Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over wachttijden blindengeleidehonden

Datum nieuwsfeit: 17-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen17.001 vragenformulier 17 januari 2000

Gemaakt: 17-1-2000 tijd: 15:14


5


2990005240

Vragen van de leden Smits (PvdA), Eisses-Timmerman (CDA) en Hermann (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over blindengeleidehonden. (Ingezonden 17 januari 2000)


1

Is het u bekend dat de wachttijd voor een blindengeleidehond de twee jaar dreigt te naderen? 1)


2

Herinnert u zicht uw antwoord op de vragen van 12 april 19999 van de leden Eisses-Timmerman en Rietkerk 2) over de quoteringsregeling inzake het opleiden c.q. afleveren van blindengeleidehonden en de wachtlijsten?


3

Heeft de Ziekenfondsraad het in dit antwoord aangekondigde onderzoek naar wachtlijsten inmiddels afgerond? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo neen, hoe lang duurt het voor de resultaten bekend zijn?


4

Aan welke kwaliteitseisen moeten blindengeleidehonden en scholen voor blindengeleidehonden voldoen?

mededeling van de Landelijke Vereniging van Geleidehondengebruikers?

Aanhangsel Handelingen nr. 1365, Vergaderjaar 1998-1999.


2990005250

Vragen van de leden Oudkerk en Arib (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de houdbaarheid van de huidige WTZ. (Ingezonden 17 januari 2000)


1

Heeft de minister kennisgenomen van het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) inzake Europese ontwikkelingen die betrekking hebben op de houdbaarheid van het vigerende verzekeringsstelsel in de zorg in Nederland?


2

Ziet u, gezien de uitspraken van de RVZ over de houdbaarheid van de huidige WTZ, afgezet tegen uw uitspraken van de minister in uw brief over de WTZ van 22 december 1999, gezien de uitspraken van de RVZ over de compartimenten, de premieheffing, de Europese mededinging, het vrije verkeer van goederen en diensten en personen, gezien de uitspraken van de coördinator van het RVZ-advies 1) dat we in Nederland nog twee jaar de tijd hebben om de financiering en inrichting van het stelsel te veranderen, en dat voor het einde van deze kabinetsperiode een beslissing moet zijn genomen, en gezien de afspraken in het regeerakkoord ter zake, nu wellicht wel aanleiding de aangehouden motie-Oudkerk (Kamerstuk 26 801, nr. 12), om nog dit jaar de contouren en richting van een nieuw verzekeringsstelsel te schetsen, uit voeren gezien de kwetsbaarheid van het vigerende stelsel?


3

Deelt u de mening dat de feitelijke toename van rechterlijke uitspraken van Nederlandse en Europese rechters bij blijvende politieke windstilte ter zake de facto betekent dat de zorg wordt gedirigeerd door de rechter in plaats van door de politiek verantwoordelijken? Vindt u dat een zeer onwenselijke ontwikkeling?

Financieel Dagblad, 12 januari jl.


2990005260

Vragen van het lid M.B. Vos (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het herstel van recht en orde op de Molukken. (Ingezonden 17 januari 2000)


1

Hebt u kennisgenomen van het bericht 1) dat Molukkers in Nederland geld sturen voor wapens naar christelijke groepen op de Molukken?


2

Klopt dit bericht en, zo ja, om hoeveel geld gaat het?


3

Zult u onderzoek doen naar het zenden van geld voor wapens en maatregelen treffen om dit tegen te gaan? Zo ja, welke maatregelen? Zo neen, waarom niet?


4

Bent u bereid de gewelddadigheden op de Molukken te agenderen in de VN Veiligheidsraad?


5

Bent u bereid om in VN verband te pleiten voor een onafhankelijke onderzoek naar de oorzaken en veroorzakers van de gewelddadigheden en u in te zetten voor het zenden van een VN vertegenwoordiging van de Molukken?

Volkskrant, 12 januari jl.


2990005270

Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over afspraken over huurstijging. (Ingezonden 17 januari 2000)


1

Wat is uw reactie op het bericht in de Telegraaf van hedenochtend, «Miljoenendans rond afspraak over huurstijging»(voorpagina en pagina
6)?


2

Hebt u van de landsadvocaat het advies ontvangen de motie-Van 't Riet c.s., over de maximale huurstijging per 1 juli 2000, niet uit te voeren?


3

Zo ja, wanneer heeft u dit advies ontvangen? Waarom is de Nederlandse pers, in tegenstelling tot de Kamer, al enige weken op de hoogte van dit advies?


4

Bent u bereid dit advies per omgaande aan de Kamer toe te zenden?


5

Klopt het bericht dat u reeds overleg voert met de fracties van PvdA, D66 en VVD, en met de Nederlandse Woonbond? Zo ja, vindt u dit een correcte gang van zaken? Dient u niet met alle fracties in de Kamer, of ten minste met de mede-indieners van de motie-Van 't Riet in overleg te treden?


2990005280

Vragen van de leden Timmermans en Albayrak (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Defensie over een vliegverbod voor KC-135 tankvliegtuigen. (Ingezonden 17 januari 2000)


1

Kent u de berichten over het door de Amerikaanse luchtmacht afgekondigde vliegverbod voor een kwart van alle KC-135 vliegtuigen?
1)


2

Welke concrete stappen bent u van plan te nemen om de samenwerking en informatie-uitwisseling met de Amerikanen te verbeteren?


3

Bent u bereid, in afwachting van volledige informatie van de zijde van de Amerikaanse autoriteiten, een vliegverbod van dit type toestel in het Nederlandse luchtruim af te kondigen?


4

Kunt u, gelet op de urgentie, op korte termijn deze vragen beantwoorden?

Limburgs Dagblad van 10 januari 2000.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie