Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 14-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

Mededelingen

_________________________________________________________________

MILIEUBEHEER

Kennisgeving

Aangevraagde vergunning en ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om een Wet milieubeheervergunning ontvangen van:

V.O.F. P.J. van der Veek

Voor het veranderen van een bedrijf voor handel in tuinbouwbenodigdheden op het perceel Heereweg 3 te Lisse.

De veranderingen omvatten het slopen van een schuur, de nieuwbouw van een schuur, het verplaatsen van de gasflessenopslag en de uitbreiding van de maximale hoeveelheid opgeslagen bestrijdingsmiddelen.

Zij zijn van plan de vergunning te verlenen onder oplegging van een aantal voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken liggen ter inzage van 14 januari 2000 tot en met 10 februari 2000 bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:


- op werkdagen van 08.30-12.30 uur en


- na telefonische afspraak (telefoon 43 31 82) op werkdagen van 13.00-17.00 uur en donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting krijgen.

Bedenkingen

Iedereen kan tot en met 10 februari 2000 bedenkingen inbrengen tegen het ontwerpbesluit. Dat kan schriftelijk. Uw brief, moet u richten aan burgemeester en wethouders. Daarbij kunt u gelijktijdig -in een aparte brief- vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Voor een toelichting op de ter inzage gelegde stukken, kunt u vragen om een gedachtenwisseling. Tijdens dit gesprek kunt u ook mondeling bedenkingen inbrengen. Daarvoor moet u contact opnemen met de afdeling Milieu en Bouwkunde, telefoon 43 31 82.

Beroep

Te zijner tijd nemen burgemeester en wethouders een besluit op de aanvraag. Beroep daartegen kan alleen worden ingesteld door:


- hen, die op de hiervoor omschreven wijze en binnen de genoemde termijnen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;


- adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;


- hen, die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit t.o.v. het ontwerpbesluit zijn aangebracht;


- belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerpbesluit.

Na bovengenoemde periode blijven de stukken ter inzage liggen bij de afdeling Milieu en Bouwkunde op werkdagen van 8.30-12.30 uur. Dit blijft zo tot het einde van de termijn van ter inzagelegging van het definitieve besluit.

WELZIJN

Prijsindexcijfer Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)

Het prijsindexcijfer in de reeks alle huishoudens, gemeten over de periode december 1998 tot en met november 1999, is bepaald op 2,2%.

Dit heeft tot gevolg dat per 1 januari 2000 de financiële tegemoetkomingen in de hiernavolgende kosten per genoemde datum met 2,2% zijn verhoogd:

vergoeding in de kosten van bovenregionaal vervoer 532,19 wordt 543,90;

vergoeding in de kosten van bovenregionaal rolstoelvervoer 798,25 wordt 815,81;

volledige vervoersvergoeding 2.538,73 wordt 2.594,58

volledige rolstoel-vervoersvergoeding 3.808,63 wordt 3.892,42;

financiële tegemoetkoming voor een sportrolstoel 4.459,75 wordt
4.557,86.

BOUWEN EN WONEN

Aanvragen

Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:


- Aletta Jacobsstraat 16 - bouw erker


- Vennestraat 22 - plaatsen hekwerk


- Achterweg 48 - vergroten woning

Deze plannen kunnen altijd worden ingezien. Het is in dit stadium niet mogelijk hiertegen bezwaren in te dienen

Voorgenomen vrijstellingen


- Gasstraat naast nummer 15 - bouw van zes woningen

De bouwplannen liggen van 14 januari tot en met 27 januari 2000 ter inzage.

Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 27 januari 2000 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Besluiten

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.


- Heereweg 10 - vergroten horecacomplex


- Meer en Duin 78A - bouwen bedrijfswoning

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang

bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen

en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt

(0252) 433170.

DIVERSEN

Wijzigingen voor gemeentegids

Elk jaar brengt de gemeente een gemeentegids uit. Dit gebeurt in samenwerking met Suurland Falkplan/Holland Advertising. Deze gids, die huis-aan-huis wordt verspreid, bevat informatie over o.a. gemeentelijke zaken. Eind juli/begin augustus verschijnt de gids voor 2000/2001. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels ter hand genomen. Instellingen die vermeld staan in de gemeentegids en daarvoor nog aanvullingen of wijzigingen hebben, kunnen dat schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. U moet dit doen voor 11 februari a.s. Wijzigingen en aanvullingen voor de gemeentegids Lisse kunt u sturen naar: gemeente Lisse, afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken, postbus 200, 2160 AE Lisse. Vermeld van uw instelling:

de naam

het adres

het postadres en postcode

het telefoonnummer

de naam van de secretaris.

Geef ook aan in welke rubriek u uw instelling geplaatst wilt hebben. Wie al eerder wijzigingen heeft doorgegeven, hoeft dat niet opnieuw te doen.

Collecte

Tot en met 19 februari zijn geen collectevergunningen verleend.

Lisse, 12 januari 2000

Burgemeester en wethouders van Lisse

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie