Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Volksgezondheid vrijwillige thuiszorg en mantelzorg

Datum nieuwsfeit: 13-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.029 brief min vws inzake vrijwillige thuiszorg en mantelzorg
Gemaakt: 19-1-2000 tijd: 14:43


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van de Tweede-Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 13 jan. 2000

Onderwerp

Evaluatieonderzoek coördinatie

Vrijwillige thuiszorg en mantelzorg

Inleiding

In het standpunt over het evaluatieonderzoek naar de subsidieregeling coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg d.d. 19 april 1999 heb ik u toegezegd dat ik het College voor zorgverzekeringen nogmaals zou verzoeken om mij in september 1999 de stand van zaken te geven omtrent de uitputting van de budgetten. Hierover zou ik u inlichten. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.

Resultaten onderzoek

Aan het College voor zorgverzekeringen is gevraagd de uitputting te geven van de budgetten die onderdeel zijn van de subsidieregeling coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg, die per 1 januari
1998 is uitgebreid voor de ondersteuning van de mantelzorg. Daarnaast heb ik het College gevraagd of zij mij zou willen adviseren omtrent de percentages voor de ondersteuning van de mantelzorg en terminale zorg.

Het College voor zorgverzekeringen heeft mij zijn resultaten op 29 oktober 1999 toegestuurd. In de bijlage treft u de resultaten van het onderzoek aan.

Bij de vaststelling van de regeling heb ik ervoor gekozen om f4 mln. te bestemmen voor de ondersteuning van de mantelzorg, f9 mln. voor de coördinatiefunctie algemene vrijwillige thuiszorg en f3 mln. voor de vrijwilligers in de terminale zorg.

Uit het vervolg-onderzoek komt naar voren dat er bij de mantelzorgondersteuning in 1999 nog steeds aanzienlijk wordt onderbesteed. Ten opzichte van 1998 is de afname van de onderbesteding geringer dan verwacht. Deze onderbesteding valt samen met een toenemende overbesteding bij de terminale thuiszorg.

Wellicht dat dit te maken heeft dat mantelzorgondersteuning in een aantal regio's om verschillende redenen niet of onvoldoende van de grond is gekomen en de vraag naar terminale thuiszorg (overmatig) groot is.

Op het totaal van de subsidieregeling leidt dit in 1999 volgens de voorlopige gegevens tot een kleine overschrijding. In de onderstaande tabel is dit kort samengevat.

Zorgvorm Over- / onderbesteding 1999

Coördinatie vrijwillige thuiszorg + 39.740,-

Terminale thuiszorg + 641.710,-

Mantelzorg - 543.964,-

Totaal + 137.486,-

Aangezien deze cijfers nog ramingen zijn wil ik eerst de realisatiecijfers afwachten. Ik zal het CVZ wel verzoeken of het de zorgkantoren erop wijst dat zij binnen de vastgestelde subsidiemiddelen voor 2000 blijven.

Het CVZ geeft aan dat de onderzoeksresultaten geen aanleiding geven te veronderstellen dat het beeld van relatieve over- en onderbesteding per regio de komende jaren zal veranderen. Naar de mening van het CVZ is het oormerken naar de diverse zorgvormen derhalve weinig zinvol. Dit mede gezien de mogelijkheid die er nu al is om op basis van regionaal overleg af te wijken van de in de regeling voorgeschreven besteding van geoormerkte budgetten. Eerder moet volgens het CVZ de oplossing voor de onderverdeling van de gelden naar de onderscheiden zorgvormen worden gezocht door op termijn aan te sluiten bij het reeds in gang gezette traject van het vastleggen van regiovisies. In een regiovisie kunnen betrokken partijen bindende afspraken maken over de invulling van de zorg. Per regio kan zo een juiste afweging worden gemaakt over het zo doelmatig mogelijk verdelen van de schaarse middelen naar de onderscheiden zorgvormen.

Conclusies naar aanleiding van de resultaten van het College voor zorgverzekeringen

De aanwezigheid van informele zorg is belangrijk voor een adequaat en kwalitatief verantwoord functioneren van de professionele thuiszorg. Een goed functionerend persoonlijk zorgnetwerk is noodzakelijk om via de professionele thuiszorg een kwantitatief en kwalitatief adequaat zorgaanbod te leveren. Daarom vind ik de ondersteuning van de mantelzorg en vrijwillige thuiszorg een belangrijke zaak.

Op basis van de resultaten van het CVZ wil ik voor het jaar 2000 geen wijziging aanbrengen in de oormerking van de verschillende bedragen. Ik sluit mij daarmee aan bij het standpunt van het CVZ dat opnieuw wijzigen van de onderverdeling naar de verschillende zorgvormen weinig zinvol is. Wanneer nu de oormerking volledig losgelaten wordt kan dit alsnog de groeiende ondersteuning van de mantelzorg in gevaar brengen.

Voor de korte termijn zie ik de oplossing daarom vooral in de bestaande mogelijkheid voor de zorgkantoren om af te wijken van de geoormerkte middelen en deze oormerking veeleer als richtlijn te hanteren.

Voor de langere termijn kijk ik voor een oplossing vooral naar de ontwikkelingen rond de regiovisie en het regionaal kader. Langs die weg zou, zoals ik al in mijn standpunt van 19 april 1999 op het evaluatieonderzoek heb aangegeven, in de komende periode gezocht moeten worden naar een meer structurele positionering en financiering voor de ondersteuning en coördinatie van de mantelzorg en vrijwillige (terminale) thuiszorg.

Het advies dat het CVZ mij geeft ondersteunt mijn eerder ingenomen standpunt. Naar ik heb begrepen zijn de organisaties die zich op het gebied van de informele zorg begeven (LOT en LOVT) inmiddels al bezig om een positie binnen de regiovisie te verkrijgen.

Rest mij u nog te berichten dat de subsidieregeling voor 2000 wordt geïndexeerd. Dit betekent dat het budget voor de subsidieregeling voor het jaar 2000 f16,6 miljoen bedraagt.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie