Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kort nieuws van de Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 14-01-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 14 JANUARI 2000

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der dossiers die de Vlaamse regering
vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering stemt principieel in met de voorontwerpen van decreet tot goedkeuring van de Overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgs Economische Unie en resp. Kazachstan, Oezbekistan en Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investerin- gen. De drie voorontwerpen van decreet zullen voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering stemt in met de rechtzetting van enkele foute verwijzingen in het eerder goedgekeurde besluit dat het financiële en materiële beheer van het Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap de Brakke Grond in Amsterdam als dienst met afzonderlijk beheer regelt.


* * *

De Vlaamse regering keurt enkele SIF-beleidsovereenkom- sten met Vlaamse steden voor de jaren 2000-2002 goed. Het gaat om de beleidsovereenkomsten met de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel en met de steden Antwer- pen, Blankenberge, Genk, Maasmechelen en Tienen.


* * *

De goedkeuring van de Vlaamse Wooncode in 1997 noodzaakte een wijziging van de statuten van de Vlaamse Huisves- tingsmaatschappij. De Vlaamse regering keurt nu de gewijzigde statuten van de maatschappij goed. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om te voldoen aan de door de Vennootschapswet voorziene verhoogde kapitaalverplich- ting, er zijn andere aanpassingen op financieel en boek- houdkundig vlak doorgevoerd, bepalingen in verband met de raad van bestuur werden aangepast, en ook het nieuwe per- soneelsstatuut noopte tot wijzigingen.


* * *

Mevr. Annick Vanhove, Francine Winters en Hilde Degezelle en de hh. Mark Van Leeuw, Herman Koppen, Willy De Saeger, Aloïs De Backer en Jos Geuens worden aangesteld als bestuurder van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Aan de hh. Bennie Forier, Carl Decaluwé en Antoine De Coninck wordt eervol ontslag verleend; zij worden vervangen door resp. mevr. Tine Heyse, Hilde Crevits en Martine De Regge. Dhr. Willy De Saeger wordt vice-voorzitter van de Raad van Bestuur.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering keurt principiel een besluit goed dat tot doel heeft een aantal decretale bepalingen te inte- greren in het besluit van 25/1/1995 betreffende de mede- deling van de vaste benoeming aan het Departement Onder- wijs. Over dit nieuwe besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhandelings- comité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs, en het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State en in afwachting van de globale discussie over de beperking van het aantal stu- denten arts en tandarts, beslist de Vlaamse regering definitief dat het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts in 2000 beperkt zal worden tot één dag. Het gaat om een tijdelijke maatregel, om op die manier de te zware gevolgen van het toelatingsexamen gedeeltelijk weg te werken. De Vlaamse regering stemt ook in met het voorstel van de examencommissie voor wat de inhoud van het examengedeelte "Informatie verwerven en verwerken" in 2000 betreft. Het houdt in dat dit examen- gedeelte bestaat uit drie onderdelen : een redeneerproef, een stilleestekst, en een gesprek arts-patiënt.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de bekwaamheidsbewijzen en weddenschalen voor de ambten van opsteller en inter- cultureel medewerker in de PMS-centra vaststelt.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering beslist principieel tot aan wijziging van de samenstelling van de Commissie die de beroepen tegen weigering of intrekking van exploitatievergunning voor logiesverstrekkende bedrijven behandelt. De aanpas- sing strekt ertoe de vroeger voorziene twee vertegenwoor- digers van de - intussen afgeschafte - Vlaamse Adviesraad voor Toerisme te vervangen door twee deskundigen uit de toeristische sector die geen lid zijn van het technisch comité van de logiesverstrekkende bedrijven. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering beslist de Milieubeleidsovereenkomst Afvalbanden te ondertekenen.eindereageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie