Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst college B en W Amsterdam: vijfde nota

Datum nieuwsfeit: 14-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
X
X
X Gemeente Amsterdam

Nummer 3 - 19 januari 2000

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD, VAN VRIJDAG 14 EN DINSDAG 18 JANUARI 2000

Persberichten

STANDPUNTEN AMSTERDAM OVER VIJFDE NOTA

Het college van B&W gaat er van uit dat in het totale naoorlogse woongebied in Amsterdam een toename van de woningvoorraad mogelijk is van 15% en dat dit ook moet worden nagestreefd. Om de stad te versterken en het groene hart te sparen moet namelijk een zo groot mogelijk deel van de vraag naar wonen, werken en voorzieningen na 2010 in het bestaande stedelijke gebied van Amsterdam worden ondergebracht. Dit staat in de notitie 'Inbreng Vijfde Nota', waarmee het college heeft ingestemd. In de nota komt de wethouder Ruimtelijke Ordening met zijn standpunten over de onderwerpen voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, die momenteel door het Rijk wordt voorbereid. Volgens de wethouder wordt soms ten onrechte gedacht dat de voorspoedige ontwikkeling van de regio Amsterdam vanzelfsprekend is en dus geen extra aandacht behoeft. De positie van de Amsterdamse regio, met naast de hoofdstad ook het mainport-complex van luchthaven en zeehavens, is van nationaal belang. Het bewaken, maar vooral het versterken van deze positie is een opgave die in de 5e nota moet doorklinken.

Het college acht maatregelen tot aanpassing van de waterstaat noodzakelijk. Er moet meer ruimte voor het water komen, ook al gaat dit ten koste van nu nog agrarisch areaal. Door het broeikaseffect stijgt de zeespiegel, terwijl Nederland alleen maar daalt. Het wordt zodoende steeds moeilijker en kostbaarder om overtollig water naar zee af te voeren. Overstromingen zijn het gevolg. Naast droge voeten zou meer ruimte voor het water ook een kwaliteitsslag voor het landschap van de Deltametropool kunnen betekenen. Water rondom de Stelling van Amsterdam zou bijvoorbeeld de cultuurhistorie accentueren. In de notitie schrijft de wethouder dat de groei van Schiphol de komende decennia op de huidige plek moet worden geaccommodeerd. In de concurrentie met andere Europese luchthavens zal Schiphol moeten kunnen doorgroeien. Dat vergt voor de toekomst forse investeringen, opdat bereikbaarheid kan worden gegarandeerd en de milieuoverlast binnen de perken blijft. Deze standpunten zullen worden ingebracht in het bestuurlijk overleg met het Rijk.

Paul van Yperen 5523246
^

GROENFONDS 2000 VERDEELD
12 miljoen voor groen

Het college van B&W heeft op voorstel van wethouder Grondel (Openbare Ruimte) ingestemd met het verdelingsvoorstel Groenfonds 2000. Vijftig projecten op het gebied van natuur en recreatie hebben gezamenlijk 12 miljoen gulden gekregen uit het Amsterdamse Groenfonds. Deze projecten dragen bij aan een mooier, leefbaarder en groener Amsterdam. Zes miljoen gaat naar vier grote projecten: Eendrachtspark (1 miljoen), Vondelpark (2 miljoen), Westerpark (1 miljoen) en het Amsterdamse Bos (2 miljoen). Voor dit geld worden de parken verbeterd en gedeeltelijk opnieuw ingericht. De overige zes miljoen is verspreid over de stad. Bomen, de longen van Amsterdam, krijgen dit jaar veel aandacht. Bijna 2½ miljoen gaat naar behoud, verplaatsing en aanplanting van bomen door de gehele stad.

Blauw is ook groen
Het water, de basis van Amsterdam, staat (ook landelijk) in de belangstelling. In het Groenfonds is bijna een miljoen uitgetrokken voor diverse aspecten van water in de stad. In de Westelijke Tuinsteden wordt op dit moment hard gewerkt aan het herstellen en/of het aanleggen van verbindingen voor het 'natte Econet'. Op deze manier krijgt ook deze specifieke vorm van natuur weer ruimte in een stedelijke omgeving. 'De Amstel, rivier in de stad' is de titel van een studie naar de mogelijkheden en bedreigingen van deze gezichtsbepalende rivier. Op voorstel van wethouder Grondel worden alle stadsdelen die de Amstel omsluiten bij dit onderzoek betrokken. Doel is de verschillende functies die de Amstel heeft: woonplaats voor mens en dier, recreatiegebied, transportkanaal, beter met elkaar in evenwicht te brengen. Om Amsterdammers, groot en klein, bewuster te maken van alle natuur en verschillende soorten groen in hun directe omgeving en iets daarbuiten is 250.000 gulden beschikbaar gesteld voor educatie- en voorlichtingsprojecten. Ditzelfde bedrag wordt gestoken in de aanleg en ontwikkeling van fiets- en wandelpaden, zodat iedereen kan genieten van de groene kant van Amsterdam.

Groenfonds en Agenda Groen
Het Groenfonds werd in 1998 opgericht als onderdeel van het Programakkoord. Afgesproken werd toen dat er voor de periode 1998-2002 80 miljoen beschikbaar zou zijn voor een groener Amsterdam. Om deze wens te vervullen is in 1998 ook gestart met het inventariseren van de wensen van stadsdelen en belangengroeperingen op het gebied van groen. In mei 2000 zullen alle stadsdelen tijdens het Groencongres 2000 hun plannen voor een groenere stad ontvouwen. Wethouder Grondel is blij met de kansen die het Groenfonds en de Agenda Groen bieden om de natuur in de stad ruimte terug te geven: "Meer en beter groen om de hoek (plantsoenen, parkjes en parken), maar ook meer en toegankelijker groen langs de randen van de stad zorgen samen voor een leefbaar Amsterdam." De verdeling van het Groenfonds 2000 is een stap op weg naar een groener Amsterdam. Op 2 februari wordt dit onderwerp in de Raadscommissie Openbare Ruimte en Milieu besproken.

Esther Lans 5522140
^

COLLEGE AKKOORD MET EERSTE OPZET BEREIKBAARHEIDSPAKKET

Het college van B&W stemt in met de gemaakte afspraken over een nog verder uit te werken pakket van maatregelen voor verbetering van de bereikbaarheid in de regio Amsterdam. Alleen de collegeleden van de VVD stemden tegen. Volgens het college zijn de extra maatregelen (waaronder rekeningrijden) en investeringen nodig om de verslechtering van de bereikbaarheid te keren. Het college houdt vast aan het eerder geformuleerde uitgangspunt dat het rekeningrijden ook in een tweede regio wordt ingevoerd. Daarnaast is het college van mening dat de opbrengsten naar de corridor moeten gaan waar het geld geïnd wordt. Als ook de gemeenteraad akkoord gaat, kan een Amsterdamse delegatie - die bestaat uit loco-burgemeester J. van der Aa en verkeerswethouder F. Köhler - samen met het Rijk en de regionale partners doorgaan met de verdere uitwerking van de maatregelen. De Amsterdamse delegatie heeft afgelopen december met de regio, de provincie en minister Netelenbos werkafspraken gemaakt over verbetering van de bereikbaarheid. Centraal in het pakket staat enerzijds een uitbreiding van de investeringen in het openbaar vervoer, het wegnemen van de belangrijkste wegknelpunten en een betere benutting van de bestaande wegen, anderzijds een beperking van de groei van het autoverkeer door de gefaseerde invoering van rekeningrijden, te beginnen met een experiment in twee corridors. In de huidige opzet zullen automobilisten die in de ochtendspits (tussen 07.00 en 09.00 uur) via de A2 (Utrecht-Amsterdam) en de A4 (Den Haag-Amsterdam) naar Amsterdam rijden, hiervoor vijf tot zeven gulden betalen. Bespreking van het collegevoorstel in de Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur is op 19 januari en in de gemeenteraad op 26 januari. De uitwerking van het pakket en de voorwaarde voor minstens één extra regio worden eind maart aan de gemeenteraad voorgelegd.

Paul van Yperen 5523246
^

ANDERE A-BESLUITEN
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad
Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Het college heeft het concept-Masterplan Dam vrijgegeven voor inspraak. Voorgesteld wordt de hele Dam opnieuw in te richten en met graniet te bestraten. Onderscheid tussen rijbaan en voetgangersgebied wordt gemaakt met 40 cm brede witte granieten banden, en - waar mogelijk - een hoogteverschil. In de commissie van advies werd eerder naar aanleiding van het Programma van Eisen een wijziging van de verkeersafwikkeling voorgesteld. Het idee van het raadslid mevr.ing. A.G.N. van der Linden (VVD) om de verkeersstromen van het Rokin naar de Raadhuisstraat voorlopig niet via de Mozes en Aäronstraat te laten verlopen (huidige situatie) maar via de Paleisstraat, is overgenomen. De kosten van het project bedragen 19 miljoen gulden. Hiervoor is inmiddels dekking gevonden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in november 2000 beginnen. Het maatschappelijk overleg over de plannen zal in de komende weken plaatsvinden. Op 8 februari is er een inspraakbijeenkomst gepland. Behandeling in de raadscommissie is in mei en daarna in de gemeenteraad.

Algemeen Bestuur
Het college stemt in met de besteding van de gelden van amendement 844 (motie Goedhart) voor het oprichten, verplaatsen en opknappen van steunpunten veiligheid. Het gaat hier om voorzieningen waarbij de politie betrokken is. Deze gelden zullen over projecten in de stadsdelen en de binnenstad worden verdeeld volgens de bijlage. De besteding wordt ter kennis gebracht van de Raadscommissie Algemene Zaken.

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie Koninginnedag 1999 en heeft ingestemd met de aanbevelingen van de werkgroep Koninginnedag voor het jaar 2000. Het nieuwe beleid dat in 1996/1997 is gestart is succesvol geweest. De aandachtspunten voor 1999 zijn overgenomen uit de evaluatie Koninginnedag 1998 en het college heeft met die aanbevelingen ingestemd. Op het gebied van de handhaving zal de Dienst Stadstoezicht meer worden ingezet en zullen o.a. de volgende zaken worden verbeterd: - optreden tegen particulieren die versterkte muziek produceren; - beter toezien op de naleving dat er geen publiek op de afgemeerde dekschuiten wordt toegestaan; - verbeteren van de handhaving van de Milieudienst met betrekking tot het toegestane aantal decibellen. De evaluatie wordt op 25 januari in de raadscommissie besproken.

Diversiteitsbeleid
Het college stemt in met de subsidietoekenningen en subsidieafwijzingen van de stedelijke allochtone zelforganisaties voor het jaar 2000. In de begroting 2000 is 1,8 miljoen gulden voor stedelijke allochtone zelforganisaties beschikbaar. De subsidieaanvragen zijn getoetst aan de Bijzondere subsidieverordening stedelijke allochtone zelforganisaties, de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA) en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Van de 45 aanvragen zijn er 32 gehonoreerd en 13 afgewezen. De afgewezen aanvragen voldeden op meer punten niet aan de ASA/AWB. Aan 31 organisaties wordt periodiek, op jaarbasis, een subsidie verleend en aan 9 organisaties een eenmalige subsidie. Van het budget resteert nu nog 478.140 gulden, dat in een tweede tranche voor 2000 beschikbaar wordt gesteld. De uiterste indieningsdatum voor deze tweede tranche is 15 maart 2000. Behandeling in de raadscommissie is op 27 januari.

Beheer Binnenwater
Het college stemt in met de instelling van een Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwaterbeheer (AAB) en heeft de concept-raadsvoordracht en de concept-verordening op de AAB vastgesteld. Die zullen aan de Raadscommissie Beheer Binnenwater worden voorgelegd. De Adviesraad krijgt tot taak het gemeentebestuur te adviseren over het beleid voor het binnenwater. In de Adviesraad nemen diverse belangengroepen vanuit hun deskundigheid deel. Vanwege de raakvlakken met andere beleidssectoren is het van belang dat er expertise aanwezig is vanuit die sectoren. Contact met de ARS en de stadsdelen is nodig. De stadsdelen worden, na behandeling in het college, door de wethouder Beheer Binnenwater en de wethouder Milieu en Openbare Ruimte op de hoogte gesteld en verzocht de adviezen van de AAB in overweging te nemen. Behandeling in de raadscommissie is op 3 februari en in de gemeenteraad op 23 februari.

Personeel & Organisatie
Het college stemt in met wijziging van art. 1102 van het Ambtenarenreglement Amsterdam. Hiermee wordt voorkomen dat de ambtenaar die gedeeltelijk ontslag neemt in het kader van de regeling Flexibel Pensioen Uittreden tegelijkertijd gebruik maakt van de regeling Werktijdverkorting voor senioren of de zogenaamde 60-jarigenregeling. Behandeling in de raadscommissie is op 3 februari en in de gemeenteraad op 23 februari. Het college heeft ingestemd met het voorstel aan de gemeenteraad over de Verordening arbeidsvoorwaarden topfuncties. In het Amsterdamse Arbeidsvoorwaardenakkoord 1997-1999 zijn afspraken gemaakt om voor topfunctionarissen in een afzonderlijke verordening afwijkende arbeidsvoorwaarden op te nemen. De als bijlage bijgevoegde uitvoeringsbesluiten zullen na vaststelling in de gemeenteraad ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. Naar aanleiding van het rapport van De Boer en Croon over de Bestuursdienst is er in het college besloten om de positie van de gemeentesecretaris te versterken. Dit zou tot toekomstige aanpassingen van de verordening kunnen leiden. Behandeling in de raadscommissie is in februari, waarna behandeling in de gemeenteraad in februari/maart plaatsvindt. Het college heeft het verslag van de Directeurenconferentie voor kennisgeving aangenomen. In 1999 zijn drie directeurenconferenties georganiseerd om de communicatie tussen de directeuren en stadsdeelsecretarissen van het concern Amsterdam te versterken. Het college gaat in op de adviezen over verdere vormgeving van de Bestuursdienst en de wenselijkheid van de instelling van een management-board, beide met inachtneming van het standpunt van het college t.a.v. het BCG-rapport. Dit onder voorwaarde dat deze discussies in principe worden geleid door de nieuw aan te stellen gemeentesecretaris gezien de grote impact op de rol van de gemeentesecretaris.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de huisvesting van de dienst IVV (dIVV). In maart 2000 zal dIVV verhuizen naar een pand aan de Nieuwe Vaart. Een deel van de medewerkers zal gehuisvest worden in een pand aan de Nieuwe Uilenburgerstraat. Voor de voorbereiding van de verhuizing en de inrichting van de beide vestigingen is een bedrag van 7,5 miljoen gulden nodig. Dekking hiervoor wordt gevonden in de exploitatielasten van de huisvesting, het quotum onrendabele investeringen Diensten onder Dak en een vergoeding voor het afstand doen van het pand aan de Dijksgracht. Ook wordt er een huurcontract gesloten voor 28 parkeerplaatsen. De directeur dIVV wordt, vooruitlopend op de kredietverlening door de gemeenteraad, gemachtigd tot het doen van uitgaven tot een bedrag van
3.212.738 gulden. Behandeling in de raadscommissie is op 19 januari. Het college gaat akkoord met de brief aan de Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en met de nota over het profiel en het kredietbesluit het Singel.

Gemeentevervoerbedrijf
Het college gaat akkoord met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid W.J. Hemmes (D66) over Stadsmobiel. Publicatie in het Gemeenteblad.

Milieu
Het college stelt de gemeenteraad voor bijna 5 miljoen gulden ter beschikking te stellen voor de 1e fase van de bodemsanering van het terrein van de Westergasfabriek. Een groot deel wordt gefinancierd door het Rijk ingevolge de Wet bodemsanering, een deel door het stadsdeel Westerpark en een deel komt van de centrale stad/Milieudienst. Een bedrag van ruim 10.000 gulden wordt uitgetrokken voor deskundige ondersteuning van de bewoners die al jaren intensief bij het project zijn betrokken. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in april beginnen. Behandeling in de raadscommissie is op 15 februari en in de gemeenteraad op 8 maart.

Openbare Ruimte
Het college sluit een raamovereenkomst met Rijkswaterstaat over het groot onderhoud van de rijksweg A10-west die dwars door Amsterdam loopt. Er zijn drie Amsterdamse projecten bij betrokken: geluidssanering A10-west, overbouwing Bos en Lommerplein en onderbouwing Delflandplein. Verder gaat het in de overeenkomst om zaken als verkeersmaatregelen, de voorlichting en communicatie over het groot onderhoud. In de zomer van 2001 komt er een grote wegomlegging die dertien weken zal duren. De wethouder Openbare Ruimte wordt coördinerend wethouder van het project.

Grondzaken
Het college gaat akkoord met het aanwijzen van de directeur Grondbedrijf als opdrachtgever voor het technisch en operationeel beheer in het Centrumgebied Amsterdam Zuidoost. Behandeling in de raadscommissie is op 19 januari.

Volkshuisvesting
Het college gaat akkoord met het delegatiebesluit bevoegdheid tot het voeren van een zelfstandige projectprocedure. Op 3 april wordt de systematiek van verlenging van vrijstelling van het bestemmingsplan volgens de Wet op de ruimtelijke ordening gewijzigd. De beslissingsbevoegdheid in deze nieuwe procedure is toegekend aan de gemeenteraad met de mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke delegatie aan Burgemeester en Wethouders. Daarnaast wordt voorgesteld geen gebruikt te maken van de bevoegdheid van de Verordening op de stadsdelen, zodat de bevoegdheid bij de centrale stad blijft. Behandeling in de raadscommissie is op 2 februari en in de gemeenteraad op 23 februari.
^

B-besluiten

(Routinematig; geen stukken)

Binnenstad
Algemene Zaken

* Drie adviezen Bezwaarschriftencommissie Parkeervergunningen op bezwaarschriften.

* Advies Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschrift.

Bouwen, Wonen en Economie

* Vier adviezen op bezwaarschriften.

Middelen, Welzijn en Onderwijs

* Besluit over toekenning voorlopige subsidie.

Algemeen Bestuur

* Besluit over benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Zes adviezen op bezwaarschriften.

Financiën

* Besluit over vaststelling rentepercentage.
* Besluit over renteverrekening.

* Besluit over inschakeling KPMG bij afwikkeling verkoop UNA.

Personeel en Organisatie

* Vijf brieven over ongegrond verklaring bezwaar.
* Drie besluiten over wijziging mandaatsbesluit.
* Besluit over toekenning pensioen.

* Twee besluiten over verlening ontslag.

Sport

* Drie besluiten over waarderingssubsidie.
* Twee besluiten over subsidie.

* Besluit over wijziging samenstelling overlegorgaan.
* Besluit over vaststelling verdeling budget 2000.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

* Besluit over machtiging directeur dIVV.

Zorg

* Twee besluiten over klachten.

* Besluit over incidentele subsidie 1999.
* Besluit over afwijzing verzoek tot medefinanciering onderzoek.

Gemeentevervoerbedrijf

* Besluit over aanpassing kleedruimten.

* Twee besluiten over machtiging directeur GVB.

Gemeentewaterleidingen

* Besluit over vergoeding gebruik waterleidingnet.
* Besluit over renovatie.

Werk

* Beschikking tot vaststelling indicatie o.g.v. artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening.

Milieu

* Besluit over machtiging directeur Milieudienst. Openbare Ruimte
* Besluit over het toekenning eenmalige subsidie.

Grondzaken

* Besluit over machtiging directeur Gemeentelijk Grondbedrijf.

Volkshuisvesting

* Besluit over aftreden commissielid.

^

Stukken inzien

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten, zijn in principe openbaar. Ze zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdag-vergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.

© gemeente Amsterdam - 19-01-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie