Uitzonderingen op de hoofdregel

2.1. Aan het legalisatievereiste hoeft niet te worden voldaan als het gaat om stukken die vallen onder een verdrag dat voorziet in vrijstelling of afschaffing van legalisatie en die afkomstig zijn uit een land dat partij is bij het desbetreffende verdrag. Te dien einde gaan hierbij als bijlagen een tot 10 januari 2000 geactualiseerd overzicht van de legalisatieverdragen,

met vermelding van de landen die bij het desbetreffende verdrag zijn

aangesloten, een verkort overzicht van de legalisatieverdragen, alsmede

een landeninformatielijst .

2.2 Tevens zijn van legalisatie vrijgesteld afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand die zijn opgemaakt en afgegeven in Indonesië, Nieuw-Guinea en Suriname vóórdat deze landen op 27 december 1949,

1 oktober 1962 resp. 25 november 1975 de onafhankelijkheid verkregen.

De vóór de voormelde data aldaar opgemaakte en afgegeven akten kun-

nen immers worden beschouwd als akten die gelijkgesteld zijn aan de

toentertijd in Nederland opgemaakte akten.

Ten aanzien van de in Nieuw-Guinea opgemaakte akten zij verwezen naar

de Officiële Mededeling nr. 2/1997 van de Commissie van advies voor de

zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit.

Voor de goede orde zij benadrukt dat alle afschriften en uittreksels van

akten van de burgerlijke stand die na de voormelde data in Indonesië,

Nieuw-Guinea en Suriname zijn afgegeven, in principe aan legalisatie

onderworpen zijn. Dat geldt dus ook voor afschriften en uittreksels van

akten die vóór de onafhankelijkheid zijn opgemaakt. Zie verder onder

2.3.

2.3. Er is verder aanleiding om uit het buitenland afkomstige stukken die worden overgelegd door personen die in Nederland woonachtig zijn, vrij te stellen van legalisatie, indien de betrokkene met betrekking tot hetzelfde rechtsfeit reeds eerder een gelegaliseerd stuk heeft overgelegd en het desbetreffende gelegaliseerde stuk de basis heeft gevormd voor het opmaken van een akte van de burgerlijke stand in Nederland of voor

de opname van gegevens over de desbetreffende persoon in de gba.

Het later overgelegde niet-gelegaliseerde stuk dient inhoudelijk overeen te stemmen met de op grond van het eerder overgelegde gelegaliseerde stuk in de akte of in de gba opgenomen gegevens. Tevens dient vastgesteld te

worden dat het latere stuk overeenstemt met het gelegaliseerde stuk zelf.

De toetsing kan geschieden door vergelijking van het niet-gelegaliseerde

stuk met de kopie die van het gelegaliseerde stuk is gemaakt.

Indien er geen toetsing kan plaatsvinden omdat de kopie van het gelega-

liseerde stuk, overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving, inmid-

dels vernietigd is, dient de betrokkene aan te tonen dat hij reeds een

gelegaliseerd stuk heeft overgelegd waarvan de inhoud overeenstemt met

die van het niet-gelegaliseerde stuk. Wanneer hij daartoe niet in staat is,

dient legalisatie plaats te vinden.

Het maakt hierbij niet uit of de desbetreffende persoon de Nederlandse nationaliteit bezit of een andere nationaliteit.

Indien de gegevens van de later overgelegde stukken niet overeen-

stemmen met de gegevens die op grond van de eerder overgelegde stukken zijn opgenomen, dient tevens legalisatie plaats te vinden.

In dat geval zal zonodig ook om verificatie van de inhoud van het later overgelegde stuk worden verzocht.

2.4. Voorts is er aanleiding om een vreemdeling behorende tot een van de

hierna onder a, b, c of d genoemde categorieën vrij te stellen van het legalisatievereiste, indien de betrokkene bezwaar maakt tegen legalisatie.

De reden hiervoor is dat het in deze gevallen onverantwoord is de betrokkene te verplichten contact op te nemen met de autoriteiten van het land van herkomst. Indien er twijfel bestaat omtrent de vraag of de betrokkene behoort tot een van de hierna genoemde categorieën, dient er contact opgenomen te worden met de desbetreffende vreemdelingen- dienst.

A-status

a) de betrokkene is als vluchteling toegelaten tot Nederland op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet, hetgeen blijkt uit zijn verblijfsdocument (verblijfsdocument B).

De betrokkene beschikt in dit geval over een A-status.

Hierbij zij aangetekend dat in het geval van naturalisatie van de

betrokken vluchteling tot Nederlander er niet van uit gegaan

mag worden dat de betrokkene door het enkele feit van de

naturalisatie niets meer te vrezen heeft van de autoriteiten van

het land waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Per geval zal moeten

worden bezien of er nog gronden voor bezwaar tegen legalisatie van

stukken aanwezig zijn.

Vergunning tot verblijf/vrijstelling paspoortvereiste

b) de betrokkene is in het bezit van een geldige vergunning tot verblijf,

die is afgegeven op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet en is op grond van artikel 28, lid 7, van het Voorschrift Vreemdelingen vrijgesteld van het paspoortvereiste. Een en ander blijkt niet uit het verblijfsdocument D, maar staat aangetekend in de begeleidende brief bij de beschikking op grond waarvan de betrokkene toelating is verleend. Indien de betrokkene stelt van het paspoortvereiste te zijn vrijgesteld, kan hem verzocht worden de begeleidende brief over te leggen, dan wel kan de vrijstelling van het paspoortvereiste worden geverifieerd bij de vreemdelingendienst.

Voorwaardelijke vergunning tot verblijf

c) de betrokkene is in het bezit van een voorwaardelijke vergunning tot

verblijf, afgegeven op grond van artikel 9a van de Vreemdelingenwet (verblijfsdocument F).

In procedure

d) de betrokkene heeft een verzoek gedaan te worden toegelaten om

redenen van asiel, hetgeen blijkt uit het «identiteitsbewijs asielzoeker» (document W) en op dit verzoek is nog niet tot in hoogste instantie beslist, terwijl vaststaat dat de betrokkene de beslissing op zijn verzoek in Nederland mag afwachten. Of er nog een vreemdelingen- procedure loopt, blijkt uit het VAS dan wel uit de gba.

Omstandigheden waarin het bezwaar van de vreemdeling niet gehonoreerd hoeft te worden.

Indien een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen,

hoeft het bezwaar van de vreemdeling niet gehonoreerd te worden:

-de betrokkene beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat na de datum van het te legaliseren document aan hem in persoon is afgegeven door de autoriteiten van het land van herkomst, in een periode dat de betrokkene zich reeds in de onder

a, b, c, of d genoemde situatie bevond;

-het document waarvan legalisatie wordt verlangd, is afgegeven door

andere autoriteiten dan de autoriteiten van het land van herkomst;

(bijvoorbeeld een huwelijksakte die in een ander land is opgemaakt)

-met betrekking tot de betrokkene heeft zich een rechtsfeit voorge-

daan waarbij de autoriteiten van het land van herkomst betrokken

waren, terwijl de betrokkene zich al in een van de onder a, b, c, of d

genoemde situatie bevond (bijvoorbeeld de voltrekking van een

huwelijk in het land van herkomst); of

-de betrokkene reist vrijwillig naar het land van herkomst, terwijl hij

zich nog bevindt in een van de onder a, b, c, of d genoemde situatie

(bijvoorbeeld voor vakantie).

3. In beginsel geen tussenkomst van het Ministerie van Buitenlandse

Zaken.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verleent in beginsel geen tussen-

komst bij legalisatie-aanvragen ten behoeve van vreemdelingen. In som-

mige landen is zelfs bezwaar gemaakt tegen een zodanige tussenkomst.

In verband daarmee dient de eis van legalisatie rechtstreeks aan de be-

trokken vreemdeling te worden opgelegd. Deze dient zich persoonlijk,

schriftelijk, of via familie of kennissen tot de autoriteiten van het

land van herkomst alsmede tot de Nederlandse vertegenwoordiging

te wenden.

Ten aanzien van Nederlanders geldt dat de tussenkomst van het Ministe-

rie van Buitenlandse Zaken slechts bij uitzondering dient te worden

ingeroepen. Deze tussenkomst kan noodzakelijk zijn wanneer recht-

streekse contacten met de autoriteiten van het land van herkomst

niet kunnen worden gelegd.

Ter vergemakkelijking van het doorvoeren van de richtlijn gaat hierbij

een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken opgestelde landen-

informatielijst die een beschrijving bevat van de te volgen procedure.

Voor inlichtingen over procedures die niet in de voormelde lijst be-

schreven staan, kan men zich wenden tot het aan het slot van deze

circulaire genoemde centrale informatiepunt.

Het is denkbaar dat de betrokkene omstandigheden aanvoert op grond

waarvan hij in de onmogelijkheid verkeert de hiervoor geschetste legali-

satieprocedure te volgen. In dat geval dient in overleg met het informa-

tiepunt te worden bezien of onder de gegeven omstandigheden een an-

dere legalisatieprocedure acceptabel is.

Overigens zij er uitdrukkelijk op gewezen dat het niet de bedoeling is dat

ambtenaren van de burgerlijke stand of ambtenaren van de gemeente-

lijke basisadministratie zelfstandig overgaan tot het doen van verzoeken

om legalisatie aan de autoriteiten van het land van herkomst van de

betrokkene.

4. Controle van de legalisaties

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt nog steeds melding ge-

daan van vervalsingen van legalisaties van Nederlandse vertegenwoor-

digingen in het buitenland. In verband daarmee is het raadzaam ook

de legalisaties zelf nauwlettend te controleren.

Bij twijfel dient het Ministerie van Buitenlandse Zaken te worden

verzocht een onderzoek in te stellen.

Indien de huwelijksaangifte of de aangifte van de registratie van een

partnerschap in een andere gemeente plaatsvindt dan de huwe-

lijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap, dienen de

overlegging en de controle van de voor de huwelijksvoltrekking

of registratie van het partnerschap benodigde bescheiden plaats

te vinden in de gemeente waar aangifte wordt gedaan. Overigens

doet dat geenszins af aan de eigen verantwoordelijkheid van de

ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk voltrekt, dan

wel de akte van registratie van een partnerschap opmaakt.

5. Waarde van de legalisaties

Een legalisatie kan alleen duidelijkheid verschaffen over de herkomst van

een stuk. De procedure strekt er toe om door vergelijking van de

op het stuk geplaatste handtekening(en) met een daartoe gedeponeerd

specimen, een bevestiging te verkrijgen ten aanzien van de instantie

die het stuk heeft afgegeven, dan wel gelegaliseerd en de bevoegdheid van

degene die het stuk namens de desbetreffende instantie heeft ondertekend.

Hieruit blijkt dat legalisatie generlei garantie oplevert ten aanzien van de

juistheid van de inhoud van een stuk.

C. VERIFICATIE

1. Procedure

Indien er twijfel bestaat over de inhoud van een stuk, kan het Ministerie

van Buitenlandse Zaken worden verzocht te bewerkstelligen dat de auto-

riteiten van het land van herkomst het stuk verifiëren.

2. Uitzondering

In het geval dat de betrokkene bezwaar maakt tegen verificatie in het land

van herkomst, kan daarvan worden afgezien indien hij behoort dan wel behoord heeft tot een van de hiervoor onder B, punt 2.4. genoemde categorieën vreemdelingen.

D. HOE TE HANDELEN ALS LEGALISATIE EN /OF VERIFICATIE ONVOLDOENDE ZEKERHEID VERSCHAFFEN?

Het is mogelijk dat legalisatie en verificatie van een stuk onvoldoende zekerheid verschaffen omtrent de herkomst en/of de inhoud ervan.

In dat geval zijn de betrokken instanties niet zonder meer gehouden de inhoud van een overgelegd stuk als juist te accepteren.

Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand de stukken ongenoegzaam

acht, dient hij te weigeren een akte op te maken. In dat geval kan de betrokkene zich op grond van artikel 27 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek tot de rechter wenden.

Tegen een weigering om een gegeven te registreren in de gemeentelijke

basisadministratie kan de betrokkene op grond van artikel 86 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in beroep gaan bij de rechtbank. In alle gevallen van weigering of een voornemen daartoe dient de betrokkene te worden gewezen op de bestaande bezwaar- c.q. beroepsmoge-

lijkheden.

In het geval dat ten aanzien van een stuk het vermoeden bestaat, dan wel is komen vast te staan (door legalisatie en verificatie) dat het een vals of ver-

valst stuk betreft, dient het Openbaar Ministerie hiervan onmiddellijk op de

hoogte te worden gesteld. Verwezen zij in dit verband naar de brief van de

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken d.d. 15 december 1995, kenmerk

GBA95/U178.

E. HOE TE HANDELEN ALS DE BETROKKENE MET BETREKKING TOT EEN AFSTAMMINGSRELATIE GEEN STUKKEN KAN OVERLEGGEN EN ER GEEN GEGEVENS OVER DIE RELATIE ZIJN OPGENOMEN IN EEN NEDERLANDSE OVERHEIDSADMINISTRATIE?

De situatie kan zich voordoen dat een persoon een beroep doet op het bestaan van een biologische afstammingsrelatie, maar niet in staat is om deze relatie door middel van documenten aan te tonen. Hieraan valt vooral te denken bij verzoeken tot gezinshereniging en bij verzoeken tot vast-

stelling van de nationaliteit.

Een dergelijke situatie, waarin er voor de betrokkene sprake is van bewijsnood, zal zich met name voordoen in het geval dat de registers van de burgerlijke stand in het land waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede wanneer er in het land in kwestie geen stukken kunnen worden verkregen vanwege de op dat moment bestaande politieke situatie. In zo'n geval zal de autoriteit bij wie het ver-

zoek is gedaan, desgewenst na consultatie van het Ministerie van Buiten- landse Zaken, constateren dat de betrokkene in bewijsnood verkeert.

Voor alle duidelijkheid wordt benadrukt dat DNA-onderzoek uitsluitend kan plaatsvinden indien genoegzaam gebleken is dat het niet mogelijk is om

het bestaan van de gestelde biologische afstammingsrelatie door middel van

documenten aan te tonen.

Alleen in dat geval dient de betrokkene gewezen te worden op de mogelijkheid om DNA-onderzoek te laten verrichten. De resultaten van dat onderzoek kunnen dan in plaats van documenten worden overgelegd en worden als bewijs aanvaard indien het bestaan van de gestelde afstammingsrelatie met voldoende zekerheid is vastgesteld.

Voor de gba geldt dat DNA-onderzoek op zichzelf nimmer als brondocument kan dienen voor het opnemen van gegevens omtrent de juridische afstammingsrelatie van een persoon, die immers als enige afstammingsrelatie in de gba van belang is.

Bij het ontbreken van over te leggen documenten zal door de betrokkene een verklaring onder ede of belofte moeten worden afgelegd. Daarbij kunnen in voorkomende gevallen, ter ondersteuning van de afgelegde verklaring, de resultaten van een DNA-onderzoek als bijlage worden gevoegd.

Er zij hier met nadruk op gewezen dat de medewerking aan DNA-onderzoek uitsluitend op vrijwillige basis kan plaatsvinden. Hiervan dient te blijken uit een door de betrokkene ondertekende verklaring.

Het DNA-onderzoek dient verricht te worden door een van de volgende in Nederland gevestigde laboratoria: het Nederlands Forensisch Instituut (NFI, voorheen het Gerechtelijk Laboratorium) te Rijswijk, het Centraal Labora- torium van de Bloedtransfusiedienst (CLB) te Amsterdam of het forensisch

laboratorium van de Vakgroep Genetica, Sectie Anthropogenetica van het

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden.

De voormelde laboratoria zijn op grond van hun expertise internationaal erkend. Zij bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden de afname van DNA-materiaal geschiedt. Tevens wordt bij afname van DNA-materiaal in het buitenland door de laboratoria bepaald aan welke voorwaarden de verzending van het materiaal dient te voldoen.

De hierbij te volgen procedure luidt als volgt:

In Nederland verblijvende personen dienen zich voor DNA-onderzoek te wenden tot een van de voornoemde laboratoria. In het buitenland verblijvende personen dienen zich te wenden tot de bevoegde Nederlandse

diplomatieke vertegenwoordiging. De laatstgenoemde zal ervoor zorgdragen

dat het te onderzoeken DNA-materiaal wordt afgenomen door een daartoe gekwalificeerd persoon. Bij de afname zal de identiteit van de betrokkene worden vastgelegd. Het DNA-specimen zal vervolgens door tussenkomst van de desbetreffende diplomatieke vertegenwoordiging worden toegezonden aan het laboratorium dat het onderzoek zal uitvoeren.

De kosten die verbonden zijn aan het uitvoeren van DNA-onderzoek, dienen in principe door de betrokkene gedragen te worden. Indien de uitslag van het onderzoek het bestaan van de gestelde afstammingsrelatie bevestigt, kunnen de kosten onder bepaalde voorwaarden vergoed worden door de Staat.

Indien de betrokkene niet akkoord gaat met de uitslag van een DNA-onderzoek, kan hij deze betwisten op grond van de voorzieningen van bezwaar en/of beroep die gelden voor de procedure in het kader waarvan de resultaten van het DNA-onderzoek worden ingebracht.

F. INLICHTINGEN

Voor inlichtingen over de procedure met betrekking tot DNA-onderzoek kunt

u zich wenden tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

van Justitie, afdeling communicatie, Postbus 30125, 2500 GC Den Haag,

telefoon: 070-3703124.

Voor overige inlichtingen inzake de uitvoering van de in deze circulaire vervatte voorschriften kunt u zich wenden tot de Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken, afdeling Consulair-Juridische Zaken (DCP/CJ), van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag, telefoon:
070-3484787/3485901, fax 070-3486675.

Verzoeken om verificatie dienen te worden geadresseerd aan de voormelde afdeling Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Staatssecretaris van Justitie,

Bijlage behorende bij de circulaire van het Ministerie van Justitie,

kenmerk 5001966/99/6, inwerkingtreding 1 februari 2000.

LANDENINFORMATIE

Dit overzicht is bijgewerkt tot 10 januari 2000

Afghanistan (hoofdstad: Kabul)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Legalisatie (en verificatie) van stukken afkomstig uit Afghanistan is niet mogelijk. Het is echter wel mogelijk documenten uit Afghanistan te verkrijgen.

Albanië (hoofdstad: Tirana)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente.

De Albanese autoriteiten legaliseren het brondocument niet, doch slechts de aldaar gemaakte vertaling van het document.

Documenten uit Albanië dienen gelegaliseerd te worden door het Albanese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Tirana.

Algerije (hoofdstad: Algiers)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente. Hiertoe dient de geboorteakte alsmede het familieboekje te worden overgelegd. Betrokkene dient persoonlijk te verschijnen met twee getuigen om de verklaring van ongehuwd zijn op te vragen.

Documenten uit Algerije dienen sinds 1 juli 1998 gelegaliseerd te worden door het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Algiers.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Algiers is derhalve niet mogelijk.

Amerika (zie Verenigde Staten van Amerika)

Andorra (hoofdstad: Andorra la Vella)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:

4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Personen die zich vóór 1986 in Andorra hebben gevestigd, kunnen een verklaring van ongehuwd zijn ("certificat de célibat") verkrijgen bij het kerkelijk register ("registre ecclésiastique"). De verklaring dient vervolgens ter legalisatie te worden aangeboden aan het "registre civil du Gouvernement".

Personen die zich vanaf 1986 in Andorra hebben gevestigd, kunnen een verklaring van ongehuwd zijn verkrijgen bij het "registre civil du Gouvernement".

Angola (hoofdstad: Luanda)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Verklaringen van ongehuwd zijn worden niet door de lokale autoriteiten afgegeven. De burgerlijke staat wordt aangetekend op het uittreksel uit het geboorteregister ("Certidão Narrativa Completa do Registro de Nascimento"). Het is dan ook belangrijk dat er een uittreksel van recente datum wordt overgelegd.

Documenten uit Angola dienen gelegaliseerd te worden door het Angolese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Luanda.

Antigua en Barbuda (hoofdstad: Saint John's)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:

4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Registry Office") in de hoofdstad. Het betreft hier geen eigen verklaring.

Argentinië (hoofdstad: Buenos Aires)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:

4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen door bij een notaris met twee getuigen een verklaring af te leggen. Inhoudelijk vindt echter geen controle plaats.

Armenië (hoofdstad: Jerevan)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:

4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Zags").

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Moskou (Rusland) is derhalve niet mogelijk.

Aruba (hoofdstad: Oranjestad)

Tussen landen binnen het Koninkrijk wordt afgezien van het vereiste van legalisatie. Documenten afkomstig uit Aruba behoeven derhalve niet te zijn gelegaliseerd.

Volledigheidshalve is hieronder vermeld bij welke legalisatieverdragen Aruba is aangesloten:

2. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand

3. Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettige kinderen

4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

6. Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk

7. Europees verdrag inzake sociale zekerheid

10. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid met bijlage

11. Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen

Informatie omtrent de procedure voor het aanvragen van akten in Aruba kan worden verkregen bij het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba te 's-Gravenhage, tel. (070) 356 6200. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage is niet mogelijk.

Australië (hoofdstad: Canberra)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:

4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("record of no result") kan worden verkregen bij de "Registrar of Births, Deaths and Marriages" in de desbetreffende deelstaat.

Azerbaijan (hoofdstad: Bakoe)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "Registrar's Office" in het desbetreffende district. Er bestaat echter geen centrale registratie van huwelijken, zodat men in het ene district als ongehuwd te boek kan staan, terwijl men in een ander district gehuwd is.

Documenten uit Azerbaijan dienen gelegaliseerd te worden door het Azerische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Ankara (Turkije).

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Ankara (Turkije) is derhalve niet mogelijk.

Bahama's (hoofdstad: Nassau)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:

4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken te Nassau.

Bahrein (hoofdstad: Manama)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Documenten uit Bahrein dienen gelegaliseerd te worden door het Bahreinse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse vertegenwoordiging te Manama of door de Nederlandse ambassade te Koeweit.

Bangladesh (hoofdstad: Dhaka)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Verificatie van documenten is in Bangladesh zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Verklaringen van geboorte e.d. worden afgelegd ten overstaan van notabelen in de woonplaats van betrokkene. Vervolgens worden deze door middel van notarisverklaringen gelegaliseerd. Of de inhoud van bedoelde verklaringen inhoudelijk overeenstemt met de werkelijke situatie is slechts door middel van een verificatieonderzoek te controleren. Aan een dergelijk onderzoek zijn hoge kosten verbonden, die bij betrokkene in rekening worden gebracht.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden opgesteld door een magistraat of publiek notariaat. Betrokkene dient de verklaring persoonlijk of via familieleden aan te vragen.

Documenten uit Bangladesh dienen gelegaliseerd te worden door het Bengalese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Dhaka.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Dhaka is derhalve niet mogelijk.

Barbados (hoofdstad: Bridgetown)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Registry Office") in de hoofdstad. Het betreft hier geen eigen verklaring.

Belarus (Wit-Rusland) (hoofdstad: Minsk)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand van de woonplaats van betrokkene.

België (hoofdstad: Brussel)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


2. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand


3. Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettige kinderen


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


7. Europees verdrag inzake sociale zekerheid


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand


11. Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen

Op 2 mei 1924 is te 's-Gravenhage een overeenkomst tot stand gekomen tussen België en Nederland, waarin is bepaald dat afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand in een van beide landen opgemaakt, niet gelegaliseerd behoeven te zijn om in het andere land te dienen. Deze overeenkomst is op 15 mei 1924 in werking getreden en nog steeds van kracht (Stb. 1924, 249).

Op grond van de vermelde verdragen en de bilaterale overeenkomst zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle akten van de burgerlijke stand


- inlichtingenformulier vluchtelingen

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorieën, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven.

Voor documenten uit voormalig Belgisch Congo zie Congo (de Democratische Republiek).

Belize (hoofdstad: Belmopan)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "Civil Registry" in de betreffende gemeente en/of district waar betrokkene woonachtig is. Het betreft hier echter een eigen verklaring.

Benin (hoofdstad: Porto-Novo)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan alleen worden verkregen in de geboorteplaats van betrokkene, ongeacht of deze daar nog woonachtig is.

Documenten uit Benin dienen gelegaliseerd te worden door het Beninse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Cotonou.

Bhutan (hoofdstad: Thimpu)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Documenten uit Bhutan dienen gelegaliseerd te worden door het Bhutaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te New Delhi (India).

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te New Delhi (India) is derhalve niet mogelijk.

Birma (zie Myanmar)

Bolivia (hoofdstad: La Paz)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de "Registro Civil". Hiertoe dienen twee getuigen bij een rechter-commissaris te verklaren dat de aanvrager ongehuwd is. De rechter-commissaris stelt vervolgens een certificaat op dat als basis dient voor de door de "Registro Civil" af te geven verklaring van ongehuwd zijn.

Documenten uit Bolivia dienen gelegaliseerd te worden door het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te La Paz.

Bosnië-Herzegowina (hoofdstad: Sarajevo)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle meertalige akten van de burgerlijke stand

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorie, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand van de woonplaats op basis van de registers van de burgerlijke stand. Voor verklaringen te gebruiken in het buitenland bestaat een meertalige versie. Indien de registers van de burgerlijke stand vernietigd zijn, wordt er een verklaring afgegeven op basis van een getuigenverklaring.

Botswana (hoofdstad: Gaborone)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "ministry of Labour & Home Affairs".

Brazilië (hoofdstad: Brasília)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij een notariskantoor. Hiertoe dienen twee getuigen bij de notaris een verklaring af te leggen dat betrokkene ongehuwd is.

Documenten uit Brazilië dienen gelegaliseerd te worden door het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Brasília of door één van de Nederlandse consulaten-generaal te São Paulo of Rio de Janeiro of door één van de Nederlandse consulaten te Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Manáus, Porto Alegre, Recife, Salvador of Santos.

Brunei Darussalam (hoofdstad: Bandar Seri Begawan)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de "Marriage Registrar".

Bulgarije (hoofdstad: Sofia)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente.

Documenten uit Bulgarije dienen gelegaliseerd te worden door het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Sofia.

Burundi (hoofdstad: Bujumbura)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen door voor een rechter ("Commissioner of Oath") een verklaring af te leggen.

Documenten uit Burundi dienen gelegaliseerd te worden door het Burundese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Bujumbura of door de Nederlandse ambassade te Nairobi (Kenya).

Burkina Faso (hoofdstad: Ouagadougou)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("Certificat de Celibat") kan worden verkregen bij de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven. De verklaring wordt afgegeven op basis van een getuigenverklaring.

Documenten uit Burkina Faso dienen gelegaliseerd te worden door het Burkinese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Ouagadougou.

Cambodja (hoofdstad: Phnom Penh)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Verificatie van documenten uit Cambodja is niet mogelijk aangezien zowel het Cambodjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken als de Cambodjaanse ambassade te Bangkok (Thailand) geen medewerking verlenen aan een verificatieverzoek.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente. Betrokkene dient aldaar in persoon te verschijnen met twee getuigen. Pas na een door de ambtenaar van de burgerlijke stand afgenomen interview wordt een verklaring van ongehuwd zijn afgegeven.

Documenten uit Cambodja dienen te worden vertaald in het Engels of het Frans en te worden gelegaliseerd door het Cambodjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Cambodjaanse ambassade te Bangkok (Thailand) en de Nederlandse ambassade te Bangkok (Thailand).

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten in Cambodja zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Bangkok is derhalve niet mogelijk. Bemiddeling voor legalisatie door de Cambodjaanse ambassade te Bangkok is meestal wel mogelijk. Hierbij zij opgemerkt dat het document dan al wel voorzien dient te zijn van een legalisatie door het Cambodjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Canada (hoofdstad: Ottawa)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de provinciale overheid (b.v. in Ontario bij de "Registrar General", in Quebec bij de "Directeur de l'État Civil", in British Columbia bij het "Vital Statistics"). De Canadese ambassade te 's-Gravenhage kan eveneens een verklaring opstellen welke vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage gelegaliseerd kan worden.

Documenten uit Canada dienen gelegaliseerd te worden door het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Ottawa of door één van de Nederlandse consulaten-generaal te Montreal, Toronto of Vancouver.

Centraal-Afrikaanse Republiek (hoofdstad: Bangui)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Documenten uit de Centraal-Afrikaanse Republiek dienen gelegaliseerd te worden door het Centraal-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Bangui.

Chili (hoofdstad: Santiago de Chile)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij (uitsluitend) een notaris. Hiertoe dienen twee getuigen bij de notaris een verklaring af te leggen dat betrokkene ongehuwd is.

Documenten uit Chili dienen gelegaliseerd te worden door het Chileense ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Santiago de Chile.

China (hoofdstad: Peking)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Pas sinds 1949 bestaat er in de Volksrepubliek China een goede persoonsregistratie. Sindsdien houden ziekenhuizen een register van geboorten bij en geven deze geboortebewijzen af. Geboorten zijn derhalve sinds 1949 geregistreerd. Geboortebewijzen worden afgegeven door het ziekenhuis waar de persoon geboren is of door het "Civil Affairs Office".

Ten behoeve van buitenlandse overheden worden in de Volksrepubliek China sinds 1979 notariële verklaringen opgemaakt, voorzien van een doorgaans Engelse vertaling, met betrekking tot geboorte, huwelijk, overlijden, burgerlijke staat, echtscheiding, woonplaats, gerechtelijke vonnissen e.d. In de Volksrepubliek China zijn naar schatting ca. 1.100 notarissen bevoegd verklaringen op te maken voor gebruik in het buitenland. De Chinese notaris gebruikt hiervoor speciaal papier dat is voorzien van een watermerk: namelijk een afbeelding van de "Tiananmen-totem". Tevens wordt de notariële verklaring voorzien van een groot droogstempel dat overeenkomt met de rode rubber stempel van de bevoegde Notary Public. De pagina's van de notariële verklaringen zijn genummerd. Notariële verklaringen inzake de burgerlijke staat en bewijzen van goed gedrag mogen volgens de Chinese voorschriften niet ouder zijn dan 6 maanden.

De notariële verklaring heeft echter niet de status van een akte. In China hebben deze notariële verklaringen géén rechtsgeldigheid. Notariële verklaringen worden door de (centrale) Chinese overheid op geen enkele wijze inhoudelijk gecontroleerd; alleen de handtekening van de bevoegde notaris wordt geverifieerd. In de notariële verklaring staat niet vermeld aan de hand van welk overgelegd rechtsgeldig Chinees brondocument deze is opgemaakt. Notariële verklaringen kunnen derhalve niet zomaar geaccepteerd worden. Dit geldt met name voor bepaalde regio's in China (de provincies Fujian en Zhejiang) en in het bijzonder voor wat betreft verklaringen van burgerlijke staat/echtscheiding waarbij 2 of meer kinderen - denk hierbij aan de officiële éénkindpolitiek - zijn betrokken, alsmede t.a.v. zogenaamde relatieverklaringen ("extended family": toevoeging kinderen familieleden i.v.m. mogelijkheid tot immigratie).

In deze gevallen is het aan te bevelen overlegging te vragen van de authentieke rechtsgeldige Chinese
akten/echtscheidingsvonnissen/identiteitspapieren e.d. of gecertificeerde kopiëen daarvan. Hoewel deze stukken in Chinese karakters zijn opgemaakt, kunnen zij in Nederland door een beëdigd vertaler worden vertaald. Indien op verzoek door belanghebbende geen authentieke akte of ander brondocument kan worden getoond - zoals bijvoorbeeld de "hukou" - dient aan de inhoud van de notariële verklaring te worden getwijfeld.

De "hukou" is een Chinees familieregistratieboekje. Het is de hoeksteen van de Chinese bevolkingsadministratie, tesamen met de identiteitskaart (persoonsbewijs). In het gebruik wordt dit document "Chinees familieregistratieboekje" genoemd, doch het bevat naast de personalia en burgerlijke staat van alle gezinsleden, de woonplaats, het woonadres, informatie over de vervulling van militaire dienstplicht, het beroep, lengte, etnische bevolkingsgroep familieleden, de werkgever van de volwassenen, het opleidingsniveau etc. Hukou's worden afgegeven en bijgehouden door de plaatselijke bureau's van "Public Security (PSB)". Het document fungeert in vele gevallen als brondocument voor de opmaak van notariële verklaringen voor buitenlands gebruik.

Documenten uit China dienen gelegaliseerd te worden door het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken te Peking of door één van de 18 daartoe bevoegde "Foreign Affairs Offices" en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Peking of door het Nederlandse consulaat-generaal te Shanghai. Het Nederlandse consulaat-generaal te Shanghai legaliseert handtekeningen van de bevoegde "Foreign Affairs Offices" van de gemeente Shanghai en van de provincies Anhui, Jiangsu en Zhejiang. Per 1 november 1999 verricht het Nederlandse consulaat-generaal te Guangzhou legalisaties van handtekeningen van de bevoegde "Foreign Affairs Offices" van de provincies Guangdong, Fujian, Hainan en de autonome regio Guangxi.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen van notariële verklaringen zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Peking is derhalve niet mogelijk. Bemiddeling bij het laten legaliseren van notariële verklaringen t.b.v. personen van de Nederlandse nationaliteit is wel mogelijk. De verklaringen mogen echter niet ouder zijn dan één jaar.

Voor documenten uit Hong Kong zie Hong Kong

Voor documenten uit Macau zie Macau

Colombia (hoofdstad: Santafé de Bogotá)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij een notaris. Hiertoe dienen twee getuigen bij de notaris een verklaring af te leggen dat betrokkene ongehuwd is.

Documenten uit Colombia dienen gelegaliseerd te worden door het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Santafé de Bogotá of door één van de Nederlandse consulaten te Barranquilla, Cali, Cartagena of Medellín.

Comoren (hoofdstad: Moroni)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Documenten uit de Comoren dienen gelegaliseerd te worden door het Comorese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Dar es Salaam (Tanzania).

Gezien de politiek instabiele situatie in de Comoren is de Nederlandse ambassade te Dar es Salaam echter niet in het bezit van specimen van de handtekeningen van het Comorese ministerie van Buitenlandse Zaken. Derhalve is legalisatie door de Nederlandse ambassade te Dar es Salaam op dit moment niet mogelijk.

Congo (de Democratische Republiek) (hoofdstad: Kinshasa)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

De Democratische Republiek Congo (DRC) betreft het voormalige Zaïre.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("attestation de célibataire") kan worden verkregen bij de burgerlijke stand. De verklaring wordt opgesteld op basis van de identiteitskaart.

De zgn. "attestation" of "extrait" omtrent geboorte, huwelijk of overlijden is géén officiële akte, aangezien deze documenten niet (altijd) conform de registers worden opgesteld. Tevens hebben deze documenten slechts een administratieve - en geen juridische - waarde. Derhalve dient slechts de "acte" omtrent geboorte, huwelijk of overlijden geaccepteerd te worden (b.v. "acte de naissance" en niet de "attestation de naissance" of de "extrait d'acte de naissance").

Conform de Congolese wetgeving dient een geboorte binnen 30 dagen te worden aangegeven bij de burgerlijke stand. Voor personen geboren vóór
1 augustus 1987 dient dit te geschieden in de plaats van geboorte. Voor personen geboren na deze datum in de woonplaats van (één van) de ouders. Indien de geboorte niet binnen de gestelde termijn is aangegeven, dient de geboorte als volgt te worden aangegeven:


- door middel van een door de burgerlijke stand opgestelde "acte de notoriété (supplétif a l'acte de naissance)", die vervolgens gehomologeerd wordt door de rechtbank ("Tribunal de Grande Instance"). Deze procedure geldt voor personen geboren vóór 1 augustus 1987;


- via de rechter door middel van een "jugement supplétif", waarna vervolgens een "acte de naissance" wordt opgesteld door de burgerlijke stand. Deze procedure geldt voor personen geboren zowel vóór als na 1 augustus 1987.

Op beide wijzen betreft het dus twee documenten die te allen tijde bij elkaar horen. De één heeft namelijk geen juridische waarde zonder de ander. Als dergelijke documenten ter legalisatie bij de Nederlandse ambassade te Kinshasa worden aangeboden, zullen de beide documenten aan elkaar geniet worden en wordt vervolgens het ambassadestempel op de vouwrand geplaatst. In het geval op een "jugement supplétif" meerdere kinderen worden aangegeven, kan de rechtbank een "jugement supplétif copie certifie conforme" afgeven, waardoor handelwijze om bij iedere geboorteakte een "jugement supplétif" te voegen mogelijk wordt.

De stad Kinshasa bestaat uit 24 deelgemeenten, t.w. Bandalungwa, Barumbu, Bumbu, Gombe, Kalamu, Kasa Vubu, Kimbanseke, Kisenso, Kinshasa, Kitambo, Lemba, Limite, Lingwala, Makala, Maluku, Masina, Matete, Mont Ngafula, N'Djili, Ngaba, Ngaliema, Ngiri-Ngiri, N'sele en Selembao. Van een groot aantal van deze deelgemeenten zijn de geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters van de burgerlijke stand vernietigd/geplunderd. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage is een lijst beschikbaar van de nog wel aanwezige registers van deze deelgemeenten.

Indien een akte benodigd is uit een register dat niet meer bestaat, dient d.m.v. de "jugement supplétif"- of "acte de notoriété"-procedure de geboorte opnieuw aangegeven te worden. Hiervoor geldt dezelfde procedure als bij het niet aangeven van de geboorte binnen 30 dagen.

Over de periode aanvang 1800 tot 30 juni 1960 (datum onafhankelijkheid) werden in voormalig Belgisch Congo voor de niet-autochtone bevolking akten van de burgerlijke stand opgemaakt, waarvan drie originali werden doorgezonden naar het gouvernement in de hoofdstad Leopoldville. Aldaar werden deze akten geregistreerd. Eén exemplaar werd doorgestuurd naar het Ministerie van Koloniën te Brussel voor opneming in een centraal register, terwijl het derde exemplaar veelal werd doorgezonden naar de burgerlijke stand van de laatste woon- of verblijfplaats van (één van de) belanghebbenden in België. Op het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken bevinden zich zodoende de originele exemplaren van vrijwel alle in de voormalige kolonie Congo wettig opgemaakte akten van de burgerlijke stand. Op aanvraag kan het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken afschriften (lees fotokopiëen) of uittreksels, al dan niet voorzien van een vertaling in het Frans of Nederlands, afgeven die in België als akten van de burgerlijke stand worden geaccepteerd. Gezien de overeenkomst tussen Nederland en België die op 15 mei 1924 in werking is getreden, zijn deze akten derhalve vrijgesteld van legalisatie.

Documenten uit de Democratische Republiek Congo dienen gelegaliseerd te worden door het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Kinshasa.

Congo (de Republiek) (hoofdstad: Brazzaville)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("attestation de célibataire") kan worden verkregen bij de burgerlijke stand van de (laatste) woonplaats. De verklaring wordt opgesteld nadat een schriftelijk verzoek daartoe is ingediend en de gegevens van de aanvraag zijn geverifieerd met het "casier judicière" en eventueel andere registers (b.v. huwelijksregister). Slechts de burgemeester of de Secretaris Generaal van de betreffende gemeente zijn gerechtigd de verklaring te ondertekenen.

Door de oorlogssituatie in de Republiek Congo is legalisatie van documenten in Congo niet mogelijk. Wel kan de alternatieve methode worden toegepast door de documenten te laten legaliseren door de Congolese ambassade te Brussel en vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage is derhalve niet mogelijk.

Costa Rica (hoofdstad: San José)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Registro Civil"). In San José is één centraal register waarin alle huwelijken die in Costa Rica worden voltrokken staan geregistreerd. Dit register wordt altijd geraadpleegd indien men een verklaring van ongehuwd zijn wenst. In Costa Rica zijn er 13 bijkantoren van de burgerlijke stand waar men een dergelijke verklaring eveneens kan opvragen. Deze bijkantoren raadplegen in dat geval het centrale register in San José en kunnen vervolgens zelfstandig de verklaring van ongehuwd zijn afgegeven. Geboorte- of woonplaats van betrokkene spelen geen rol bij het opvragen van een verklaring.

Documenten uit Costa Rica dienen gelegaliseerd te worden door het Costaricaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te San José.

Cuba (hoofdstad: Havana)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan verkregen worden bij de "Consultoria Juridica Internacional" of bij "el Bufete", zijnde een advocaten- en notariskantoor.

Documenten uit Cuba dienen gelegaliseerd te worden door het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Havana.

Cyprus (hoofdstad: Nicosia)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorie, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven.

Denemarken (hoofdstad: Kopenhagen)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het bevolkingsregister waar betrokkene staat ingeschreven.

Documenten uit Denemarken dienen als volgt gelegaliseerd te worden:


- geboorteakten (niet ouder dan 3 maanden), huwelijksakten (huwelijk gesloten in de kerk) en overlijdensakten:

legalisatie door het Deense ministerie van de Kerk ("Kirkeministeriet"), het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Kopenhagen;


- huwelijksakten (huwelijk gesloten in het gemeentehuis), uittreksels uit het bevolkingsregister en echtscheidingsdocumenten:

legalisatie door het Deense ministerie van Binnenlandse Zaken, het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Kopenhagen;


- vertalingen:

legalisatie door het "Industriministeriet/Erhvers- og Selskabsstyrelsen", het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Kopenhagen.

Djibouti (hoofdstad: Djibouti)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de (religieuze) rechtbank van de "Sharia". Hiertoe dienen twee getuigen bij de rechtbank een eed op de Koran af te leggen dat betrokkene ongehuwd is.

Documenten uit Djibouti dienen gelegaliseerd te worden door het Djiboutiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Djibouti of door de Nederlandse ambassade te Addis Abeba (Ethiopië).

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door het Nederlandse consulaat te Djibouti is derhalve niet mogelijk.

Dominica (hoofdstad: Roseau)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Registry Office") in de hoofdstad. Het betreft hier géén eigen verklaring.

Documenten uit het Gemenebest Dominica dienen gelegaliseerd te worden door het Dominicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Roseau of door de Nederlandse ambassade te Port of Spain (Trinidad en Tobago).

Dominicaanse Republiek (hoofdstad: Santo Domingo)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

De Dominicaanse Republiek is vanaf 1 april 1996 aangewezen als probleemland op het terrein van de schriftelijke bewijsstukken. Geadviseerd wordt slechts documenten te accepteren die inhoudelijk zijn geverifieerd en gelegaliseerd door de Nederlandse vertegenwoordiging te Santo Domingo.

Te zijner tijd zal er een algemeen ambtsbericht worden gepubliceerd met een beschrijving van de burgerlijke administratie in de Dominicaanse Republiek. Voor eventuele vragen kunt U tot die tijd contact opnemen met de legalisatieafdeling (DPC/CJ) van het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage.

Duitsland (hoofdstad: Berlijn)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


2. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand


3. Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettige kinderen


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand


10. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid met bijlage

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle meertalige akten van de burgerlijke stand


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorieën, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("Aufenthaltbescheinigung") kan worden verkregen bij de plaatselijke "Stadtverwaltung" of "Meldestelle".

Ecuador (hoofdstad: Quito)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("registro civil") van de laatste woonplaats. Het betreft hier echter meer een uittreksel van het bevolkings/persoonsregister. Dit document geeft alleen niet in alle gevallen aan of betrokkene gehuwd of ongehuwd is. Veelal wordt ook een eigen verklaring opgesteld bij een notaris in het bijzijn van twee getuigen.

Documenten uit Ecuador dienen gelegaliseerd te worden door het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Quito.

Egypte (hoofdstad: Caïro)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

De registratie van huwelijken wordt overgelaten aan de godsdienstige genootschappen. Een ontbinding van een huwelijk door echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank. De gevolgen van een echtscheiding gaan in zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

Koptische-Christelijke Egyptenaren kunnen een verklaring van ongehuwd zijn verkrijgen bij de Koptische kerk waar zij bij zijn aangesloten. De Koptische kerk houdt een centraal register bij van alle Egyptische Kopten, ook van hen die in het buitenland woonachtig zijn.

Overige Egyptenaren kunnen een verklaring van ongehuwd zijn laten opstellen door een notaris van een zogenaamd "Authentication Office". De persoon die verklaart ongehuwd te zijn doet dit in het bijzijn van één of twee getuigen. Betrokkene kan ook een verklaring laten opstellen bij de Egyptische ambassade te 's-Gravenhage (een zgn. "eigen verklaring") welke vervolgens gelegaliseerd kan worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage.

Documenten uit Egypte dienen gelegaliseerd te worden door het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Caïro.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Caïro is derhalve niet mogelijk.

El Salvador (hoofdstad: San Salvador)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke Stand ("Registro Civil") van de geboorteplaats. Het betreft hier géén eigen verklaring.

Equatoriaal-Guinea (hoofdstad: Malabo)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Documenten uit Equatoriaal-Guinea dienen gelegaliseerd te worden door het Equatoriaal-guinese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse vertegenwoordiging te Yaoundé (Kameroen).

Eritrea (hoofdstad: Asmara)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Eritrea wordt door Nederland sinds 1993 als souvereine staat erkend.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de "municipality of Asmara, Census Department". Betrokkene dient wel voor te komen in de registers van het "Census Department".

Documenten uit Eritrea dienen gelegaliseerd te worden door het Eritrese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Addis Abeba (Ethiopië).

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Addis Abeba is derhalve niet mogelijk.

Estland (hoofdstad: Tallinn)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij een "Registry Office".

Documenten uit Estland dienen gelegaliseerd te worden door het Estlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Helsinki (Finland).

Ethiopië (hoofdstad: Addis Abeba)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("certificate of non-marital impediment") kan worden verkregen bij de " Addis Abeba City Government". Betrokkene dient persoonlijk bij de City Government te verschijnen met een verklaring van ongehuwd zijn van de rechtbank ("kebele judicial tribunal court") van het disctrict waar betrokkene woonachtig is.

Documenten uit Ethiopië dienen gelegaliseerd te worden door het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Addis Abeba.

Fiji (hoofdstad: Suva)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de "Registrar-General of Births, Deaths & Marriages" te Suva.

Filipijnen (hoofdstad: Manilla)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Het opvragen van akten van de burgerlijke stand dient bij de desbetreffende gemeente te geschieden. Indien het document niet te traceren is, kan navraag worden gedaan bij de "Civil Registrar General" te Manilla.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "National Statistics Office".

Documenten uit de Filipijnen dienen gelegaliseerd te worden door de "Civil Registrar", het "National Statistics Office", het "Malacañang Palace", het Filipijnse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Manilla.

Finland (hoofdstad: Helsinki)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeentelijke of kerkelijke autoriteiten van de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven.

Frankrijk (hoofdstad: Parijs)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


2. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand


3. Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettige kinderen


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren


6. Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand


9. Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten


11. Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle akten van de burgerlijke stand


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren


- kennisgevingen van wettiging


- inlichtingenformulier vluchtelingen

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorieën, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("fiche individuelle d'état civil") kan worden verkregen bij het gemeentehuis van de woongemeente. Vermelding van het ongehuwd zijn ("célibataire") vindt plaats op grond van een verklaring op erewoord ("attestation sur l'honneur").

Voor de Franse gebiedsdelen (de zgn. DOM's "département d'outre-mer") Réunion, Frans-Guyana, Martinique, Guadeloupe en St. Pierre-et-Miquelon zijn de hierbovengenoemde legalisatieverdragen no's
5, 9 en 11 eveneens van toepassing.

Voor de Franse gebiedsdelen (de zgn. DOM's "département d'outre-mer") Réunion, Frans-Guyana, Martinique, Guadeloupe en St. Pierre-et-Miquelon en voor de Franse gebiedsdelen (de zgn. TOM's "territoire d'outre-mer") Nieuw-Caledonië, Frans Polynesië en de Wallis- en Futuna-eilanden is het hierbovengenoemde legalisatieverdrag no. 4 eveneens van toepassing.

Gabon (hoofdstad: Libreville)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Documenten uit Gabon dienen gelegaliseerd te worden door het Gabonese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door één van de Nederlandse consulaten te Port Gentil of Libreville.

Gambia (hoofdstad: Banjul)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "Registrar General's Department, Department of State for Justice".

In Gambia wordt een moslimhuwelijk echter zelden geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand.

Documenten uit Gambia dienen gelegaliseerd te worden door het Gambiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Banjul of door de Nederlandse ambassade te Dakar (Senegal).

Georgië (hoofdstad: Tbilisi)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("note on the non-existence of obstructing circumstances for marriage") kan worden verkregen bij het "Department of Civic Documents and Acts" van het Georgische ministerie van Justitie.

Documenten uit Georgië dienen gelegaliseerd te worden door het Georgische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Tbilisi.

Ghana (hoofdstad: Accra)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Ghana is vanaf 1 april 1996 aangewezen als probleemland op het terrein van de schriftelijke bewijsstukken. Geadviseerd wordt slechts documenten te accepteren die inhoudelijk zijn geverifieerd en gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade te Accra.

Te zijner tijd zal er een algemeen ambtsbericht worden gepubliceerd met een beschrijving van de burgerlijke administratie in Ghana. Voor eventuele vragen kunt U tot die tijd contact opnemen met de legalisatieafdeling (DPC/CJ) van het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage.

Grenada (hoofdstad: Saint George's)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Registry Office") in de hoofdstad. Het betreft hier géén eigen verklaring.

Documenten uit Grenada dienen gelegaliseerd te worden door het Grenadaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Saint George's of door de Nederlandse ambassade te Port of Spain (Trinidad en Tobago).

Griekenland (hoofdstad: Athene)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


3. Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettige kinderen


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren


6. Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- akten van erkenning


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren


- kennisgevingen van wettiging

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorieën, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar betrokkene is opgenomen in het familieregister ("oikogenaeiaki merida").

Groot-Brittannië (zie Verenigd Koninkrijk)

Guatemala (hoofdstad: Guatemala-stad)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Registro Civil") van de geboorteplaats. Indien betrokkene niet meer in de geboorteplaats woont en een persoonsbewijs heeft verkregen in zijn nieuwe woonplaats, dan behoren alle wijzigingen in zijn/haar burgerlijke staat in het persoonsbewijs te worden vermeld. De verklaring van ongehuwd zijn dient in dit geval te worden verkregen bij de burgerlijke stand van de woonplaats.

Documenten uit Guatemala dienen gelegaliseerd te worden door het Guatemalteekse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Guatemala-stad.

Guinee (hoofdstad: Conakry)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het Guinese ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Juridische en Consulaire Zaken, op vertoon van een kopie van de identiteitskaart of kopieën van de eerste 3 bladzijden van het paspoort.

Documenten uit Guinee dienen gelegaliseerd te worden door het Guinese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Conakry of door de Nederlandse ambassade te Abidjan (Ivoorkust).

Guinee-Bissau (hoofdstad: Bissau)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een moslimhuwelijk wordt zelden geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand.

Documenten uit Guinee-Bissau dienen gelegaliseerd te worden door het Guinee-Bissause ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Bissau (tijdelijk inactief). Gedurende de periode dat het Nederlandse consulaat te Bissau niet operationeel is, kan de legalisatie van de handtekening van het Guinee-Bissause ministerie van Buitenlandse Zaken worden verricht door de Nederlandse ambassade te Dakar (Senegal).

Guyana (hoofdstad: Georgetown)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Verklaringen van ongehuwd zijn worden niet door de Guyanese autoriteiten afgegeven. Betrokkene kan voor een "Commissioner of Oaths to Affidavits" onder ede verklaren dat hij/zij ongehuwd is. Het is ook mogelijk dat de vader of moeder van betrokkene een dergelijke verklaring voor de Commissioner aflegt.

Documenten uit Guyana dienen gelegaliseerd te worden door het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat-generaal te Georgetown.

Haïti (hoofdstad: Port-au-Prince)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij een rechter. Hiertoe dient betrokkene met drie getuigen bij de rechter te verschijnen en te verklaren niet gehuwd te zijn.

Documenten uit Haïti dienen gelegaliseerd te worden door het Haïtiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat-generaal te Port-au-Prince of door de Nederlandse ambassade te Kingston (Jamaica).

Honduras (hoofdstad: Tegucigalpa)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het centrale register ("Registro Nacional de las Personas"). De verklaring van ongehuwd zijn heeft de vorm van een geboorteakte waarin als kantmelding ("notas marginales") is vermeld dat er geen huwelijk staat geregistreerd op naam van betrokkene. Het is dan ook belangrijk dat er een uittreksel van recente datum wordt overgelegd.

Documenten uit Honduras dienen gelegaliseerd te worden door het Hondurese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat-generaal te Tegucigalpa.

Hongarije (hoofdstad: Boedapest)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het bevolkingsregister (Népességnyilvántartó Hivatal) van de gemeente waar betrokkene woonachtig is.

Hong Kong (China)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Het overgaan van Hong Kong naar de Volksrepubliek China heeft hierop geen invloed.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "Marriage Registration & Records Office" te Hong Kong.

Ierland (hoofdstad: Dublin)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorie, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij een notaris. De Ierse ambassade te 's-Gravenhage kan eveneens een verklaring opstellen.

IJsland (hoofdstad: Reykjavik)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "National Registry".

Documenten uit IJsland dienen gelegaliseerd te worden door het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat-generaal te Reykjavik.

India (hoofdstad: New Delhi)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

India is vanaf 1 april 1996 aangewezen als probleemland op het terrein van de schriftelijke bewijsstukken. Geadviseerd wordt slechts documenten te accepteren die inhoudelijk zijn geverifieerd en gelegaliseerd door één van de Nederlandse vertegenwoordigingen in India, t.w. de Nederlandse ambassade te New Delhi, het Nederlandse consulaat-generaal te Mumbai of het Nederlandse consulaat te Calcutta.

Te zijner tijd zal er een algemeen ambtsbericht worden gepubliceerd met een beschrijving van de burgerlijke administratie in India. Voor eventuele vragen kunt U tot die tijd contact opnemen met de legalisatieafdeling (DPC/CJ) van het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage.

Indonesië (hoofdstad: Jakarta)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Indonesië kent een burgerlijke stand die grotendeels gebaseerd is op het vroegere Indisch Burgerlijk Wetboek, wat in het toenmalig Nederlands-Indië werd gehanteerd. Dit kwam in grote trekken overeen met ons Burgerlijk Wetboek, zij het dat er meer registers waren voor de onderscheiden bevolkingsgroepen, te weten:


- voor Europeanen (bangsa Europa);


- voor Chinezen (bangsa Tiong hoa);


- voor Nederlandse onderdanen en overigen (te denken valt aan etnische Arabieren etcetera).

Veelal hebben aldaar geboren Nederlanders, alsmede Indo-Europeanen (gemengd-bloedigen) nog een in de Nederlandse taal gesteld afschrift of uittreksel uit de geboorteakte. Dit uittreksel is veelal op "gezegeld" papier gemaakt. Het zegel is dan een vorm van belasting op officiële documenten, zoals rekesten etcetera. Hetzelfde kan gezegd worden ten aanzien van "Indische" Chinezen (met namen als: Tam, Lie, Tjoa, The, etcetera).

Na 27 december 1949 (souvereiniteitsoverdracht) afgegeven uittreksels zijn veelal in het "Bahasa Indonesia" gesteld.

Ook nu wordt nog een geboorteakte voor de onderscheiden bevolkingsgroepen gemaakt, de zogenaamde "Surat Kelahiran" of Akta Kelahiran".

Dikwijls komt het niet tot aangifte en wordt indien dat nodig is een akte van bekendheid van geboorte gemaakt, een zogenaamde "Surat Kenal Lahir". Hiervoor zijn 2 getuigen voldoende.

Onderscheid wordt gemaakt tussen:


- afschriften en uittreksels conform het origineel en


- uittreksels overeenstemmende met de toestand op het ogenblik van afgifte.

In Indonesië voltrekt de ambtenaar van de burgerlijke stand huwelijken, dus is er een uittreksel uit het register te verkrijgen, een "Surat pernikahan".

Dikwijls komt het voor, dat men een religieus (islamitisch) huwelijk sluit zonder een burgerlijk huwelijk te sluiten. (Indonesië is voor meer dan 90 % islamitisch). Dan geldt evenwel dat dit huwelijk geregistreerd moet worden bij het ministerie van Godsdienstzaken ("Departemen Agama"). Er wordt dan een officieel bewijs (op geel papier) verstrekt.

Personen, behorende tot andere religies, moeten te allen tijde voor de ambtenaar van de burgerlijke stand trouwen.

Voor niet-moslims vindt echtscheiding plaats door een rechterlijk vonnis. De inschrijving daarvan dient zowel in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijks- als van de woongemeente plaats te vinden.

Een echtscheidingsakte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand noemt men een "Surat Perceraian".

Een verstoting naar islamitisch recht dient eveneens door een kantoor van het ministerie voor Godsdienstzaken geregistreerd te worden. Indien een uittreksel uit dit register wordt overgelegd, dan hoeft men geen aandacht te besteden aan de voor de vrouw genoemde wachttijd.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het wijkhoofd ("Lurah") op grond van een verklaring van het wijk- of buurthoofd en dient ondertekend te zijn door het districtshoofd ("Camat").

Christenen en niet-moslims dienen deze verklaring in te leveren bij de burgerlijke stand ("Catatan Sipil") om vervolgens een verklaring van ongehuwd zijn te verkrijgen.

Moslims dienen deze verklaring in te leveren bij het Kantoor van Godsdienstzaken ("Kantor Urusan Agama K.U.A.") om vervolgens een verklaring van ongehuwd zijn te verkrijgen.

Originele akten van de burgerlijke stand opgemaakt èn afgegeven vóór
27 december 1949 zijn vrijgesteld van legalisatie en kunnen worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage (Bureau Bijzondere Akten).

Documenten uit Indonesië dienen gelegaliseerd te worden door het Indonesische ministerie van Justitie, het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Jakarta.

Voor akten uit het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea geldt het volgende.

Originele akten van de burgerlijke stand opgemaakt èn afgegeven vóór 1 oktober 1962 (overdracht aan UNTEA) zijn vrijgesteld van legalisatie en kunnen worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage (Bureau Bijzondere Akten).

Veel akten (1946 - 1962) uit het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea berusten bij het Algemeen Rijksarchief, Postbus 90520, 2509 LM te 's-Gravenhage, tel. (070) 331 54 00). Betrokkenen kunnen alhier een afschrift verkrijgen.

Irak (hoofdstad: Bagdad)

Nederland heeft geen diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in Irak. Legalisatie en verificatie van documenten uit Irak is derhalve niet mogelijk. Het is echter wel mogelijk documenten uit Irak te verkrijgen.

Iran (hoofdstad: Teheran)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Het bestaan van een in Iran gesloten huwelijk kan worden aangetoond aan de hand van de huwelijksakte en de identiteitskaart van betrokkenen.

Bij het sluiten van een huwelijk in Iran maken de competente autoriteiten een huwelijksakte op. Deze akte opgemaakt in de Iraanse taal, het Farsi, is doorgaans een akte in cahiervorm waarin op de verschillende bladzijden o.m. de persoonsgegevens, getuigen, bruidsschat etc. zijn aangegeven. Indien het bestaan van het huwelijk dient te worden aangetoond, dan wordt gebruik gemaakt van een door het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken gelegaliseerde vertaling van de akte. Dit zelfde geldt ook voor de identiteitskaart.

Er bestaat geen stelsel van officiële afschriften van huwelijksakten. Trouwboekjes in de zin van de in Nederland gebruikelijke boekjes, waar later kinderen in bijgeschreven kunnen worden, bestaan evenmin.

Huwelijksakten van in Iran gesloten huwelijken tussen niet-Iraniërs (vnl. Iraakse vluchtelingen) kunnen niet door de Iraanse autoriteiten worden gelegaliseerd, aangezien deze huwelijken niet kunnen worden ingeschreven bij het "Notary Public Office for Marriage and Divorce". Vaak zijn dergelijke huwelijken echter wel rechtsgeldig naar Iraans/Islamitisch recht. Teneinde het probleem van "niet-legaliseren" door de Iraanse autoriteiten van deze huwelijksakten te ondervangen en rechtsongelijkheid te voorkomen, kunnen deze akten rechtstreeks bij de Nederlandse ambassade te Teheran worden ingediend. Vervolgens zal de Nederlandse ambassade de akte voorleggen aan het Iraanse ministerie van Buitenlandse zaken met het verzoek na te gaan of het huwelijk door een daartoe bevoegde religieuze autoriteit/mullah werd gesloten. Hierbij zij opgemerkt dat deze verificatieprocedure geruime tijd in beslag kan nemen. Indien het antwoord van de Iraanse autoriteiten bevestigend is, zal de Nederlandse ambassade een verklaring aan de vertaling van de huwelijksakte hechten waarin vermeld wordt dat het hier een rechtsgeldig huwelijk betreft, maar dat legalisatie van een huwelijksakte van een huwelijk gesloten tussen niet-Iraniërs door de Iraanse autoriteiten niet mogelijk is.

Het komt ook voor dat Afghaanse vluchtelingen in Iran in het huwelijk treden. Vaak wordt het huwelijk gesloten door de "Afghanistan Islamic Movement" (ofwel "Organization Herakat-I-Islami Afghanistan"). Hoewel de organisatie niet als wezenlijke autoriteit kan worden aangemerkt, heeft deze onder de Islamitische wetgeving wel degelijk bevoegdheden die worden toegekend door - gewoonlijk - de "stamoudsten". De Islamitische wetgeving, zoals die in het algemeen wordt toegepast in Islamitische landen, schrijft voor dat iedere rechtschapen moslim "of sound character and legal competence" een huwelijk kan voltrekken. De "Harakat-I-Islami" is een erkende religieuze organisatie. Onder Islamitische wetgeving worden dergelijke huwelijken als rechtsgeldig beschouwd.

Een dergelijke huwelijksakte wordt gelegaliseerd door de Afghaanse ambassade te Teheran. Vervolgens legaliseert het Iraanse ministerie van Buitenlandse zaken de handtekening van de Afghaanse ambassade en kan de Nederlandse ambassade te Teheran tot legalisatie overgaan. Hierbij zij opgemerkt dat de Nederlandse ambassade in het individuele geval kan overgaan tot verificatie bij het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken omtrent de rechtsgeldigheid van een door een Afghaanse autoriteit gesloten huwelijk.

Huwelijken gesloten door de "Afghanistan Islamic Unity Party (A.I.U.P.)" in Iran zijn niet rechtsgeldig. Deze politieke beweging staat in Afghanistan bekend als "Hezb-i-Wahdat-Islami-i-Afghanistan". Een andere, in gebruik zijnde, Engelstalige benaming voor genoemde beweging is "Islamic Unity Party of Afghanistan".

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "General Department of Registration of Personal Status" (onder verantwoordelijkheid van het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken).

Geboorteakten en huwelijksakten die in cahiervorm zijn afgegeven kunnen niet worden gelegaliseerd. Van de akte in het boekje dient in Iran een vertaling in het Engels te worden gemaakt en deze vertaling dient achtereenvolgens te worden gelegaliseerd door het Iraanse ministerie van Justitie, het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade te Teheran.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen, vertalen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Teheran is derhalve niet mogelijk.

Israël (hoofdstad: Jeruzalem)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

De burgerlijke staat kan worden afgeleid uit het uittreksel uit het persoonsregister. En verklaring van ongehuwd zijn als apart document bestaat niet.

Italië (hoofdstad: Rome)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


2. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand


3. Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettige kinderen


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren


6. Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk


7. Europees verdrag inzake sociale zekerheid


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand


9. Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten


10. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid met bijlage


11. Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle akten van de burgerlijke stand


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren


- kennisgevingen van wettiging


- verklaringen van huwelijksbevoegdheid


- inlichtingenformulier vluchtelingen

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorieën, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven.

Ivoorkust (hoofdstad: Yamoussoukro)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het Ivoriaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Juridische en Consulaire Zaken, op vertoon van een kopie van de identiteitskaart of kopieën van de eerste 3 bladzijden van het paspoort.

Documenten uit Ivoorkust dienen gelegaliseerd te worden door het Ivoriaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Abidjan.

Jamaica (hoofdstad: Kingston)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de "Registrar General".

Documenten uit Jamaica dienen gelegaliseerd te worden door het Jamaicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Kingston.

Japan (hoofdstad: Tokio)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

In Japan wordt geen bevolkingsregister bijgehouden, wel wordt een zogenaamd "family register" bijgehouden, dat vergelijkbaar is met de Nederlandse burgerlijke stand. Dit familieregister kan worden voorzien van een apostillestempel. Uit het familieregister kunnen echter geen afzonderlijke geboorteakten worden afgegeven, wel kan een uittreksel uit het register als geboorteakte worden aangemerkt. De Japanse ambassade in 's-Gravenhage kan een dergelijk uittreksel afgeven, welke vervolgens gelegaliseerd kan worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage.

Een verklaring van ongehuwd zijn wordt eveneens opgesteld door de Japanse ambassade te 's-Gravenhage op basis van een uittreksel uit het familieregister.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Tokio is derhalve niet mogelijk. Bemiddeling is echter wèl mogelijk voor het laten apostilleren van reeds bestaande en recente akten t.b.v. personen van de Nederlandse nationaliteit.

Jemen (hoofdstad: Sana'a)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de "local status civil courts" gebaseerd op een verklaring van de "Aqil" (hoofd van het district waar betrokkene woont). Vervolgens dient het document door het Jemenitische ministerie van Justitie gelegaliseerd te worden waarna de hierondervermelde legalisatieketen gevolgd kan worden.

Documenten uit Jemen dienen gelegaliseerd te worden door het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Sana'a.

Joegoslavië (hoofdstad: Belgrado)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

De Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) is erkend door Nederland.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het gemeentehuis.

Documenten dienen gelegaliseerd te worden door de Joegoslavische rechtbank, het Joegoslavische ministerie van Justitie, het Joegoslavische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Belgrado.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Belgrado is derhalve niet mogelijk.

Jordanië (hoofdstad: Amman)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn voor moslims kan worden verkregen bij de "Share'a Court" ("Family Court") en dient allereerst te worden gelegaliseerd door het departement van de "Chief Justice" alvorens het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tot legalisatie kan overgaan.

Een verklaring van ongehuwd zijn voor christenen kan worden verkregen bij de kerkelijke rechtbank ("Ecclesiastical Court") en dient allereerst te worden gelegaliseerd door de gouverneur van het betreffende district en het Jordaanse ministerie van Binnenlandse Zaken alvorens het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tot legalisatie kan overgaan.

Documenten uit Jordanië dienen gelegaliseerd te worden door het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Amman.

Kaapverdië (hoofdstad: Praia)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

De Kaapverdische autoriteiten hebben laten weten géén overgetypte akten van de burgerlijke stand te willen accepteren, aangezien is gebleken dat in de overgetypte akten onregelmatigheden zijn geconstateerd. Het Kaapverdische ministerie van Justitie verzoekt derhalve alléén gewaarmerkte fotokopieën van het originele handgeschreven register te accepteren. Falsificaties zijn dan nagenoeg uitgesloten. Slechts in gevallen dat het handschrift in het register in het geheel niet kan worden ontcijferd, wordt een getypte akte verstrekt. Dit laatste komt echter bijna nooit voor.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij "le conservatoria dos Registros Centrais" te Praia (eiland Santiago). Voor elk ander eiland geeft de aldaar aanwezige "conservatoria dos Registros Regionalis" de verklaring af.

Documenten uit Kaapverdië dienen te worden gelegaliseerd door het Kaapverdische ministerie van Buitenlandse Zaken te Praia en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Mindelo.

Kambodja (zie Cambodja)

Kameroen (hoofdstad: Yaoundé)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("Certificat de Célibat") kan worden verkregen bij de burgerlijke stand. De verklaring kan worden afgegeven door iedere ambtenaar van de burgerlijke stand, in de gemeente van geboorte of in iedere andere willekeurige gemeente. Het betreft hier een verklaring die wordt opgesteld op basis van een getuigenverklaring. De gemeente verifieert echter geen enkel gegeven in betreffende verklaring.

Documenten uit Kameroen dienen gelegaliseerd te worden door het Kameroense ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse vertegenwoordiging te Yaoundé.

Kazachstan (hoofdstad: Astana)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het ministerie van Justitie, "Registry office department".

Documenten uit Kazachstan dienen gelegaliseerd te worden door het Kazachse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Almaty.

Kenya (hoofdstad: Nairobi)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

In Kenya is tot nu toe geen uniforme wettelijke regeling ingevoerd voor de naamgeving.

De naamgeving wordt bepaald door het stamrecht, voor zover men niet het Britse Common Law toepast, of het traditionele publieke resp. religieuze recht van de in Kenya wonende Aziatische en islamitische minderheden.

De achternaam die na de huwelijkssluiting moet worden gebruikt (in de praktijk meestal, maar niet noodzakelijkerwijs, de naam van de man of een naam verbonden aan de zijne) wordt, evenals de naamgeving van de kinderen, nog altijd uitsluitend bepaald door de vaak uiterst gecompliceerde gebruiken van de verschillende stammen.

Dit gewoonterecht verschilt sterk van stam tot stam. Vaak ontstaan er nog extra verschillen binnen de afzonderlijke regio's, waar de juridische situatie door willekeurige naamgevingswetten nog ondoorzichtiger wordt.

Een eenmaal gegeven en door de burgerlijke stand geregistreerde naam kan naar Kenyaans recht op verzoek te allen tijde worden gewijzigd.

Wat de naamgeving betreft moet dus vaak naar bevind van zaken worden gehandeld.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "Department of the Office of the President, Department of Marriage/Divorce".

Documenten uit Kenya dienen gelegaliseerd te worden door het Kenyaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Nairobi.

Kiribati (hoofdstad: Tarawa)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Documenten uit Kiribati dienen gelegaliseerd te worden door het Kiribatische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Wellington (Nieuw-Zeeland).

Koeweit (hoofdstad: Koeweit)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Verklaringen van ongehuwd zijn worden niet door de Koeweitse autoriteiten afgegeven.

Documenten uit Koeweit dienen gelegaliseerd te worden door het Koeweitse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Koeweit.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Koeweit is derhalve niet mogelijk.

Kongo (zie Congo)

Korea (zie Noord-Korea en Zuid-Korea)

Kroatië (hoofdstad: Zagreb)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle meertalige akten van de burgerlijke stand

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorie, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het stadskantoor voor administratie en rechtspraak in grotere steden en in kleinere steden bij het kantoor van de burgerlijke stand.

Kyrgyzstan (hoofdstad: Bisjkek)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het ministerie van Justitie, "Registry office department".

Documenten uit Kyrgyzstan dienen gelegaliseerd te worden door het Kyrgyzische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Almaty (Kazachstan).

Laos (hoofdstad: Vientiane)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Verificatie van documenten uit Laos is niet mogelijk aangezien zowel het Laotiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken als de Laotiaanse ambassade te Bangkok (Thailand) geen medewerking verlenen aan een verificatieverzoek.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente. Betrokkene dient aldaar in persoon te verschijnen met twee getuigen. Pas na door de ambtenaar van de burgerlijke stand afgenomen interview wordt een verklaring van ongehuwd zijn afgegeven.

Documenten uit Laos dienen te worden te worden vertaald in het Engels of het Frans en te worden gelegaliseerd door het Laotiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Laotiaanse ambassade te Bangkok (Thailand) en de Nederlandse ambassade te Bangkok (Thailand).

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten in Laos zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Bangkok is derhalve niet mogelijk. Bemiddeling voor legalisatie door de Laotiaanse ambassade te Bangkok is meestal wel mogelijk. Hierbij zij opgemerkt dat het document dan al wel voorzien dient te zijn van een legalisatie door het Laotiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lesotho (hoofdstad: Maseru)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd van zijn kan worden verkregen bij het Departement van Binnenlandse Zaken ("Home Affairs").

Letland (hoofdstad: Riga)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het departement waar de geboorteaangifte heeft plaatsgevonden.

Libanon (hoofdstad: Beiroet)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Geboorte- en overlijdensakten worden afgegeven door de plaatselijk autoriteit (de mukhtar) en vervolgens gestempeld door het Libanese ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor Palestijnen wordt de akte gestempeld door het "Directorate General of Palestinian Refugee Affairs". Het kan voorkomen dat de geboorteakte van een Palestijn niet is ingevuld omdat een gedeelte van het register van de betreffende afdeling tijdens de burgeroorlog is vernietigd. De akte wordt dan opgemaakt aan de hand van de nog wel beschikbare gegevens.

In Libanon bestaat geen burgerlijk huwelijk; een huwelijk kan uitsluitend worden gesloten bij een religieuze autoriteit. Een verklaring van ongehuwd zijn wordt derhalve afgegeven door de religieuze autoriteit van de religie waartoe een Libanees of Palestijn(se vluchteling) behoort. Voor christenen is dit de kerk en voor moslims de sunnitische c.q. sji-itische rechtbank. Deze verklaring kan vervolgens gelegaliseerd worden door het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Libanese ministerie van Binnenlandse Zaken geeft identiteitsdocumenten af (uittreksels uit de "Individual Civil Status Record") waarin o.a. de burgerlijke staat is opgenomen. Voor Libanezen worden deze afgegeven door de "General Directorate of Civil Status" en voor Palestijnen door de "Directorate General for the Palestinian Refugee Affairs". Deze documenten kunnen evenwel niet als brondocument terzake van de burgerlijke staat worden aangemerkt, aangezien de registratie van de burgerlijke staat bij het Libanese ministerie van Binnenlandse Zaken berust op vrijwilligheid en er dus niet met zekerheid kan worden gesteld dat de registratie overeenstemt met de feitelijke situatie van een bij de religieuze autoriteit gesloten huwelijk c.q. verkregen echtscheiding.

Dit laatste geldt ook als op het aan Palestijnen afgegeven uittreksel de beperking "valid as a marriage document" danwel "not valid as a marriage document" staat vermeld.

Verklaringen omtrent de burgerlijke staat afgegeven door de lokale autoriteit (de mukhtar of burgemeester) zijn geen bevoegd afgegeven documenten.

Om de burgerlijke staat van een persoon aan te tonen wordt derhalve aan betrokkene zowel een verklaring van de religieuze autoriteit gevraagd als de "Individual Civil Status Record" of de "Family Civil Status Record" van het Libanese ministerie van Binnenlandse Zaken.

Documenten uit Libanon dienen gelegaliseerd te worden door het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Beiroet.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of een daartoe gemachtigde advocaat voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Beiroet is derhalve niet mogelijk.

Liberia (hoofdstad: Monrovia)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Echter, er is in Liberia nog immer geen autoriteit die de apostillestempels verstrekt. Liberiaanse documenten kunnen derhalve worden gelegaliseerd door de ambassade van Liberia te Brussel en vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "Office of the Registrar of Marriages".

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage is derhalve niet mogelijk.

Libië (hoofdstad: Tripoli)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente op vertoon van het zgn. familieboekje.

Documenten uit Libië dienen gelegaliseerd te worden door het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Tripoli.

Liechtenstein (hoofdstad: Vaduz)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorie, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente (uittreksel uit het bevolkingsregister waarin de burgerlijke staat van betrokkene staat vermeld).

Litouwen (hoofdstad: Vilnius)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar betrokkene woonachtig is.

Luxemburg (hoofdstad: Luxemburg)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


2. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren


6. Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk


7. Europees verdrag inzake sociale zekerheid


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand


9. Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten


10. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid met bijlage

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle akten van de burgerlijke stand


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren


- kennisgevingen van wettiging


- verklaringen van huwelijksbevoegdheid

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorieën, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand.

Macau (China)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Het overgaan van Macau naar de Volksrepubliek China heeft hierop geen invloed.

Macedonië (hoofdstad: Skopje)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle meertalige akten van de burgerlijke stand

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorie, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het districtskantoor van het Macedonische ministerie van Binnenlandse Zaken in de woonplaats van betrokkene. Het betreft hier géén eigen verklaring.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Skopje is derhalve niet mogelijk.

Madagaskar (hoofdstad: Antananarivo)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgemeester van een dorp/stad. Echter, in Madagaskar bestaat geen centrale administratie, zodat betrokkene in de ene plaats als ongehuwd te boek kan staan en in een andere plaats als gehuwd.

Documenten uit Madagaskar dienen gelegaliseerd te worden door het Malagassische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Dar es Salaam (Tanzania).

Malawi (hoofdstad: Lilongwe)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn wordt in principe niet afgegeven door de Malawische autoriteiten. Desgewenst is de "Registrar General" echter wel bereid om een dergelijke verklaring af te geven.

Maldiven (hoofdstad: Malé)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "Family Court" van het ministerie van Justitie te Malé. Deze verklaring is gebaseerd op het "Registry of Married Persons" dat aangehouden wordt door het "Family Court".

Documenten uit de Maldiven dienen gelegaliseerd te worden door het Maldivische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Colombo (Sri Lanka).

Maleisië (hoofdstad: Kuala Lumpur)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn voor niet-moslims kan worden verkregen bij het "National Registration Department", vallend onder het Maleisische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een verklaring van ongehuwd zijn voor moslims kan worden verkregen bij een "Minister of Oath".

Documenten uit Maleisië dienen gelegaliseerd te worden door het Maleisische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Kuala Lumpur.

Mali (hoofdstad: Bamako)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand.

Documenten uit Mali dienen gelegaliseerd te worden door het Tribunaal, het Malinese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Bamako.

Malta (hoofdstad: Valletta)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven.

Marokko (hoofdstad: Rabat)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

De ervaring leert dat het heel goed mogelijk is om documenten uit Marokko te verkrijgen, beweringen van het tegendeel kunnen worden genegeerd.

Het komt voor dat Marokkanen die in Marokko geboren zijn een uittreksel uit hun geboorteakte overleggen dat is afgegeven door de Marokkaanse vertegenwoordiging in Nederland of door de gemeente in Marokko waar betrokkene woonachtig is/was (de zgn. "Fiche individuelle de l'etat civil"). Deze uittreksels behoeven niet te worden geaccepteerd. Ook in dit geval dient de geboorteakte in de geboorteplaats in Marokko te worden opgevraagd.

Indien een huwelijk is gesloten op een Marokkaans consulaat in Nederland, dan dient de Arabische akte (met daaraan vastgehecht een Nederlandse vertaling opgemaakt door een beëdigde vertaler) te worden gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage. Is de handtekening van de consulaire ambtenaar op de Arabische akte niet meer bekend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage, dan dient men bij het Marokkaanse consulaat waar het huwelijk is gesloten een uittreksel ("attestation de mariage") van de akte aan te vragen, welke vervolgens gelegaliseerd kan worden.

Conform de wijziging van de Wet Conflictenrecht Huwelijk, art. 4, zijn per 15 januari 1999 consulaire Marokkaanse huwelijksakten slechts rechtsgeldig in Nederland indien géén der partijen uitsluitend (of mede) de Nederlandse nationaliteit bezit. De genoemde wetswijziging bevat een regel van overgangsrecht voor consulaire huwelijken, aangegeven in de periode vanaf 1 januari 1990 tot 15 januari 1999. Partijen bij deze huwelijken kunnen zich op de geldigheid ervan beroepen, ook indien beiden of één van hen de Nederlandse nationaliteit bezitten. Concreet betekent dit dat partijen alsnog de gemeentelijke basisadministratie kunnen verzoeken het huwelijk in te schrijven. Ten aanzien van huwelijken voltrokken vóór 1 januari 1990 geldt de tot de uitspraak van de Hoge Raad gehanteerde beleidslijn; deze huwelijken zijn niet geldig indien er een Nederlandse partij bij betrokken is.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente waar betrokkene woonachtig is. Er bestaat echter geen centrale bevolkingsadministratie, zodat men in de woongemeente als ongehuwd te boek kan staan, terwijl men in een andere gemeente gehuwd is.

Documenten uit Marokko dienen sinds 1 oktober 1994 gelegaliseerd te worden door het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Rabat.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten in Marokko zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Rabat is derhalve niet mogelijk.

Marshalleilanden (hoofdstad: Majuro)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Marshalleilanden.

Mauritanië (hoofdstad: Nouakchott)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

De uittreksels van de burgerlijke stand dienen conform de registers te zijn en kunnen alléén worden afgegeven door de autoriteiten die deze registers hebben opgesteld. Dit betekent dat, rekening houdend met de vermelde data, alleen akten van de burgerlijke stand kunnen worden gelegaliseerd, indien deze zijn afgegeven door de onderstaande autoriteiten:


- van oudsher tot aan 1986: alleen de Prefecten;


- van 1986 (datum van oprichting van gemeenten) tot en met oktober
1992: alleen de Burgemeesters.

Ter bestrijding van geconstateerde fraude door bepaalde Burgemeesters werd door de Mauritaanse overheid de volgende regelgeving opgesteld:

Vanaf begin 1993 tot heden:


- de Prefect, voor die akten waarvan de aangifte van geboorte buiten de verplichte aangiftetermijn van drie maanden valt. De Prefect dient in die gevallen een zogenaamd "transcription de jugement supplétif" op te stellen (letterlijk vertaald: inschrijving van een aanvullend vonnis);


- de Burgemeester, voor die akten waarvan de aangifte van geboorte binnen de verplichte aangiftetermijn van drie maanden is gedaan.

Een verklaring van ongehuwd zijn is in Mauritanië geen akte van de burgerlijke stand en wordt alléén afgegeven op verzoek van buitenlandse autoriteiten voor gebruik in het buitenland. Voor een huwelijk in Mauritanië is namelijk geen verklaring van ongehuwd zijn vereist. Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden opgemaakt bij een prefect of gemeente en is enkel gebaseerd op een verklaring van twee getuigen die verklaren dat betrokkene niet gehuwd is.

Documenten uit Mauritanië dienen gelegaliseerd te worden door het Mauritaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Nouakchott of door de Nederlandse ambassade te Dakar (Senegal). Hierbij zij opgemerkt dat de Nederlandse Consul te Noaukchott helaas niet in staat is om goed te kunnen beoordelen of een document door de daartoe bevoegde autoriteiten is opgesteld/afgegeven. Deze beoordeling wordt gemaakt door de Nederlandse ambasade te Dakar, die vervolgens het document zal legaliseren.

Mauritius (hoofdstad: Port Louis)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij een advocaat. Het betreft hier een eigen verklaring ("sworn statement") welke wordt bekrachtigd door een rechter.

Mexico (hoofdstad: Mexico-stad)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Registro Civil") van de geboorteplaats. Het betreft hier géén eigen verklaring.

Micronesia (hoofdstad: Kolonia)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het Micronesische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Documenten uit Micronesia dienen gelegaliseerd te worden door het Micronesische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Manilla (Filipijnen).

Moldavië (hoofdstad: Chisinau)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de Sectie Civiele Status ("Estado Civile") van het Moldavische ministerie van Justitie te Chisinau.

Documenten uit Moldavië dienen gelegaliseerd te worden door het Moldavische ministerie van Justitie (uitgezonderd verklaringen van ongehuwd zijn, aangezien deze reeds worden uitgegeven door het ministerie van Justitie), het Moldavische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Chisinau of door de Nederlandse ambassade te Kiev (Oekraïne).

Monaco (hoofdstad: Monaco)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("fiche individuelle d'état civil") kan worden verkregen bij het gemeentehuis van de woongemeente. Vermelding van het ongehuwd zijn ("célibataire") vindt plaats op grond van een verklaring op erewoord ("attestation sur l'honneur").

Documenten uit Monaco dienen gelegaliseerd te worden door het Monegaskische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat-generaal te Monaco of door de Nederlandse ambassade te Parijs (Frankrijk).

Mongolië (hoofdstad: Ulaanbaatar)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de "working unit" van betrokkene.

Documenten uit Mongolië dienen gelegaliseerd te worden door het Mongolische ministerie van Buitenlandse Zaken, de Mongolische ambassade te Peking (China) en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Peking (China).

Mozambique (hoofdstad: Maputo)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Verklaringen van ongehuwd zijn worden niet door de lokale autoriteiten afgegeven. De burgerlijke staat wordt aangetekend op het uittreksel uit het geboorteregister. Het is dan ook belangrijk dat er een uittreksel van recente datum wordt overgelegd.

Documenten uit Mozambique dienen gelegaliseerd te worden door het Mozambikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Maputo.

Myanmar (voorheen Birma) (hoofdstad: Yangon, voorheen Rangoon)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Er zijn géén geboorteregisters meer aanwezig over de periode vóór
1945, er worden over die periode slechts vervangende verklaringen afgegeven.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente. Betrokkene dient aldaar te verschijnen met twee getuigen. Pas na een interview wordt een verklaring van ongehuwd zijn afgegeven. Op dit moment geldt dat het militaire bewind heeft bepaald dat personen met de Myanmarese nationaliteit niet mogen huwen met buitenlanders; voor deze categorie wordt géén verklaring van ongehuwd zijn afgegeven.

Documenten uit Myanmar dienen gelegaliseerd te worden door het Myanmarese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Bangkok (Thailand).

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Bangkok (Thailand) is derhalve niet mogelijk.

Namibië (hoofdstad: Windhoek)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het Namibische ministerie van Binnenlandse Zaken. Indien betrokkene aldaar niet bekend is, dient een verklaring onder ede te worden afgelegd.

Documenten uit Namibië dienen gelegaliseerd te worden door het Namibische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Windhoek.

Nauru (hoofdstad: Yaren)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("record of no result") kan worden verkregen bij de "Registrar of Births, Deaths and Marriages"

Documenten uit Nauru dienen gelegaliseerd te worden door het Nauruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Canberra (Australië).

Nederland (hoofdstad: Amsterdam)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


2. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand


3. Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettige kinderen


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren


6. Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk


7. Europees verdrag inzake sociale zekerheid


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand


9. Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten


10. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid met bijlage


11. Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen

Nederlandse Antillen (hoofdstad: Willemstad)

Tussen landen binnen het Koninkrijk wordt afgezien van het vereiste van legalisatie. Documenten afkomstig uit de Nederlandse Antillen behoeven derhalve niet te zijn gelegaliseerd.

Volledigheidshalve is hieronder vermeld bij welke legalisatieverdragen de Nederlandse Antillen is aangesloten:


2. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand


3. Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettige kinderen


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren


6. Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk


10. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid met bijlage

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand van het betreffende eilandgebied.

Informatie omtrent de procedure voor het aanvragen van akten in de Nederlandse Antillen kan worden verkregen bij het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen te 's-Gravenhage (afdeling juridische zaken), tel. (070) 306 6111. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage is niet mogelijk.

Nepal (hoofdstad: Kathmandu)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

In Nepal worden pas sinds midden april 1974 geboorteakten afgegeven. Personen die geboren zijn voor die datum kunnen derhalve geen geboorteakte verkrijgen, doch slechts een zgn. "Nepalese Citizenship Certificate".

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "Chief District Office (CDO)". Dit is het administratieve centrum van een district waar alle burgerzaken worden geregeld. Hiertoe dient betrokkene zich éérst te wenden tot de voorzitter van een "Village District Committee" (als het een dorp betreft) of tot de "Mayor" van een gemeente (als het een stad betreft). De voorzitter of "Mayor" bevestigt de identiteit van de aanvrager en verklaart dat betrokkene, voor zover bekend, ongehuwd is. Op basis van de verklaring van de "Village District Committee" of de "Mayor" geeft de CDO een verklaring van ongehuwd zijn af.

Documenten uit Nepal dienen gelegaliseerd te worden door het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Kathmandu of door de Nederlandse ambassade te New Delhi (India).

Nicaragua (hoofdstad: Managua)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "Oficina del Registro del Estado Civil" in de gemeente waar betrokkene woonachtig is.

Documenten uit Nicaragua dienen gelegaliseerd te worden door het Nicaraguaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Managua.

Nieuw-Guinea (voormalig Nederlands) (zie Indonesië)

Nieuw-Zeeland (hoofdstad: Wellington)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("certificate of search") kan worden verkregen bij de "Registrar General of Births, Deaths and Marriages".

Documenten uit Nieuw-Zeeland dienen gelegaliseerd te worden door het Nieuw-Zeelandse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Wellington.

Niger (hoofdstad: Niamey)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven.

Documenten uit Niger dienen gelegaliseerd te worden door het Nigerese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Niamey of door de Nederlandse ambassade te Ouagadougou (Burkina Faso).

Nigeria (hoofdstad: Abuja)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Nigeria is vanaf 1 april 1996 aangewezen als probleemland op het terrein van de schriftelijke bewijsstukken. Geadviseerd wordt slechts documenten te accepteren die inhoudelijk zijn geverifieerd en gelegaliseerd door het Nederlandse ambassadekantoor te Lagos.

Te zijner tijd zal er een algemeen ambtsbericht worden gepubliceerd met een beschrijving van de burgerlijke administratie in Nigeria. Voor eventuele vragen kunt U tot die tijd contact opnemen met de legalisatieafdeling (DPC/CJ) van het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage.

Niue (hoofdstad: Alofi)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Noord-Korea (hoofdstad: Pyongyang)

Noord-Korea wordt door Nederland niet als souvereine staat erkend. Legalisatie van documenten uit Noord-Korea is niet mogelijk.

Noorwegen (hoofdstad: Oslo)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorie, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd kan worden verkregen bij het plaatselijke bevolkingsregister ("Utskrift av registrertre opplysninger ved Folkeregisteret") of eventueel bij het Centrale Bevolkingsregister te Oslo.

Oekraïne (hoofdstad: Kiev)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente waar betrokkene woonachtig is/was met medeneming van het "binnenlandse" paspoort.

In het binnenlandse paspoort wordt bij het afsluiten van een huwelijk een stempel geplaatst op de voorlaatste pagina van dit paspoort met vermelding van de persoonsgegevens van de huwelijkspartner. Bij ontbinding van dit huwelijk wordt daarvan bij dit stempel een aantekening gemaakt dat scheiding werd ingeschreven op een bepaalde datum. Indien het een persoon betreft van de niet-Oekraïnse nationaliteit die staat/stond ingeschreven in een gemeente in de Oekraïne, kan de verklaring van ongehuwd zijn worden verkregen bij de gemeenteregistratie.

Documenten uit de Oekraïne dienen gelegaliseerd te worden door het Oekraïnse ministerie van Justitie, het Oekraïnse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Kiev.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Kiev is derhalve niet mogelijk.

Oezbekistan (hoofdstad: Tasjkent)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Zags").

Documenten uit Oezbekistan dienen gelegaliseerd te worden door het Oezbeekse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Moskou (Rusland).

Oman (hoofdstad: Muscat)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een huwelijk tussen een persoon van Omaanse nationaliteit en een persoon van niet-Omaanse nationaliteit vereist volgens de Omaanse wetgeving de toestemming van het Omaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze toestemming dient door de betrokken persoon van Omaanse nationaliteit te worden aangevraagd. Betreft het een mannelijke Omani, dan dient een verkregen goedkeuring vergezeld te gaan van een verklaring van ongehuwd zijn afgegeven door een Omaanse rechtbank. Betreft het een Omaanse van het vrouwelijk geslacht dan kan de goedkeuring door het Omaanse ministerie van Binnenlandse Zaken tevens als een verklaring van ongehuwd zijn worden beschouwd. Men mag ervan uitgaan dat een verklaring van ongehuwd zijn voor een Omani man niet kan worden verkregen als hij geen toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voor een huwelijk met een buitenlandse. Worden huwelijken met niet-Omani voltrokken zonder toestemming van het ministerie dan zal dit o.m. inhouden van het paspoort tot gevolg kunnen hebben.

Documenten uit Oman dienen gelegaliseerd te worden door het Omaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Muscat.

Oostenrijk (hoofdstad: Wenen)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


2. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren


6. Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk


7. Europees verdrag inzake sociale zekerheid


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand


9. Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten


10. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid met bijlage


11. Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle akten van de burgerlijke stand


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren


- kennisgevingen van wettiging


- verklaringen van huwelijksbevoegdheid


- inlichtingenformulier vluchtelingen

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorieën, van een apostillestempel te worden voorzien.

De Oostenrijkse autoriteiten kennen geen verklaring van ongehuwd zijn ("Ledigkeitsbescheinigung"). In plaats daarvan bestaan de volgende mogelijkheden:


- eigen verklaring van niet gehuwd zijn waarvan de handtekening van betrokkene door notaris of kantongerecht ("Bezirksgericht") gelegaliseerd moet zijn ("Eidesstattliche Ledigkeitsbescheinigung");


- Oostenrijkers die in het buitenland willen gaan trouwen dienen bij de burgerlijke stand van hun woonplaats een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen ("Ehefähigkeitszeugnis") waarin de status van niet gehuwd zijn is vermeld;


- in het geboorteregister van de burgerlijke stand worden huwelijkssluitingen en echtscheidingen vermeld. Bij de burgerlijke stand ("Standesamt") van de geboorteplaats kan een uittreksel uit het geboorteregister worden aangevraagd met het verzoek tot afgifte van een verklaring dat geen huwelijkssluiting vermeld staat ("Bestätigung laut Personenstandgesetz").

Pakistan (hoofdstad: Islamabad)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Pakistan is vanaf 1 april 1996 aangewezen als probleemland op het terrein van de schriftelijke bewijsstukken. Geadviseerd wordt slechts documenten te accepteren die inhoudelijk zijn geverifieerd en gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade te Islamabad of door het Nederlandse consulaat-generaal te Karachi. Vanaf die datum geldt onderstaand algemeen ambtsbericht. Te zijner tijd zal er een nieuw algemeen ambstbericht worden gepubliceerd.

ALGEMEEN AMBTSBERICHT M.B.T. AKTEN IN PAKISTAN

dd 1 april 1996

Algemeen

De Pakistaanse burgerlijke administratie, gebaseerd op het Angelsaksisch systeem, functioneert zeer gebrekkig. Er is een schrijnend gebrek aan financiële middelen, wat nadelige gevolgen heeft voor de salariëring, de huisvesting en de logistieke ondersteuning van het ambtelijk apparaat. Er is geen gegevensuitwisseling tussen de gemeenten onderling (burgerlijke standen), zodat het mogelijk is meerdere malen aangifte te doen van dezelfde rechtsfeiten.

Op de "markt" kunnen alle voorkomende documenten worden gekocht. Deze documenten worden voorzien van de nodige stempels en zegels en zijn moeilijk van authentieke documenten te onderscheiden.

Uit de ervaringsgegevens van vrijwel alle westerse diplomatieke en/of consulaire Vertegenwoordigingen (waaronder de Nederlandse) in Pakistan blijkt dat ongeveer 80% van de in Pakistan overgelegde documenten vals en/of vervalst is.

Op grond van het bovenstaande is Pakistan door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken met ingang van 1 april 1996 aangewezen als probleemland m.b.t. het schriftelijk bewijs en dienen alle Pakistaanse documenten slechts gelegaliseerd en geaccepteerd te worden door de Nederlandse administratie als zij inhoudelijk zijn geverifieerd door de Nederlandse diplomatieke en/of consulaire vertegenwoordiging in Pakistan.

Burgerlijke stand

Van geboorte, huwelijk en overlijden worden in "public records" akten opgemaakt, die in Pakistan als officiële bewijsstukken worden geaccepteerd. Van deze akten kunnen "certified copies" worden verkregen.

De burgerlijke stand wordt in de grote steden door de "Metropolitan Corporation" en in de kleinere steden door een "Municipal Committee" gevoerd.

Oorspronkelijk bestond in de dorpen het "chowkidari-systeem". Het woord "chowkidar" kan het best worden vertaald met "veldwachter". De chowkidar registreerde de geboorten, huwelijken en overlijdensgevallen die in het dorp plaatsvonden en zond aan het eind van de maand zijn opgave naar het dichtsbijzijnde politiebureau. In 1961 werd de taak van de chowkidar overgenomen door de Union Councils.

Geboorten, huwelijken en overlijden dienen binnen dertig dagen te worden ingeschreven. Na 30 dagen kan inschrijving, tegen betaling van een boete die varieert van 50 cent tot 10 gulden, alsnog plaatsvinden als "late entry" en dient dan met redenen te zijn omkleed. Door de rechter wordt dan een medewerker van één van de genoemde instanties aangewezen om na te gaan waarom de registratie niet binnen de termijn van 30 dagen plaatsvond. Indien de reden voor niet tijdige registratie duidelijk is, vindt registratie alsnog plaats, waarbij dan in de laatste kolom "remarks" van de akte wordt aangegeven waarom verlate registratie plaatsvond en welke rechter het op welke datum heeft goedgekeurd.

Veel inschrijvingen vinden echter plaats zonder rechterlijke goedkeuring. Deze inschrijvingen hebben echter geen rechtskracht en dienen door de Nederlandse administratie niet te worden geaccepteerd.

De problemen die zich bij inschrijvingen voordoen zijn talrijk. Een van de meest voorkomende is dat de persoon die de registratie moet verrichten wordt omgekocht. Ook komt het voor dat er parallelle registers worden aangehouden waarin gemakkelijk een geboorte, huwelijk of overlijden, met een "authentiek" volgnummer, kan worden bijgeschreven.

In 1962 werd de huwelijksakte (Nikah Nama) ingevoerd. Van huwelijken die voor 1962 zijn voltrokken is geen schriftelijk bewijs te verkrijgen.

Akten van de burgerlijke stand die binnen een jaar nadat het rechtsfeit heeft plaatsgevonden zijn opgemaakt zijn in het algemeen redelijk betrouwbaar. Akten die meer dan een jaar na het rechtsfeit zijn opgemaakt zijn onbetrouwbaar en een nader onderzoek naar de inhoud van de documenten is dan gerechtvaardigd.

Affidavits

In Pakistan geldt dat de zogenaamde Affidavits (eigen verklaringen) inhoudelijk niet worden gecontroleerd. Het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken legaliseert zonder nadere controle de handtekening van de betreffende notaris. Verificatie van documenten bij de centrale overheid heeft derhalve weinig zin.

Voor het bewijzen van de ongehuwde staat van een persoon bestaat geen standaardvorm. Deze status kan worden aangetoond d.m.v. een "affidavit". Dit is niet meer dan een eigen verklaring van betrokkene.

Bij een voorgenomen huwelijk waarbij een Pakistaanse partij is betrokken verdient het aanbeveling een zogenaamd "Certificate of capacity and no-objection to marry" te laten overleggen. Dit is een soort verklaring van huwelijksbevoegdheid, waarin de gegevens van de beide aanstaande echtelieden worden opgenomen. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij de volgende instanties: Chairman Union Council, War Councillor, Chairman of the Town Committee of Chairman of Municipal Committee. Met de afgifte van deze documenten zijn de bovengenoemde staatsambtenaren weliswaar niet speciaal krachtens de wet belast, maar zij zijn aangesteld om op grond van de Muslim Family Ordinance uit 1961 op te treden in kwesties op het gebied van de burgerlijke stand en in het bijzonder van het huwelijks- en scheidingsrecht.

Deze documenten dienen vervolgens te worden gelegaliseerd door de bevoegde "Magistrate I Class" en daarna door het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Als laatste kunnen de Nederlandse Vertegenwoordigingen in Pakistan de documenten legaliseren.

Ook voor echtscheidingen bestaat geen afzonderlijke akte. Van echtscheidingen wordt een gerechtelijke akte opgemaakt die wordt geregistreerd bij hetzij de Metropolitan Corporation (in de grote steden), de Municipal Committee (in de kleine steden) danwel bij de Union Councils (voor groepjes van dorpjes).

Legalisatie

Sinds de circulaire van het ministerie van Justitie van 5 mei 1992, mede namens de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken uitgebracht, dienen documenten afkomstig uit landen die niet zijn aangesloten bij verdragen die afschaffing van het vereiste van legalisatie beogen, te worden gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in het land van herkomst van het document en daarna door de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging aldaar.

Pakistan is niet aangesloten bij enig verdrag waarbij het legalisatievereiste werd afgeschaft en derhalve dienen alle Pakistaanse documenten conform het bovenstaande te worden gelegaliseerd.

Er zijn in Pakistan ongeveer 33.000 autoriteiten bevoegd om documenten af te geven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken te Islamabad heeft geen specimen van de handtekeningen van deze autoriteiten of aantekeningen betreffende hun bevoegdheden. Genoemd ministerie zet dan ook op een document slechts een stempel met de tekst "attested". Dit betekent in feite niet meer dan dat het document er op het eerste gezicht authentiek uitziet. Het zegt echter niets over de identiteit of de bevoegdheid van de afgevende autoriteit. Bij twijfel over de afgevende autoriteit of de inhoud van een document wil genoemd ministerie weleens naast het stempel "attested" een stempel plaatsen met de volgende tekst:

"This Ministry is not responsible for the contents of the document, Seal and Signature of the Notary-Public/Class-I Officer are attested".

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk document, aan de inhoud waarvan door de Pakistaanse centrale overheid geen waarde wordt toegekend, door de Nederlandse administratie niet behoeft te worden geaccepteerd. Een dergelijk document wordt dan ook niet gelegaliseerd door de Nederlandse Vertegenwoordiging in Pakistan.

Sinds half november 1995 wordt door het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op grond van een wijziging van de interne regelgeving in plaats van de normale legalisatie het stempel "countersigned" gebruikt met daaronder de handtekening van de ambtenaar. Het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een lagere waarde aan de documenten en de daarop geplaatste handtekeningen dan voorheen. Documenten waarop slechts het stempel "countersigned" voorkomt, worden niet door de Nederlandse Vertegenwoordiging in Pakistan gelegaliseerd.

Indien het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt verzocht om een bepaald document te verifiëren, schrijft het ministerie b.v. de secretaris van de Union Council aan. Door het ministerie wordt geen enkel zelfstandig onderzoek gepleegd. Derhalve kan worden gesteld dat aan verificaties via het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weinig waarde moet worden toegekend.

Bronbescherming

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bemiddelt bij het laten verifiëren van documenten in het land van herkomst van vreemdelingen. Deze verificatie is noodzakelijk ter voorkoming dat allerlei rechtshandelingen in Nederland, waarvoor niet alleen rechtsgeldige, maar ook inhoudelijk juiste buitenlandse documenten nodig zijn, met behulp van niet-authentieke of inhoudelijk onjuiste documenten worden verricht.

Fraude met buitenlandse documenten (niet-authentiek of wel-authentiek maar inhoudelijk vals) met het oog op de verkrijging van bijvoorbeeld verblijfsvergunningen en sociale uitkeringen (kinderbijslag) is helaas een sterk toegenomen verschijnsel. De bestrijding en preventie hiervan brengt steeds hogere kosten met zich mee.

Bij de verificatie van documenten is dus zowel een groot preventief bestuurlijk als een aanzienlijk financieel belang gemoeid. De verificatie van gegevens moet verkregen worden via betrouwbare bronnen. Informanten die daartoe worden benaderd, respectievelijk worden gebruikt, hebben recht op bronbescherming. Soms is die bronbescherming van levensbelang voor de informanten zelf, daar zij door het bekend worden van hun medewerking ernstig gevaar zouden kunnen lopen, hetzij van de kant van derden, hetzij van de kant van de vreemdeling zelf.

Niet altijd behoeft voor ernstige gevolgen van het bekend worden van de bronnen te worden gevreesd. Dit betekent echter geenszins dat in die gevallen gebruikte bronnen en de methode van onderzoek zonder bezwaar onthuld zouden kunnen worden. Daar waar bronbescherming is toegezegd kan deze nooit eenzijdig worden opgeheven. Maar afgezien daarvan zou het bekend worden van gebruikte bronnen dan wel van gebruikte methoden en technieken de toekomstige verificatie van documenten ernstig kunnen bemoeilijken en zelfs onmogelijk maken.

Zodra immers bekend zou worden welke personen worden ingeschakeld en welke methoden worden gebruikt, heeft dat invloed op de positie van betrokkenen. De bereidheid van personen en instanties om aan verificatie-onderzoeken mee te werken zou afhankelijk van omstandigheden kunnen afnemen of zelfs geheel kunnen gaan ontbreken. Als deze personen en instanties al zouden blijven meewerken, dan zou hun onderzoek bemoeilijkt kunnen worden door het feit dat bekend zou zijn met welk doel zij hun onderzoek doen.

Tevens zouden vreemdelingen die met oneigenlijke motieven verblijf in Nederland zoeken of aanspraak wensen te maken op enige sociale voorziening, kunnen gaan anticiperen op het onderzoek dat aan de hand van hun gegevens in het land van herkomst zal worden ingesteld. In die gevallen dat vervalste documenten door een vreemdeling zijn overgelegd en de valsheid daarvan in het land van herkomst is vastgesteld, is het uiteraard van belang dat de valsheidskenmerken niet openbaar worden. Voorkomen dient te worden dat het voor de vervalsers mogelijk wordt er achter te komen welke kenmerken controle op de echtheid van dergelijke documenten vergemakkelijken. Een en ander zou tot betere vervalsingen kunnen leiden, waarbij de fraudeurs gebruik maken van andere middelen en methoden.

Met andere woorden: indien door het ministerie van Buitenlandse Zaken openbaar wordt gemaakt wat er aan de door individuele vreemdelingen overgelegde documenten vervalst is, kan dit betekenen dat vervalsingen in de toekomst minder goed of geheel niet meer opgemerkt kunnen worden.

Palau (hoofdstad: Oreor)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "Ministry of State" van Palau.

Documenten uit Palau dienen gelegaliseerd te worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Palau en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Manilla (Filipijnen).

Palestijnse gebieden

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de Sharia rechtbank.

Documenten uit de Palestijnse gebieden dienen gelegaliseerd te worden door het "Ministry of Planning & Int. Cooperation, Palestinian Authority" in de Palestijnse gebieden (Ramallah) en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Tel Aviv (Israël).

Panama (hoofdstad: Panama-stad)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Geboorte-, huwelijks-, scheidings- en overlijdensakten worden in Panama centraal geregistreerd.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan slechts worden verkregen bij het "Civil Registry" in Panama-stad.

Papoea-Nieuw-Guinea (hoofdstad: Port Moresby)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("record of no result") kan worden verkregen bij de "Registrar of Births, Deaths and Marriages".

Documenten uit Papoea-Nieuw-Guinea dienen gelegaliseerd te worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken te Papoea-Nieuw-Guinea en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Port Moresby of door de Nederlandse ambassade te Canberra (Australië).

Paraguay (hoofdstad: Asunción)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij een "Juez de Paz". Betrokkene dient aldaar te verschijnen met twee getuigen. Aan de hand van de verklaring van de getuigen wordt een "declaracion de soltero" opgemaakt.

Documenten uit Paraguay dienen gelegaliseerd te worden door het Paraguyaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat-Generaal te Asunción of door de Nederlandse ambassade te Montevideo (Uruguay).

Peru (hoofdstad: Lima)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan verkregen worden bij de (sub)gemeente waar betrokkene woonachtig is, waarin wordt verklaard dat betrokkene in deze gemeente geen huwelijk heeft aangegaan. Deze verklaring dient uiteraard overeen te komen met de vermelding van de huwelijkse staat in het Peruaanse identiteitsdocument (kiezersboekje) van betrokkene. Een dergelijke verklaring geeft echter geen uitsluitsel over een eventueel in een vorige woongemeente aangegaan huwelijk, terwijl de vermelding van de huwelijkse staat in het kiezersboekje evenmin volledig betrouwbaar is. Een centraal bevolkingsregister is in oprichting doch niet operationeel.

Documenten uit Peru dienen gelegaliseerd te worden door het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Lima.

Polen (hoofdstad: Warschau)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Stukken die op grond van het vermelde verdrag zijn vrijgesteld van legalisatie:


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand van de woonplaats van betrokkene.

Documenten uit Polen dienen gelegaliseerd te worden door het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Warschau.

Portugal (hoofdstad: Lissabon)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


2. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand


3. Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettige kinderen


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren


7. Europees verdrag inzake sociale zekerheid


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand


9. Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten


10. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid met bijlage

Stukken die op grond van de vermelde verdragen zijn vrijgesteld van legalisatie:


- alle akten van de burgerlijke stand


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren


- verklaringen van huwelijksbevoegdheid

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorieën, van een apostillestempel te worden voorzien.

Verklaringen van ongehuwd zijn worden niet door de Portugese autoriteiten afgegeven. De burgerlijke staat kan worden aangetoond door het tonen van de identiteitskaart of door het tonen van een recent (niet ouder dan 3 maanden) afschrift uit het geboorteregister.

Voor de Portugese gebiedsdelen de Azoren en Madeira zijn de hierbovengenoemde legalisatieverdragen eveneens van toepassing.

In december 1999 is het beheer van Macau overgedragen aan China (zie Macau)

Qatar (hoofdstad: Doha)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de Sharia rechtbank. Hiertoe dient betrokkene met twee getuigen onder ede te verklaren niet gehuwd te zijn.

Documenten uit Qatar dienen gelegaliseerd te worden door het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Koeweit.

Roemenië (hoofdstad: Boekarest)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Verklaringen van ongehuwd zijn worden niet door de Roemeense autoriteiten afgegeven. In voorkomende gevallen kan dus alleen een eigen verklaring van betrokkene worden overgelegd. Eigen verklaringen opgesteld bij de Roemeense ambassade te 's-Gravenhage kunnen door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage worden gelegaliseerd.

Documenten uit Roemenië dienen gelegaliseerd te worden door het Roemeense ministerie van Justitie, het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Boekarest. Voor meertalige akten van de burgerlijke stand geldt dat de legalisatie door het Roemeense ministerie van Justitie vervalt.

Rusland (hoofdstad: Moskou)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Onderdanen van Rusland hebben vaak problemen met het verkrijgen van een verklaring van ongehuwd zijn. Vanouds werd de burgerlijke staat verklaard met een stempel in het zogenaamde "binnenlands paspoort". Iedere burger van 16 jaar en ouder diende en dient nog steeds in het bezit te zijn van zo'n paspoort dat tevens dient als legitimatiebewijs.

Hoewel het een moeizame en slepende aangelegenheid is, kunnen de betrokken Russische autoriteiten ("Zags" genaamd), op verzoek van belanghebbende overgaan tot afgifte van een verklaring van ongehuwd zijn.

Indien de "Zags" weigeren over te gaan tot het afgeven van een verklaring van ongehuwd zijn, kan bij een notaris een eigen verklaring omtrent de burgerlijke staat worden afgelegd.

Voor onderdanen van Rusland, niet inwoner van Moskou, wordt door de Russische consul te 's-Gravenhage aan de hand van het zogenaamde "binnenlands paspoort" een verklaring omtrent de burgerlijke staat afgegeven, welke vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage gelegaliseerd dient te worden. Zolang in het individuele geval niet is komen vast te staan dat de "Zags" weigerachtig zijn in de afgifte van een verklaring van ongehuwd zijn, dient de consulaire verklaring niet te worden geaccepteerd.

Rwanda (hoofdstad: Kigali)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("certificat de célibataire") kan worden verkregen bij de "commune" waar betrokkene is geboren. Het betreft hier géén eigen verklaring.

Documenten uit Rwanda dienen gelegaliseerd te worden door het Rwandese "Official Notarial de Kigali" en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Kigali. Legalisatie door het Rwandese ministerie van Buitenlandse Zaken is niet mogelijk.

Saint Kitts en Nevis (hoofdstad: Basseterre)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Registry Office") in de hoofdstad. Het betreft hier géén eigen verklaring.

Saint Lucia (hoofdstad: Castries)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Registry Office") in de hoofdstad. Het betreft hier géén eigen verklaring.

Documenten uit Saint Lucia dienen gelegaliseerd te worden door het Saint-Luciaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Castries of door de Nederlandse ambassade te Port of Spain (Trinidad en Tobago).

Saint Vincent en de Grenadines (hoofdstad: Kingstown)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Registry Office") in de hoofdstad. Het betreft hier géén eigen verklaring.

Documenten uit Saint Vincent en de Grenadines dienen gelegaliseerd te worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken te Saint Vincent en de Grenadines en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Kingstown of door de Nederlandse ambassade te Port of Spain (Trinidad en Tobago).

Samoa (hoofdstad: Apia)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

San Marino (hoofdstad: San Marino)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten.

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("certificato di stato libero") kan worden verkregen bij het bureau van de Burgerlijke Stand ("Ufficio Anagrafe e Stato Civile").

São Tomé en Príncipe (hoofdstad: São Tomé)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Verklaringen van ongehuwd zijn worden niet door de lokale autoriteiten afgegeven. De burgerlijke staat wordt aangetekend op het uittreksel uit het geboorteregister ("Certidão Narrativa Completa do Registro de Nascimento"). Het is dan ook belangrijk dat er een uittreksel van recente datum wordt overgelegd.

Documenten uit São Tomé en Príncipe dienen gelegaliseerd te worden door het Santomese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te São Tomé of door de Nederlandse ambassade te Luanda (Angola).

Saudi-Arabië (hoofdstad: Riyad)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Verklaringen van ongehuwd zijn worden niet door de Saudische autoriteiten afgegeven. De burgerlijke staat kan worden afgeleid uit het "family record". Het "family record" heeft een speciale kolom waarin de burgerlijke staat van de houder van het "family record" kan worden vermeld. In het geval een persoon gehuwd is, zal de naam van de huwelijkspartner in genoemde kolom vermeld staan. In het geval een persoon ongehuwd is, wordt deze kolom blanco gelaten.

Documenten uit Saudi-Arabië dienen gelegaliseerd te worden door het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Riyad.

Senegal (hoofdstad: Dakar)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Volgens informatie van het Senegalese ministerie van Binnenlandse Zaken zouden deze verklaringen echter niet erg betrouwbaar zijn. Een huwelijk wordt namelijk zelden aangegeven bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Indien dit wel zou geschieden dan dient op de geboorteakte een zgn. "Transcription Marginale" te worden vermeld.

Ook wordt in Senegal vaak volgens de moslimwetgeving gehuwd, hetgeen zelden of nooit wordt overgenomen in de registers van de burgerlijke stand.

Documenten uit Senegal dienen gelegaliseerd te worden door het Senegalese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Dakar. Alvorens echter tot legalisatie van akten van de burgerlijke stand kan worden overgegaan, dienen alle ter legalisatie aangeboden akten op verzoek van het Senegalese ministerie van Binnenlandse Zaken door dit ministerie te worden geverifieerd.

Seychellen (hoofdstad: Victoria)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de "Supreme Court Registrator".

Sierra Leone (hoofdstad: Freetown)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn worden verkregen bij de "Administration & Registrator General", Roxy Building, Wallpole Street te Freetown of bij de "Justice and Peace"- vertegenwoordigers op vertoon van een geldige identiteitskaart. Dit document dient gelegaliseerd te worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken te Sierra Leone.

Als betrokkene in Nederland woonachtig is, kan een verklaring van ongehuwd zijn worden verkregen bij de ambassade van Sierra Leone in Brussel op vertoon van een recent paspoort.

In verband met de situatie in Sierra Leone, kunnen documenten niet aldaar worden gelegaliseerd. Documenten uit Sierra Leone kunnen worden gelegaliseerd door de ambassade van Sierra Leone te Brussel en vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage.

Singapore (hoofdstad: Singapore)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Geboorteakten afgegeven door de "Registrar of Births and Deaths" kunnen zonder problemen door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Singapore worden gelegaliseerd. In de meeste gevallen wordt een kopie van de geboorteakte ter legalisatie aangeboden, aangezien er alleen geplastificeerde akten worden verstrekt. In deze gevallen wordt de opmerking "certified true signature/true document/true copy" op het document gezet en ondertekend door de ambtenaar (van het Consular Directorate) van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Singapore, waarnaast tevens een stempel van de "Commissioner for Oaths" wordt geplaatst waarin de vervaldatum ("expiry date") staat vermeld.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de "Registry of Civil Marriages".

Documenten uit Singapore dienen gelegaliseerd te worden door het Singaporese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Singapore.

Slovenië (hoofdstad: Ljubljana)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle meertalige akten van de burgerlijke stand

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorie, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente waar betrokkene geboren is. Een eventueel huwelijk wordt nl. geregistreerd in het geboorteregister.

Slowakije (hoofdstad: Bratislava)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("declaration about the legal qualification/declaration of being not married") kan worden verkregen bij het gemeentehuis waar betrokkene staat ingeschreven. Soms wordt op het document de aanstaande echtgeno(o)t(e) vermeld.

Documenten uit Slowakije dienen gelegaliseerd te worden door het Slowaakse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Bratislava.

Solomoneilanden (hoofdstad: Honiara)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("record of no result") kan worden verkregen bij de "Registrar of Births, Deaths and Marriages"

Documenten uit de Solomoneilanden dienen gelegaliseerd te worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Solomoneilanden en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Canberra (Australië).

Somalië (hoofdstad: Mogadishu)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Door de oorlogssituatie en het ontbreken van een centraal gezag in Somalië is legalisatie (en verificatie) van Somalische documenten niet mogelijk. Er dient dan ook geen waarde te worden gehecht aan documenten uit Somalië.

De Somalische diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen worden op dit moment niet in staat geacht officiële nationale paspoorten uit te geven. Ook de door deze vertegenwoordigingen afgegeven akten van de burgerlijke stand behoeven niet te worden geaccepteerd.

Spanje (hoofdstad: Madrid)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


3. Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettige kinderen


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren


7. Europees verdrag inzake sociale zekerheid


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand


9. Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten


10. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid met bijlage


11. Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle akten van de burgerlijke stand


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren


- verklaringen van huwelijksbevoegdheid


- inlichtingenformulier vluchtelingen

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorieën, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand.

Voor het Spaanse gebiedsdeel de Canarische eilanden zijn de hierbovengenoemde legalisatieverdragen 4, 5, 7, 9, 10 en 11 eveneens van toepassing.

Voor het onder Spaanse soevereiniteit staande gebied van Ceuta zijn geen van de hierbovengenoemde verdragen van toepassing.

Sri Lanka (hoofdstad: Colombo)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij een notaris, (kanton)rechter of Grama Sevaka van de woonplaats waar betrokkene woonachtig is.

Documenten uit Sri Lanka dienen gelegaliseerd te worden door het Srilankaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Colombo.

Sudan (hoofdstad: Khartoem)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn voor een moslim kan worden verkregen bij de "Sharia Court" waar de moslimhuwelijken zijn geregistreerd. De verklaring is in het Arabisch opgesteld en kan uitsluitend worden vertaald door de Universiteit van Khartoem.

Een verklaring van ongehuwd zijn voor een niet-moslim kan worden verkregen bij het "Central Marriage Register" van het district (b.v. de stadsautoriteiten van Khartoem, Omdurman etc). De verklaring is in het Engels opgesteld.

Documenten uit Sudan dienen gelegaliseerd te worden door het Sudanese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Khartoem.

Suriname (hoofdstad: Paramaribo)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Akten die ouder zijn dan twee weken na datum van afgifte worden niet door de Surinaamse autoriteiten gelegaliseerd.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken.

Originele akten van de burgerlijke stand opgemaakt èn afgegeven vóór
25 november 1975 zijn vrijgesteld van legalisatie en kunnen worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage (Bureau Bijzondere Akten).

Syrië (hoofdstad: Damascus)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling burgerzaken, ongeacht waar betrokkene woonachtig is in Syrië.

Documenten uit Syrië dienen gelegaliseerd te worden door het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Damascus.

Swaziland (hoofdstad: Mbabane)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het Swazische Departement van Binnenlandse Zaken.

Tadzjikistan (hoofdstad: Doesjanbe)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Documenten uit Tadzjikistan dienen gelegaliseerd te worden door het Tadzjiekse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Almaty (Kazachstan).

Taiwan (hoofdstad: Taipei)

In het kader van het één China beleid van de Nederlandse regering wordt Taiwan (Nationalistisch China) niet erkend. Documenten uit Taiwan kunnen derhalve niet door de Nederlandse overheid (i.c. diplomatieke vertegenwoordigingen) worden gelegaliseerd.

Tanzania (hoofdstad: Dodoma)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de "Registrar General of Marriages & Divorce (the Administrator General's Office)".

Documenten uit Tanzania dienen gelegaliseerd te worden door het Tanzaniaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Dar es Salaam.

Thailand (hoofdstad: Bangkok)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Voor een in Thailand geboren persoon wordt slechts éénmalig een geboorteakte afgegeven. Dit originele brondocument dient de bezitter te allen tijde te behouden. Het systeem van uittreksels uit het geboorteregister is in Thailand niet gebruikelijk en, in voorkomend geval, een moeizame zaak. Dit geldt eveneens voor huwelijks- en overlijdensakten. Duplicaten kunnen slechts worden vervaardigd na een schriftelijk verzoek en dan nog bestaan deze uit een geschreven verklaring.

Naar aanleiding van het vorenstaande is het goed gebruik om het brondocument te laten vertalen in Thailand in de Engelse taal, waarna aan de originele vertaling een kopie van het betreffende brondocument wordt gezegeld. De vertaling met aangehechte kopie dient tezamen met het originele brondocument aan het bureau legalisaties van het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken in Bangkok te worden aangeboden. Zonder origineel brondocument wordt géén legalisatiestempel afgegeven door genoemd ministerie.

Hoewel de tekst van de legalisatiestempel vermeldt "seen at the Ministry of Foreign Affairs", betreft het hier wel degelijk een legalisatie en heeft zelfs een inhoudelijke verificatie van het document plaatsgevonden.

In geval een persoon niet meer de beschikking heeft over zijn originele geboorteakte en er geen nieuw afschrift bij het gemeentehuis ("amphur") kan worden verkregen, kan het gemeentehuis verzocht worden om een vervangende verklaring (in de vorm van een brief) omtrent de geboorte op te laten stellen. Hiertoe zijn getuigen benodigd en dienen documenten overgelegd te worden die betrekking hebben op de geboorte. Behalve de naam, geboorte- en afstammingsgegevens dient in de verklaring eveneens vermeld te worden wat de reden van afgifte is, b.v. brand, waterschade, verlies. Overigens komt het nog wel eens voor dat de geboortedatum niet wordt vermeld in een dergelijke verklaring!

Het certificaat huisregistratie behoort in Thailand bij de woning waarvoor zij is afgegeven. Dit document heeft een vergelijkbare functie met ons gemeentelijk inschrijvingsbewijs.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente. Betrokkene dient aldaar te verschijnen met drie getuigen. Pas na een interview wordt een verklaring van ongehuwd zijn afgegeven.

Documenten uit Thailand dienen gelegaliseerd te worden door het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Bangkok.

Togo (hoofdstad: Lomé)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Documenten uit Togo dienen gelegaliseerd te worden door het Togolese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Nederlandse consulaat te Lomé

Tonga (hoofdstad: Nuku'alofa)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Trinidad en Tobago (hoofdstad: Port of Spain)

Op 28 oktober 1999 is Trinidad en Tobago toegetreden tot het Apostilleverdrag van 's-Gravenhage d.d. 5 oktober 1961. Ingevolge het bepaalde in artikel 12, tweede alinea, van het Verdrag zal de toetreding slechts gevolg hebben tussen Trinidad en Tobago en die Verdragsluitende Staten die binnen een termijn van zes maanden na de depositaire notificatie van de toetreding geen bezwaar tegen de toetreding hebben gemaakt. De termijn loopt van 15 december 1999 tot
15 mei 2000.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Registry Office") in de hoofdstad. Het betreft hier géén eigen verklaring.

Documenten uit Trinidad en Tobago dienen tot de inwerkingtreding van het Apostilleverdrag vooralsnog gelegaliseerd te worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Trinidad en Tobago en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Port of Spain.

Tsjaad (hoofdstad: Ndjamena)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Documenten uit Tsjaad dienen gelegaliseerd te worden door het Tsjadische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse vertegenwoordiging te Yaoundé (Kameroen).

Tsjechië (hoofdstad: Praag)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorie, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het gemeenthuis ("matrika") in de woonplaats van betrokkene; in de grote steden bij de politie van de (deel)gemeente. In de steden wordt op aanvraag ook een meertalig (tsj/eng/fra/dui) formulier afgegeven. Betrokkene dient zich in persoon - met een geldig identiteitsbewijs - te vervoegen.

Tunesië (hoofdstad: Tunis)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

De burgerlijke staat van een persoon wordt aangetekend op het uittreksel uit de geboorteakte. Het is dan ook belangrijk dat er een uittreksel van recente datum wordt overgelegd.

Documenten uit Tunesië dienen gelegaliseerd te worden door het Tunesische ministerie Binnenlandse Zaken (Gouvernoraat van de betreffende provincie waar betrokkene is geboren), het Tunesische ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Tunis.

Turkije (hoofdstad: Ankara)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


2. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand


3. Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettige kinderen


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren


6. Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk


7. Europees verdrag inzake sociale zekerheid


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand


9. Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten


10. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid met bijlage

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle akten van de burgerlijke stand


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren


- kennisgevingen van wettiging


- verklaringen van huwelijksbevoegdheid

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorieën, van een apostillestempel te worden voorzien.

De 80 provincies van Turkije zijn verdeeld in een aantal districten (Ilce). Per dictrict wordt een familieregister (Nüfus Idaresi) bijgehouden. De beheerder daarvan (Nüfus Müdürü) heeft als taak daarin van alle personen binnen de districtsgrens (door geboorte of herregistratie) per gezin de persoonsgegevens en die betreffende de burgerlijke staat bij te houden. Elk gezin krijgt een familieboekje (Aile Cüzdani) uitgereikt waarin gezinsregistratiegegevens en mutaties daarvan worden opgenomen en bijgehouden. Registratie van buiten Turkije plaats gehad hebbende mutaties, zoals geboorte, overlijden en huwelijk, vinden eveneens plaats in het betreffende Turkse familieregister en, op verzoek, in het familieboekje. Om gegevens uit een Turks familieregister (Nüfus Idaresi) te kunnen opvragen of bevestiging te (doen) verkrijgen dat de (bron)documenten overeenkomstig de inschrijving in het Turkse familieregister zijn, moet beschikt kunnen worden over de registratiegegevens van het gezins-familieboekje (fotokopie Aile Cüzdani) en een fotokopie van de Turkse identiteitskaart (Nüfus Cüzdani). Ook kan gevraagd worden om een uittreksel van de gezinsgegevens uit het familieregister wat omschreven kan worden als "Vukuatli Nüfus Ka_it Orne_i".

Als verklaring van ongehuwd zijn kan worden beschouwd een Turks familieboekje (Aile Cüzdani) c.q. een uittreksel uit het familieregister (Nüfus Idaresi), waarop/-in de leden van een gezin en hun burgerlijke staat zijn vermeld c.q. zijn geregistreerd. Ook kan gevraagd worden om een uittreksel van de gezinsgegevens uit het familieregister wat omschreven kan worden als "Vukuatli Nüfus Ka_it Orne_i".

Betrokkenen, die naast de Nederlandse nationaliteit tevens de Turkse nationaliteit bezitten, dienen persoonlijk of via familie of kennissen, of zo nodig door inschakeling van een advocaat of notaris ter plaatse, voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Ankara is derhalve niet mogelijk.

Turkmenistan (hoofdstad: Asjchabad)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand ("Zags").

Documenten uit Turkmenistan dienen gelegaliseerd te worden door het Turkmeense ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Moskou (Rusland).

Tuvalu (hoofdstad: Funafuti)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Documenten uit Tuvalu dienen gelegaliseerd te worden door het Tuvaluaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Wellington (Nieuw-Zeeland).

Uganda (hoofdstad: Kampala)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn voor Kampala en omgeving kan worden verkregen bij "the Registrar General of Births, Deaths and Marriages". Ook kan een dergelijke verklaring worden verkregen middels een zgn. "affidavit", d.w.z. een beëdigde verklaring van betrokkene tegenover een "Commission for Oaths" en ondertekend door deze autoriteit. In verder afgelegen gebieden in Uganda kan onder deze autoriteit ook "Local Council Chairman" of "District Chairman" worden verstaan.

Documenten uit Uganda dienen gelegaliseerd te worden door het Ugandese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Kampala.

Uruguay (hoofdstad: Montevideo)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de burgerlijke stand. Betrokkene dient aldaar te verschijnen met twee meerderjarige getuigen die verklaren dat betrokkene ongehuwd is.

Documenten uit Uruguay dienen gelegaliseerd te worden door het Uruguyaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Montevideo.

Vanuatu (hoofdstad: Vila)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("record of no result") kan worden verkregen bij de "Registrar of Births, Deaths and Marriages"

Documenten uit Vanuatu dienen gelegaliseerd te worden door het Vanuatuaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Canberra (Australië).

Venezuela (hoofdstad: Caracas)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente. Hiertoe dient betrokkene met twee getuigen bij de gemeente te verschijnen.

Verenigd Koninkrijk (hoofdstad: Londen)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorie, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn ("declaration of no impediment") kan worden verkregen bij het lokale "Register Office" onder de volgende voorwaarden:


- het huwelijk moet in het buitenland plaatsvinden (dus niet in het VK)


- het huwelijk moet betreffen een buitenlander en een Brits onderdaan


- de verklaring wordt alleen afgegeven t.b.v. een Brits onderdaan

Indien men in Nederland woonachtig is, kunnen Britse onderdanen bij de Britse ambassade te 's-Gravenhage eveneens een verklaring van ongehuwd zijn verkrijgen (dit betreft dan een zgn. "eigen verklaring").

Voor de Britse gebiedsdelen Anguilla, Bermuda, British Antarctic Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, the Bailiwick of Guernsey, Isle of Man, the Bailiwick of Jersey, Montserrat, St. Helena, South Georgia, South Sandwich Islands en de Turks and Caicos Islands is het hierbovengenoemde legalisatieverdrag no. 4 eveneens van toepassing.

Voor de Britse gebiedsdelen the Bailiwick of Guernsey, the Bailiwick of Jersey en Isle of Man is het hierbovengenoemde legalisatieverdrag no. 5 eveneens van toepassing.

Verenigde Arabische Emiraten (hoofdstad: Abu Dhabi)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij "Sharia Court". Betrokkene dient aldaar met twee getuigen te verschijnen.

Documenten uit de Verenigde Arabische Emiraten dienen gelegaliseerd te worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Arabische Emiraten en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Abu Dhabi of door het Nederlandse consulaat te Dubai.

Verenigde Staten van Amerika (hoofdstad: Washington)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

In verband met de strikte toepassing van de privacywetgeving in de Verenigde Staten van Amerika worden akten van de burgerlijke stand in de meeste staten slechts aan de direct betrokken personen afgegeven. Aan derden, dus ook de Nederlandse vertegenwoordigingen in Amerika, worden in een aantal staten slechts akten verstrekt als er een schriftelijke machtiging wordt overgelegd.

Verklaringen van ongehuwd zijn worden niet afgegeven door de Amerikaanse autoriteiten. Bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam kan betrokkene een verklaring afleggen dat hij/zij ongehuwd is, welke vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage kan worden gelegaliseerd.

Voor de Amerikaanse gebiedsdelen Guam, de noordelijke Marianeneilanden, de U.S. Virgin Islands, Puerto Rico en Amerikaans Samoa is het hierbovengenoemde legalisatieverdrag no. 4 eveneens van toepassing.

Vietnam (hoofdstad: Hanoi)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Originele geboorteakten kunnen niet worden gelegaliseerd door de Vietnamese autoriteiten. Van de geboorteakte dient een vertaling te worden gemaakt welke vervolgens gelegaliseerd kan worden.

Verklaringen van ongehuwd zijn worden niet door de Vietnamese autoriteiten afgegeven. Betrokkene dient een eigen verklaring af te leggen t.o.v. een lid van het "People's Committee" van de woonplaats of t.o.v. een "Public Notary Office". Zowel betrokkene als de PC of de PNO ondertekenen vervolgens de verklaring.

Documenten uit Vietnam dienen gelegaliseerd te worden door het Vietnamese ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Hanoi of door het Nederlandse consulaat-generaal te Ho Chi Minh City.

Betrokkenen dienen persoonlijk of via familie of kennissen voor het aanvragen en/of legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Hanoi of het Nederlandse consulaat-generaal te Ho Chi Minh City is derhalve niet mogelijk.

Wit-Rusland (zie Belarus)

Zaire (zie Congo (de Democratische Republiek))

Zambia (hoofdstad: Lusaka)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Vóór 31 maart 1973 werden er géén geboorteakten opgemaakt voor zwarte Zambiaanse onderdanen. Geboorteakten werden tot die datum slechts opgemaakt voor blanke Zambianen en niet-Zambianen. Voor zwarte Zambianen die voor 31 maart 1973 zijn geboren kan een "Affidavit of Birth" (dit betreft een eigen verklaring omtrent de geboorte!) worden verkregen, die als legaal document in Zambia wordt beschouwd indien voorzien van de vereiste handtekeningen en stempels.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het "Civic Centre of Lusaka", bij de "Registrar of Marriages" of bij het Zambiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (juridische afdeling). Ook is het mogelijk een "affidavit" (eigen verklaring) op te laten stellen bij een "Commissioner of Oaths".

Documenten uit Zambia dienen gelegaliseerd te worden door het Zambiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Lusaka.

Zimbabwe (hoofdstad: Harare)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de "Registrar General".

Documenten uit Zimbabwe dienen gelegaliseerd te worden door het Zimbabwaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens door de Nederlandse ambassade te Harare.

Zuid-Afrika (hoofdstad: Pretoria/Kaapstad)

Aangesloten bij het volgende legalisatieverdrag:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij het Departement van Binnenlandse Zaken onder de volgende voorwaarden:


- betrokkene dient in het buitenland (dus niet in Zuid-Afrika) in het huwelijk te treden;


- betrokkene dient in het geautomatiseerde bevolkingsregister te zijn opgenomen. Alleen personen die in het bezit zijn (geweest) van een Zuidafrikaans identiteitsdocument zijn opgenomen in het bevolkingsregister. Een identiteitsdocument wordt alleen afgegeven aan Zuidafrikaners en vreemdelingen met een permanente verblijfsvergunning voor Zuid-Afrika.

Zuid-Korea (hoofdstad: Seoul)

Niet aangesloten bij enig legalisatieverdrag.

In Korea wordt een zogenaamd "Family Census Register" bijgehouden, dat enigszins vergelijkbaar is met de Nederlandse burgerlijke stand. Het kan echter wel enkele jaren duren voordat een geboorte wordt geregistreerd. Dit geldt in het bijzonder voor vondelingen en kinderen die direkt na de geboorte voor adoptie worden afgestaan. Immers, het "Family Register" is een familie-document en geen persoonlijk document, waarin de geschiedenis van de familie soms over duizenden jaren is vastgelegd. In dit register hoort geen buitenechtelijke geboorte voor te komen. Criminele vergrijpen worden eveneens in genoemd Register geregistreerd.

Voor een vondeling is er zelfs geen familieregister. Het register wordt dan ook pas op een later tijdstip gecreëerd en bij adoptie weer gesloten.

Uit het familieregister kunnen geen afzonderlijke geboorteakten worden afgegeven, wel kan een uittreksel uit het register als geboorteakte worden aangemerkt. De burgerlijke staat kan eveneens worden afgeleid uit het familieregister. De Koreaanse ambassade in Nederland kan een dergelijk uittreksel afgeven. Dit uittreksel behoeft dan slechts door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage te worden gelegaliseerd.

Het laten legaliseren van uittreksels uit het familieregister is vrijwel onmogelijk in Korea. In Korea is namelijk de handtekening zoals die elders in de wereld wordt gebruikt, feitelijk en juridisch onbekend. Iedere meerderjarige Koreaan is in het bezit van een persoonlijke "Chop". Dit is een stokje met daarop een in rubber gesneden samenstelsel van karakters, welke afdruk uniek is in Korea. Deze Chopafdruk wordt bij het gemeentehuis geregistreerd als "handtekening" van de bezitter.

Na de Koreaanse oorlog is het gebruik van westerse handtekeningen, als imitatie van de Amerikanen, op beperkte schaal gebruikt. Echter, zij heeft geen juridische kracht. Alleen de "chop" is rechtsgeldig. Een recente wijziging van de wet heeft het gebruik van de westerse handtekening geregeld, als het een buitenlander betreft.

Mede ten gevolge van de hierboven geschetste omstandigheden, is het legaliseren van een handtekening door het Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een moeilijk probleem. Wanneer een buitenlandse vertegenwoordiging op legalisatie aandringt dan plaatst het ministerie een stempel "seen at the Ministry ...." op het betreffende stuk. Het behoeft geen betoog dat dit geen enkele waarde heeft. Het document kan vervolgens overigens wel worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade te Seoul.

Zweden (hoofdstad: Stockholm)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorie, van een apostillestempel te worden voorzien. Dit geldt óók voor documenten afgegeven door de Zweedse Belastingdienst ("Skatteförvaltningen).

Op 1 juli 1991 werd het Zweedse Bevolkingsregister overgedragen door de Zweedse Kerk aan de Zweedse Staat en is vanaf die datum in handen van de Zweedse Belastingdienst. Alhoewel het voor diegenen geboren vóór die datum in theorie nog steeds mogelijk is om documenten uit het Bevolkingsregister te verkrijgen van de Zweedse Kerk levert dit in de praktijk moeilijkheden op en wordt men veelal verwezen naar de Belastingdienst.

Wanneer een huwelijksakte afgegeven door de Zweedse Belastingdienst ter inschrijving wordt aangeboden, dient men te controleren of de plaats van huwelijk wel is vermeld. Zo niet, dan dient een aanvullende verklaring bij de Zweedse Belastingdienst te worden gevraagd, waaruit een en ander blijkt.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de "Skatteförvaltningen" onder voorwaarde dat betrokkene ingeschreven staat en een persoonsnummer (sofinummer) heeft. Het vereiste van het hebben van een persoonsnummer geldt óók voor het opvragen van andere documenten (b.v. een geboorteakte) bij de "Skatteförvaltningen".

Personen die nimmer een persoonsnummer hebben gehad en die vóór 1991 Zweden hebben verlaten, moeten zich richten tot de parochie waar zij hebben gewoond en aldaar een verklaring opvragen.

Zwitserland (hoofdstad: Bern)

Aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:


1. Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland


2. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand


3. Overeenkomst tot uitbreiding van de bevoegdheid van de autoriteiten belast met de registratie van onwettige kinderen


4. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten


5. Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren


8. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand


10. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid met bijlage

Op grond van de vermelde verdragen zijn de volgende stukken vrijgesteld van legalisatie:


- alle meertalige akten van de burgerlijke stand


- akten van diplomatieke/consulaire ambtenaren


- verklaringen van huwelijksbevoegdheid

Op grond van het Apostilleverdrag (no. 4) dienen alle onder het verdrag vallende openbare akten, die niet behoren tot de hierbovengenoemde categorieën, van een apostillestempel te worden voorzien.

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden verkregen bij de gemeente (uittreksel uit het bevolkingsregister waarin de burgerlijke staat van betrokkene staat vermeld).

In het kader van de "Zivilstandsverordnung" dienen betrokkenen persoonlijk voor het aanvragen van akten in Zwitserland zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage of door de Nederlandse ambassade te Bern is derhalve niet mogelijk.

Bijlage behorende bij de circulaire van het Ministerie van Justitie,

kenmerk 5001966/99/6, inwerkingtreding 1 februari 2000.

OVERZICHT LEGALISATIEVERDRAGEN

Dit overzicht is bijgewerkt tot 10 januari 2000


1. OVEREENKOMST BETREFFENDE DE AFGIFTE VAN BEPAALDE UITTREKSELS UIT AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND BESTEMD VOOR HET BUITENLAND

Parijs, 27 september 1956 Trb. 1957, 119

België 08-03-75 Kroatië 22-10-93 Portugal 27-02-82

Bosnië-Herz. 20-12-91 Luxemburg 20-05-60 Slovenië 31-12-92

Duitsland* 23-12-61 Macedonië 17-09-91 Turkije 16-07-58

Frankrijk 15-03-58 Nederland 15-03-58 Zwitserland 12-11-58

Italië 07-12-68 Oostenrijk 01-10-65

Bij deze overeenkomst is een zeventalig model voor uittreksels uit geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten vastgesteld, dat zonder vertaling en legalisatie in de aangesloten landen (en vaak ook door andere) wordt aanvaard.

De meeste aangesloten staten hebben op 8 september 1976 te Wenen een nieuwe Overeenkomst (no. 8) gesloten inzake afgifte van meertalige uittreksels van de burgerlijke stand. In die gevallen is de bovenstaande Overeenkomst tussen die staten komen te vervallen.


2. OVEREENKOMST INZAKE KOSTELOZE AFGIFTE EN VRIJSTELLING VAN LEGALISATIE VAN AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND

Luxemburg, 26 september 1957 Trb. 1958, 168

Aruba 03-01-60 Italië 07-12-68 Oostenrijk 01-10-65

België 12-06-66 Luxemburg 13-07-60 Portugal 27-02-82

Duitsland* 24-12-61 Nederland 03-01-60 Turkije 14-03-63

Frankrijk 03-01-60 Ned. Antillen 03-01-60 Zwitserland 01-12-60

Door deze overeenkomst hebben de verdragsluitende staten zich verbonden elkaar, kosteloos en vrij van legalisatie, uittreksels uit akten van de burgerlijke stand te verstrekken als daar voor administratieve doeleinden of door onvermogenden om wordt gevraagd.


3. OVEREENKOMST TOT UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE AUTORITEITEN BELAST MET DE REGISTRATIE VAN ONWETTIGE KINDEREN

Rome, 14 september 1961 Trb. 1962, 96

Aruba 29-07-63 Griekenland 22-07-79 Portugal 04-07-84

België 16-09-67 Italië 05-08-81 Spanje 05-08-87

Duitsland* 24-07-65 Nederland 29-07-63 Turkije 21-07-65

Frankrijk 29-07-63 Ned. Antillen 29-07-63 Zwitserland 29-05-64

Krachtens deze overeenkomst worden in het gebied van de overeenkomstsluitende staten van welke de wetgeving slechts erkenning met familierechtelijke gevolg kent, de onderdanen van de andere overeenkomstsluitende staten van welke de wetgeving erkenning zonder familierechtelijke gevolg kent, tot erkenning zonder familierechtelijke gevolg toegelaten. Vice versa geldt hetzelfde. De akten waarin deze erkenningen worden vastgelegd zijn vrijgesteld van legalisatie, mits zij het zegel dragen van de autoriteit die ze heeft afgegeven in het gebied van de overeenkomstsluitende staten.


4. VERDRAG TOT AFSCHAFFING VAN HET VEREISTE VAN LEGALISATIE VOOR BUITENLANDSE OPENBARE AKTEN

's-Gravenhage, 5 oktober 1961 Trb. 1963, 28

Andorra 31-12-96 Hong Kong 24-01-65 Oostenrijk 13-01-68

Antig.&Barb. 01-11-81 Ierland 09-03-99 Panama 04-08-91

Argentinië 18-02-88 Israël 14-08-78 Portugal 04-02-69

Armenië 14-08-94 Italië 11-02-78 Rusland 31-05-92

Aruba 30-04-67 Japan 27-07-70 St Kitts&Nevis 14-12-94

Australië 16-03-95 Kroatië 08-10-91 Samoa 13-09-99

Bahamas 10-07-73 Lesotho 04-10-66 San Marino 13-02-95

Barbados 30-11-66 Letland 30-01-96 Seychellen 31-03-79

Belarus (W.Rusland)31-05-92 Liberia 08-02-96 Slovenië 08-10-91

België 09-02-76 Liechtenstein 19-07-72 Spanje 25-09-78

Belize 11-04-93 Litouwen 19-07-97 Suriname 25-11-75

Bosnië-Herz. 06-03-92 Luxemburg 03-06-79 Swaziland 06-09-68

Botswana 30-09-66 Macedonië 17-09-91 Tonga 04-06-70

Brunei Darus. 03-12-87 Malawi 01-12-67 Tsjechië 16-03-99

Cyprus 30-04-73 Malta 02-03-68 Turkije 29-09-85

Duitsland* 13-02-66 Marshall Isl. 14-08-92 Venezuela 16-03-99

El Salvador 31-05-96 Mauritius 12-03-68 Ver. Koninkr. 24-01-65

Fiji 10-10-70 Mexico 14-08-95 VS van Amerika15-10-81

Finland 26-08-85 Nederland 08-10-65 Zuid-Afrika 30-04-95

Frankrijk 24-01-65 Ned. Antillen 30-04-67 Zweden 01-05-99

Griekenland 18-05-85 Niue 02-03-99 Zwitserland 11-03-73

Hongarije 18-01-73 Noorwegen 29-07-83

Dit verdrag dient tot afschaffing van de soms tijdrovende of kostbare legalisatie van buitenlandse openbare akten.

In dit verdrag wordt met "buitenlandse openbare akten" het volgende bedoeld:


- stukken, afgegeven door een autoriteit of functionaris behorende tot enig rechterlijk orgaan van de Staat, hieronder begrepen stukken, afgegeven door het openbaar ministerie, een griffier of een gerechtsdeurwaarder;


- administratieve stukken (hieronder vallen ook akten en uittreksels van de burgerlijke stand, getuigschriften en diploma's);


- notariële akten;


- op onderhandse stukken geplaatste officiële verklaringen omtrent registratie, het bestaan van een stuk op een bepaalde datum en de echtheid van een handtekening.

Dit verdrag is niet van toepassing:


- op stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren;


- op administratieve stukken die rechtstreeks betrekking hebben op handelstransacties of douaneformaliteiten.

De verdragspartners zien van legalisatie van een stuk door diplomatieke of consulaire autoriteiten af. Ter bevestiging van deze echtheid dient een uniforme verklaring, die als apostille aan het stuk wordt toegevoegd door een door elke staat aan te wijzen autoriteit. Voor Nederland is bij wet van 10 maart 1965, Stb. 105, tot het stellen van deze apostille bevoegd verklaard de griffier van de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de akte is opgemaakt.


5. EUROPESE OVEREENKOMST INZAKE DE AFSCHAFFING VAN LEGALISATIE VAN STUKKEN OPGEMAAKT DOOR DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE AMBTENAREN

Londen, 7 juni 1968 Trb. 1969, 168

Aruba 10-10-70 Liechtenstein 07-02-73 Portugal 14-03-83

Cyprus 14-08-70 Luxemburg 30-06-79 Spanje 11-09-82

Duitsland* 19-09-71 Nederland 10-10-70 Tsjechië 25-09-98

Frankrijk 14-08-70 Ned. Antillen 10-10-70 Turkije 23-09-87

Griekenland 23-05-79 Noorwegen 20-09-81 Ver.Konink. 14-08-70

Ierland 09-03-99 Oostenrijk 10-07-73 Zweden 28-12-73

Italië 19-01-72 Polen 12-04-95 Zwitserland 20-11-70

De Overeenkomst is van toepassing op stukken die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren van een overeenkomstsluitende Staat, handelende in hun officiële hoedanigheid op het grondgebied van welke staat ook, en die moeten worden overgelegd.

a. hetzij op het grondgebied van een andere overeenkomstsluitende Staat,

b. hetzij aan de diplomatieke of consulaire ambtenaren van een andere overeenkomstsluitende Staat die hun werkzaamheden uitoefenen op het grondgebied van een staat die geen partij is bij de Overeenkomst.

Deze Overeenkomst is mede van toepassing op officiële verklaringen, zoals verklaringen omtrent registratie, het bestaan van een stuk op een bepaalde datum, en de echtheid van een handtekening, welke verklaringen door diplomatieke of consulaire ambtenaren zijn geplaatst op andere stukken dan die bedoeld in bovenstaande tekst. De stukken waarop deze Overeenkomst van toepassing is, zijn vrijgesteld van legalisatie.


6. OVEREENKOMST INZAKE WETTIGING DOOR HUWELIJK

Rome, 10 september 1970 Trb. 1972, 61

Aruba 31-07-77 Italië 05-08-78 Ned. Antillen 31-07-77

Frankrijk 08-02-76 Luxemburg 10-08-83 Oostenrijk 08-02-76

Griekenland 21-02-87 Nederland 31-07-77 Turkije 02-05-76

Middels deze overeenkomst zijn de kennisgevingen inzake wettiging door huwelijk, evenals de bijgevoegde stukken, vrijgesteld van legalisatie op het grondgebied van de betrokken overeenkomstsluitende staten.


7. EUROPEES VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID

Parijs, 14 december 1972 Trb. 1976, 54

Aruba 01-01-86 Luxemburg 01-03-77 Portugal 19-06-83

België 22-04-86 Nederland 09-05-77 Spanje 25-04-86

Italië 12-04-90 Oostenrijk 01-03-77 Turkije 01-03-77


8. OVEREENKOMST BETREFFENDE DE AFGIFTE VAN MEERTALIGE UITTREKSELS UIT DE AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND

Wenen, 8 september 1976 Trb. 1977, 70

België 02-07-97 Kroatië 22-10-93 Portugal 30-07-83

Bosnië-Herz. 06-03-92 Luxemburg 30-07-83 Slovenië 31-12-92

Duitsland* 18-07-97 Macedonië 08-09-91 Spanje 30-07-83

Frankrijk 16-01-87 Nederland 26-04-87 Turkije 30-06-85

Italië 30-07-83 Oostenrijk 30-07-83 Zwitserland 18-04-90

Dit is een Overeenkomst inzake afgifte van internationale (meertalige) uittreksels van akten van de burgerlijke stand. De vorm van deze uittreksels is in deze Overeenkomst vastgelegd. Deze meertalige uittreksels worden door de overeenkomstsluitende Staten zonder legalisatie aanvaard.

De op 27 september 1956 te Parijs ondertekende Overeenkomst (no. 1) betreffende de afgiften van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland, houdt op van toepassing te zijn tussen Staten ten aanzien waarvan deze Overeenkomst in werking is getreden.


9. OVEREENKOMST TOT VRIJSTELLING VAN LEGALISATIE VOOR BEPAALDE AKTEN EN DOCUMENTEN

Athene, 15 september 1977 Trb. 1978, 19

Frankrijk 01-08-82 Nederland 01-05-81 Spanje 01-05-81

Italië 01-03-82 Oostenrijk 01-07-82 Turkije 01-08-87

Luxemburg 01-11-81 Portugal 01-02-85

Bij deze overeenkomst verplicht men zich af te zien van legalisatie van akten en bescheiden die betrekking hebben op de burgerlijke stand, familierechtelijke situatie, nationaliteit, woon- of verblijfplaats en op alle overige voor huwelijksvoltrekking overgelegde stukken.

Voorwaarde is echter dat de betreffende documenten gedateerd en ondertekend zijn en in voorkomende gevallen voorzien zijn van stempel of zegel van de autoriteit die ze verstrekt heeft.

Slechts in geval van ernstige twijfel aan de echtheid van handtekening, stempel of zegel kan daarvan, door middel van het bij de overeenkomst behorende meertalige formulier, in het land van herkomst kosteloos verificatie worden gevraagd.


10. OVEREENKOMST BETREFFENDE DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING VAN HUWELIJKSBEVOEGDHEID MET BIJLAGE

München, 5 september 1980 Trb. 1981, 71

Aruba 01-01-86 Nederland 01-02-85 Spanje 01-06-88

Duitsland* 01-11-97 Ned. Antillen 01-02-85 Turkije 01-06-89

Italië 01-07-85 Oostenrijk 01-10-85 Zwitserland 01-06-90

Luxemburg 01-02-85 Portugal 01-02-85

Iedere overeenkomstsluitende Staat verbindt zich tot het afgeven van een verklaring van huwelijksbevoegdheid wanneer een van zijn onderdanen dat met het oog op zijn huwelijkssluiting in het buitenland verzoekt en hij volgens de wet van de Staat die de verklaring afgeeft, aan de voorwaarden voor het sluiten van dit huwelijk voldoet. Deze verklaringen zijn vrijgesteld van legalisatie.


11. OVEREENKOMST BETREFFENDE DE INTERNATIONALE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ADMINISTRATIEVE BIJSTAND AAN VLUCHTELINGEN

Bazel, 3 september 1985 Trb. 1985, 147

Aruba 01-03-87 Italië 01-10-89 Spanje 01-08-87

België 01-06-87 Nederland 01-03-87

Frankrijk 01-03-87 Oostenrijk 01-08-87

De in deze overeenkomst aangegeven formulieren (betreffende de status van vluchtelingen) worden vrijgesteld van legalisatie. Tevens zijn de door de vluchtelingen over te leggen en door de autoriteiten van hun land van herkomst af te geven documenten betreffende de identiteit en de burgerlijke staat vrij van iedere legalisatie.

Op 2 mei 1924 is te 's-Gravenhage een overeenkomst tot stand gekomen tussen België en Nederland, waarin is bepaald dat afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand in een van beide landen opgemaakt, niet gelegaliseerd behoeven te zijn om in het andere land te dienen. Deze overeenkomst is op 15 mei 1924 in werking getreden en nog steeds van kracht (Stb. 1924, 249).


*Sinds 03-10-90 zijn deze verdragen voor heel Duitsland (incl. de voormalige DDR) geldig.

Bijlage behorende bij de circulaire van het Ministerie van Justitie,

kenmerk 5001966/99/6, inwerkingtreding 1 februari 2000.

VERKORT OVERZICHT LEGALISATIEVERDRAGEN

Land Verdrag


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Andorra . . . 4 . . . . . . .

Antigua & Barbuda . . . 4 . . . . . . .

Argentinië . . . 4 . . . . . . .

Armenië . . . 4 . . . . . . .

Aruba . 2 3 4 5 6 7 . . 10 11

Australië . . . 4 . . . . . .

Bahamas . . . 4 . . . . . . .

Barbados . . . 4 . . . . . . .

Belarus (Wit-Rusland) . . . 4 . . . . . . .

België 1 2 3 4 . . 7 8 . . 11

Belize . . . 4 . . . . . . .

Bosnië-Herzegowina 1 . . 4 . . . 8 . . .

Botswana . . . 4 . . . . . . .

Brunei Darussalam . . . 4 . . . . . . .

Cyprus . . . 4 5 . . . . . .

Duitsland 1 2 3 4 5 . . 8 . 10 .

El Salvador . . . 4 . . . . . . .

Fiji . . . 4 . . . . . . .

Finland . . . 4 . . . . . . .

Frankrijk 1 2 3 4 5 6 . 8 9 . 11

Griekenland . . 3 4 5 6 . . . . .

Hongarije . . . 4 . . . . . . .

Hong Kong . . . 4 . . . . . . .

Ierland . . . 4 5 . . . . . .

Israel . . . 4 . . . . . .

Italië 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Japan . . . 4 . . . . . . .

Kroatië 1 . . 4 . . . 8 . . .

Lesotho . . . 4 . . . . . . .

Letland . . . 4 . . . . . . .

Liberia . . . 4 . . . . . . .

Liechtenstein . . . 4 5 . . . . . .

Litouwen . . . 4 . . . . . . .

Luxemburg 1 2 . 4 5 6 7 8 9 10 .

Macedonië 1 . . 4 . . . 8 . . .

Malawi . . . 4 . . . . . . .

Malta . . . 4 . . . . . . .

Marshall Islands . . . 4 . . . . . . .

Mauritius . . . 4 . . . . . . .

Mexico . . . 4 . . . . . . .

Nederland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ned. Antillen . 2 3 4 5 6 . . . 10 .

Niue . . . 4 . . . . . . .

Noorwegen . . . 4 5 . . . . . .

Oostenrijk 1 2 . 4 5 6 7 8 9 10 11

Panama . . . 4 . . . . . . .

Polen . . . . 5 . . . . . .

Portugal 1 2 3 4 5 . 7 8 9 10 .

Rusland . . . 4 . . . . . . .

Saint Kitts & Nevis . . . 4 . . . . . . .

Samoa . . . 4 . . . . . . .

San Marino . . . 4 . . . . . . .

Seychellen . . . 4 . . . . . . .

Slovenië 1 . . 4 . . . 8 . . .

Spanje . . 3 4 5 . 7 8 9 10 11

Suriname . . . 4 . . . . . . .

Swaziland . . . 4 . . . . . . .

Tonga . . . 4 . . . . . . .

Tsjechië . . . 4 5 . . . . . .

Turkije 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .

Venezuela . . . 4 . . . . . . .

Ver. Koninkrijk . . . 4 5 . . . . . .

VS van Amerika . . . 4 . . . . . . .

Zuid-Afrika . . . 4 . . . . . . .

Zweden . . . 4 5 . . . . . .

Zwitserland 1 2 3 4 5 . . 8 . 10.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie