Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Het geding leeftijd scheidsrechters in hoger beroep

Datum nieuwsfeit: 13-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gerechtshof Amsterdam


13 januari 2000

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:


1. Jacob Hendrik UILENBERG, wonende te Losser,


2. Wouter Aalbert SCHAAP, wonende te Noordwijk,
3. Johannes Maria KARDOL, wonende te Uden,

APPELLANTEN,

procureur: mr. F.C.Kollen,

t e g e n

de vereniging KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,

gevestigd te Zeist,

GEINTIMEERDE,
procureur: mr. B.J.H.Crans.


1. Het geding in hoger beroep


1.1 Appellanten worden hierna aangeduid als Uilenberg, Schaap en Kardol en gezamenlijk als Uilenberg c.s., geïntimeerde als de KNVB.


1.2 Bij dagvaarding van 9 september 1999, gevolgd door een herstelexploot van 15 september 1999, zijn Uilenberg c.s. in hoger beroep gekomen van een vonnis van de president van de rechtbank Utrecht van 26 augustus 1999, onder kortgedingnummer 103390/KG ZA
99-801/WV gewezen tussen Uilenberg c.s. -alsmede de niet in appèl optredende Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal- als eisers en de KNVB als gedaagde.


1.3 Uilenberg c.s. hebben van grieven gediend en bescheiden in het geding gebracht, met conclusie dat het hof dat vonnis zal vernietigen en de KNVB alsnog, uitvoerbaar bij voorraad, zal veroordelen overeenkomstig het in eerste aanleg door Uilenberg c.s. gevorderde, alsmede in de kosten van beide instanties.


1.4 De KNVB heeft daarop geantwoord en daarbij bescheiden in het geding gebracht, met conclusie tot bekrachtiging van het vonnis, eventueel onder verbetering van gronden, en veroordeling van Uilenberg c.s. in de kosten van -zo begrijpt het hof- het hoger beroep.


1.5 Vervolgens hebben partijen de zaak op 17 december 1999 voor het hof doen bepleiten, Uilenberg c.s. door hun procureur en door mr. C.I.M.Molenaar, advocaat te Volendam, en de KNVB door mr. H.P.Utermark, advocaat te Den Haag, allen aan de hand van nadien overgelegde pleitnotities.


1.6 Partijen hebben ten slotte de stukken van beide instanties aan het hof overgelegd voor arrest. De inhoud van de stukken geldt als hier ingevoegd.


2. Grieven

Uilenberg c.s. hebben zeven grieven geformuleerd. Voor de inhoud daarvan wordt verwezen naar de appèldagvaarding.


3. Feiten

De president heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.11 een aantal feiten als tussen partijen vaststaand aangemerkt. Daartegen zijn geen grieven gericht, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.


4. Beoordeling


4.1 Het gaat in deze zaak om de door de KNVB voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in het betaald voetbal gehanteerde algemene leeftijdsgrenzen van 47 jaar (met dispensatiemogelijkheid voor maximaal twee seizoenen) onderscheidenlijk 49 jaar.


4.2 Uilenberg en Schaap waren werkzaam als scheidsrechter en Kardol als assistent-scheidsrechter in de competitie van het betaald voetbal. De KNVB heeft aan elk van hen meegedeeld dat zij vanwege hun leeftijd vanaf 1 juli 1999 niet meer als (asssistent-)scheidsrechter in die competitie worden ingezet.


4.3 De term 'scheidsrechters' zal hierna gemakshalve worden gebruikt als mede omvattend assistent-scheidsrechters (de vroegere grensrechters).


4.4 Uilenberg c.s. zijn van mening dat de hantering door de KNVB van de genoemde algemene leeftijdsgrenzen niet objectief te rechtvaardigen is. Zij eisen in dit kort geding: 1) dat de KNVB hen weer toelaat als scheidsrechter in de competitie betaald voetbal en 2) dat het de KNVB wordt verboden de gewraakte algemene leeftijdsgrenzen van 47 onderscheidenlijk 49 jaar voor haar scheidsrechters te hanteren, subsidiair dat de hantering van die leeftijdsgrenzen wordt opgeschort tot daarover in een bodemprocedure zal zijn beslist.


4.5 De president heeft het omstreden leeftijdsonderscheid getoetst aan het discriminatieverbod ('op welke grond dan ook') van artikel 1 Grondwet en artikel 26 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Hij overwoog dat een onderscheid naar leeftijd ongerechtvaardigd is indien daarvoor geen objectieve rechtvaardiging kan worden aangewezen en dat dit betekent dat het onderscheid moet zijn gericht op een redelijk doel en voorts doelmatig en passend (proportioneel) moet zijn (r.o. 3.11). Dat uitgangspunt is juist en is in hoger beroep ook niet bestreden.


4.6 De president heeft de vraag opgeworpen of het hanteren van een rigide leeftijdsgrens voor het door de KNVB beoogde doel (kort gezegd: handhaving van de kwaliteit van het scheidsrechterscorps) niet disproportioneel is, gelet op het uitgebreid aantal instrumenten dat de KNVB gebruikt ter toetsing van de geschiktheid van haar scheidsrechters (r.o. 3.15).
De president overweegt vervolgens dat die conclusie in dit kort geding echter nog niet kan worden getrokken. De slotsom is daarom dat voorshands het hanteren van de leeftijdsgrenzen als objectief gerechtvaardigd valt aan te merken, zodat de vorderingen zijn afgewezen.


4.7 De eerste vier grieven betreffen alle de kwalificatie die aan de tussen de KNVB en elk van de scheidsrechters gesloten overeenkomst moet worden gegeven: volgens de president was dat vóór 1 januari 1999 een overeenkomst van opdracht en na die datum een -nog niet op schrift gestelde- arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Uilenberg c.s. betogen dat de scheidsrechters ook vóór 1 januari 1999 al op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam waren.


4.8 Het hof stelt voorop dat het in dit kort geding gaat om de (on)geoorloofdheid van het jegens de scheidsrechters gehanteerde leeftijdsonderscheid en niet om de aard en verdere inhoud van de -voor en na 1 januari 1999- met hen gesloten overeenkomsten, hoezeer dat ook van belang kan zijn voor andere kwesties die de KNVB en haar scheidsrechters aangaan.
In het midden zal dan ook worden gelaten hoe die overeenkomsten moeten worden gekwalificeerd. Hetzelfde geldt voor de vraag naar de juridische status van het door de KNVB opgestelde 'Vademecum Scheidsrechterszaken Betaald Voetbal', waarop de KNVB de gewraakte leeftijdsgrenzen heeft gebaseerd. Dit brengt mee dat de grieven 1 tot en met 4 onbesproken kunnen blijven.


4.9 Wat er derhalve zij van de kwalificatie van de met de KNVB gesloten overeenkomsten en wat er zij van de bindende kracht van het 'Vademecum', de vraag ligt thans voor of de door de KNVB aangelegde algemene leeftijdsgrenzen objectief te rechtvaardigen en daarmee geoorloofd zijn.


4.10 Grief 5 betreft de kern van de zaak. Daarmee keren Uilenberg c.s. zich tegen de conclusie van de president dat voorshands het hanteren van de leeftijdsgrenzen als objectief gerechtvaardigd valt aan te merken. Zij voeren aan dat het door de KNVB hanteren van een absolute leeftijdsgrens in strijd is met de wet en met het overheidsbeleid, en objectief niet is te rechtvaardigen aangezien de KNVB beschikt over objectieve meetinstrumenten voor een beoordeling van individuele scheidsrechters. Een absolute leeftijdsgrens is daardoor overbodig en onnodig discriminerend en doet geen recht aan de belangen van de scheidsrechters, waaronder hun financieel belang bij continuering van de dienstbetrekking, aldus Uilenberg c.s.


4.11 Het bedoelde instrumentarium ter beoordeling van de geschiktheid van individuele scheidsrechters voor het leiden van wedstrijden in het betaald voetbal, waarop ook in het bestreden vonnis wordt gewezen (zie hierboven onder 4.6), bestaat uit de volgende 'toetsen', waarbij geldt dat degene die op enig onderdeel onvoldoende scoort, niet meer als scheids-rechter wordt ingezet:


- een medische keuring voor de aanvang van elk seizoen door de medische afdeling van de KNVB;

- vier maal per seizoen een zware conditietest;
- twee maal per seizoen een toets op kennis van de geldende spelregels.
Verder wordt iedere scheidsrechter in elke wedstrijd die hij leidt beoordeeld door een waarnemer (een collega), die daarvan een schriftelijk beoordelingsrapport opmaakt.
Uilenberg c.s. wijzen in dit verband ook nog op het bij de KNVB bestaande stelsel van promotie en degradatie van scheidsrechters (A-, B- en C-lijst en amateurvoetbal), dat voorziet in doorstroming. De KNVB heeft niet (gemotiveerd) bestreden dat door middel van dit instrumentarium in het algemeen adequaat kan worden getoetst of aan de gestelde (hoge) eisen van fysieke en psychische geschiktheid wordt voldaan.


4.12 Uilenberg c.s. stellen dat dit instrumentarium van toetsen, dat in de loop der jaren door de KNVB is ontwikkeld en verfijnd, een geschikt en afdoende middel is voor het door de KNVB beoogde doel. Zo wijzen zij erop dat recentelijk zeven (met name genoemde) scheidsrechters, in leeftijd variërend tussen 36 en 46 jaar, moesten afvallen als gevolg van het niet halen van een conditietest, dus onafhankelijk van hun leeftijd. Uilenberg c.s. brengen voorts naar voren dat zij zelf alle testen in het seizoen 1998/1999 hebben gehaald, dat zij voor het huidige seizoen 1999/2000 niet voor enige test zijn uitgenodigd, maar dat zij zich ook gedurende de appèlprocedure voorbereiden op hun rentree en bereid zijn op eerste verzoek zich aan de vereiste testen te onderwerpen.


4.13 In verband met het bestaan van dit uitgebreide en in het algemeen adequate instrumentarium acht het hof op het eerste gezicht de conclusie gerechtvaardigd dat gebruikmaking daarvan een passender middel is om tot een beëindiging van de scheidsrechtersloopbaan te komen dan het hanteren van een leeftijdsgrens, die -ondanks een dispensatiemogelijkheid van twee jaar- van generieke en rigide aard is. Het komt er dus op aan of de KNVB voldoende gerechtvaardigde en overtuigende argumenten heeft om daarover in dit kort geding anders te oordelen.


4.14 De omstandigheid dat, zoals de KNVB stelt, in de ons omringende landen ook een leeftijdsgrens voor scheidsrechters in het betaald voetbal geldt, kan niet als zo'n argument gelden. Niet is immers gesteld of gebleken dat in die landen een zelfde adequaat en permanent systeem van testen en toetsen bestaat als door de KNVB gehanteerd. Bovendien kan aan een mogelijk elders bestaand gebruik, waarvoor een objectieve rechtvaardiging ontbreekt, geen argument worden ontleend ten gunste van het standpunt van de KNVB.


4.15 Aan de hierboven weergegeven voorlopige conclusie doet evenmin af dat, zoals de KNVB naar voren brengt, de diverse testen een aantal (gestelde) factoren niet goed kunnen meten, zoals de met het klimmen der jaren toenemende blessuregevoeligheid en hersteltijd. Immers, indien al in het algemeen zou gelden dat een 'oudere' scheidsrechter vaker blessures oploopt en/of meer tijd nodig heeft voor herstel, dan zal een en ander toch tot uiting komen in het (ten slotte) niet meer kunnen behalen van een voldoende resultaat bij de lichamelijke conditietesten.


4.16 In dit verband heeft de KNVB nog betoogd dat vanwege deze blessuregevoeligheid en langere hersteltijd het hanteren van een leeftijdsgrens noodzakelijk is, omdat aldus wordt voorkomen dat zich gedurende het voetbalseizoen (te) veel problemen in de beschikbaarheid van het scheidsrechterscorps voordoen, gelet op het aantal beschikbare wedstrijden en de vereiste routine enerzijds en het beperkte aantal scheidsrechters anderzijds.
Uilenberg c.s. hebben een en ander gemotiveerd bestreden. In dit kort geding heeft de KNVB op geen enkele wijze, enigszins concreet, haar stellingen onderbouwd. De KNVB heeft ook in hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat de door haar (als van algemene bekendheid) aangenomen blessuregevoeligheid en het afgenomen herstelvermogen bij 'oudere' scheidsrechters daadwerkelijk tot de gestelde beschikbaarheidsproblemen leidt. Daarbij zij ook verwezen naar het in r.o. 4.12 vermelde, niet door de KNVB betwiste, gegeven dat zeven 'jongere' scheidsrechters de test niet hebben gehaald, kennelijk zonder dat dit tot onoverkomelijke problemen heeft geleid. Hier wreekt zich te meer dat die veronderstelde blessuregevoeligheid en vermindering van herstelvermogen vooralsnog door geen enkel medisch of statistisch gegeven wordt ondersteund.


4.17 Naar aanleiding van de overweging van de president dat nader onderzoek nodig is naar -kort gezegd- de geschiktheid van het huidige instrumentarium, heeft de KNVB opgemerkt dat het mogelijk is dat verzwaring van de conditietesten en de vormtesten (inclusief het systeem van ranking) uitkomst van dat onderzoek zal zijn. Waar de KNVB om zo'n onderzoek in eerste aanleg niet had gevraagd en zij niet (voldoende) gemotiveerd heeft gesteld dat en waarom het huidige instrumentarium niet voldoet of kan voldoen ter vaststelling van de geschiktheid ook na het bereiken van de thans gehanteerde leeftijdsgrens, moet aan deze opmerking worden voorbijgegaan.


4.18 Al met al is het hof van oordeel dat het hanteren van de leeftijdsgrenzen voor Uilenberg c.s. in de gegeven omstandigheden disproportioneel is, nu vooralsnog aannemelijk is dat de KNVB beschikt over (en ook daadwerkelijk gebruik maakt van) een uitgebreid aantal adequate meetinstrumenten ter toetsing van de geschiktheid van individuele scheidsrechters voor het leiden van wedstrijden betaald voetbal. Anders dan de president acht het hof het dus voorshands aannemelijk dat voor het jegens Uilenberg c.s. gehanteerde leeftijdsonderscheid geen objectieve rechtvaardiging bestaat. Het is dan ook vooralsnog aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat aan de tussen partijen tot stand gekomen arbeidsovereenkomst niet door het bereiken van de bedoelde leeftijd een einde is gekomen.


4.19 Het voorgaande betekent dat grief 5 slaagt, evenals grief 7, die ziet op de kostenveroordeling. De overige grieven behoeven geen bespreking.


4.20 Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en de onder 1. gevraagde voorziening zal alsnog worden toegewezen op de wijze als in het dictum te vermelden. Uilenberg c.s. hebben onvoldoende spoedeisend belang bij de onder 2. gevraagde voorziening.


4.21 Als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij dient de KNVB de kosten van het geding in beide instanties te dragen.


5. Beslissing

Het hof:


- vernietigt het vonnis waarvan beroep;

en, opnieuw rechtdoende,


- veroordeelt de KNVB Uilenberg, Schaap en Kardol als werknemer van de KNVB -met inachtneming van de gebruikelijke geschiktheidsvereisten en af te leggen conditietesten en spelregelstoetsen- weer toe te laten tot de overeengekomen werkzaamheden als scheidsrechter respectievelijk assistent-scheidsrechter in de competitie van het betaald voetbal van de KNVB;

- wijst het meer of anders gevorderde af;
- veroordeelt de KNVB in de kosten van het geding in beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de kant van Uilenberg c.s. begroot op ¦ 1.950,- in de eerste aanleg en ¦ 5.734,74 in hoger beroep;

- verklaart deze uitspraak uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. Van Schendel, Sorgdrager en Van der Does de Willebois, en in het openbaar uitgesproken op 13 januari 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...